“ІНТЕНСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ”

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕМІСТИМУ С ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ

Н. Кухаренко, магістр.

Кіровоградський національний технічний університет

Кожному сорту або гібриду рослин встановлений певний рівень продуктивності, зумовлений їхнім генетичним потенціалом. Повна реалізація продуктивних можливостей може бути досягнута за створення оптимальних умов життя - мінерального живлення, ретельного догляду тощо.

Значне місце у підвищенні врожайності рослин посідає дія фізіологічно активних речовин і, насамперед, регуляторів росту рослин [1]. Вони дедалі більше завойовують нові ареали і стають невід'ємним елементом інтенсивних технологій вирощування цукрових буряків [2].

Важливим аспектом дії регуляторів росту є підвищення стійкості рослин до несприятливих факторів середовища - високих і низьких температур, нестачі вологи, фітотоксичної дії пестицидів, ураження хворобами та шкідниками.

Потрапляючи до рослинної клітини та самої рослини регулятори росту вступають як додатковий інгредієнт в обіг речовин самої клітини й рослини, а отже тією чи іншою мірою активізують обмінні процеси. З другого боку, вони як екзогенний додатковий фактор (інгредієнт), взаємодіючи з клітинною рослиною й набувають статусу ендогенного фактору [3]-

Метою наших досліджень було визначити найефективнішу норму внесення Емістиму С при обробці вегетуючих рослин в умовах дослідного поля КНТУ.

Досліди проводилися протягом 2003-2005 року. Грунти дослідного поля - чорноземи звичайні глибокі середньогумусні не змиті та слабозмиті легко й середньоглинисті на лесах, які перемежовуються з чорноземами типовими малогумусними слабо і середньозмитими важкосуглинковими і легкоглинистими на лесах. Дані Грунти характеризуються сприятливими фізичними властивостями, значними запасами гумусу, нейтральною реакцією Грунтового розчину, високою насиченістю вбирного комплексу кальцієм, великою буферною здатністю. Ці Грунти мають високу природну родючість і можуть бути використані під всі районовані у зоні сільськогосподарські культури.

Агротехніка вирощування цукрових буряків загальноприйнята для зони.

Знання закономірностей росту і розвитку листків у буряків в залежності від умов вирощування дозволяє цілеспрямовано підвищувати продуктивність рослин, певною мірою керуючи величиною врожаю коренеплодів та їх цукристістю. В період вегетації площа листків змінюється. Облік площі листової поверхні на рослині проводили чотири рази за вегетацію (табл.1).

Таблиця 1 - Динаміка площі листкової поверхні цукрових буряків залежно від норм емістиму С (середнє за 2003 -2005 pp.)

Варіант

Дати обліку

20.06

23.07

11.08

08.09

1 .Контроль без обробок)

7,7

25,5

40,5

40,1

2.Емістим, 5мл/га

8,7

39,3

57,3

64,9

3. Емістим, Юмл/га

9,9

46,6

66,8

72,1

4. Емістим, 15мл/га

8,2

33,3

50,3

51,1

5. Емістим, 20мл/га

7,9

31,9

45,4

47,6

Так, площа листкової поверхні у контрольному варіанті 20.06 в середньому за три роки досліджень склала 7,75 дм2 на одну рослину. Порівнявши варіанти досліду з

контролем, можна сказати, що на початковій стадії після обприскування регулятор росту Емістим С лише починає проявляти свої властивості. Найвищий показник спостерігається в третьому варіанті, при внесенні регулятора росту в нормі 10 мл/га що становило 9,9 дм2 на одну рослину і збільшилася на 27,7% порівняно з контрольним варіантом, де регулятор росту не застосовувався.

23 липня відмічено більшу різницю між контролем і варіантами, де застосовували різні норми регулятора. Так, в контрольному варіанті площа листкової поверхні була 25,5 дм2 на рослину. В другому варіанті при нормі внесення регулятора 5 мл/га площа листкової поверхні склала 39,3 дм2, що на 54,4 % більше порівняно з контролем. Але найвищий показник було відмічено при застосуванні регулятора росту рослин в дозі 10 мл/га і становить 46,6 дм2 на одну рослину, що на 82,9% вище ніж в контролі.

Аналізуючи показники інших варіантів можна зазначити, що площа листків, при більших нормах внесення регулятора росту рослин, зменшується., але порівняно з контролем дані показники вищі. В п’ятому варіанті, де норма внесення рістрегулюючих речовин становила 20 мл/га простежується тенденція до зниження площі на 31,5 % порівняно з нормою внесення 10 мл, та підвищення на 25,4% порівняно з варіантом без обробки. Отже, дані свідчать, що станом на 23 липня, застосування підвищених норм регулятора росту Емістим С негативно позначилося на рослинах цукрових буряків.

При обліках 11 серпня була встановлена аналогічна тенденція по зміні площі листкової поверхні.

Кінцеві обліки площі листкової поверхні цукрових буряків проводили 8 вересня. Було встановлено, що в кінці вегетації листя буряків, яке знаходиться в нижньому ярусі починає відмирати, а тому площа листової поверхні зменшується. В контрольному варіанті вона становила 40,1 дм2/рослину. В третьому варіанті, де на рослинах цукрових буряків застосовували регулятор росту в нормі 10 мл/га площа листків збільшилася на 76,7 % порівняно контролю. При застосування ж регулятора росту в нормі 15 та 20 мл/га показники були вищі контролю на 25,2 % та 16,6 % відповідно.

Отже, проаналізувавши дані таблиці, можна зробити висновок що найбільш оптимальною нормою, за якої спостерігається інтенсивне накопичення кількості листя та їх площі є норма Емістиму С 10 мл/га.

Результати вивчення площі листкової поверхні в співставленні зі зростанням продуктивності коренеплоду, дозволили встановити певну залежність між цими біологічними процесами. Рослини з добре розвиненим листовим апаратом дають більший приріст ваги коренеплоду.

Основними критеріями оцінки застосування обробки вегетуючих рослин цукрових буряків стимулятором росту є урожайність коренеплодів та їх цукристість(табл. 2).

Таблиця 2 - Продуктивність цукрових буряків залежно від норм емістиму С (середня 2003-2005 pp.)

Варіант

F устота стояння, тис. шт/га

Урожайність,

т/га

Цукристість,

%

Збір цукру, т/га

1.Контроль)без обробок)

91,9

32,7

16,3

5,3

2.Емістим, 5мл/га

93,3

35,4

16,5

5,8

3. Емістим, 10мл/га

92,5

36,2

16,6

6,0

4. Емістим, 15мл/га

93,1

34,1

16,5

5,6

5. Емістим,20мл/га

92,8

33,7

16,4

5,5

Аналізуючи врожайність цукрових буряків за роки досліджень слід відзначити, що найменшою вона була на контрольному варіанті і становила в середньому 32,7т/га, а на ділянках де застосовували регулятор росту в різних нормах -33,7-36,2 т/га, що на 3,1-10,7% більше контролю. Обприскування цукрових буряків регулятором росту емістим С в дозі Юмл/га дало прибавку врожаю на 3,5т/га в порівнянні з контролем. Слід відмітити, що врожайність цукрових буряків з підвищенням норми внесення емістиму знижувалася. Отже регулятор росту емістим С в нормі витрати 10 мл/га сприяв значному підвищенню врожайності цукрових буряків.

Важливим показником продуктивності цукрових буряків є цукристість коренеплодів. Вміст цукру в коренеплодах цукрових буряків в значній мірі залежить від сорту і погодних умов. Максимальної величини він досягає в кінці вегетації культури. У вологі прохолодні роки цукристість істотно нижча в порівняні з умовами жаркої і сухої погоди. За нашими даними регулятор росту значного впливу на цукристість не мав і цей показник склав від

13,3 до 16,6 %, що знаходиться в межах помилки досліду.

Сумарним показником продуктивності цукрових буряків є збір цукру з одиниці площі, залежність рівня врожайності і цукристості коренеплодів. В наших дослідах із застосуванням регуляторів росту урожайність коренеплодів була суттєво вищою за контроль. Цукристість коренеплодів за роки досліджень коливалася значно менше в порівнянні з урожайністю, тому загальний збір цукру залежав головним чином від останнього показника.

Аналізуючи дані таблиці бачимо, що при обприскуванні рослин цукрових буряків стимулятором росту був отриманий значно більший збір цукру в порівнянні з контролем. В середньому цей показник склав 5,3 т /га на контрольному варіанті, а на варіантах оброблених різними нормами стимулятора росту від 5,5 до 6,От/та.

Отже, обробка вегетуючих рослин цукрових буряків емістимом С в нормі витрат 10 мл/га забезпечує підвищення урожайності коренеплодів на 10,7 %, збору цукру з одиниці площі на 13,2 %.

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua