Cправочник агронома

Передпосадкова підготовка ділянки

Має на меті вирівнювання поверхні ділянки, глибоку оранку, звичай­ну оранку з глибоким розпушуванням підорного шару без обертання скиби на підзолистих грунтах, внесення добрив та нарізування терас на схилах.

Поверхню ділянки вирівнюють планувальниками, опуклості рельєфу зрізують бульдозерами або скреперами, попередньо перемістивши вбік верхній родючий шар грунту, який пізніше рівномірно розподіляють по поверхні вирівняної ділянки.

Норми внесення добрив на кожний недостаючий до оптимального рівня міліграм фосфору і калію у 100 г грунту в шарі 0—40 см

149. Середні відстані між деревами на нетерасованих схилах до 10°, м

Породи

Лісостеп

Степ

Передкарпат­тя і Закар­паття

Гірська зона Карпат

Яблуня на сіянцевій підщепі

7X4

7X4

7X4

6-7Х4

Те саме, на дусені

6X4

6X4

6X4

» на парадизці

4—5x3

4—5x3

4-5x3

Груша на сіянцевій підщепі

6-7x4

6X4

6-7x4

Те саме, на айві

5X3

5x3

Вишня

5-6X3

5—6ХЗ

5-6x3

Черешня

6X4

6X4

6x4

Слива

5—6ХЗ

5-6x3

5-6x3

Абрикос

6x3

6X3

6X3

Горіх волоський

7X6

7X6

7X6

Ліщина

4X3

4X3

4X3

4X3

150. Відстань між деревами в рядах на

терасованих схилах, м

Лісостеп

Степ

Передкарпаття і

Закарпаття

І Іорода

понад

понад

понад

до 1 Г>°

15"

до 15"

15°

до 1Г>"

15"

Яблуня на сіянцевій підщепі

4—5

3—4

4

_

І

сл

3—4

Те саме, на дусені

3

3

3

2,5

» па парадизці

2,5

--

2,5

Груша на сіянцевій підщепі

4

3

4

4

3

Те саме, па айві

3

3

-

3

3,5

Слива

3

3

3

-

3

2,5

Черешня

4

3

4

3

4

3

Вишня

3

2,5

3

2,5

3

2,5

Абрикос

3

3

3

3

3

3

(табл. 151) становлять: по 90 кг/га фосфору на всіх грунтових відмінах в усіх зонах і по 120 кг/га калію на Поліссі, у Прикарпатті і Закарпат­ті; по 90 кг/га — в Лісостепу і по 60 кг/га в Степу та на світло-сірих лісових легко- і серєдньосуглинкових грунтах Лісостепу.

Дерново-підзолисті, буроземно-підзолисті, світло-сірі й сірі лісові грунти орють на глибину 28—32 см з розпушуванням підорного шару грунтопоглиблювачем без обертання скиби. Глибина оранки темно-сірих лісових грунтів — 40—45, чорноземів вилугуваних і опідзолених — 50— 70 см. Грунти з відносно неглибоким заляганням карбонатів орють до глибини їх скипання з розпушуванням підорного шару без обертання скиби. Для весняного закладання саду орють восени, а для осіннього — весною або влітку.

На схилах до 6° грунт готують так само, як і на рівнині. На схилах

6— 10° орють контурним способом в напрямку горизонталей. Схили понад 10° терасують за допомогою звичайних тракторних плугів або інших знарядь. Провадять терасування в два етапи. На першому полот­но доводять до заданої ширини (4,2—4,5 м), а на другому йому надають

151. Орієнтовні рівні забезпеченості основних грунтів, що відводяться під плодові культури, рухомими формами фосфору і калію, мг на 100 г грунту

Рівень забезпеченості грунту

Грунти

Метод визна­чення

низь­

кий,

ДО

середній

оптималь­

ний

ВИСО­

КИЙ

р2о5

Дерново-підзолисті, глинисто-

За Кірсановим

6

6—12

12—18

18

піщані, супіщані та суглинкові Буроземно-підзолисті й дерново-

Те саме

8

8—12

14—21

21

буроземні середньо - і важкосу - глинкові

Світло-сірі й сірі лісові легко-

»

8

8—16

16—24

24

і серєдньосуглинкові Темно-сірі лісові, чорноземи

За Чириковим

10

10—20

20—30

30

опідзолені й вилугувані серед­ньо - і важкосуглинкові Чорноземи звичайні н південні

За Мачигіним

3

3—5

5—7

7

важко - і легкосуглинкові Темно-каштанові, важко - й лег­

Те саме

1

1—3

3—5

5

косуглинкові

к2о

Дерново-підзолисті, глинисто-

За Масловою

4

4—8

8—12

12

піщані, супіщані та суглинкові

За Кірсановим

3

3—6

6—9

9

Буроземно-підзолисті й дерново-

Те саме

5

5—10

10—15

15

буроземні середньо - і важкосу­

За Масловою

6

6—12

12—18

18

глинкові

Світло-сірі й сірі лісові легко-

Те саме

8

8—16

16—24

24

і серєдньосуглинкові

За Кірсановим

6

6—12

12—18

18

Темно-сірі лісові, чорноземи

За, Масловою

10

10—20

20—30

ЗО

опідзолені й вилугувані серед­

За Чириковим

6

6—12

12—18

18

ньо - і важкосуглинкові Чорноземи звичайні й південні

За Мачигіним

15

15—25

25—35

35

важко - і легкосуглинкові Темно-каштанові важко - і лег­

Те саме

30

30—40

40—50

50

косуглинкові

горизонтальності або невеликого уклону в бік, протилежний схилу. Через 5—6 місяців грунт на насипній частині тераси ущільнюється, після чого провадять глибоке розпушування виїмкової частини полотна та вносять 80 т/га гною, а також фосфорні й калійні добрива.

Техніка розбивки площі під сади. Є кілька способів розбивки площі під сад: за допомогою землемірного ланцюга, стрічки або дротяного шнура з нанесеними на ньому мітками; провішуванням або візируванням за допомогою вішок; механізована розмітка великих масивів за допомо­гою трактора й культиватора КРН-4,2; розбивка площі на крутих схи­лах спеціальним шаблоном.

Рис. 1. Схема розбивки ділянки під сад за допомогою мірного дроту при непра­вильній конфігурації кварталу і площі живлення дерев 5X4 м:

Передпосадкова підготовка ділянки

АВ — візуальна лінія, провішена тичками та кілочками, що позначають місця садіння де­рев першого ряду; СД — перпендикулярна до першого ряду лінія, на якій закріплюють по­стійні (контрольні) мітки (позначені хрестика­ми); А, В,, А2В2... ЛпВп — мірний дріт з мітка­ми, біля яких ставлять кілочки. На протилеж­них кінцях цього дроту встановлені лебідки - динамометри.

При перших трьох способах роз­бивку починають з провішування ба­зисної лінії, по якій будуть садити перший ряд дерев кварталу. Для цього на початку і в кінці лінії першо­го ряду, тобто на кутах кварталу, відміряють від краю ділянки 4—8 м (звичайна ширина міжрядь) і ви­ставляють вішки. Потім відстань між ними ділять на відрізки, що відпові­датимуть густоті садіння дерев, і теж ставлять вішки обов’язково по одній лінії.

Наступна техніка розбивки, залежно від способів, така:

Розбивка за допомогою землемірного ланцюга. Ви­значивши першу базисну лінію, аналогічно розбивають і протилежний бік кварталу. Виставлені один проти одного з обох боків кілочки по­значають початок і кінець рядів. Потім між кожною парою кілочків, що стоять на базисних лініях, натягують землемірний ланцюг і по мітках па ньому виставляють кілочки. Якщо землемірний ланцюг або стрічка короткі, то посередині кварталу провішують додаткові лінії.

Розбивка дротяним шпуром з мітками. Якщо площа дуже велика і довжина ряду не дозволяє провести одно - або двоетапну розбивку землемірним ланцюгом, ділянку розбивають за допомогою мір­ного дроту з нанесеними на ньому мітками-шайбами на відстанях, іцо відповідають густоті садіння дерев. Цей спосіб найбільш економний, а тому ним доцільніше користуватися у великих садівницьких господар­ствах.

Після визначення базисної лінії першого ряду за допомогою теодоліта чи екера провішують три поперечні лінії перпендикулярно лінії першого ряду: дві по краях кварталу і одну в центрі.

Якщо конфігурація площі неправильна, центральну лінію проводять у найширшому місці, але ближче до центра. Всі три перпендикулярні лінії ділять на проміжки, рівні ширині міжрядь.

У місцях кілочків крайніх перпендикулярів ставлять лебідки для на­тягування шнура, а на центральній лінії — анкер-фіксатор дроту, в який встановлюють мітку-шайбу (рис. 1).

Для рівномірного натягування дроту на обох лебідках мають бути встановлені пружинні динамометри. Вирівнявши та натягнувши дріт, біля його міток забивають кілочки, що відповідатимуть місцям садіння дерев. Забивши всі кілочки, дріт переносять на наступний ряд, натягують і знову забивають кілочки. І так доти, поки не закінчать розбивку всієї площі.

Якщо конфігурація кварталу неправильна і довжина ряду зменшує-

Рис. 2. Схема механізованої розбивки ділянки під сад при площі живлення © |g)

І®

дерев 5X4 м. 1

*31

перетину ліній, що ходять через вішки поздовжніх і поперечних рядів.

Механізована розмітка. У великих господарствах внутрішню розбивку кварталів саду провадять механізовано, використовуючи при цьому трактори типу МТЗ-5 та культиватор КРН-4,2, робочими органами якого є два корпуси підгортальника.

При схемі садіння дерев 5X4 м для нарізування поперечних рядів корпуси вставляють на відстані 4 м один від одного, тобто на 2 м вліво і вправо від центра трактора. Таким чином, за кожний його прохід на­різується два поперечних ряди (рис. 2).

Для нарізування борозен поздовжнього ряду і тих, що замінять при садінні дерев допоміжні кілочки садильної дошки, на культиватор на­вішують три корпуси: один, основний, у центрі, а два допоміжних на відстані 1,5 м один від одного. Ями копають на перетині основної (цен­тральної) поздовжньої і поперечної борозен.

Розбивці саду трактором передують підготовчі роботи. Спочатку про­вішують базисні лінії з усіх чотирьох сторін, які будуть зовнішніми ряда­ми дерев. Для цього виставляють довгі віхи (1,5—1,6 м) через кожні 50—60 м. Потім, натягнувши дріт з мітками, на поперечному базисі ви­значають поздовжні проходи трактора, забиваючи невеликі, 0,5—0,6 м, кілочки.

Поперечні проходи трактора визначають виставлянням кілочків на поздовжніх базисних лініях. Перший кілочок від крайнього кутового дерева виставляють на відстані півтора міжряддя, а наступний — через два міжряддя від першого кілочка. Потім між кожною парою кілочків впоперек кварталу виставляють вішки, по яких рухається трактор.

ться або збільшується, дріт укоро­чують або добавляють з котушки, що є на обох лебідках.

Якщо довжина ряду надто ве­лика і дротяного шнура не виста­чає, площу спочатку ділять на дві частини, а потім розбивають кож­ну як окремий квартал, прив’язую­чи між собою лише ряди.

Розбивка способом в і - зирування. Спочатку провішу­ють базисні лінії з усіх чотирьох сторін кварталу, виставляючи віш­ки на кінцях поздовжніх і попереч­них рядів. Потім провішують ще дві базисні лінії навхрест посере­дині кварталу так, щоб кожна з них пройшла посередині між зов­нішніми базисними лініями того ж напрямку. При цьому кілочки вну­трішніх базисних ліній обов’яково мають бути па одній лінії з кілоч­ками, що стоять на зовнішніх базисних лініях.

Місця садіння дерев знаходяться в точках

Я

про-

©­

X

®-

ИГ©

©-

в

-w

©-

-%}

©

0-

-€)

х

-0

&■

в

© © I&J

©

О

О Місця садіння дерев

Основні борозни, що нотують напрям рядів

та місця садіння дерев Допоміжні борозни, що помазують місця посад­кових кілочків о кілочки

Розбивку площі під сад на крутих с х и л а х і при шахо­вому розміщенні дерев провадять за допомогою спеціального шаблона, який виготовляють з дерев’яних планок у вигляді рівнобічного три­кутника.

Cправочник агронома

Додатки

І. Коефіцієнти переведення побічної та супутньої продукції в основну (по зернових, технічних, кормових культурах і травах — одиниці маси, по плодово-ягідних культурах і винограду — 1000 шт. садивного матеріалу по …

Техніка безпеки

У господарствах за організацію і стан охорони праці відповідають керівники (в колгоспі—голова, в радгоспі—директор). Головні спеціа­лісти господарства відповідають за охорону праці й техніку безпеки окре­мо по галузях: головний агроном — …

Зберігання сільськогосподарської техніки

Трактори, комбайни та іншу сільськогосподарську техніку зберігають здебільшого на відкритих майданчиках з твердим покриттям. У передо­вих господарствах складну техніку (трактори, комбайни) зберігають у закритих приміщеннях. Майданчики для зберігання техніки обладну­ють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua