“ІНТЕНСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ”

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОЕІЇ ВИРОЩУВАННЯ РОЗПУСНОЇ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОЕО СТЕПУ УКРАЇНИ

С. Ю. Красовський, магістр.

Кіровоградський національний технічний університет

Серед підвидів кукурудзи, які використовуються для харчування, чільне місце займає розлусна кукурудза. В Україні вирощування розлусної кукурудзи обмежене, а для задоволення потреб продовольчого ринку зерно її переважно імпортується з країн близького і далекого зарубіжжя. Цей вид продукції досить корисний і поживний. Його використовують для приготування «повітряної» кукурудзи, а також поряд із кременистим підвидом - для виготовлення високоякісних круп, борошна, олії, сухих сніданків тощо.

Здатності до вибухання зерно розлусної кукурудзи набуває завдяки склоподібному ендосперму та щільному перикарпію. При нагріванні він розлускується і водяна пара, що вивільняється при цьому, розтягує крохмальні зерна в тонку плівку. Внаслідок піджарювання утворюються пластівці у формі метелика або кулястого гриба.

У наш час широко використовуються нові, енергоощадні системи обробітку Грунту під зернові культури. Це дає змогу заощадити на грошових витратах та більш якісно і цілеспрямовано визначати терміни, глибину обробітку із врахуванням попередника, забур’яненості поля [1, 2]. У той же час, Ф. Т. Бакіров наводить дані, що ресурсоощадні способи обробітку Грунту мають певні переваги, проте при тривалому використанні мілкого обробітку відбувається значне ущільнення орного шару, а в кінцевому рахунку - зниження врожайності. В умовах сільськогосподарського виробництва на південних чорноземах оптимальною є система комбінованого обробітку, що включає глибоку оранку під кукурудзу на зерно і мілкий обробіток під її попередник [3].

На урожайність і якість продукції суттєво впливає фітосанітарний стан посівів, який в першу чергу залежить від сівозміни, технології вирощування сучасних сортів і гібридів, а також від ефективного застосування хімічних і біологічних засобів захисту рослин у найбільш небезпечні етапи органогенезу, в оптимальні агротехнічні строки, з врахуванням економічного порогу шкодочинності (ЕПШ). Провідне місце в системі фітосанітарної безпеки займає моніторинг фітосанітарного стану посівів. Цей захід дозволяє своєчасно виявити загрозливу для урожаю і його якості чисельність бур’янів, шкідників, а також розвиток хвороб, при якому необхідно застосовувати хімічні і біологічні засоби захисту рослин. В сучасних умовах ринкової економіки доцільним є розробка ресурсоощадних технологій, які дозволять забезпечити високу економічну ефективність вирощування цієї культури, а з іншого боку - збереження родючості українських чорноземів та отримання екологічно безпечної продукції [4, 5].

Дослідження з вивчення ефективності способів обробітку Грунту, системи догляду за посівами та удобрення при вирощуванні розлусної кукурудзи проводили протягом 2009- 2011 р. на базі лабораторії землеробства Кіровоградського інституту АПВ НААН. Територія району досліджень знаходиться у чорноземній зоні північного Степу Правобережжя України в підзоні чорноземів звичайних перехідних до глибоких. Рельєф місцевості - середньохвилястий з широким плато і глибокими балками. Схили ярів і долин балок невеликі, в більшості випадків вони спадисті, а у верхній частині - пологі.

Дослідженнями передбачалося обгрунтування можливості вирощування розлусної кукурудзи при різних способах обробітку Грунту та догляду за посівами, залежно від систем удобрення.

Мета досліджень - встановити біологічні особливості росту й розвитку розлусної кукурудзи в умовах ризикованого землеробства, її реакцію на зміну умов живлення, вологозабезпечення та інших чинників навколишнього середовища. Оптимізувати основні параметри технології вирощування розлусної кукурудзи.

Завданням досліджень передбачалося вивчення в умовах стаціонарного польового досліду (повторні посіви протягом трьох років) впливу глибокого та мілкого способів обробітку Грунту, системи догляду за посівами та удобрення на забур’яненість посівів та ріст, розвиток і формування продуктивності розлусної кукурудзи.

Основний метод досліджень - польовий дослід, допоміжні - лабораторний, економіко-математичний та статистичний аналізи. Дослід трифакторний, варіантів - 16, повторність триразова. Площа посівної ділянки - 50,4 м2, облікової - 32 м2. Дослід закладали на фоні внесення подрібненої соломи попередника (розлусної кукурудзи), заробленої в Грунт дисковими знаряддями. Оскільки застосування лише Грунтового гербіциду на фоні значної кількості заробленої в Грунт соломи могло не в повній мірі захистити посіви від бур'янів, схемою досліду передбачали дві технологічні моделі догляду за посівами. Застосування мінеральних добрив та обробку насіння кукурудзи комплексним мікробним препаратом Біогран проводили згідно схеми досліду (табл.1).

При проведенні обліків і спостережень застосовували загальноприйняті методичні рекомендації [6].

За даними обліків бур’янів у посівах розлусної кукурудзи, додаткове застосування страхового гербіциду МайсТер на фоні Грунтового гербіциду Харнес (інтенсивна технологія догляду за посівами) як за мілкого, так і глибокого обробітку Грунту забезпечувало значне зниження забур’яненості кукурудзи, особливо на третій рік вирощування у повторних посівах. Кількість бур'янів на період збирання врожаю за малогербіцидної технології догляду (2009-2011 pp.) була у 2,8 рази більшою на фоні оранки та в 7,2 рази - на фоні дискування, порівняно до посівів, де застосовували інтенсивну технологію. Відмічено значне щорічне зростання забур’яненості повторних посівів розлусної кукурудзи з 14,0 (2009 р.) до 80,5 шт/м2 (2011 p.), переважно - амброзії полинолистої, за умови постійного застосування лише Грунтового гербіциду Харнес, 90 % к. е. (2,2 л/га) на фоні одноразового мілкого обробітку Грунту після збирання попередника. За мінімального хімічного захисту посівів на фоні мілкого обробітку Грунту суха маса бур’янів зростала у повторних посівах розлусної кукурудзи зі 196 (2009 р.) до 634 г/м2 (2011 p.), а за глибокого - відповідно з 423 до 628 г/м2. Інтенсивна ж система догляду за посівами на фоні оранки стримувала ріст і розвиток бур’янів, а накопичення ними сухої маси не перевищувало 17-36 г/м2, тоді як на фоні мілкого обробітку Грунту - 28-343 г/м2 .

Таблиця 1 - Ефективність вирощування розлусної кукурудзи на харчові цілі залежно від способів обробітку Грунту, догляду за посівами та систем удобрення, 2009-2011 pp.

Обробіток

грунту

Технологічна модель догляду за посівами

Система

удобрення

Урожай­

ність*,

т/га

Витрати,

грн/га

Прибу­

ток,

грн/га

Собівар­

тість,

грн/т

Рента­

бельність,

%

І. Без добрив

2,29

3675

5485

1605

149,3

Інтенсивна

2. Мікробний

препарат

(М. П.**)

2,55

3852

6348

1511

164,8

малогербіцидна

3. N40P40K40 + М. П.

2,95

5346

6454

1812

120,7

Глибокий

(оранка)

4. N40P40K40 + N30

2,97

5656

6224

1904

110,0

на 25-27см

І. Без добрив

3,15

4500

8100

1429

180,0

2. Мікробний препарат

3,46

4412

9428

1275

213,7

Інтенсивна

3. N40P40K40 + М. П.

3,91

6211

9429

1589

151,8

4. N40P40K40 + N30

3,79

6507

8653

1717

133,0

І. Без добрив

0,98

3191

729

3256

22,9

Інтенсивна

малогербіцидна

2. Мікробний препарат

1,33

3246

2074

2441

63,9

3. N40P40K40 + М. П.

1,46

4799

1041

3287

21,7

Мілкий (дискування) на 8-10 см

4. N40P40K40 + N30

1,57

5006

1274

3188

25,5

І. Без добрив

2,46

4108

5732

1670

139,6

2. Мікробний препарат

2,76

4376

6664

1585

152,3

Інтенсивна

3. N40P40K40 + М. П.

3,28

5696

7424

1736

130,4

4. N40P40K40 + N30

3,12

6291

6189

2016

98,4

Примітка. * - Урожайність зерна приведена до 14 % вологості; ** - Мікробний препарат Біогран, 1 га-порція.

При вирощуванні розлусної кукурудзи у повторних посівах такі технологічні заходи як глибокий обробіток Грунту та інтенсивна технологія догляду за посівами при мульчуванні Грунту побічною продукцією попередника значно підвищували урожайність зерна, порівняно до фону мілкого обробітку або малогербіцидної технології. Позитивний вплив добрив проявлявся переважно у повторних посівах кукурудзи другого і третього року. Вищі показники урожайності зерна розлусної кукурудзи - 3,91 та 3,79 т/га (табл.1) отримали відповідно на фоні глибокого полицевого обробітку Грунту за інтенсивної технології догляду за посівами при комплексному використанні мікробного препарату Біогран для обробки насіння і мінеральних добрив нормою N40P40K40, або при внесенні N40P40K40 восени під основний обробіток Грунту + N30 навесні під культивацію. За мілкого обробітку Грунту при застосуванні лише Грунтового гербіциду, на фоні мульчі з побічної продукції попередника, без застосування добрив недобір врожаю зерна розлусної кукурудзи склав 2,81-2,93 т/га або 74,0-74,8 %, тоді як мінімізація лише основного обробітку Грунту на фоні максимального хімічного захисту від бур'янів та наведених систем удобрення зумовила недобір врожаю 0,63-0,67 т/га або 16,0-17,6 %.

Виробництво розлусної кукурудзи на харчові цілі за наведеними технологічними схемами є високоприбутковим. Розрахунки ефективності вирощування проводили за ціни у заліковій вазі зерна розлусної кукурудзи 4000 грн/т, а також вартості матеріальних ресурсів за цінами 2011 р. Витрати на вирощування розлусної кукурудзи змінювалися залежно від інтенсифікації агрозаходів у межах 3191-6507 грн/га. Більший прибуток при вирощуванні розлусної кукурудзи - 9428-9429 грн/га за рентабельності 151,8-213,7 % був за інтенсивної технології догляду за посівами (Харнес, 2,2 л/га + МайсТер, 150 г/га) на фоні оранки при комплексному використанні мікробного препарату Біогран для обробки насіння і норми мінеральних добрив N40P40K40, або навіть за використання лише мікробного препарату. Такий агрозахід забезпечував нижчу, порівняно до інших систем удобрення, собівартість продукції розлусної кукурудзи.

Висновки.

Найкращий захист посівів розлусної кукурудзи від бур’янів забезпечував глибокий (25-27 см) обробіток Грунту у поєднанні з комплексним використанням Грунтового гербіциду Харнес, 90 % к. е. (2,2 л/га) і страхового гербіциду МайсТер, 62 WG (150 г/га). Вища урожайність зерна формувалася на фоні оранки за інтенсивної технології догляду за посівами при комплексному використанні мікробного препарату Біогран для обробки насіння і мінеральних добрив нормою N40P40K40, або при внесенні N40P40K40 восени під основний обробіток Грунту + N30 навесні під культивацію. Більший прибуток був за інтенсивної технології догляду за посівами (Харнес, 2,2 л/га + МайсТер, 150 г/га) на фоні оранки при комплексному застосуванні N40P40K40 та мікробного препарату Біогран для обробки насіння, або навіть за використання лише мікробного препарату.

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua

За услуги или товары возможен прием платежей Онпай: Платежи ОнПай