Гибриды соняшнику

ТЕХНОЛОГИ НА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ НАС1ННЯ Г1БРИД1В СОНЯШНИКУ НА Д1ЛЯНКАХ Г1БРИДИЗАЦН

TOC o "1-5" h z Площа, га 100

Попередник Озима пшениця

Природна зона Люостеп

Урожайнють, т/га 1,5

MiHiManbHi норми внесения мжеральних добрив, кг д. р. /га

- азотних 30

- фосфорних 30

- калмних 30

№ п/п

Технолопчна

операция

!

Одиниця вим'фу I

J3

S

X

Z

Ct

0

п

£■

н

ю

о

о.

L.

к

о

ю

о

Обслуговую-

чий

персонал

енергомашина

с.-г. машина

S

о.

о

н-

п

X

сз

X

ф

2

S

X

Ь;

ю

0 о.

1 X

марка

J3

н

о

*5

л

ц

’5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основний o6po6imoK фунту

1

Лущшня стерт на глибину 6-8 см

га

200

Т-150К

ЛДГ-15

1

1

2

Навантаження мш. добрив

(N20P20K20)

т

21

ЮМЗ-80

ПФ-0,75

1

1

3

Транспортування та внесения MiH. добрив

га

100

ЮМЗ-80

СТТ-10

1

1

4

Оранка на зяб на глибину 25-27 см

га

100

Т-150

ПЛН-5-35

1

1

Передпоавний o6po6imoK фунту та cie6a

5

Весняне боронування фунту

га

100

Т-150

СГ-21 БЗСС-1,0

1

21

1

6

Приготування розчину гербщид1в (харнес 90% к. е. 2,5 л/га, вода 300 л/га)

т

30,25

ЮМЗ-6Л

МПР-3200

1

1

1

7

Доставка розчину гербщид1в

т

30,25

ЮМЗ-6Л

ВР-ЗМ

1

1

8

Внесения гербщид1в

га

100

ЮМЗ-6Л

ОП-2000-2-

01

1

1

9

Передпоавна культивация (на глибину 6-8 см)

га

100

Т-150

С-11 У КПСП-4,0 БЗСС-1,0

1

3

12

1

10

Пров1шування лшш для 1-го проходу агрегату та вщбивка поворотних смуг

га

100

вручну

2

11

Доставка насшня та заправка cieanoK

т

1

Т-16М

1

12

Навантаження MiH. добрив (Ni0PioK10)

т

10

Т-2 5 А

ПГ-0,3

1

1

13

Доставка MiH. добрив в поле i завантаження в авалки

т

10

Т-16М

1

14

CiB6a пунктирним способом з внесениям MiH. добрив (норма 6-10 кг/га, внесения добрив ЫюРюКю)

га

100

Т-150К

СКПП-12

1

1

№ п/п

Норма виробггку

X

5

го

О

2

О.

О

X

л

t-

о

J3

ц

Я

Витрати пращ на весь обсяг робгг, люд.-год.

Витрати палива, л

на одиницю роботи

i

на весь обсяг роб1т

1

10

11

12

13

14

1

52,80

3,79

26,52

3,10

620,00

2

105,00

0,20

1,40

0,40

8,40

3

42,00

2,38

16,67

3,50

350,00

4

5,50

18,18

127,27

20,10

2010,00

Разом за nepiod

171,85

2988,40

5

71,70

1,39

9,76

1,70

170,00

6

18,00

1,68

23,53

0,98

29,65

7

22,00

1,38

9,63

1,79

54,15

8

51,00

1,96

13,73

1,25

125,00

9

33,00

3,03

21,21

4,20

420,00

10

1,00

14,00

0,00

11

26,80

0,04

0,26

1,67

1,67

12

110,00

0,09

0,64

0,10

1,00

13

26,80

0,37

2,61

1,67

16,70

14

25,60

3,91

27,34

3,20

320,00

Разом за nepiod

125,22

1138,16

п/п

Технолопчна

операция

>%

о.

5

S

ш

к

S

X

S

Ct

о

Обсяг po6iT, ф1з. одиниць

Склад агрегату

Обслугову-

ючий

персонал

енергомашина

с.-г. машина

S

о.

о

h-

ГО

со

X

ГО

X

ф

2

S

*

S

X

ь

VO

о

О.

3

X

марка

J3

V-

о

л

ц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основный o6po6imoK фунту

15

Перший м1жрядний оброб1ток (глибина 6-8 см, захисна зона 10-12 см)

га

100

ХТЗ-120

КРН-8,4

1

1

16

Прополювання вручну

га

100

вручну

1

17

Другий м1жрядний o6po6iTOK (на глибину 8-10 см)

га

100

ХТЗ-120

КРН-8,4

1

1

18

Фаза 5-6 пар справжых листюв сортова прополка та фтосажтарна прочистка

га

100

вручну

100

19

Перюд цвтння. бракування фертильних та нетипових рослин

га

1000

вручну

100

20

Регулювання польоту л1така

га

100

2

21

Десикацт riociBiB (100 л/га води + 10 кг/га хлората магыя + 1 л/на региону)

га

100

АН-2

1

Збирання врожаю

22

Обкошування крайових смуг поля

га

3

СК-5

ПСП-1,5

1

1

1

23

Транспортування насшня вщ комбайна з обкоав

т

4,5

КАМАЗ-

5510

1

24

Збирання врожаю з основного масиву

га

97

СК-5

ПСП-1,5

1

1

1

25

Транспортування насшня соняшнику вщ комбайна на TiK

т

145,5

КАМАЗ-

5510

1

26

Очищения та сортування зерна

т

150

ЗАВ-20

1

3

27

Транспортування зерна в склад

т

135

КАМАЗ-

5510

1

№ п/п

Норма вироб1тку

X

1

п

о

2

о.

о

X

л

h-

о

’2

л

с

5

Витрати пращ на весь обсяг робгг, люд.-год.

Витрати

палива,

л

на одиницю роботи

на весь обсяг po6iT

1

10

11

12

13

14

15

21,70

4,61

32,26

3,40

340,00

16.

0,20

500,0

3500,00

17

19,40

5,15

36,08

3,60

360,00

18

1,00

100,00

700,00

19

1,00

1000,00

3000,00

20

1,00

14,00

21

виконуеться по договору 3i спец'/ат'зованим тдприемством

Разом за nepiod

7282,34

700,00

22

15,10

0,20

2,78

9,50

28,50

23

57,70

0,08

0,55

0,53

2,39

24

15,10

6,42

89,93

9,50

921,50

25

57,70

2,52

17,65

0,53

77,12

26

119,00

1,26

26,47

27

57,70

2,34

16,38

0,53

71,55

Разом за nepiod

153,76

1101,05

Разом

7733,27

5927,61

Гибриды соняшнику

ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ ПОСУХИ

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ Для Украши соняшник - дуже цен­на техшчна культура. В свою черту BiH ставить довол1 висою вимоги щодо юпмату мшця вирощування, а особливо до температури та во­логи. Про принципову …

ГНИЛІ СОНЯШНИКУ ТА ЗАХОДИ щодо ОБМЕЖЕННЯ IX ШК1ДЛИВОСТІ

_______________________________ I. J1.__ Марков, к. б. н., професор НУБШ УкраУни Серед численних гнилей на со­няшнику найбшыпе еконолйчне значения у Bcix регюнах вирогцу - вання культури мають бша i cipa гниль …

РЕАКЦІЯ СОНЯШНИКУ НА ЗМІНУ ШИРИНИ МІЖРЯДЯ ПРИЙОМІВ ДОГЛЯДУ I НОРМ ДОБРИВ

Ю.1. Ткал/ч, к. с.-г. н., ДУ Институт сшьського господарства степовоТ зони НААН Украши В дажй статт1 висвнлеш результати вирощування соняшнику 3i звуженими до 15, 30 та 35 см м1жряддями. За …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua