ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР Озима пшениця

Вимоги до ґрунту

Озима пшениця вимоглива до родючості грунту. Найкраще вона росте на родючих чорноземах, темно-сірих опідзолених та сірих лісових грунтах. Малопридатні для неї кислі та перезволожені грунти. Реакція ґрунтового розчину повинна бути близькою до нейтральної (рН 6,0-7,5). Ґрунти які мають рН нижче 5,5 потребують вапнування.

Коренева система пшениці найкраще розвивається на пухких ґрунтах, щільність яких становить 1,1-1,25 г/ см3 . При щільності 1,35­1,4 г/ см3 ріст коріння пригнічується. Надмірна пухкість ґрунту (щільність менше 1,1 г/см3) теж несприятлива для формування коріння, бо при осіданні ґрунту можливе обривання коріння (що буває, наприклад, при запізнілій оранці).

Вибір попередника

Сучасні високопродуктивні сорти озимої пшениці відзначаються підвищеними вимогами до вмісту вологи в ґрунті, його чистоти від бур'янів. В зв'язку з цим зростає роль попередника при вирощуванні таких сортів. Добрими попередниками для озимої пшениці є культури, які рано звільняють поле та дозволяють вчасно провести обробіток ґрунту і сівбу.

За даними наукових досліджень та виробничої практики кращими попередниками в Лісостепу, в районах нестійкого зволоження (лівобережна частина) є чисті та зайняті пари, озимі та кукурудза на зелений корм, трави на один укіс, злакові суміші на з/к, зернобобові (горох, вика) культури. Приріст врожаю зерна пшениці, розміщеної після кращих попередників, досягає 7-10 ц/га і більше порівняно з розміщенням після стерньових попередників. Цілком задовільним попередником за достатньої зволоженості ґрунту для озимої пшениці є кукурудза на силос, ріпак, гречка.

5

Система удобрення

Добрива є одним з найефективніших та швидкодіючих факторів підвищення врожайності пшениці та поліпшення якості зерна. Особливо добре реагують на внесення добрив короткостеблові сорти пшениці, у яких прирости урожаю за рахунок добрив можуть сягати 10-16 ц/га. Найвищі врожаї озимої пшениці одержують при сумісному застосуванні в сівозміні органічних і мінеральних добрив. Гній в умовах достатньої зволоженості переважно вносять під просапні культури, а озима пшениця використовує його післядію. Безпосередньо під озиму пшеницю гній використовують при її вирощуванні по зайнятому й чистому пару. Оптимальна норма гною під озиму пшеницю по чорних парах 20-30, зайнятих - 30-35 т/га.

На всіх грунтах найбільший ефект забезпечує повне мінеральне добриво. Співвідношення елементів живлення і норми їх внесення залежать від грунтово-кліматичних умов, агрохімічної характеристики грунту, попередника, біологічних особливостей сорту, запланованого врожаю тощо. Середня норма мінеральних добрив під озиму пшеницю на чорноземах типових по зайнятих парах становить - N60-90P40-60K40, кукурудзи в молочно-восковій стиглості - N90-120P60K40 і після стерньових попередників - N90-I20P40-60K40, на сірих лісових грунтах, після зайнятих парів - N90-120P60K^0, після кукурудзи зібраної в молочно-восковій стиглості - N90-120Р60К60, стерньових попередників - N120P60K60 [5]. З впровадженням у виробництво інтенсивних технологій норми внесення добрив значно підвищились. Для повної реалізації потенціалу високопродуктивних сортів озимої пшениці при вирощуванні за інтенсивною технологією рекомендується вносити 90-120 кг/га діючої речовини кожного елементу. Для отримання високого та якісного зерна обов'язково потрібно враховувати самі потреби рослин в мінеральному живленні конкретного сорту і на основі цього для кожного сорту диференційовано формувати агрофон мінерального живлення.

Фосфорні і калійні добрива під озиму пшеницю вносять під основний обробіток грунту або під передпосівну культивацію. Частину їх можна вносити локально з сівбою, але доза їх при цьому не повинна перевищувати 25-30 кг/га діючої речовини, щоб не пригнічувати проростки рослин. Переносити недовнесені до сівби фосфорні і калійні добрива в підживлення не ефективно.

Азотні добрива під озиму пшеницю ефективніше вносити в певні фази органогенезу роздрібнено. Основне внесення азотних добрив (30-40 кг діючої речовини на гектар) передбачається лише на грунтах малозабезпечених елементами живлення і після таких

6

попередників, як кукурудза на силос, однорічні злакові трави, які дуже збіднюють грунт на поживні речовини.

При визначенні дози азоту у весняне підживлення враховують стан розвитку озимої пшениці після перезимівлі і запаси нітратного азоту у весняний період на основі результатів агробіологічного контролю.

Перше підживлення азотом проводять навесні. На добре розвинених посівах рекомендується вносити 30 % від повної норми. Якщо посіви зріджені, то під час першого підживлення вносять N40-60. Добре розвинені посіви підживлюють локальним прикореневим способом зернотуковими сівалками у фазі кущення рослин. Слаборозвинені посіви підживлюють рано навесні, вносячи добрива врозкид по мерзлоталому ґрунту розкидачами добрив (МВД-0,5, МВУ-5, МВД-900, РНД-0,5, МД-4, „Amazone" та ін.) або з залученням авіації.

Друге підживлення проводять на початку виходу рослин в трубку (IV етап органогенезу). Воно сприяє кращому росту бокових стебел, які за продуктивністю доганяють головне стебло. Вносять 50 % загальної норми азоту (N30-40). Оптимальну норму добрив встановлюють за листовою діагностикою. Проводять підживлення по технологічній колії навісними розкидачами добрив.

Третє підживлення азотом (N20-30), як правило, проводять у період від початку фази колосіння до наливу зерна. Більшою мірою воно впливає на покращення якості зерна, ніж на врожайність. Тому, його слід проводити на посівах сильних і цінних сортів пшениці. Проводять позакореневе підживлення розчином сечовини або карбамідо-аміачної суміші (КАС-32) з домішками мікроелементів (цинк, мідь, молібден) у нормі 20-30 кг/га азоту [6].

Мінеральні добрива застосовують також при сівбі у рядки. Після кращих попередників вносять Ріо, а після стерньових - N10P10K10.

За умов ресурсного дефіциту дози добрив можна знижувати до (NPK)3045 з використанням побічної продукції попередників (солома злакових та зернобобових культур, сидерати, зелена маса післяжнивних посівів зернових, олійних і зернобобових культур та ін.) Ефективним доповненням та частковою заміною азотних добрив є біологічні та хімічні препарати рістстимулюючої дії. Обробка насіння і посівів озимих культур біостимуляторами (емістим, агростимулін та ін.) забезпечує приріст врожаю до 3-5 ц/га. Оброблення посівів біостимуляторами можна поєднувати з внесенням гербіцидів на ІІІ етапі органогенезу [21].

Для удобрення озимої пшениці можна використовувати всі форми азотних, фосфорних, калійних та комплексних мінеральних

7

добрив, які випускає хімічна промисловість. Найбільш ефективне застосування складних добрив (нітроамофоска, «Суперагро» з співвідношенням N:P:K 17:17:17; 16:16:16; 15:15:15) та

висококонцентрованих складно-змішаних добрив «Урожай». Технологія виготовлення останніх дозволяє одержувати різні композиції NPK, що враховують біологічні особливості культур та строки внесення. Для озимих зернових випускаються комплексні добрива з таким співвідношенням N:P:K: 8:29:24; 7:24:29; 8:26:26; 14:20:20.

В Україні пройшли державну реєстрацію і надходять до торговельної мережі полікомпонентні добрива фінського виробництва, до складу яких входять NPK, Са, Mg, S, B, Cu, Mn, Mo, Zn, Co, Se та ін.

Обробіток ґрунту

Обробіток ґрунту на кожному полі повинен проводитись з урахуванням попередників, стану поля, наявності технічних ресурсів та погодних умов. Перевагу потрібно надавати мінімальній ресурсозберігаючій системі обробітку з застосуванням високопродуктивних чизельних, дискових та комбінованих знарядь.

Обробіток ґрунту після зайнятих парів. Підготовка ґрунту на полях зайнятих парів, де поле рано звільнюється від парозаймаючої культури (озимі на зелений корм, віко-вівсяна або горохо-вівсяна суміш) включає мульчування ґрунту дисковими або комбінованими знаряддями на глибину 6-8 см (до 10-12 см). Потім через 10-14 днів проводять основний обробіток важкими боронами на глибину 12-14 см, а при високій забур'яненості багаторічними коренепаростковими, бур'янами на 16-18 см знаряддями чизельного типу (ПЧ-2,5, ПЩН-2,5, КЧП-5,4, КЧП-7,2, ПРПВ-5-50 та ін.), або комбінованими агрегатами (Агро-3, АКП-5, АРП-3, АК-4, „Резидент", „Європак-6000", „Simba Solo-330" та ін.) Подальший обробіток проводиться по типу чистого пару - декілька культивацій на різну глибину.

Після просапних культур в зайнятому пару (кукурудза на зелений корм, рання картопля) на полях чистих від бур'янів обмежуються поверхневим обробітком кращими комбінованими знаряддями.

Обробіток ґрунту після багаторічних трав включає дискування мульчування грунту та оранку на глибину 20-22 см плугами з передплужниками обов'язково в агрегаті з кільчасто-шпоровими котками. Оранку закінчують не пізніше як за 3-4 тижні до сівби. У подальшому при появі бур'янів поле обробляють культиваторами.

8

Обробіток після непарових попередників. Основними непаровими попередниками для озимої пшениці є горох і кукудза на силос. Після гороху під посіви озимих краще застосовувати поверхневий (6-8 см) або мілкий (10-12 см) безполицевий обробіток. Слідом за збиранням гороху проводять мульчування грунту на глибину 6-8 см, вносять добрива, потім проводять обробіток важкими боронами (ДМТ-4, ТДБ-5Х, БДВ-6,3, БДТ-7) або плоскорізами (КПШ-9, КПШ-5, КПГ - 2,2, КПГ-250) та широкозахватними культиваторами (типу "Horsch"), або комбінованими агрегатами (РВК-3,6, АКП-5, „Агро-3", „Simba Solo - 330", „Gregoire Besson SXLS100 667-50/230" та ін.). У подальшому, для знищення сходів бур'янів, проводять культивацію на глибину 8-10 та 6-8 см. [32]

Після пізно зібраних попередників (кукурудза на силос та ін.) для підготовки грунту краще застосовувати комбіновані агрегати (АКП-2,5, АКП-5, Агро-3, АРП-3, КР-4,5, типу "Європак", „Amazone", "Смарагд" та ін.), які за один прохід забезпечують високу якість обробітку грунту.

Якщо в господарстві немає або не вистачає комбінованих агрегатів, то після збирання кукурудзи на силос слід застосовувати поверхневий обробіток важкими дисковими боронами. Поле обробляють у двох напрямках на глибину від 6 до 10 см.

Дослідження відділу рослинництва Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва свідчать, що застосування поверхневого обробітку забезпечує у порівнянні з оранкою та плоскорізним обробітком краще зволоження посівного шару грунту і вищий вміст агрономічно цінних часток грунту, завдяки чому більш рівномірно відбувається загортання насіння і одержання більш повних сходів [2].

Перед сівбою озимої пшениці проводять передпосівну культивацію на глибину загортання насіння.

На грунтах придатних для мінімального обробітку можлива пряма сівба по стерні за допомогою спеціальних посівних агрегатів зарубіжного виробництва.

Підбір сортів

Сортовий склад озимої пшениці постійно змінюється. До Державного реєстру сортів рослин України занесено понад 90 сортів озимої пшениці.

Серед сучасних сортів, згідно даних Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН, найкраще себе зарекомендували в умовах Лісостепу такі сорти:

- по чорному пару з високим агрофоном - Астет, Василина, Харус, Спалах, Куяльник, Білосніжка, Володарка, Смуглянка;

9

- по зайнятому пару, багаторічних травах, гороху, сої - Подолянка, Донецька 46, Донецька 48, Одеська 267, Українка Одеська, Куяльник, Володарка, Харківська 96, Харківська 105, Харус;

- після кукурудзи на силос, гречки та інших пізніх попередників - Харківська 105, Харківська 96, Одеська 267, Подолянка, Крижинка.

Потенційна врожайність інтенсивних сортів - 80 ц/ га, середня врожайність при конкурсному випробуванні - 50-70 ц/га.

Підготовка насіння до сівби

За Державним стандартом України для сівби озимої пшениці необхідно використовувати насіння, яке за категорією відповідає 1­3 репродукціям зі схожістю для м'якої пшениці не менше 92 %, твердої - 87 %, чистотою від насіння бур'янів та інших домішок не менше 98 %, сортовою чистотою не менше 98 %, вологістю не більше 15 %.

Перед сівбою, проти збудників найбільш поширених хвороб (кореневих гнилей, твердої сажки, борошнистої роси, бурої листової іржі), проводять протруювання насіння одним з препаратів (вітавакс 200 ФФ, в. с.к. - 2,5-3,0 л/т, дивіденд стар 036 FS, т. к.с. - 1 л/т, раксил ультра, т. к.с. - 0,2 л/т, сумі-8 ФЛО, к. с. - 1,5 л/т та ін.).

На полях, де при допосівних розкопках будуть виявлені гусениці озимої совки та інші грунтові шкідники вище порогової чисельності за 1-5 днів до посіву насіння обробляють одним із вищеназваних препаратів у суміші з прометом 400, мк. с. (2 л/т) та іншими інсектицидами (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1

Перелік пестицидів для захисту озимої пшениці від хвороб, шкідників і бур'янів*

Назва

препарату

Об’єкт, проти якого використовується

Норма внесення

Строки та спосіб проведення обробітку

1

2

3

4

Протруювання насіння

Байтан

Універсал,

з. п.

Снігова пліснява, гельмінтоспоріозна та фузаріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, тверда та летюча сажки, борошниста роса

2 кг/т + 10 л/т води

Протруювання насіння суспензією препарату

Бункер,

в. с.к.

Тверда та летюча сажки, гельмінтоспоріозна та фузаріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння

0,4-0,5 л/т + 10 л/т води

Протруювання насіння суспензією препарату

10

1

2

3

4

Вега, т. к.с.

Летюча, тверда сажки, кореневі гнилі, септоріоз

0,4—0,5 кг/т + 10 л/т води

Протруювання насіння суспензією препарату

Вікінг, в. с.к.

Тверда, летюча сажки, фузаріозна і гельмінтоспоріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння

2,5-3,0 л/т + 10 л/т води

Протруювання насіння суспензією препарату

Вінцит SC 050, к. с.

Сажкові хвороби, септоріоз, гельмінтоспоріоз, снігова пліснява, кореневі гнилі

2 кг/т + 6-8 л/т води

Протруювання насіння суспензією препарату

Вітавакс 200 ФФ, в. с.к.

Летюча, тверда сажки, кореневі гнилі, пліснявіння насіння

2,5-3,0 л/т + 10л/т води

Протруювання насіння суспензією препарату

Гранівіт,

в. с.к.

Летюча, тверда сажки, кореневі гнилі, пліснявіння насіння

2,5-3,0 л/т + 10л/т води

Протруювання насіння суспензією препарату

Дерозал, к. с.

Кореневі гнилі, снігова пліснява, сажкові хвороби,

1,5 л/т + 10 л/т води

Протруювання насіння суспензією препарату

Дивіденд Стар 036 FS, т. к.с.

Летюча, тверда сажки, гельмінтоспоріозна та фузаріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння

1,0 л/т

Обробка насіння перед висіванням

Кінто Дуо, к. с.

Сажкові хвороби, фузаріозна- гельмінтоспоріозна, церкоспорельозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, снігова пліснява, септоріоз, борошниста роса

2,0-2,5 л/т + 10 л/т води

Протруювання насіння суспензією препарату

Колфуго Супер, в. с.

Кореневі гнилі, сажки

3,0 л/т

Обробка насіння перед висіванням

Кольчуга,

т. к.с.

Летюча, тверда сажки, кореневі гнилі, септоріоз

0,4-0,5 л/т + 10 л/т води

Обробка насіння перед висіванням

Корріоліс,

т. к.с.

Летюча, тверда сажки, смугаста та сітчаста плямистості, кореневі гнилі, септоріоз, ринхоспоріоз

0,2л/т

Обробка насіння перед висіванням

Лоспел, в. м.е.

Тверда сажка

0,3 л/т + 10 л/т води

Обробка насіння перед висіванням

Максим 025 FS, т. к.с.

Летюча, тверда сажки, кореневі гнилі, снігова пліснява

1,5 л/т + 10 л/т води

Протруювання насіння суспензією препарату

Моріон, т. к.с.

Летюча, тверда сажки, кореневі гнилі, септоріоз

0,4-0,5 л/т + 10 л/т води

Обробка насіння перед висіванням

Оріус, т. к.с.

Сажки, фузаріозна і гельмінтоспоріозна кореневі гнилі

0,5 л/т

Протруювання насіння суспензією препарату

Преміс 25, т. к.с.

Летюча, тверда сажки, кореневі гнилі, септоріоз

1,3-1,5 л/т

Протруювання насіння суспензією препарату

Промет 400 CS, мк. с

Хлібна жужелиця

2,0 л/т

Обробка насіння перед висіванням

11

1

2

3

4

Раксил Ультра FS, т. к.с.

Тверда сажка, кореневі гнилі, хвороби листя

0,2 л/т

Протруювання насіння суспензією препарату

Раназол,

т. к.с.

Сажки, фузаріозно- гельмінтоспоріозна коренева гниль

0,4-0,5 л/т + 10 л/т води

Протруювання насіння суспензією препарату

Реал 200, т. к.с.

Летюча, тверда сажка, плямистості листя, кореневі гнилі

0,2 л/т

Обробка насіння перед висіванням

Росток, к. с.

Сажкові хвороби, фузаріозна та гельмінтоспоріозна кореневі гнилі

1,0 л/т + 10 л/т води

Протруювання насіння суспензією препарату

Рубіж, к. е.

Цикадки, попелиці, злакові мухи хлібні жуки, трипси

2,0 л/т

Обробка насіння перед висіванням

Сарфун Т 65 DS, з. п.

Летюча, тверда сажка, кореневі гнилі, пліснявіння насіння

2,0-3,0 кг/т + 10 л/т води

Протруювання насіння суспензією препарату

Сумі-8 ФЛО, к. с.

Фузаріозна і гельмінтоспоріозна кореневі гнилі, тверда і летюча сажки

1,5 л/т + 10 л/т води

Протруювання насіння суспензією препарату

Тебузан,

т. к.с.

Летюча, тверда сажка, кореневі гнилі, септоріоз

0,4-0,5 л/т + 10 л/т води

Протруювання насіння суспензією препарату

ТЕРРАсил,

т. к.с.

Борошниста роса, тверда та летюча сажки, кореневі гнилі

0,4-0,5 л/т + 10 л/т води

Протруювання насіння суспензією препарату

ТМТД, в. с.к.

Пліснявіння насіння, кам* яна сажка, фузаріозна і гельмінтоспоріозна кореневі гнилі

3,0-4,0 л/т

Протруювання насіння суспензією препарату

Фундазол,

з. п.

Летюча, тверда сажка, церкоспорельозна і фузаріозна кореневі гнилі, снігова пліснява

2,0-3,0 кг/т + 10 л/т води

Обробка насіння перед висіванням

Хелмсіл, к. с.

Сажкові хвороби, кореневі гнилі, септоріоз

0,4-0,5 л/т

Протруювання насіння суспензією препарату

Штефезол,

т. к.с.

Тверда та летюча сажки, септоріоз

0,4-0,5 л/т

Обробка насіння перед висіванням

Гербіциди

2,4-Д 500, в. р.

Однорічні дводольні бур’яни

0,9-1,7 л/га

Від фази кущення до виходу рослин в трубку

2,4-Д

натрієва сіль 700, в. р.

Однорічні дводольні бур’яни

0,8-1,0 л/га

Від фази кущення до виходу рослин в трубку

2,4-Д амінна сіль, в. р.

Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур’яни

0,7-1,0 л/га

Від фази кущення до виходу рослин в трубку

Аврора, в. г.

Однорічні дводольні, в т. ч. стійк до 2,4-Д бур’яни

37,5-50,0 г/га

Обприскування посіві у фазі кущення культури (ранні фази розвитку бур’янів)

12

1

2

3

4

Агрітокс, в. р.

Однорічні дводольні бур’яни

1,0-1,5 л/га

Від фази кущення до виходу рослин в трубку

Агрон 300, вр.

Однорічні дводольні, в т. ч. стійк до 2,4-Д та багаторічні коренепаросткові бур’яни

0,4-0,65 л/га

Обприскування від фази кущення до виходу в трубку культури

Аккурат 600, в. г.

Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

8,0-10,0 г/га

Обприскування посівів від фази кущення до появи прапорцевого листка у культури

Альфа Стар, в. г.

Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни, в т. ч. стійкі до 2,4-Д

20,0-25,0 г/га

Обприскування посівів у фазі кущення культурі до появи прапорцевого листка включно

Амінка, в. р.

Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур’яни

0,7-1,2 л/га

Від фази кущення до виходу в трубку культури

Атлант, в. г.

Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

20,0-25,0 г/га

Обприскування з фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка у культури

Базагран М, вр.

Однорічні дводольні, у т. ч. стійкі

до 2М-4Х та 2,4-Д бур’яни

2,0-3,0 л/га

Обприскування посівів у фазі кущення

Базагран, в. р.

Однорічні та багаторічні дводольні, в т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х бур’яни

2,0^,0 л/га

Обприскування посівів навесні у фазі кущення

Банвел 480, в. р.к.

Однорічні та багаторічні дводольні, в т. ч. стійкі до 2,4-Д бур’яни

0,15 — 0,3 л/га

Обприскування посівів навесні у фазі кущення

Біклон, в. р.

Однорічні дводольні та багаторічні коренепаросткові бур’яни

0,16-0,66 л/га

Обприскування посівів у фазі кущення

Гербілан, з. п.

Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

8,0—10,0 кг/га

Обприскування у фазу кущення культури

Герсотил, в. г.

Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни, в т. ч. стійкі до 2,4-Д

15,0 г/га

Обприскування від фази 2-3 листків до фази виходу в трубку культури

Герсотил, в. г.

Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни, в т. ч. стійкі до 2,4-Д

20,0-25,0 г/га

Обприскування від фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка у культури

13

1

2

3

4

Гранд WG, в. г.

Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни, в т. ч. стійкі до 2,4-Д

0,020-0,025 г/га

Обприскування посівів у фазі кущіння культури до появи прапорцевого листка включно (2-4 листки у однорічних, фаза розетки у багаторічних, 1-2 міжвузля у підмаренника, чіпкого)

Гранстар 75, в. г.

Однорічні та багаторічні дводольні, в т. ч. стійкі до 2,4-Д, бур’яни

20,0-25,0 г/га

Обприскування посівів починаючи з фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка культури включно

Гранстар Про 75, в. г.

Однорічні та багаторічні дводольні, в т. ч. стійкі до 2,4-Д, бур’яни

20,0-25,0 г/га

Обприскування посівів починаючи з фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка культури включно

Гроділ Ультра, в. г.

Однорічні та багаторічні дводольні, в т. ч. стійкі до 2,4-Д, бур’яни

0,1-0,15 кг/га

Обприскування посівів починаючи з фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка культури

Гроділ Ультра, в. г.

Багаторічні дводольні бур’яни

0,15-0,2 кг/га

Обприскування посівів починаючи з фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка культури

Дезормон 600 , вр.

Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур’яни

0,8-1,4 л/га

Обприскування посівів від фази кущення до виходу в трубку культури

Дикамба Форте, в. р.к.

Однорічні дводольні, в т. ч. стійк

до 2,4-Д та МЦПА, бур’яни

0,8 л/га

Обприскування посівів від фази кущення до початку виходу в трубку культури

Дикамерон,

вр.

Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

0,12-0,19 л/га

Обприскування від фази кущення до виходу в трубку культури

Діален Супер. 464 SL, в. р.к.

Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

0,8 л/га

Обприскування від фази кущення до виходу в трубку культури

Діамант, в. р.

Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур’яни

1,2-1,6 л/га

Обприскування від фази кущення до виходу в трубку культури

14

1

2

3

4

Дікам Плюс, вр.

Однорічні та багаторічні дводольні, в т. ч. стійкі до 2,4-Д

0,8 л/га

Обприскування від фази кущення до виходу в трубку культури

Діканіт 600, вр.

Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур’яни

0,7-1,2 л/га

Обприскування посівів від фази кущення до виходу в трубку культури

Дікопур М 80, в. г.

Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур’яни

0,7-0,9 л/га

Обприскування посівів від фази кущення до виходу в трубку культури

Дікопур Ф 600, в. р.

Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур’яни

0,8-1,4 л/га

Обприскування посівів від фази кущення до виходу в трубку культури

Естерон 60, к. е.

Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

0,6-0,8 л/га

Обприскування від фази кущення до виходу в трубку культури

Калібр 75, в. г.

Однорічні дводольні, в т. ч. стійк до 2,4-Д та багаторічні коренепаросткові бур’яни

30,0-60,0 г/га

Обприскування з фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка включно у культури

Ковбой, в. р.

Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур’яни

120-190 мл/га

Обприскування з фази кущення до початку трубкування культури

Компас 970, в. г.

Однорічні та багаторічні дводольні, в т. ч. стійкі до 2,4-Д, бур’яни

0,07-0,25 кг/га

Обприскування від фази кущення до виходу в трубку культури

Кортес, з. п.

Однорічні дводольні у т. ч. стійкі до 2,4-Д та деякі багаторічні дводольні бур’яни

8,0 г/га

Обприскування посівів восени у фазі кущення (фаза 2­4 листків у бур’янів)

Кросс, в. р.

Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур’яни

120-150 мл/га

Обприскування від фази кущення до появи прапорцевого листка у культури

Ларен Про 60, в. г.

Однорічні та багаторічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д, бур’яни

8,0-10,0 г/га

Обприскування посівів з фази 2­3 листків до появи другого міжвузля у культури

Лінтур,

70 WG, в. г.

Однорічні та багаторічні дводольні, в т. ч. стійкі до 2,4-Д

0,15-0,18 л/га

Обприскування від фази 4-х листків до кінця кущення культури

15

1

2

3

4

Логран 75WG в. г.

Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

6,5-10 г/га

Обприскування від фази 2-3 листків до фази прапорцевого листка у культури

Лонтрел 300, вр.

Однорічні дводольні, в т. ч. стійкі до 2,4-Д, та багаторічні коренепаросткові бур’яни

0,16-0,66 л/га

Обприскування від фази кущення до виходу в трубку культури

Магнум, в. г.

Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

8,0-10,0 г/га

Обприскування посівів у фазі кущення культури

Меркурій,

в. г.

Однорічні та багаторічні дводольні, в т. ч. стійкі до 2,4-Д, бур’яни

20,0-25,0 г/га

Обприскування посівів починаючи з фази 2-3 листків до виходу в трубку культури

Монітор 750, в. г.

Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур’яни

0,013-0,026 + 0,4-0,6 ПАР “Г енамін”

Обприскування від фази кущення до виходу в трубку культури

Мушкет 20 WG, в. г.

Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур’яни

50,0-60,0 г/га

Обприскування посівів проводити з фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка у культури

Пік 75 WG, в. г.

Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

15,0-20,0 г/га

Обприскування від фази 2-3 листків культури до фази прапорцевого листка включно

Пілар 2,4-Д, вр.

Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур’яни

0,7-1,2 л/га

Обприскування від фази кущення до виходу в трубку культури

Пума Супер 100, м. в.е.

Однорічні злакові бур’яни

1,0 л/га

Обприскування вегетуючих бур’янів, починаючи з фази 2-го листка до кінця кущіння (незалежно від фази розвитку культури)

Сарацин, з. п.

Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

8,0-10,0 г/га

Обприскування від фази кущення до фази виходу в трубку культури

Серто Плюс, в. г.

Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

0,15-0,2 л/га + 0,2-0,3 л/га ПАР “Цитовет Про”

Обприскування у фазі кущення культури

16

1

2

3

4

Старане 250, к. е.

Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур’яни

0,5-0,7 л/га

Обприскування від фази кущення до фази прапорцевого листка у культури (після появи березки польової)

Тример, в. г.

Однорічні та багаторічні дводольні, в т. ч. стійкі до 2,4-Д, бур’яни

20,0-25,0 г/га

Обприскування від фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка у культури

Ультра 730, вр.

Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур’яни

0,7-1,2 л/га

Обприскування від фази кущення до виходу в трубку культури

Формула, в. г.

Однорічні дводольні, в т. ч. стійк до 2,4-Д, бур’яни

15,0 г/га + 200 мл/га ПАР “Тандем”

Обприскування з фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка у культури

Хармоні 75, в. г.

Однорічні дводольні, в т. ч. стійк до 2,4-Д, бур’яни

15,0-20,0 г/га + 200 мл/га ПАР “Тренд 90”

Обприскування у фазі кущення культури

Хвастокс 750, вр.

Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур’яни

1,0-1,2 л/га

Обприскування від фази кущення до виходу в трубку культури

Хелмстар, в. г.

Однорічні та багаторічні дводольні, в т. ч. стійкі до 2,4-Д, бур’яни

20,0-25,0 г/га

Обприскування посівів починаючи з фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка включно

Хлібодар, с. е.

Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

0,3-0,5 л/га

Обприскування посівів з фази 2­3 листків до виходу в трубку культури

Шериф WDG, в. г.

Однорічні та багаторічні дводольні, в т. ч. стійкі до 2,4-Д, бур’яни

20,0-25,0 г/га

Обприскування посівів починаючи з фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка включно

Інсектициди

Актара 25 WG, в. г.

Попелиці, клоп шкідлива черепашка, п’явиці, трипси

0,1-0,15 л/га

Обприскування в період вегетації

Акцент, к. е.

П’явиця, злакові попелиці, трипси, клоп шкідлива черепашка

1,5 л/га

Обприскування в період вегетації

Альтекс 100, к. е.

П’явиці, клоп шкідлива черепашка, пшеничний трипс, попелиці

0,10-0,15 л/га

Обприскування в період вегетації

Альфа Ципі, к. е.

Злакові попелиці, пшеничний трипс, клоп шкідлива черепашка, п’явиці

0,10-0,15 л/га

Обприскування в період вегетації

17

1

2

3

4

Альфагард 100, к. е.

Личинки шкідливої черепашки, трипси, п’явиці

0,15 л/га

Обприскування в період вегетації

Альфа-Супер,

к. е.

Шкідлива черепашка, пшеничний трипс, п’явиці, попелиці

0,10-0,15 л/га

Обприскування в період вегетації

Арріво, к. е.

Шкідлива черепашка, пшеничний трипс, хлібна п’явиця, злакова попелиця

0,2 л/га

Обприскування в період вегетації

Базудін, 600 EW, в. е.

Попелиці, клоп шкідлива черепашка, трипси

1,5—1,8 л/га

Обприскування в період вегетації

БІ-58 новий, к. е.

Злакові мухи, клоп шкідлива черепашка, п’явиці, злакові мухи, трипси

1,5 л/га

Обприскування в період вегетації

Вантекс 60, мк. с.

Шкідлива черепашка, пшеничний трипс, злакові попелиці

0,06-0,07 л/га

Обприскування в період вегетації

Дамаск, в. е.

Клоп шкідлива черепашка, попелиці, хлібна жужелиця

1,5-1,8 л/га

Обприскування в період вегетації

Данадим 400, к. е.

Клоп шкідлива черепашка, злакові мухи, трипси, попелиці

1,0-1,5 л/га

Обприскування в період вегетації

Данадим

стабільний,

к. е.

Клоп шкідлива черепашка, злакові мухи, трипси, попелиці

1,0-1,5 л/га

Обприскування в період вегетації

Децис, 2,5 %, к. е.

Злакові мухи

0,2 л/га

Обприскування в період вегетації

Децис, 2,5 %, к. е.

Клоп шкідлива черепашка, трипси, попелиці, п’явиці, хлібні жуки

0,25 л/га

Обприскування в період вегетації

Децис Профі, в. г.

Клоп шкідлива черепашка, пшеничний трипс, п’явиці

0,04 л/га

Обприскування в період вегетації

Діазинон, к. е.

Хлібна жужелиця

1,5-1,8 л/га

Обприскування в період вегетації

Діазол 60, в. е.

Хлібна жужелиця

1,5-1,8 л/га

Обприскування

сходів

Драгун, к. е.

Злакові мухи, попелиці, п’явиці, хлібна жужелиця

1,0-1,2 л/га

Обприскування в період вегетації

Золон 35, к. е.

Лучний метелик, п’явиця, попелиці

1,5-2,0 л/га

Обприскування в період вегетації

Карате Зеон 050 SC, мк. с.

Клоп шкідлива черепашка, пшеничний трипс, п’явиці, злакові попелиці

0,15 л/га

Обприскування в період вегетації

Карате Зеон 050 SC, мк. с.

Хлібні жуки, трипси, блішки

0,2 л/га

Обприскування в період вегетації

Кіллер, к. е.

Злакові попелиці, хлібні жуки, трипси, п’явиці, клопи, цикадки

1,0 л/га

Обприскування в період вегетації

Кінмікс 5 КЕ, к. е.

Клоп шкідлива черепашка, пшеничний трипс, п’явиці, злакові попелиці

0,2 л/га

Обприскування в період вегетації

18

1

2

3

4

Лептоцид, 2,5 %, к. е.

Личинки клопа шкідливої черепашки

0,1-0,2 л/га

Обприскування в період вегетації. 300­400 мл препарату розчиняють у 5 л води за температури 28-300С, ретельно перемішуючи до утворення непрозорого розчину без темних маслянистих включень. Отриманий маточний розчин розводять водою в обприскувачі

Маршал 25 к. е.

Хлібна жужелиця, озима совка

0,8-1,2 л/га

Обприскування у фазу сходів — третього листка

Матадор Д к. е.

Попелиці, трипси, п’явиці

0,75-1,0 л/га

Обприскування в період вегетації

Моспілан,

рп.

Попелиці, клоп шкідлива черепашка, трипси, п’явиці

0,050—0,075 л/га

Обприскування у фазу колосіння

Мустанг, к. е.

Клоп шкідлива черепашка, трипси

0,1 л/га

Обприскування в період вегетації

Нурелл Д к. е.

Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, злакова попелиця

0,75-1,1 л/га

Обприскування в період вегетації

Парашут 450 мк. с.

Клоп шкідлива черепашка, хлібна жужелиця, хлібні жуки, злакові мухи, зернова совка, попелиці, трипси, п’явиці, саранові, лучний метелик

0,5—0,75 л/га

Обприскування посівів восени

Пілар-Альфа,

к. е.

Попелиці, трипси, п’явиці

0,01-0,15 л/га

Обприскування в період вегетації

Пілармакс,

к. е.

Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, злакові мухи, попелиці, трипси

1,0 л/га

Обприскування в період вегетації

Практик, к. е.

Хлібна жужелиця

1,5-1,8 л/га

Обприскування

сходів

Рубіж, к. е.

Цикадки, попелиці, злакові мухи хлібні жуки, трипси

0,5-1,5 л/га

Обприскування в період вегетації

Сумі-альфа,

к. е.

Злакові мухи, попелиці, хлібні блішки

0,3 л/га

Обприскування в період вегетації

Сумітіон, к. е.

Клоп шкідлива черепашка

0,6-1,0 л/га

Обприскування в період вегетації

Сумітіон, к. е.

Листовійка злакова

1,0 л/га

Обробка крайових смуг шириною до 150 м у фазі виходу рослин в трубку

Сумітіон, к. е.

Совка зернова

2,0-2,5 л/га

Обприскування в період вегетації

19

1

2

3

4

Фастак, к. е.

Клоп шкідлива черепашка

0,10-0,15 л/га

Обприскування в період вегетації

Фатрін, к. е.

Клоп шкідлива черепашка, трипси, п’явиці, попелиці, цикадки

0,1-0,15 л/га

Обприскування в період вегетації

Фостран, к. е.

П’явиця, попелиці, клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, злакові мухи, лучний метелик, хлібна жужелиця

1,5 л/га

Обприскування в період вегетації

Ф’юрі, в. е.

Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, попелиці, хлібні жуки

0,07 л/га

Обприскування в період вегетації

Циклон, к. е.

Клоп шкідлива черепашка, попелиці, п’явиці, трипси

0,1-0,15 л/га

Обприскування в період вегетації

Ципі, к. е.

Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, попелиці

0,1-0,15 л/га

Обприскування в період вегетації

Шарпей,

мк. е.

Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, злакові попелиці, пшеничний трипс

0,2 л/га

Обприскування в період вегетації

Шерпа 25 КЕ, к. е.

Клоп-шкідлива черепашка, п’явиці, блішки, попелиці

0,2 л/га

Обприскування в період вегетації

Штефесін,

к. е.

Злакові мухи

0,2 л/га

Обприскування в період вегетації

Штефесін,

к. е.

Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, попелиці, трипси, хлібні жуки

0,25 л/га

Обприскування в період вегетації

Штефесін,

к. е.

Зернова совка

0,3 л/га

Обприскування в період вегетації

Фунгіциди

Альто 400 SC, к. с.

Борошниста роса, септоріоз, іржа, смугаста плямистість, церкоспорельоз, фузаріоз

0,15-0,2 л/га

Обприскування в період вегетації

Альто 400 SC, к. с.

Епітофії бурої, стеблової та жовтої іржі

0,1 л/га

Обприскування в період вегетації

Альто Супер 330 ЕС, к. е.

Септоріоз листя та ін. плямистості, іржа (бура, стеблова та ін.), борошниста роса, фузаріоз та септоріоз колосу, церкоспорельоз

0,4-0,5 л/га

Обприскування в період вегетації

Амістар Екстра 280 SC, к. с.

Септоріоз, борошниста роса, бура листкова іржа, фузаріоз колоса, септоріоз колоса, альтернаріоз

0,5-0,7 л/га

Обприскування в період вегетації

Арбалет, к. с.

Борошниста роса, септоріоз

2,0 л/га

Обприскування в період вегетації

Байзафон,

з. п.

Борошниста роса, іржа бура

0,5-1,0 кг/га

Обприскування в період вегетації

20

1

2

3

4

Байлетон, з. п.

Борошниста роса, іржа бура

0,5 кг/га

Обприскування в період вегетації

Байлетон, з. п.

Іржа жовта та стеблова, септоріоз

1,0 кг/га

Обприскування в період вегетації

Бампер, к. е.

Борошниста роса, бура іржа, септоріоз

0,5 л/га

Обприскування в період вегетації

Дерозал, к. с.

Борошниста роса, септоріоз, гельмінтоспоріоз

0,5 л/га

Обприскування в період вегетації

Джерело, к. с.

Борошниста роса, септоріоз, бура іржа, фузаріоз колоса

0,5 л/га

Обприскування в період вегетації

Ескулап, к. е.

Борошниста роса, септоріоз листя, бура листкова іржа, септоріоз колоса, фузаріоз колоса

0,5 л/га

Обприскування в період вегетації за перших ознак хвороб і умовах сприятливих для їх розвитку

Імпакт 25 SC, к. с.

Борошниста роса, септоріоз, стеблова бура іржа, фузаріоз, кореневі гнилі

0,5 л/га

Обприскування в період вегетації

Колосаль, к. е.

Бура іржа

0,5 л/га

Обприскування в період вегетації

Колфуго Супер, к. е.

Борошниста роса, септоріоз, гельмінтоспоріоз

1,5 л/га

Обприскування в період вегетації

Композит SC, к. с.

Септоріоз листя і колосу, борошниста роса, піренофороз

0,5 л/га

Обприскування в період вегетації

Корнет, к. с.

Борошниста роса, плямистості, стеблова іржа, кореневі гнилі, фузаріоз

0,5 л/га

Обприскування в період вегетації

Піларстін,

к. с.

Борошниста роса, септоріоз, плямистість

0,5 л/га

Обприскування в період вегетації

Рекс Дуо, к. е.

Борошниста роса, септоріоз листя та інші плямистості, іржа (бура, стеблова та ін.), фузаріоз, церкоспорельоз, септоріоз колосу

0,4-0,6 л/га

Обприскування в період вегетації

Рекс Т, к. с.

Борошниста роса, септоріоз, іржа, фузаріоз, церкоспорельоз, кореневі гнилі

0,5-0,75 л/га

Обприскування в період вегетації

Сарфун 500 SC, к. с.

Борошниста роса, септоріоз

0,4-0,5 л/га

Обприскування в період вегетації

Тілт 250 ЕС, к. е.

Борошниста роса, бура, стеблова та жовта іржа,

гельмінтоспоріозна плямистість, септоріоз

0,5 л/га

Обприскування в період вегетації

Тіназол, к. е.

Борошниста роса, септоріоз листя, бура листкова іржа

0,5 л/га

Обприскування в період вегетації

21

1

2

3

4

Топсін М, з. п.

Борошниста роса, септоріоз, бура іржа, фузаріозна і церкоспорельозна кореневі гнилі

1,0 кг/га

Обприскування в період вегетації культури у фазу кущення та на початку колосіння

Фалькон, к. е.

Борошниста роса, септоріоз, бура іржа, септоріоз колосу

0,6 л/га

Обприскування в період вегетації

Феразим, к. с.

Борошниста роса, септоріоз листя, септоріоз колосу, кореневі гнилі

0,5 л/га

Обприскування в період вегетації

Фолікур 250 EW, к. е.

Іржа (бура, стеблова, жовта)

0,5 л/га

Обприскування в період вегетації

Фолікур 250 EW, к. е.

Борошниста роса, септоріоз, пероноспороз та ін. плямистості, фузаріоз колосу

1,0 л/га

Обприскування в період вегетації

Форсаж 500 SC, к. с.

Борошниста роса, септоріоз

0,4-0,5 л/га

Обприскування в період вегетації

Фортеця ЕС, к. е.

Бура іржа, жовта іржа

0,5 л/га

Обприскування в період вегетації

Фундазол,

з. п.

Фузаріозна коренева гниль, офіобольоз, снігова пліснява, церкоспорельоз

0,3-0,6 кг/га

Обприскування в період вегетації

Родентициди

Бродісан А, р.

Польові миші та пацюки

3,0 г в нору

Приняли закладають в нірки в осінньо - зимовий період з послідуючим її засипанням

Варат Г,

гранульована

принада

Мишовидні гризуни

5,0-10,0 г в нору

Закладання принади в нору з послідуючим її засипанням

Крисолов, принада, р.

Мишовидні гризуни

3,0-4,0 кг/га

При великій заселеності гризунами (15­30 колоній/га)

Крисолов, принада, р.

Мишовидні гризуни

1,5-2,0 кг/га

При низькій заселеності гризунами (до 10 колоній/га)

Раттідіон Г, 0,005 %, гранульована принада

Мишовидні гризуни

5,0-10,0 г в нору

Закладання принади в нору з послідуючим її засипанням

22

1

2

3

4

Роденфос,

зернова

принада

Польові мишовидні гризуни

3,0 г в нору

Принади закладають у нору в осінній період з послідуючим її засипанням

Смерть щурам N® 1, тістоподібна принада

Проти мишей

1 пакет (10 г) в нору

Закладання принади в нору з послідуючим її засипанням

Шторм, 0,005 % воскові брикети

Полівки, домові миші

1 брикет в нору

Розкладають брикети в польових умовах на відстані 10-15 м один від одного та по одному в кожну нору. Брикети

поновлюють через 7-10 днів до досягнення бажаного ефекту

* Перелік пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні. - Дніпропетровськ, АРТ-ПРЕС, 2006. - 319 с.

При виборі препарату для протруювання насіння необхідно враховувати прогноз ураження хворобами та шкідниками, сортові особливості, погодні умови.

При вирощуванні озимої пшениці за інтенсивними технологіями, орієнтуючись на отримання високих врожаїв, доцільним є використання підготовленого протруєного капсульованого у промислових умовах покупного насіння високих репродукцій.

Сівба

Строки сівби. Найкраще перезимовує озима пшениця з добре сформованим вузлом кущення, 3-4 пагонами та добре розвиненою кореневою системою. Залежно від сортів така кількість пагонів утворюється за 50-60 днів (від сівби до припинення активної вегетації, коли середньодобова температура встановлюється на рівні 50С) протягом яких набирається сума температур 560-5800С. Цього досягають при сівбі її в оптимальні (календарні) строки, встановлені для кожної грунтово-кліматичної зони: в Лісостепу 5-20 вересня [21]. На родючих грунтах, після кращих попередників, з достатнім внесенням добрив та при достатніх запасах вологи в посівному шарі, пшеницю сіють у другу половину оптимальних строків.

23

Способи сівби. Основний спосіб сівби - звичайний рядковий. При вирощуванні озимої пшениці за інтенсивною технологією обов'язковим є утворення технологічної колії.

Норму висіву визначають з урахуванням сортових особливостей і попередників. Оптимальна норма висіву складає: по чистим парам - 4-4,5 млн. шт. схожого насіння на гектар; зайнятих парах, багаторічних травах і зернобобових - 4,5-5,0 млн. шт. схожого насіння на гектар; непарових попередників - 5,0-5,5 млн. шт. схожого насіння на гектар.

Глибина загортання насіння при сівбі в оптимальні строки і достатній зволоженості грунту 4-5 (5-6) см або 3-4 см. В посушливих умовах допускається сівба озимих на глибину 6-8 см, але в цьому випадку посіви обов'язково повинні бути прикотковані.

Догляд за посівами

Узимку уважно стежать за станом перезимівлі рослин. Найбільш поширений і точний спосіб визначення стану озимих - метод вирощування рослин у монолітах.

При догляді за озимою пшеницею в весняний період важливо своєчасно визначити площі озимих, які будуть підсіватись і пересіватись. Пересіву підлягають посіви з густотою менше 150 рослин, а також ті, які у фазі 1-2 листочків мають 250-300 рослин на 1 м2. Площі з добре розвиненими рослинами з густотою 150-200, а також не розкущені 300-350 рослин на 1 м2, підлягають ремонту. Найкраще підсівати ярим ячменем і ранньостиглими сортами ярої пшениці, фази розвитку яких співпадають з фазами розвитку озимої пшениці [21].

До початку відновлення рослинами весняної вегетації проводять знищення мишовидних гризунів з допомогою отруєних зернових принад (таблиця 1.1).

Боротьба з бур'янами. Навесні, у фазу кущення, при наявності бур'янів вносять гербіциди. Вибір препарату залежить від виду бур'янів (таблиця 1.1).

Боротьба з шкідниками і хворобами. У період вегетації посіви пшениці пошкоджуються шкідниками - мишоподібними гризунами, клопами-черепашками, хлібною жужелицею, злаковими мухами, попелицею, трипсами та ін. Уражаються хворобами - сажкою, борошнистою росою, бурою листовою іржею, кореневими гнилями,

24

септоріозом листя та ін. Тому постійно проводять агробіологічний контроль за фітосанітарним станом поля. При наявності шкідників або хвороб проводять обприскування посівів пестицидами. Перелік рекомендованих препаратів та порогові значення шкодочинності наведені в таблицях 1.1 та 1.2 [25].

Вид і дозу препарату вибирають залежно від виду шкодочинного об'єкта та економічних порогів шкодочинності.

При співпадінні строків обробок посівів пестицидами з підживленням добривами їх можна суміщати. Норма витрат робочої рідини становить 200-300 л/га.

Таблиця1.2

Приблизні економічні пороги шкодочинності основних шкідників та хвороб озимої пшениці

Шкідливі види

Строки обліку

Поріг шкодочинності

1

2

3

Хлібна жужелиця личинки

Восени в період сходів

1-2 лич. на кв. м.

Кущіння - ІІІ етап органогенезу. Осінь, весна

3-4 екз./кв. м або при пошкодженні 2 % і більше рослин на добре розвинутих посівах

Хлібна жужелиця жуки

Налив - воскова стиглість зерна

3-5 екз./кв. м.

Клоп - шкідлива черепашка

Кущіння - початок виходу у трубку

2-4 екз. імаго/кв. м

Формування - молочна стиглість зерна

2 і більше личинки/кв. м у посівах сильних і цінних сортів пшениці

4-6 личинок/кв. на решті посівів

Злакові попелиці

Сходи - кущіння

100-150 екз./кв. м або 2­3 особини на 1 рослину

Кінець цвітіння

5-6 особин на стебло

Формування - молочна стиглість

20-30 екз./ стебло

25

1

2

3

Злакові мухи

Сходи - кущіння

30-40 мух/100 помахів сачка

Личинки шведської мухи

Кущіння навесні

10-15 життєздатних пупаріїв на кв. м

Злакова

листовійка

Вихід у трубку

50 гусениць/кв. м за теплої сухої весни і 100-150 екз. - за помірно вологої і теплої погоди

Озима совка

Сходи - кущіння

2-3 екз./кв. м

Цикадки

Сходи

40 екз./кв. м або 150 екз./100 помахів сачка

Хлібні пильщики

Вихід в трубку - колосіння

4 екз./кв. м - імаго

32 екз./кв. м - личинки

Хлібна п'явиця жуки

Кущіння - вихід в трубку

15-20 особин/кв. м

Хлібна п'явиця личинки

Колосіння

3-5 екз./кв. м або при загрозі пошкодження 8-10 % листової поверхні

Пшеничний трипс імаго

Трубкування - колосіння - налив зерна

50-100 трипсів на 100 помахів сачка або 8­10 екз./колос - імаго

Пшеничний трипс личинки

Трубкування - колосіння - налив зерна

20-30 екз./колос - личинки

Хлібні жуки імаго

Цвітіння - початок молочної стиглості

3-4 екз./кв. м

Дротяники та

несправжні

дротяники

Перед сівбою

5-8 екз./кв. м

Мишоподібні

гризуни

Кущіння - осінь, весна

3-5 жилих колоній/га

Ховрахи

Кущіння - весна

5 жилих нір на 1 га

Борошниста роса, бура листова іржа, гельмінтоспоріозн і плямистості та ринхоспоріоз, септоріоз листя

Вихід у трубку

За інтенсивності ураження 1-3 %

Борошниста роса, бура листова іржа, гельмінтоспоріозн і плямистості та ринхоспоріоз, септоріоз листя

Кінець фази виходу в трубку - початок формування зернівки

За поновлення і наростання їх розвитку після проведення обробки посівів фунгіцидами, а також хвороби колосся (фузаріоз і септоріоз) за умов теплої, вологої погоди, з частими дощами і росами повторна обробка посівів

26

Збирання врожаю

Збирання врожаю озимої пшениці, яка вирощується за інтенсивною технологією, проводиться переважно прямим комбайнуванням при досягненні повної стиглості і вологості зерна 15­18 %. Для збирання використовують зернозбиральні комбайни (ДОН - 1500, СК-5М "Нива", "Джон Дір", "Славутич", "Обрій", КЗС-11 „Дніпро", Claas Lexion-600, MF-7278 та ін).

Після збирання зерно очищують, при потребі просушують, доводять до вологості 14-15 % і використовують за призначенням.

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua