Гибриды соняшнику

РЕАКЦІЯ СОНЯШНИКУ НА ЗМІНУ ШИРИНИ МІЖРЯДЯ ПРИЙОМІВ ДОГЛЯДУ I НОРМ ДОБРИВ

Ю.1. Ткал/ч, к. с.-г. н., ДУ Институт сшьського господарства степовоТ зони НААН Украши

В дажй статт1 висвнлеш результати вирощування соняшнику 3i звуженими до 15, 30 та 35 см м1жряддями. За рахунок бтьш р1вном1рного розм1щення рослин на площ|' вдаеться отримати вищу врожайнють культури i виключити з технологи догляду м1жрядш обробики.

Таблиця 1. Вплив агротехн'пних прийомИв догляду за поавами рИзних строкИв, способИв авби на урожайнють соняшнику, т/га (середне за 4 роки

Прийоми

догляду

Ширина м1жрядь, см

15

70

температура

Грунту

8-10°С

температура

Грунту

14-16°С

температура

грунту

8-10°С

температура грунту 14-16°С

механ1зований*

2,74

2,60

2,49

2,27

механ'130ваний + гербщид

2,77

2,74

2,61

2,41

без догляду

2,20

2,12

1,93

1,82

Примггка: боронування по сходах + 2 м1жрядн1 обробйки на широкорядних nocieax

РЕАКЦІЯ СОНЯШНИКУ НА ЗМІНУ ШИРИНИ МІЖРЯДЯ ПРИЙОМІВ ДОГЛЯДУ I НОРМ ДОБРИВ

Рис. 1. Пос/ви соняшнику з мИжряддями 70 см (зл/ва) / 35 см (справа)

Доведено, що соняшник можна Дяти з м1жряддями 15, 30, 35, 70 та 140 см. Технологичною особливютю вузькоряд - них nociBiB е можлив1сть пщвищення врожайност1 за рахунок збшылення густоти стояния рослин при виключенш м1жрядних o6po6iTKiB.

Дослщжепня ефективност1 вирощу­вання соняшнику з1 звуженими м1жряд - дями i р1зним удобрениям проводились в Дослщному господарств1 1нституту сшьського господарства степово!' зони (м. Дшпропетровськ) i ТОВ «Свгганок» Новомосковського р-ну Дншропе- тровсько! обл. впродовж 1997-2000 та 2007-2011 pp. на чорноземах звичай - них, важкосуглинкових. Площа дшянок 28-42 см, повторгасть чотириразова. Соняшник з м1жряддям 15 i 30 см Дяли Двалкою СН-16, а 35 i 70 см - СУПЫ-8. Попередш дослщження показали, що звуження м1жрядь впливае на весь технолопчний процес вирощування культури. Тому треба враховувати Bd особливост1 догляду за поДвами з pi3- ними мгжряддями.

Соняшник (г1брид Харювський 58) с! яли п1сля озимо! пшениц1 як на гер - бщидному (харнес 2,0 кг/ га), так i без - гербщидному фонах (табл. 1).

Шсля збирання попередника (озимо! пшеницг) зд1йснювали лущения стерш, пот1м оранку на 20-22 см. Навесш, кр1м боронування зябу, пщ перший строк Двби проводили одну, а пщ другий - одну-дв1 допоовш культивацп. Шсля авби боронували БЗСС-1,0 i прикотковували (ЗККШ-6). Догляд за поДвами соняш­нику включав боронування при появ1 <-ниточок» або 1-2 листив у бур’яшв, а в широкорядних поДвах здшснювали додатково два м1жрядн1 обробнки.

Проведения боронувань, м1жрядних обробиив, а також внесения грунтового гербщиду суттево сприяли зменшенню забур’яненост1 nociBiB. Кращ1 резуль­тати отримано при комплексному застосуванш механ1зованого догляду 1 герб1циду. Так, за роки дослщжень у середньому по дослщу в цьому ва - piaHTi кшьюсть бур’ян1в на 1 м2 перед збиранням культури становила 32 шт., а! х суха маса - 33 г, при виключенш герб1циду -103 шт. i 96 г, боронувань i м1жрядних обробиив - 142 шт. та 135 г, повного комплексу захисту - 328 шт. та 215 г вщповщно. Техшчна ефектив - шсть повного комплексу захисту рослин становила 88%, тшьки мехашзованого догляду - 63,496; гербщиду - 4996.

С1вба в другий строк i проведения ранньо! та передпоДвно! культивацп не забезпечували значно! переваги по чистот1 поДву над вар1антом, де була тшьки одна передпоДвна культи - вацш, але менше сприяли висиханню

Грунту i зниженню схожосД наДння. В середньому по дослщу кшьисть i маса бур’ян1в на 1 м2 при двох обробпках становили 94 шт. i 81 г, а при одно­му - 124 шт. i 96 г. При цьому суцшь - ний поДв за абсолютно-сухою масою бур’яшв був менш засм1чений, шж широкорядний, як при першому, так i при другому строках Двби, що свщчить про сильшше! х пригн1чення. Так, кшь - юсть бур’ян1в становила в середньому при Двб1 з мгжряддями 15 см - 94 шт. (суха маса - 67 г), а з м1жряддями 70 см - 82 шт. (99 г).

Способи авби i прийоми догляду за поавами визначали picT i продук - тившсть соняшнику. Так, у звичайних рядкових nociBax рослини виявились вищими на 9 см, нЬк у широкорядних (151 см). При внесенш герб1циду i проведенш боронувань маса насш - ня з котика пор1вняно з вар1антами без проведения цих заход1в збтьшилась на 4,9-13,7 г, а маса 1000 насшин - на 5-8 г. При звичайному рядковому nociBi котики формувались менпи, а насшня др1бнппе, шж при широкоряд­ному, за рахунок бшыно! густота. Так, n, i показники дор1внювали в середньому за роки дослщжень вщповщно 47,9-54,6 та 59,8-68,5 г i 52,4-58, та 64,2-75,1 г. Однак р1вень урожайносй визначався сшввщношенням м1ж густотою стояния рослин i i'x продуктившстю. В серед­ньому по дослщу npupicT врожаю при звичайному рядковому способ! авби пор1вняно з широкорядним стано - вив 0,27 т/га. Перевага на 0,13-0,58 т/га була 1 в BapiaHTi без догляду за поавами соняшнику, що свщчить про пщвигце - ну конкурентоспроможшсть рослин у nociBax 3i звуженими м1жряддями за бшып р1вном1рного розмпцення LX на площ1.

Таблиця 2. Вплив стромв авби, густоти стояния рослин i герб'1циду раундап на забур’янешсть та врожайн1сть соняшнику Ясон (2007-2009 pp.)

Гербщид,

л/га

Ширина

м1жрядь,

см

Забур’янежсть nociBiB при густой стояния рослин, тис./га

Врожайшсть (т/га) при густой стояния рослин, тис./м2

шт./м2

г/м2

40

70

40

70

40

70

Без

гербщиду

70 + м. о.*

16

11

33

27

2,25

2,31

70

32

29

390

352

1,12

1,42

35

39

32

344

325

1,42

1,58

Раундап (4 л/га) до авби

70

2

3

38

25

2,17

2,24

35

3

3

15

7

2,23

2,46

HIP „s. т/га 0,11 0,13

* Примнка. Проведен! два м1жрядн! обробпки з обгортанням

Дослщами в ТОВ «Свгганок» Ново - московського району Дншропетровсько! област1 на чорноземах важкосуглин - кових пщтверджено, що за рахунок звуження м1жрядь до 35 см i загущения до 70 тис. рослин/га можна суттево впливати на забур’янешсть i врожай - н1сть соняшнику (рис. 1). Зменшення забур’яненосй nociBiB було отримано також при допоавному застосуванш по розвинутим бур’янам герб1циду раундап - 4 л/га (табл. 2).

РЕАКЦІЯ СОНЯШНИКУ НА ЗМІНУ ШИРИНИ МІЖРЯДЯ ПРИЙОМІВ ДОГЛЯДУ I НОРМ ДОБРИВ

Дози добрив

Рис. 2. Вплив М1неральних добрив на врожайн1сть соняшнику при вирощуваннi з м/жряддями 35 см, т/га (2009-2011 pp.).

Анал13 даних таблищ 2 свщчить, що найбшыне забур’янеш nociBH, де не вносили гербщиду раундап i не про­водили М1жрядних обробтав - вар. 2-3. Але в цих вар1антах загущения пойву з 40 до 70 тис. шт. рослин/га за обох cnoco6iB авби призводило до пригш - чення бур’яшв - IX суха маса зменшу - валася на 5,8-10,8%. Меншою вона була також i в шших вариантах при густой 70 тис. рослин/га.

Перехщ з 70 см на м1жряддя 35 см також супроводжувався гальмуванням маси бур’яшв на 8,3-13,3% i зростанням врожайносп з 1,12-1,42 до 1,42-1,58 т/га. В 12-13 раз1в знизилася забур’янешсть при проведенш на безгербицидному фот двох м! жрядних обробггюв в пор1внянн1 з дшянками без обробггюв i гербщидгв. Тут врожайшсть зросла з 1,12-1,42 до 2,25-2,31 т/га, на 62,7-200%.

Таку ж врожайшсть одержано там, де за 7 д)б до авби площу обробляли по сходах бур’яшв раундапом (4 л/га) - 2,17-2,23 та 2,24-2,42 т/га. Причому за м1жрядь 35 см врожайшсть виявилася бшьшою, н1ж при 70 см, на 0,06 т/га при густой 40 тис. шт. рослин/га i на 0,22 т/га при 70 тис. шт. рослин/га.

Слщ зазначити, що в вар1антах без гер - бщидш nociBH соняшнику з м1жрядцями 35 см сформували вишу врожайшсть, шж при 70 см, на 0,16-0,3 т/га, але вона була меншою на 0,73-0,81 т/га за про­ведения на широкорядному nociBi двох мьжрядних обробггюв з обгортанням, при яких знищувалися i присипались бур’яни. PiBHOMipHe розмйцення рослин на плoщi при ciB6i з м1жряддями 35 см забезпечувало краще зайнення грунту. В фазу цвтння осв1тлен1сть у nociei падала до 8-10%, особливо в пойвах з ви - щою густотою, i picT бур’янгв гальмувався сильнше, н1ж у широкорядних поавах.

Наведен1 результати дослдав вказують на важливу роль cnoco6iB i густота ciB6n в бюлойчнш можливост1 соняшника пригшчувати розвиток бур’яшв, яю знач - но знижують врожайшсть насшня. Але слщ зазначити, що перехщ на звужеш м1жряддя 15-35 см выключав мьжрядш обробки, за допомогою яких можна при необхщносй суттево знизити saOyrp’flHeHicTb широкорядних nociBiB (45-70 см). При вщсутносй страховых гербщщцв на забугр’янених, особливо багатор1чними бур’янами, полях со - няшник необхщно Пяти широкорядним способом i проводити обробки м! жрядь для знищення бур’ян1в. Але певних по­зитивных результайв можна досягти також за рахунок допоавно! обробки cxofliB бур’ян1в гербщидом суцшьног дп раундапом, що зменшить або зовам выключить необхщгасть проведения мехашчних прийом1в догляду за со - няшником.

При ciB6i з м}жряддями 15 та 35 см важливими i основними прийомами знищення бур’яшв, безумовно, е 6io - nori4Hi можливосй культури, а пот1м застосування боронувань i герб1цид1в.

Проведет дослщження свщчать, що со - няшник доцшьно вирощувати не тшьки з м1жряддями 70 см, але й з! звуженими до 35 i навйь 15 см. В цьому випадку густоту стояния рослин пор1вняно з широкорядним способом авби слщ пщвищувати до 80-90 тис./га, а догляд за поавами мае включати боронуван - ня до i п1сля сход1в або використання гербщидгв. Норма добрив - NeoPeo-

Вирощування соняшнику 3i звуже­ними мьжряддями i загущения nociBiB мають супроводжуватися пол1пшенням м1нерального Ж1твлення. 3 щею метою на высокому агрофон1 було дослщжено pi3Hi дози добрив для реал1зацп 6io - лойчного потенц1алу культури (рис. 2).

В умовах высокого забезпечення грунту поживними речовинами ефективгасть внесения пщ передпос1вну культивац1ю невеликих норм мшеральних добрив була незначною, тому для отримання високого врожаю (4,1-4,2 т/га) необ­хщно удобрювати nociBH соняшнику з розрахунку N60.90P60.90. #

РЕАКЦІЯ СОНЯШНИКУ НА ЗМІНУ ШИРИНИ МІЖРЯДЯ ПРИЙОМІВ ДОГЛЯДУ I НОРМ ДОБРИВ

Рис. 1. Соняшник у фазу бутон1зацп

Гибриды соняшнику

ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ ПОСУХИ

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ Для Украши соняшник - дуже цен­на техшчна культура. В свою черту BiH ставить довол1 висою вимоги щодо юпмату мшця вирощування, а особливо до температури та во­логи. Про принципову …

ГНИЛІ СОНЯШНИКУ ТА ЗАХОДИ щодо ОБМЕЖЕННЯ IX ШК1ДЛИВОСТІ

_______________________________ I. J1.__ Марков, к. б. н., професор НУБШ УкраУни Серед численних гнилей на со­няшнику найбшыпе еконолйчне значения у Bcix регюнах вирогцу - вання культури мають бша i cipa гниль …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua