КОНСТРУЮВАННЯ МЕБЛІВ

КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Усі матеріали, що застосовуються для виготовлення меблевих виробів, закла­дені у проектно-конструкторській документації на виготовлення, яка включає графічний (креслення) і текстовий матеріал (специфікації, відомості розрахунку необхідних матеріалів тощо). Матеріали поділяють на основні і допоміжні. Ос­новними матеріалами називають такі, що залишаються у виробі після його виго­товлення (ДСП, ДВП, фанера, фурнітура, клей, металічні вироби тощо). Допо­міжними називають матеріали, що застосовуються при виготовленні виробу, але до складу виробу не входять після його виготовлення (шліфувальна шкірка, полірувальна паста, розчинники лакофарбових матеріалів тощо ).

У цьому розділі розглядаються конструкційні матеріали, що необхідні для ви­готовлення корпусних меблів а саме: матеріали з деревини та її модифікацій, личкувальні матеріали, фурнітура і металічні вироби (далі - метвироби).

5.1. Матеріали з деревини

5.1.1. Пиломатеріали і заготовки

Пилопродукція - загальна назва виробів з деревини, що одержані шляхом поздовжнього розпилювання колоди. Пиломатеріал - пилопродукція певних розмірів та якості. Пиломатеріали класифікують за:

- розмірами поперечного перерізу - дошки і бруси;

- товщиною - тонкі (до 32 мм) і товсті (35 мм і вище);

- характером оброблення - необрізні, обрізні, однобічно обрізні.

Дошка - пиломатеріал товщиною до 100 мм і шириною більше подвійної тов­щини. Брус - пиломатеріал за товщиною і шириною більше 100 мм, використо­вується у будівництві. Необрізні пиломатеріали мають обзел - поздовжні крайки, що являють собою поверхню колоди (часто з залишками кори). Після видалення обзелу поздовжнім пилянням отримуємо обрізний пиломатеріал. За відносним розміщенням річних кілець розрізняють пласть внутрішню, повернуту до осеред - ка, і зовнішню, повернуту до заболоні. За довжиною пиломатеріали поділяють на короткі - довжиною від 0,5 до 0,9 м; середні - довжиною від 1 до 1,9 м і довгі - від 2 до 6,5 м. Основні види пиломатеріалів показані на рис. 5.1. Фізик о-механічні властивості цих матеріалів подано у розділі 2 (див. 2.6.4, табл. 2.3, 2.4).

Пиломатеріали листяних порід (ГОСТ 2695-83) виготовляють із дереви­ни твердих і м'яких листяних порід: дуба, бука, ясена, клена, граба, в’яза, бе­реста, явора, берези, вільхи, осики, тополі, липи та ін. Залежно від якості дере­вини встановлено три сорти пиломатеріалів: I, II, III. Перший сорт пилома­теріалу найвищої якості, у якому не допускаються різні вади деревини (сучки, косошари, ознаки гнилі тощо), і, відповідно, найнижчої якості пиломатеріал третього сорту.

Пиломатеріали мають встановлені такі розміри:

- довжина від 0,5 до 6,5 м з градацією 0,1 м;

- товщина, мм: 19, 22, 25, 32, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90 і 100;

Пиломатеріали шпилькових порід (ГОСТ 8486-86 - технічні умови на якість, ГОСТ 24454-86 - на розміри) виготовляють із деревини сосни, ялиці, смереки, модрини і кедрини. Залежно від якості деревини встановлено п’ять сортів для дощок і брусків (добірний, 1, II, III, і IV) і чотири для брусів. Пиломатеріали мають встановлені такі розміри:

- ширина обрізних, мм: 60, 70, 80, J 00,110,130, 150,180 і 200;

— ширина вузької пласті обрізних і однобічно-обрізних не менше 40 мм. Букові пиломатеріали повинні бути пропарені.

Рис. 5.1. Основні види пиломатеріалів: 1 - пластина, 2 - двокантний брус,

З - чотирикантний брус, 4 - обапіл (горбиль), 5 - рейка, 6 - дошка необрізна,

7 - однобічно обрізна дошка, 8 - обрізна дошка з тупими обзелами, 9 - дошка обрізна

- довжина від 1 до 6,5 м з градацією 0,25 м;

- товщина, мм: 16, 19, 22, 25, 32, 40,44, 50,60, 75 і 100;

- ширина необрізних, мм: з градацією 10, не обмежена;

- ширина вузької пласті обрізних і однобічно-обрізних не менше 60 мм. Пиломатеріали добірного сорту використовуються для виготовлення від­повідальних деталей, що працюють при значних статичних або динамічних на­вантаженнях, або деталей великих за розмірами.

Номінальні розміри по товщині і ширині вказані для пиломатеріалів вологіс­тю 20 %; пиломатеріали з деревини більшої вологості повинні мати припуски на усихання по ГОСТ 6782-75. Вологість пиломатеріалів, що поставляються, не по­винна перевищувати 22 %. Шорсткість поверхні пиломатеріалів після рамного розпилювання має бути (за ГОСТ 7016-82): R,„ = 500 - 1600 мкм - для шпиль­

кових порід і £>»„„„ = 320 - 1000 мкм - для листяних порід.

Заготовки меблеві (ГОСТ 7897-83 - листяних порід, ГОСТ 9685-61 - шпилько­вих порід) виготовляють з деревини листяних і шпилькових порід. Заготовки виго­товляють із пиломатеріалів внаслідок їх поздовжнього і поперечного розкрою. Чорнові заготовки за розмірами і якістю відповідають розмірам чистових деталей з припусками на механічне оброблення і всихання. За довжиною і шириною заго­товки можуть бути кратними щодо розмірів деталей. За виглядом оброблення по­верхні поділяють на пиляні і калібровані, тобто з попередньо обробленою поверх­нею методом циліндричного фрезерування. До чистових заготовок найчастіше відносять профільований погонний пиломатеріал цільового призначення - плінту­си, лиштви тощо. Заготовки меблеві чистові з деревини твердолистяних порід рег­ламентуються за ДСТУ1577-93. Залежно від призначення заготовки поділяють на І і II групи. Заготовки І групи використовують для виготовлення деталей стільців,

крісел і дитячих меблів, заготовки І) груди - для інших меблів. Заготовки за довжи - ною і шириною і товщиною можуть бути клеєними (див. 2.4.1), що пов’язано з більш раціональним використанням відходів лісопильного виробництва. Розміри загото­вок листяних і шпилькових порід виготовляються відповідно до товщини пилома­теріалів, а їх довжина і ширина погоджується з замовником.

Нормалізація і уніфікація (див. 2.8.3) передбачає спрощення конструктивних рішень вузлів у меблевих виробах, сприяє раціональному використанню ма­теріалів. У нижче наведених таблицях (табл. 5.1,2) подано переріз брускових де­талей, які рекомендуються для використання у конструюванні меблів різного призначення [48].

Розміри заготовок за товщиною і шириною встановлюються при вологості деревини 15 %. При більшій вологості заготовки повинні мати припуск на вси­хання.

Граничні відхилення від встановлених розмірів заготовок не повинні переви­щувати, мм;

- по товщині і ширині ДО 32-------------------------------------------------------- ±1

- по товщині і ширині від 32 до 100 — ±2

- по товщині і ширині 100 і більше------------------------------------------------- ±3

- по довжині------------------------------ -....... -.................................................. ±5.

Шорсткість поверхні пластей і крайок пиляних заготовок не повинна перевищу­вати R,, - 1200 мкм і каліброваних заготовок - R,„ = 500 мкм за ГОСТ 7016 82.

"'піал г '"пил

Таблиця 5.1

Переріз брускових деталей меблів з деревини шпилькових порід, мм

Товщина

Ширина

8

10

16

19

25

30

34

44

52

60

64

72

84

90

100

110

120

8

*

*

*

*

10

*

*

ж

16

*

*

*

*

*

*

*

*

19

*

Ж

*

*

*

*

25

■т

•ж

*

*

*

*

*

*

34

*

■&

*

*

*

%

44

*

*

Ж

52

*

*

60

*

Таблиця 5.2

Переріз брускових деталей меблів з деревини листяних порід, мм

Товщина

Ширина

8

10

16

19

22

25

28

33

38

43

48

52

58

62

68

72

78

90

8

*

*

*

*

*

10

*

*

16

*

*

*

Ж-

*

Товщина

Ширина

8

10

16

19

22

25

28

33

38

43

48

S2

S8

62

68

72

78

90

19

Ж

*

*

&

*

*

*

*

22

*

*

*

*

*

25

*

*

#

#

*

*

%

28

*

Ж

*

%

*

33

*

*

*

*

38

Ж

43

%

*

*

48

*

52

Ж

62

*

Діаметр деталей круглого перерізу має бути таким, мм: з деревини листяних порід - 10, 16, 25, 28, 43,48, 52, 62; шпилькових порід - 25, 44, 52,60.

Важливу роль у конструюванні сучасних меблів відіграють деталі, склеєні зі шпону. Це обумовлено тим, що технологія їх виготовлення дає змогу отримати деталі великого ступеня готовності, різних складних форм з ефективним вико­ристанням деревної сировини. Залежно від способу виготовлення зі шпону вони діляться на гнутоклеені і плоскоклеєні [56]. Такі деталі переважно використову­ються у меблях для сидіння і в цій частині не розглянуті.

КОНСТРУЮВАННЯ МЕБЛІВ

Как выбрать оптимальную кровать

Кровать по праву именуют королевой спальни, ведь грамотно подобранная мебель обеспечит комфортный спокойный сон и полноценное восстановление сил. Как правильно выбрать упомянутый предмет интерьера, рассказывают эксперты MaxMebel. В интернет-магазине представлен …

Широкий ассортимент кресел-мешков по цене производителя

Каждый человек стремится к тому, чтобы сделать свой быт уютнее. Одним из практичных и новомодных способов, позволяющих обустроить свое

Розроблення технічного проекту

У виконанні деяких курсових проектів опрацювання конструкції меблів ве­деться на стадії «Технічний проект» {див. п. 2.1.) і включає таку номенклатуру графічних і текстових конструкторських документів: габаритне креслення виро­бу (ГК), архітектурне …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua