“ІНТЕНСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ”

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕЕУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН В ТЕХНОЛОЕІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОЕО

В. В. Аліценко, магістр.

Науковий керівник: М. І. Григор’єв, канд. с.-г. наук Кіровоградський національний технічний університет

Нині виробництво продукції рослинництва вже не можливе без застосування ефективних регуляторів росту рослин. Вони підвищують стійкість рослин проти хвороб та шкідників, збільшують урожайність, зменшують вміст у рослинах пестицидів, нітратів, важких металів, понижують втрати при збиранні та зберіганні продукції.

Урожай зерна ячменю ярого формується під дією цілої низки факторів зовнішнього природного середовища. Підбором попередника, системою основного й передпосівного обробітку грунту, застосуванням пестицидів можна змінювати умови освітлення, температурний режим, процеси росту і розвитку рослин. Але ці заходи досить енергозатратні і не завжди економічно доцільні [1-3] .

Зміну вказаних факторів зовнішнього середовища можна досягнути завдяки прискорення життєдіяльності рослинного організму від застосування регуляторів росту[4-

п

Проте дана про ефективність препаратів Біосил і Радостям в літературі відсутні.

Мета роботи полягала у вивченні реакції ячменю ярого на дію різних регуляторів росту з метою забезпечення реалізації генетичного потенціалу сорту, а також визначенні доцільності та ефективності їх застосування.

Методика досліджень. Дослідження проводились упродовж 2010-2011 років на полях Кіровоградського інституту АПВ НААН. Об’єктом досліджень був районований сорт ячменю ярого Созонівський.

Г рунт дослідної ділянки чорнозем звичайний важко-суглинкового гранулометричного складу.

Розміщення варіантів систематичне, повторність чотириразова, площа облікової ділянки 10 м2. Попередник - соя.

В досліді вивчались вітчизняні регулятори росту Емістим С, Агростимулін, Вегестим, Радостям, Біосил, створені в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. Насіння обробляли розчином в день сівби.

Визначення динаміки площі листкової поверхні проводилась за такими основними фазами розвитку рослин ячменю: кущіння, утворення стебел та дозрівання насіння. В ці фази проходить найбільше наростання вегетативної маси рослин.

Клімат в районі проведення досліджень характеризується не достатнім і не стабільним зволоженням із посушливими умовами весною і влітку. Кожен рік досліджень відмічався своєрідним поєднанням погодних факторів, що не однаково впливали на процеси росту і розвитку ячменю, що відповідно відобразилося на формуванні величини показників урожаю і якості зерна.

Згідно агрометеорологічної оцінки, умови вегетації ячменю в 2010 році були посушливими. Вологозабезпечення верхнього 0-10 см шару Грунту при сівбі ячменю було недостатнім для дружного і своєчасного проростання насіння - запаси продуктивної вологи становили 5,6-6,8 мм, в шарі 0-20 см - 11,4-13,0 мм (задовільні), тоді як у метровому шарі Грунту, завдяки значній кількості опадів у зимовий період сягали - 114-122 мм. Сума опадів з травня по вересень включно була близькою до середньобагаторічних показників. За травень - серпень недобір опадів склав 43 мм. Суми активних температур за вказані періоди перевищили норму відповідно на 744 та 686°С, тому ГТК склав 0,81 та 0,64.

2011 рік виявився засушливим. За квітень-липень випало 137,5 мм опадів, але їх розподіл упродовж вегетації був не рівномірний. Дефіцит опадів, перепади температур повітря та тривала дія суховіїв обумовили інтенсивне підсихання верхніх шарів грунту. Крім того, 2027 квітня відмічені заморозки. Різке зниження температури повітря та Грунту впродовж 6-7 діб після теплої погоди призвело до часткових пошкоджень, а місцями і загибелі ячменю ярого. За травень випало 27,5 мм, що становить 61,1% від середньо - багатрорічної кількості. Середньодобова температура повітря у червні становила 23,20С, що на 4,60 вище від середньо-багаторічного показника, і наливання зерна відбулося за несприятливих умов.

Результати досліджень. Урожайність сільськогосподарських культур формується в результаті процесу фотосинтезу, який проходить в листках рослин. їх площа та тривалість роботи визначає кількість накопичення сухих речовин, а як наслідок, і врожайність ячменю ярого. Періодичні визначення площі листкової поверхні дають надійний матеріал для пояснення різниці в урожаї по варіантах польового досліду.

В середньому за роки проведення досліджень у фазу кущіння ячменю ярого відмічено коливання площі листкової поверхні по варіантах від 25,8 до 45,6 см2. Обробка насіння регулятором росту Агростимулін та реастим були на одному рівні по площі листків і перевищували не суттєво контрольний варіант. Найбільшу площу листкової поверхні мали варіанти досліду де для обробки насіння застосовували регулятори росту Вегестим та Біосил що перевищували контрольний варант на 27,8 та 29,8 см2.

У фазу утворення стебел площа листкової поверхні коливалась від 42,4 до 69,7 см2. Найменша площа листкової поверхні була у контрольному варіанті. Обробка насіння регулятором росту Емістим С мала різницю у площі листкової поверхні з контрольним варіантом на 10,4 см. Обробка насіння Агростимуліном забезпечила збільшення площі листкової поверхні на 10,6 см2. Суттєво перевищували контрольний варіанти із застосуванням для обробки насіння регуляторами росту Радостим та Біосил (Рис. 1).

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕЕУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН В ТЕХНОЛОЕІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОЕО

1. Без обробки насіння 2. Емістим 3. Агростимулін 4.Вегестим 5. Біосил 6. Радостим Рисунок 1 - Динаміка наростання площі листкової поверхні, середнє за 2010 - 2011 pp., см2

У фазу дозрівання зерна відмічено коливання площі листкової поверхні від 49,9 до

75,3 см2. Варіанти із обробкою насіння Агростимуліном та Вегестимом були на одному рівні по площі листків і перевищували контрольний варіант на 9,3 та 9,7 см2. Обробка насіння регулятором росту Радостим забезпечила приріст площі листків на 25,4 см2. Найбільша площа листкової поверхні відмічена у варіанті, де для обробки насіння застосовували регулятор росту Біосил, приріст площі відносно контрольного варіанту становить 25,4 см2 , або 44%.

У 2010 році врожайність коливалась від 29,2 до 35,8 ц /га. Усі варіанти де насіння обробляли регуляторами росту, мали більший урожай зерна ніж у контрольний варіант. У варіанті з обробкою насіння регулятором росту Біосил, відмічено суттєве перевищення до контрольного варіанту. У варіанті де насіння обробляли регулятором росту Емістим С відмічено найнижчу врожайність серед досліджуваних варіантів, але вона суттєво перевищували контроль. Варіанти, де насіння обробляли регуляторами росту Агростимулін і Радостям, відмічено однакову по рівню урожайність і перевищення над контрольним варіантом відповідно на 4,5 та 4,4 ц/га при НІР05 - 1,9 ц/га. Обробка насіння регулятором росту Вегестим забезпечувала врожайність 34,1 ц/га, що на 4,9 ц/га більше ніж у контрольному варіанті. Найбільшу врожайність отримано у варіанті де насіння обробляли регулятором росту Біосил, що на 6,6 ц/га, або 22,6% більше ніж у контрольному варіанті.

Вплив регуляторів росту на врожайність зерна ячменю ярого, ( 2010 - 2011 pp.), ц/га

Варіанти досліду

2010 р.

Приріст до контролю

2011 р.

Приріст до контролю

Се-редня за два роки

Приріст до контролю

Без обробки насіння (контроль)

29.2

-

36.1

-

32.7

-

Емістим С-10 мл/т

32.3

3.0

38.3

2.2

35.3

2.6

Агростимулін - 10 мл/т

33.7

4.5

39.2

3.1

36.5

3.8

Вегестим - 10 мл/т

34.1

4.9

40.3

4.2

37.2

4.5

Біосил - 10 мл/т

35.8

б. б

42.1

6.0

38.9

6.2

Радостим - 20 мл/т

33.6

4.4

41.6

5.5

37.6

4.9

НІР 0.5

1.9

2.3

1.58

В умовах 2011 року врожайність знаходилась у межах 36,1—42,1 ц/га. Варіант із обробкою насіння регулятором росту Емітим С суттєво поступався іншим варіантам на яких застосовувалися регулятори росту. Регулятор росту Агростимулін поступався за врожайністю варінти де застосовували регулятори росту Вегестим, Біосил та Радостям. Найвища врожайність була отримана у варіанті де насіння обробляли регулятором росту Біосил. Перевищення над контрольним варіантом становило 6,0 ц/га, або на 17,1% при НІР

2,3ц/га.

В середньому за роки досліджень урожайність коливалась в межах 32,7 - 38,9 ц/га. Урожайність у варіанті з обробкою насіння регулятором росту Емістим С суттєво перевищувала контроль. Обробка насіння регулятором росту Агростимулін забезпечила прибавку врожайності 3,8 ц/га по відношенні до контролю. Обробка насіння регуляторами росту Вегестим та Радостим суттєво перевищували контрольний варіант, але між собою різнилися не суттєво. Найвищу врожайність отримано у варіанті із обробкою насіння регулятором росту Біосил. Перевищення над контрольним варіантом становило 6,2 ц/га або 19% .

Висновок. Застосовували регуляторів росту забезпечують дружній ріст і розвиток рослин, що видно за наростанням кількості вузлових коренів, збільшенню площі листкової поверхні та кількості листків на рослині і в кінцевому результаті позначилося на врожайності ячменю ярого. Кращим для обробки насіння по урожайності є регулятор росту Біосил.

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua