Гибриды соняшнику

ОСОБЛИВОСТ1 ТЕХНОЛОГИ ВИРОЩУВАННЯ НАС1ННЯ Г1БРИД1В СОНЯШНИКУ НА Д1ЛЯНКАХ ПБРИДИЗАЦИ

Попередники

Кращ1 - озим! i яр! зернов! культури; задовтьн! - кукурудза на силос! зерно; ripm! (незадовтьы) - гречка, цукровий буряк та овочев! культури.

Внесения добрив

Оптимальна доза внесения мшеральних добрив п! д основний оброб! ток фунту N45P6oK45 кг д! ючоТ речовини на 1 гектар. Цю дозу можна внести пщ культиващю. Враховуючи деф! цит i висою ц! ни на м! неральн! добрива, бажано вносити Гх в рядки малими дозами i3 розрахунку N10P15K30 кг на 1 гектар.

Основний оброб'нпок Грунту

Лущения стерн! дисковими лущильниками ЛДГ-10 або ЛДГ-15 на глибину 6-8 см в два слщи. На сильно забур'янених осотом полях слщ вносити гербщиди 2,4 Д по 2,5 кг д. р. на 1 га або раундап 4 л/га, полм через п! втора - два тижн! проводять оранку на глибину 25-27 см.

Передпоавний оброб’нпок Грунту

Ранньою весною поле боронують та вир! внюють шлейфами, пот! м культивують на глибину до 8 см в агрегат! з боронами. Перед поавом проводять культиващю на глибину 5-6 см. Якщо верхшй шар фунту дуже швидко пересихае, культивац! ю проводять на глибину 4-5 см.

ГИдготовка на&ння до cie6u

С! ють насшня схожюло не менше 85%. Насшня перед с! вбою обробляють препаратом "Колфуго Супер" в доз! 2 л/т, який ефективний проти таких патогеыв, як бта та cipa mnni, фомопсис. Проти дротянок обробляють препаратами "Kpyi3ep 350-Fs" в доз! 6 л/т або "Космос 250 ТКС" в доз! 4 л/т насшня, яю захищають сходи протягом 30 д! б„ В розчини препаралв добавляють клей ПВС для прилипания, а також м! кроелементи MnS04 + ZnS04 (0,3-0,5 кг/г). Перед протруенням проводять тепловий обробток насшня протягом 72 годин при температур! 37°С.

Герб'тиди

При вирощуванш соняшнику використовують гербщиди: харнес 2-3 л/га, дуал голд 1,2-1,6 л/га, оскар 2-3 л/га, гвард! ан 2-3 л/га, гезагард 3-4 кг/га.

Строки свбищ глибина загортання нас! ння

С! ють соняшник при прогр! ванн! 10-сантиметрового шару фунту до 10-12°С. Глибина загортання насшня 5-6 см, при деф! цил вологи допускаеться 7-8 см.

Догляд за пос/вами

Через 5-6 дыв пюля с! вби проводять досходове боронування середыми зубовидними боронами. Швидюсть руху агрегату 5-6 км/год. Пюля появления сход1в боронування проводять в перюд формування 2-3 пар справжшх листочюв, швидюсть руху агрегату 4 км/год. 1/Пжряддя соняшнику починають обробляти в першу чергу на полях забур'янених осотом рожевим i жовтим. Глибина першоТ м! жрядноТ обробки 10-12 см, другоТ 8-10 см.

При наявносл на одному квадратному метр1 двох i бтьше жуюв ciporo люцернового довгоносика сходи обробляють розчином 2,5% штефесша (0,5 л/га), для боротьби з попелицею при пороговш чисельносл 40-50 i бтьше комах на одну рослину проводять обприскування nociBiB 50 %ним розчином Би-58 (1 л/га).

Обприскування nocieie

3 метою боротьби з cipoHD i бтою гнилями, а також фомопсисом рекомендуеться обробка nociBiB у фазу цвтння препаратом «Колфуго Супер», який не мае негативного впливу на бджт. Доза препарату 2 л/га. В несприятлив1 для достигання роки проводять десикащю nociBiB. До це роботи приступають на початку побуршня кошиюв при вологосл насшня 25-30 %. Використовують хлорат магшю (10-20 кг/га) або реглон (1,5-2,0 л/га). Витрати робочоТ рщини при ав1аобприскуваны 100-120 л/га.

Збирання врожаю

Збирають соняшник комбайном СК-5 НИВА i3 cпeцiaльними пристроями ПСП-1,5, ПСП-1,5М, з ПСП-8 i ПСГ1-10, а також 'T^OHflip", "Бвзон" та iH. Насшня, яке надшшло на т! к, мае бути очищене протягом дня, а при необхщносл пщсушене до 7% вологосл. Для зниження оборолв молотильного барабана до 250-350 об/хв. ремшну передачу замшюють ланцюговою.

Щоб одержати яюсне насшня гбриде соняшнику, noTpi6HO суворо дотримуватися правил його вирощування. HaciHHeBi поави необхщно розм1щувати пюля кращих попередниюв, де соняшник не вирощували протягом останых 8-10 роюв. Основною умовою при вирощуванн1 насшня е обов'язкове дотримання просторовоТ iзoляцiT вщ iншиx nociBiB соняшнику (не менше 1500 м для дшянок пбридизацм). CiK>Tb пунктирним способом авалками СПЧ-6, СУПН-8, УПС-12, СУПИ­НА з мiжpяддям 45-70 см.

У фaзi 3-4 пар справжн! х листочюв треба видалити Bci недорозвинул рослини, уражеы несправжньою борошнистою росою та шшими хворобами.

Для забезпечення високих сортових якостей насшня проводять цв copTOBi прочистки - перед цвтнням i перед aпpoбaцieю (за 7-10 дыв до збирання). При цьому видаляють нетипов} рослини, а також уражеы бтою та арою гнилями, вовчком та шшими хворобами. Враховуючи, що бджолозапилення сприяе збтьшенню врожаю, на початку цвтння соняшнику, пщвозять naciKy з розрахунку 1,5-2 бджолоам'Т на кожний гектар nociBy.

Сп1ввщношення материнських i батьювських рядюв на дшянках пбридизаци може бути 6:2, 8:4, 10:2, 12:4. С1вбу за схемою 6:2, 12:4 проводять авалкою СУПН-8, а за схемою 8:4, 10:2 шестирядковою авалкою СПЧ-6, засипаючи у насшнев1 банки насшня батьювських форм в посл'щовносл:

БММММММБ (6:2); ММММММББ (12:4);

ММММББ (8:4); МММММБ (10:2)

де М - материнська форма (стерильна)

Б - батьювська форма (вщновлювач фертильносл пилку).

Важливою умовою для одержания високого урожаю наання е оптимальна густота рослин батьювських лшш перед збиранням (для стерильних лшш) або перед цвтнням (для пн\л - вщновлювач! в фертильносл пилку). Вона мае бути незалежно вщ ширини м! жрядь (тис. рослин на гектар):

Материнсью лши

Батьювсью пн\

Сх 908 А

60

X 711 В

40-45

Сх 1006 А

55

X 720 В

45-50

Сх 4021 А

50

X 762 В

55

Сх 2111 А

55

X 526 В

40-45

Сх 1002 А

55

X 843 В

50

Сх 1008 А

55

Сх 808 А

50

Сх 808 А/X 1002 Б

50

NS26 А/Х 1002 Б

50

Сх 1008 А/X 1007 Б

55

Сх 1012 А

55

Сх 503 А

60

Сх 1010 А

55

Сх 2122 А

55

Необхщну юльюсть наання на гектар виавають шляхом пщбору дисюв з р1зним числом отвор1в. Як правило, на 1 га витрати наання материнських пи\л складають 3,5-4,5 кг.

Враховуючи, що пбриди соняшнику:

- Свтэч, Погляд, Харювський-49;

- Еней, Ант, Зорепад, КвЫ, Сайт, Богун, Раут, Дар1й, Гектор, Кадет, Максимус;

- Осюл, Боець, Романс, Рюрж, Ковчег, Етюд, Ясон;

- Капрал, Курсор, Трувор -

мають одну батьювську пию (X 711В; X 526В; X 720В, Мх 1008В), Тх можна вирощувати на одый дтянщ пбридизацм.

В зв'язку з тим, що цвтння материнських лЫй пбрид! в Кий, Романс, Еней, Ант, Дарм, Кв! н, Богун, Максимус, Гектор, Раут, Капрал, Курсор, Трувор, Борей не совпадав з цвтнням батьювських лЫ! й, насшня на дтянках пбридизацм необхщно виавати в два строки. Для пбрида Кий рекомендуеться використання дванадцятирядкових авалок з шириною м1жрядь 45 см з схемами поаву 20:4, 18:6: МММММММММБББ, М МММММММММББ.

Батьювсью рядки лш! й - вщновлювач1в фертильносл пилку пюля повного цвтння материнськоТ лшм необхщно скосити на зелений корм або силос. Це полегшуе збирання рослин материнськоТ лшм. Прокоси, яю утворилися в nociBax забезпечують краще продувания поаву, що зменшуе ступ'шь ураження хворобами, сприяе бтьш дружньому визр'юанню.

Щоб зберегти повну бюлопчну чистоту i морфолопчну вир1внянють лшм, виростити високояюсне наання пбрид! в першого поколшня на дтянках пбридизацм, необхщно своечасно проводити сортов! прополки i ф1тосан1тарш прочистки як материнських, так i батьювських рядюв.

При формуваны 5-6 пар справжшх листюв у рядках стерильно'! лшм видаляють нетипов1 рослини (гтляел, високоросл! та iHUji). В рядках батьювських л! н!й також видаляю-ъ нел/inoBi рослини, уражен! хворобами.

3 самого початку цвтння материнськоТ стерильноГ лшм з неТ видаляються Bci фертильн! рослин v. Стерильн1 котики вщр! зняються св1тло-жовтим забарвленням, а фертильн! мають темно забарвлення через пильники квптж. Зр/зан/ фег илы-.1 кошики кладуть на землп ив im ка ми вниз, а стебло лтзають повн'ютю. Цю роботу продовжують до повного заверил - г я цвтння материнськоТ лшм i проводять щодня незалежно вщ погоди з 6 до 9 години ранку, тобто до початку штенсивного льоту бджт.

Контроль за повнотою стерильносл материнськоТ лшм здмснюеться пщ безпосередгмм кер1вництвом участю агронома-насшника господа рства.

До збирання материнських лшм соняшнику приступають при настанн! техычноТ стиглосл кошиюл j вологосл наання не вище 10-12 %. Кожна материнська л! шя пбрида першого поколшня збираеться окремим очищеним i обладнаним комбайном з пристроем для збирання соняшнику при зниженш частол обертання молотильного барабану 300- 350 об/хв.

Наання, яке поступав на лк, негайно пщлягае попередньому очищению i при необхщносл доводиться до стандартно'! вологосл (8 %) за допомогою установок активного вентилювання або сушарок з м'яким режимом сушшня.

Пегим наання додатково очищають i кал1брують на насшнеочисних машинах, затарюють у м1шки, збер1гають до реал1заци в складах штабелями висотою не бтьше 6 м1шюв.

Гибриды соняшнику

ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ ПОСУХИ

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ Для Украши соняшник - дуже цен­на техшчна культура. В свою черту BiH ставить довол1 висою вимоги щодо юпмату мшця вирощування, а особливо до температури та во­логи. Про принципову …

ГНИЛІ СОНЯШНИКУ ТА ЗАХОДИ щодо ОБМЕЖЕННЯ IX ШК1ДЛИВОСТІ

_______________________________ I. J1.__ Марков, к. б. н., професор НУБШ УкраУни Серед численних гнилей на со­няшнику найбшыпе еконолйчне значения у Bcix регюнах вирогцу - вання культури мають бша i cipa гниль …

РЕАКЦІЯ СОНЯШНИКУ НА ЗМІНУ ШИРИНИ МІЖРЯДЯ ПРИЙОМІВ ДОГЛЯДУ I НОРМ ДОБРИВ

Ю.1. Ткал/ч, к. с.-г. н., ДУ Институт сшьського господарства степовоТ зони НААН Украши В дажй статт1 висвнлеш результати вирощування соняшнику 3i звуженими до 15, 30 та 35 см м1жряддями. За …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua