“ІНТЕНСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ”

ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ВРОЖАЙНОСТІ НАСІННЯ ГРЕЧКИ ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНИХ СПОСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОДОБРИВ РЕАКОМ

Ю. В. Василиненко, магістр.

Науковий керівник: JI. B. Сало, канд. с.-г. наук Кіровоградський національний технічний університет

Збільшення виробництва зерна гречки, як основної дієтичної культури, залишається важливим питанням сучасного сільськогосподарського виробництва. Прогресивним напрямком підвищення врожайності сільськогосподарських культур є застосування хелатних мікродобрив, за результатами досліджень з різними культурами прибавка складає 21-22% [1, 2].

В зв'язку з цим, метою наших досліджень було виявити вплив обробки посівного матеріалу і вегетуючих рослин комплексним хелатним мікродобривом Реаком на урожайність та посівні властивості насіння гречки.

Дослідження проводили протягом 2010-2011рр. на чорноземі звичайному глибокому малогумусному середньосуглинковому на лесі. Середній вміст в орному шарі: гумусу - 4,4%; азоту - 10,3 мг/ІООг; фосфору - 4,8 мг/ІООг; калію - 10,2 мг/ІООг. Гідролітична кислотність становить 0,47-0,53 мг/екв. на 100г грунту, pH - 7,3. Схема досліду включала 8 варіантів: 1.Контроль (без добрив); 2.Реаком-с; З. Реаком-р; 4.Реаком-с+Реаком-р;

5Л420Р20К20-фон; 6.фон+Реаком-с;7.фон+Реаком-р; 8.фон+Реаком-с+Реаком-р. Фонові добрива вносили при сівбі у вигляді нітроамофоски. Реаком застосовували шляхом обприскування вегетуючих рослин у фазі цвітіння (4л/га), а також обробки посівного матеріалу (Зл/т). У лабораторному досліді визначали енергію проростання та лабораторну схожість насіння, зібраного у відповідних варіантах польового досліду у 2011р.

Як показали результати досліджень, за отриманими 2010 року даними (Табл. 1) фактор А - застосування фонового внесення добрив - викликав істотну прибавку врожайності. Різниця між середніми показниками становила 4,1 ц/га при НІР 1,2, що свідчить про ефективність застосування мінеральних добрив.

Стосовно фактора В слід відмітити, що обробка посівного матеріалу Реакомом неефективна за середнім значенням. Лише обробка вегетуючих рослин та її поєднання з обробкою посівного матеріалу викликало істотне збільшення врожаю насіння гречки - 3,9ц/га при НІР 1,6.

Таблицяі - Урожайність гречки залежно від способу застосування Реакому на фоні мінеральних добрив

Фактор В (спосіб обробки)

Урожайність, ц/га

варіанту

Фактор A (NPK)

2010р.

середнє за фактором

2011р.

середнє за фактором

А

В

А

В

1

ш

без обробки

10,9

11,8

11,4

15,5

2

К

о.

ю

о

насіння

11,3

13,1

14,4

18,3

3

рослини

12,2

12,8

14,1

17,4

16,3

21,3

4

ГО

D

W

насіння+

рослини

14,8

17,3

21,9

24,6

5

О

а

без обробки

12,6

-

19,5

-

6

насіння

14,9

-

22,1

-

7

сч

рослини

15,9

16,9

-

25,2

24,8

-

8

о

£

насіння+

рослини

19,8

-

27,2

-

НІР05 2,3

1,2

1,6

НІР05

3,9

2,0

2,8

На фоні добрив прибавка урожайності до фонового варіанту за рахунок обробки посівного матеріалу, вегетуючих рослин та поєднання цих обробок Реакомом становила від

1,3 ц/га до 7,2 ц/га, що є істотним приростом і вказує на вищу ефективність застосування Реакому на фоні мінеральних добрив.

За сприятливих погодних умов 2011 року було отримано помітно вищу урожайність ніж у попередньому році. Середні значення за фактором А склали 16,3 та 24,8 ц/га, порівняно до 12,8 та 16,9 ц/га відповідно у 2010 році. Тобто, при оптимальній вологості внесення N20P20K20 здатне викликати вдвічі більшу прибавку врожаю - 8,5 ц/га за середніми показниками - ніж за умов низької забезпеченості вологою. Обробка насіння та рослин гречки мікродобривом Реаком підсилила дію мінеральних добрив.

Обробка посівного матеріалу гречки Реакомом (фактор В) не сприяла істотному збільшенню урожаю, різниця між середніми значеннями склала 2,8ц/га при НІР 2,8. Обробка вегетуючих рослин була більш ефективна, а максимальний урожай в 2011році отримали при поєднані обробок насіння та рослин Реакомом на фоні N20P20K20 - 27,2 ц/га.

В середньому за 2 роки спостерігається закономірне підвищення урожайності за рахунок обробки посівного матеріалу та вегетуючих рослин мікродобривом Реаком (рис. 1). Максимальна урожайність, як на фоні мінеральних добрив, так і без них була при поєднанні всіх видів обробок Реакомом і становила 23,5 та 18,4ц/га відповідно.

ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ВРОЖАЙНОСТІ НАСІННЯ ГРЕЧКИ ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНИХ СПОСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОДОБРИВ РЕАКОМ

1 2 3 4 5 6 7

Номери варіантів

Рисунок 1 - Урожайність насіння гречки за 2010-2011 pp. залежно від мінеральних добрив (середні

показники), ц/га

Важливими посівними властивостями насіння, від яких залежить урожайність є енергія проростання та лабораторна схожість (рис.2). Результати лабораторних досліджень показали, що найнижчі показники енергії проростання та лабораторної схожості були отримані у варіантах, де не проводили обробку насіння, особливо на неудобреному фоні - 76 та 80% відповідно.

ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ВРОЖАЙНОСТІ НАСІННЯ ГРЕЧКИ ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНИХ СПОСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОДОБРИВ РЕАКОМ

ві в2 83 в4 в5 вб в7 в8

варіанти

■ енергія проростання ■ лабораторна схожість

Рисунок 1 - Енергія проростання та лабораторна схожість насіння гречки, залежно від способу використання

Реакому

Застосування Реакому на насінні гречки і вегетуючих рослинах сприяло максимально високим та близьким показникам енергії проростання та лабораторної схожості як на фоні мінеральних добрив - 96-98%, так і без них - 88-90%, тоді як обробка тільки рослин чи насіння давала більшу різницю, що коливалася від 6 до 12%.

Висновки. Внесення мінеральних добрив у дозі N20P20K20 викликає істотну прибавку урожаю насіння гречки - 4,1-8,5 ц/га. Обробка мікродобривом Реаком посівного матеріалу та вегетуючих рослин гречки є ефективною як на фоні мінеральних добрив, так і без добрив. Максимальну врожайність отримали при поєднанні обробки насіння і вегетуючих рослин на фоні N20P20K20 - 23,5ц/га. Найкращі показники енергії проростання та лабораторної схожості були у насіння отриманого після обробки Реакомом посівного матеріалу та рослин, як на удобреному, так і на фоні без застосування добрив - 96-98% та 88-90% відповідно.

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua

За услуги или товары возможен прием платежей Онпай: Платежи ОнПай