ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

обсягу товарної продукції

Визначають діленням обсягу товарної продукції Вт. п на загальну кількість персоналу Чп

2.2

Трудомісткість продукції

Тм = Чп / Вт. п

2.3

Зарплатомісткість продукції

ЗМп = Фз. п / Вт. п

Один із витратних показників, що потребує ретельного регулювання у процесі підприємницької діяльності.

Варто розраховувати також обернений показник — зарплатовіддачу ЗПв, тобто обсяг виготовленої і реалізованої продукції на одну грошову одиницю заробітної плати

3. Показники ефективності використання матеріально-технічних ресурсів

3.1

Фондовіддача за обсягом продукції

Визначають як відношення обсягу товарної продукції Вт. п до величини основних фондів ОсФ

3.2

Фондовіддача за прибутком (рентабельність основних фондів)

ФВ" = Пв / ОсФ

Обчислюється за аналогічною формулою з тією різницею, що в чисельнику замість обсягу товарної продукції беруть значення валового прибутку Пв

3.3

Матеріаломісткість продукції

ММп = МОбФ / Вт. п

Загальну величину матеріальних витрат або матеріальної частини оборотних фондів МОбФ ділять на обсяг виготовленої і реалізованої продукції Вт. п

4. Рівень поточних витрат на виробництво і реалізацію продукції (надання послуг)

4.1

Витрати на 1 гривню товарної продукції

Розраховують діленням собівартості товарної продукції Ст. п на загальний її обсяг у звітному періоді

4.2

Коефіцієнт співвідношення постійних та змінних витрат

Кс. в = Вп / Вз

Вп — сума постійних витрат;

Вз — сума змінних витрат

4.3

Рівень змінних витрат

Рз. в = Вз / ОР

Вз — сума змінних витрат;

ОР — обсяг реалізації продукції

5. Показники ефективності використання фінансових коштів та віддачі довгострокових капітальних вкладень (показники прибутковості)

5.1

Прибутковість власного капіталу

обсягу товарної продукції

Пч — чистий прибуток;

Квл — розмір власного капіталу.

Розмір власного капіталу береться за даними балансу і дорівнює сумі активів за мінусом усіх боргових зобов’язань. Отже, цей показник є особливо важливим для акціонерів, оскільки характеризує рівень ефективності використання вкладених ними грошей (на придбання акцій). Він також є основним критерієм у разі оцінювання рівня котирування на фондовій біржі акцій підприємства

5.2

Прибутковість усіх активів

обсягу товарної продукції

Показник Кп. а є співвідношенням чистого прибутку Пч та фіксованих і поточних активів Аф. п.

Цей показник вимірює ефективність використання всіх активів (фіксованих і поточних), які є у власності підприємства. Він показує, який прибуток має підприємство в розрахунку на одну грошову одиницю активів

5.3

Валова прибутковість продажу

обсягу товарної продукції

Цей показник характеризує відношення валового прибутку Пв до загальної суми продажу Вт. п, тобто відносний розмір валового прибутку, отримуваного підприємством, у розрахунку на одну грошову одиницю реалізованої продукції (ото­тожнення обсягу продажу з призначеним для реалізації обсягом товарної продукції є цілком припустимим)

5.4

Тривалість обороту обо­ротних коштів (у днях)

ОК — середній залишок оборотних коштів у періоді, що аналізується;

Од — сума обороту з реалізації за день

5.5

Тривалість обороту всіх активів (у днях)

То. а = А / Од

То. а = Д / КОа

А — загальна сума активів за балансовою вартістю;

Д — кількість днів у періоді;

КОа — коефіцієнт оборотності всіх активів

5.6

Коефіцієнт оборотності всіх активів (кількість оборотів)

КОа = ОР / А

ОР — сума загального обороту реалізації продукції

5.7

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

КОо. а = ОР / ОК

6. Показники ліквідності та платоспроможності

Ліквідність характеризує здатність підприємства виконувати свої короткострокові (поточні) зобов’язання за рахунок власних поточних активів. У загальному випадку підприємство можна вважати ліквідним, якщо його поточні активи перевищують поточні зобов’язання, причому воно здатне власними силами оперативно перетворювати активи на платіжні засоби для сплати короткострокових зобов’язань. Під платоспроможністю розуміють здатність підприємства виконувати свої зовнішні (коротко - та довгострокові) зобов’язання, використовуючи власні активи.

6.1

Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття)

Кз. л = Ап / Зкс

Обчислюється діленням поточних активів Ап, що об’єднують за балансом запаси та витрати, грошові кошти, розрахунки та інші оборотні активи, на загальну суму короткострокових зобов’язань Зкс.

Цей коефіцієнт характеризує ступінь покриття поточних зобов’язань за рахунок поточних активів. Якщо співвідношення поточних активів і зобов’язань менше за 1 : 1, то поточні зобов’язання перевищують поточні активи. Співвідношення 2 : 1 вважають нормальним із теоретичного пог­ляду, а якщо воно більше, то це означає вищий ступінь ліквідності, що суттєво приваблює потенційних кредиторів та інвесторів

6.2

Коефіцієнт термінової ліквідності

Кт. л = Ашл / Зкс

Характеризує співвідношення так званих швидколіквідних активів Ашл, до складу яких входять розрахунки з дебіторами, грошові кошти та інші оборотні активи (рядки 170—240, 260—290, 310 балансу) та ко­роткострокових зобов’язань Зкс, (рядок 750 балансу).

Коефіцієнт визначає здатність підприємства виконувати свої поточні зобов’язання за рахунок швидколіквідних активів і доповнює показник загальної ліквідності, оскільки остан­ній не дає належного уявлення про якісний склад коштів, які є дже­релами покриття поточ­них зобов’язань. Теоретично оптимальним є співвідношення 1 : 1. Його перевищення свідчить про низький фінансовий ризик і добрі потенційні можливості залучення додаткових фінансових коштів

6.3

Коефіцієнт платоспроможності

Кпс = Кв / Зз

Фіксує частку власного (акціонерного) капіталу підприємства Кв у загальних зобов’язаннях Зз

7. Показники стійкості (стабільності)

7.1

Коефіцієнт фінансової незалежності

Кф. нз = Кв / Кб

Обчислюється як відношення загальної суми власного капіталу Кв до загального розміру балансових коштів Кб.

Характеризує ступінь незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Чим більше значення коефіцієнта, тим кращим є фінансовий стан підприємства.

7.2

Коефіцієнт залучених довгострокових позичкових коштів

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ з/п Назва показника Формула для розрахунку Коментар 1. Узагальнюючі показники результатів господарювання 1.1 Рівень задоволення потреб ринку Із. п.р обчислюється зіставленням виготовленої і реалізованої товарної продукції Вт. п із …

Коефіцієнт залучення довгострокових позичкових коштів

Коефіцієнт залучення довгострокових позичкових коштів Кз. п.к обчислюється як частка довгострокових кредитів Кдс у загальному обсязі власних та прирівняних до них коштів Кв. п. Характеризує відносний розмір залучення позичкових коштів …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua