“ІНТЕНСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ”

УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ

В. А. Рибальченко, магістр.

Кіровоградський національний технічний університет

Fенетичні ресурси рослин вважаються найбільш ефективним шляхом підвищення їх продуктивності[1, 2]. Але реалізація генетичних ресурсів поки що залишається низькою і за даними багатьох наукових установ вона реалізується лише на 40 - 50[3], а в окремих випадках 80 - 90%.

Причинами низької реалізації потенційних можливостей сучасних сортів та високо гетерозисних гібридів є не лише низькі їх адаптивні властивості, а й нехтування ними при вирощуванні гібридів або ж взагалі відсутність такої інформації.

Результати наших досліджень свідчать про високі можливості досліджуваних гібридів кукурудзи щодо формування врожайності зерна. Разом з цим рівень врожайності одного і того ж гібрида за різних погодних умов виявляється різним, що свідчить про специфічну взаємодію генотипів досліджуваних гібридів з умовами оточуючого середовища.

Для кукурудзи як пізньої ярої рослини характерна загальна біологічна закономірність щодо накопичення біомаси, яка проявляється в тому, що збільшення тривалості періоду вегетації рослин, подовжує фотосинтетичну діяльність рослин, а відповідно збільшує накопичення загальної біомаси рослин, а звичайно і частку господарсько-цінної її частини зерна. Тому чим більш тривалим є період вегетації рослин досліджуваних гібридів кукурудзи тим більш високу врожайність зерна вони формували(табл. 1).

Переваги середньостиглих гібридів з ФАО 390 за рівнем врожайності перед середньоранніми гібридами та середньостиглими гібридами з ФАО 310 - 390 спостерігалися в усі роки досліджень і до того ж згідно результатів дисперсійного аналізу мали істотний характер. У 2009 році урожайність гібридів середньостиглої групи з ФАО 390 склала 103,0 ц/га проти 79,9 ц/га у групі середньостиглих гібридів з ФАО 310 - 330 та

74,4 ц/га у групі середньоранніх гібридів з ФАО 220 - 250 (НІР05 = 2,01 ц/га).

В умовах 2010 року різниця в урожайність між різними гібридами була меншою ніж у 2009 році. Гібриди середньостиглої групи з ФАО 390 сформували на врожайність зерна на 25,1 ц/га більше порівняно з середньоранньою групою гібридів та 14,6 ц/га порівняно з середньостиглою групою гібридів з ФАО 310 - 330.

Таблиця 1 - Урожайність зерна гібридів кукурудзи з різним періодом вегетації, ц/га

Група стиглості, ФАО

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Середнє

Середньоранні, 220 - 250

74,4

83,4

90,9

82,9

Середньостиглі, 310 - 330

79,9

93,9

98,4

90,7

Середньостиглі, 390

103,0

108,5

113,5

108,3

НІР05

2,01

3,06

2,83

-

У 2011 році врожайність гібридів середньоранньої групи у середньому склала 90,9 ц/га, а гібридів середньостиглої групи 98,4 та 113,5 ц/га відповідно з ФАО 310 - 330 та ФАО 390.

У середньому за три роки досліджень найбільш високу врожайність зерна кукурудзи отримали у середньостиглій групі гібридів з ФАО 390 і вона склала 108,3 ц/га, що на 25,4 ц/га більше ніж у середньоранній групі та 17,6 ц/га більше порівняно з середньостиглою групою гібридів з ФАО 310 - 330.

Врожайність досліджуваних гібридів визначалася не лише тривалістю періоду вегетації рослин, а генетичними їх особливостями. Врожайність гібридів однієї групи стиглості істотно різнилася між собою і це необхідно враховувати при доборі гібридів.

Врожайність досліджуваних гібридів у 2009 році змінювалася від 71,4 до 112,7 ц/га. У групі середньоранніх гібридів врожайність гібриду ПР39Д81 виявилася істотно більшою порівняно з іншими гібридами цієї групи. Вона склала 77,5 ц/га, що на 6,1 ц/га більше ніж у гібрида ПР39К13 і 3,2 ц/га більше порівняно з гібридом ПР39К45.

Врожайність гібрида ПР39А79 у 2009 році у групі середньостиглих гібридів з ФАО 310 - 330 була найбільшою і становила 86,3 ц/га. Прибавка врожаю порівняно до гібрида Анаста скала 7,2 ц/га, а до гібрида Кларіка - 3,8 ц/га(табл. 3.16).

Представники середньостиглих гібридів з ФАО 390 виявилися найбільш різноманітними за рівнем врожайності зерна. Варіюівання врожайності зерна кукурудзи у цій групі гібридів становило від 94,6 до 112,7 ц/га. Найбільш високу врожайність зерна кукурудзи забезпечив гібрид ПР38А22 і вона склала 112,7 ц/га, що на 18,1 ц/га більше ніж у гібрида ПР39Д25 та 11 ц/га порівняно до гібрида ПР38А24.

Погодні умови впродовж вегетації рослин озимої пшениці у 2010 році виявилися більш сприятливими для рослин кукурудзи, що відобразилося в більш високій врожайності досліджуваних гібридів. Всі досліджувані гібриди сформували вищу врожайність зерна порівняно з попереднім роком досліджень. У групі середньоранніх гібридів з ФАО 220 - 250 урожайність зерна змінювалася від від 80,5 до 86,4 ц/га. Істотно вищу врожайність забезпечив гібрид ПР39Т45. Вона склала 86,4 ц/га проти 83,4 та 80,5 ц/га відповідно у гібридів ПР39Д81 та ПР39К13(НІР05 = 3,06).

Таблиця 3.16 - Урожайність зерна досліджуваних гібридів кукурудзи, ц/га

Гібрид

2009 р.

2010 р.

2011р.

Середнє

У

варіантах

ДО

контролю

У

варіантах

ДО

контролю

У

варіантах

ДО

контролю

У

варіантах

ДО

контролю

ПР39Д81

77,5

ІД

83,4

-10,8

94,5

-2,0

85,1

-3,9

ПР39К13

71,4

-5,0

80,5

-13,7

90,6

-5,9

80,8

-8,2

ПР39Т45

74,3

-2,1

86,4

-7,8

87,5

-9,0

82,7

-6,3

ПР39А79

83,6

7,2

91,2

-3,0

100,4

3,9

91,7

2,7

Анаста

76,4

-

94,2

-

96,5

-

89,0

-

Кларіка

79,8

3,4

96,2

2,0

98,4

1,9

91,5

2,4

ПР39Д25

94,6

18,2

109,8

15,6

124,9

28,4

109,8

20,7

ПР38А24

101,7

25,3

100,8

6,6

105,9

9,4

102,8

13,8

ПР38А22

112,7

36,3

114,9

20,7

109,7

13,2

112,4

23,4

ШР05

АВ

3,49

5,30

4,90

А

2,01

3,06

2,83

В

2,01

3,06

2,83

Погодні умови впродовж вегетації рослин озимої пшениці у 2010 році виявилися більш сприятливими для рослин кукурудзи, що відобразилося в більш високій врожайності досліджуваних гібридів. Всі досліджувані гібриди сформували вищу врожайність зерна порівняно з попереднім роком досліджень. У групі середньоранніх гібридів з ФАО 220 - 250 урожайність зерна змінювалася від від 80,5 до 86,4 ц/га. Істотно вищу врожайність забезпечив гібрид ПР39Т45. Вона склала 86,4 ц/га проти 83,4 та 80,5 ц/га відповідно у гібридів ПР39Д81 та ПР39К13(НІР05 = 3,06).

Врожайність гібридів середньоранньої групи з ФАО 310 - 330 була вищою за врожайність середньоранніх гібридів і становила від 91,2 до 96,2 ц/га. Істотно більшу врожайність отримана у гібриду Кларіка. Вона склала 96,2 ц/га, що на 4,0 ц/га більше ніж у гібрида ПР39А79. Гібрид Анаста, який належить до цієї ж групи сформував врожайність на рівні 94,2 ц/га. Цей показник істотно не відрізняється від рівня врожайності гібрида Кларіка.

Всі середньостиглі гібриди з ФАО 390 сформували найбільш високу врожайність порівняно з іншими гібридами. У цій групі істотно вища врожайність зерна отримана у гібрида ПР38А22 і вона склала 114,9 ц/га. Врожайність гібриду ПР39Д25 виявилася меншою на 5,1 ц/га меншою.

Більшість досліджуваних гібридів у 2011 році забезпечили отримання найбільш високої врожайності зерна за всі роки досліджень. Виключенням із цієї залежності є гібрид ПР38А22 у якого врожайність у 2011 році була меншою порівняно з попередніми роками.

У групі середньоранніх гібридів найбільш високу врожайність зерна забезпечив гібрид ПР39Д81. Вона склала 94,5 ц/га, що є за результатами дисперсійного аналізу істотно більшою врожайністю ніж у інших гібридів цієї групи. У групі середньоранніх гібридів найбільш висока врожайність отримана у гібриду ПР39А79 і склала 100,4 ц/га. Вона є істотно більшою порівняно з гібридом Анастас. Гібрид ПР39Д25 у групі середньостиглих гібридів з ФАО 390 забезпечив найвищу врожайність. Вона склала 124,9 ц/га. Інші гібриди

цієї ж групи мали врожайність 105,9 та 109,7 ц/га, що є істотно меншою ніж у гібрида ПР39Д25.

У середньому за три роки досліджень у групі середньоранніх гібридів з ФАО 220 - 250 найбільш висока врожайність отримана у гібрида ПР39Д81 і склала 85,1 ц/га, що на 4,3 ц/га більше ніж у гібрида ПР39К13 та 2,4 ц/га більше порівняно з гібридом ПР39Т45. Гібрид ПР39А79 у групі середньостиглих гібридів з ФАО 310 - 330 забезпечив найбільш високу врожайність зерна кукурудзи. Вона склала 91,7 ц/га. У цій же групі гібридів близьку до цього показника врожайність сформував гібрид Кларіка. Вона становить 91,5 ц/га. У групі середньостиглих гібридів з ФАО 390 найбільш врожайним у середньому за три роки досліджень виявився гібрид ПР38А22. Його врожайність склала 112,4 ц/га.

Таким чином вищенаведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки:

- Врожайність зерна досліджуваних гібридів кукурудзи залежить від тривалості вегетації їх рослин. У середньому за три роки досліджень врожайність гібридів середньостиглої групи з ФАО 390 виявилася найбільшою і склала 108,3 ц/га проти 82,9 ц/га у групі середньоранніх гібридів з ФАО 220 - 250 та 90,7 ц/га у групі середньостиглих гібридів з ФАО 390;

- У середньому за три роки досліджень у групі середньоранніх гібридів з ФАО 220 - 250 найбільш висока врожайність отримана у гібрида ПР39Д81 і склала 85,1 ц/га, що на 4,3 ц/га більше ніж у гібрида ПР39К13 та 2,4 ц/га більше порівняно з гібридом ПР39Т45. Гібрид ПР39А79 у групі середньостиглих гібридів з ФАО 310 - 330 забезпечив найбільш високу врожайність зерна кукурудзи. Вона склала 91,7 ц/га. У цій же групі гібридів близьку до цього показника врожайність сформував гібрид Кларіка. Вона становить 91,5 ц/га. У групі середньостиглих гібридів з ФАО 390 найбільш врожайним у середньому за три роки досліджень виявився гібрид ПР38А22. Його врожайність склала 112,4 ц/га.

Список літератури

1. Селекція польових рослин. За ред.. Кириченко В. В.- Харків, 2008.- 383с.

2. Зінченко О. І., Салатенко В. Н., Білоножко М. А. Рослинництво.-К. Аграрна освіта, 2001.-577.

3. Маркевич В. Т., Нікіфоров Д. О., Шаповалов О. Г. Продуктивність кукурудзи різних груп стиглості в північному Степу України//Вісник Степу, 2007.- С.40-43.

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua

За услуги или товары возможен прием платежей Онпай: Платежи ОнПай