Cправочник агронома

Деякі способи визначення можливого рівня врожаю сільськогосподарських культур за агрокліматичними факторами

Сонячна радіація, вологозабезпеченість та вуглекислота повітря — основні фактори формування врожаю. Вся агрономічна робота повинна спрямовуватися на забезпечення оптимальних умов для фотосинтезу.

Сонячна радіація не скрізь однакова. Сума середніх добових темпе­ратур повітря вище 10 °С у Степу становить 3075 °С, в Лісостепу — 2580, а на Поліссі — 2445 °С. Чим далі на південь, тим вищий біокліматичний потенціал.

Встановлено, що кожна 1000 °С сумарних температур вище 10 °С за вегетаційний період забезпечує 20 ц/га зерна озимої пшениці або таку саму кількість продукції іншої культури (еквівалентно за сухою речо­виною). З цього випливає проста формула визначення можливої уро­жайності (у):

у = (БКП)-Ку, (1)

St>10°C. „ . ...

де (БКП) =—іооо°С~ —бюкліматичнии потенціал (при достатній кіль­кості вологи) певного господарства або рівень урожаю у балах; 21>10°С — сума температур вище 10 °С за вегетаційний період певної культури, сорту, гібрида; 1000 °С — сума температур вище 10 °С на північній межі землеробства країни; Ку — константа врожаю зерна озимої пшениці (20 ц/га або еквівалентно за сухою речовиною іншої культури).

За цією формулою легко підрахувати можливий урожай у кожному господарстві. Наприклад, для поліського господарства врожайність ози­мої пшениці становитиме 48,9 ц/га 20), лісостепового— 51,6, сте­

пового— 61,5 ц/га.

Тепер відносно високі врожаї одержують при коефіцієнті викори­стання ФАР за вегетаційний період, який приблизно становить 2 %.

За даними таблиці 7 підраховують суму ФАР за вегетаційний пе­ріод, потрібну для певної культури, сорту, гібрида. Нехай для озимої пшениці в Степу, Лісостепу і на Поліссі вона становитиме відповідно 4,3; 4 і 3,4 млрд. ккал/га.

Маючи ці дані, можна визначити рівень можливого врожаю у кон­кретному господарстві за формулою:

2 ФАР • Кф /оч

У= 100 % • А ’ (2)

де у — можливий рівень урожаю певної культури, сорту, гібрида в абсо­лютно сухій речовині, ц/га; 2ФАР — сумарна фотосинтетично активна радіація за вегетаційний період певної культури, сорту, гібрида, ккал/га; К ф — коефіцієнт використання ФАР, %; А = 4000 — кількість ккал, яка акумулюється рослиною на 1 кг абсолютно сухої речовини, ккал/кг.

Урожай біологічної маси визначають за формулою:

Усг = 100 % — С ' 100 0/о’ ^

де v„ - урожай біологічної маси при стандартній вологості, ц/га; у —

урожай абсолютно сухої маси, ц/га; С — стандартна вологість, зокрема пшениці, 14 %.

використання, наприклад, для озимої

пшениці в

степовому та

лісосте-

повому господарстві на конкретному одержимо таку можливу врожайність;

полі — 1,4,

в поліському

— 1,3 %,

Степ

Лісостеп

Полісся

Сума ФАР, млрд. ккал/га

4,3

4

3,7

Урожайність абсолютно сухої маси, ц/га Урожайність біологічної маси при воло­

150

140

120

гості 14 %, ц/га

174

162

140

Співвідношення зерна до соломи Урожайність, ц/га:

1 : 1,4

1 : 1,5

1: 1,6

зерна

72

65

54

соломи

102

97

86

Нагромадження, збереження й економне використання вологи — це найголовніша проблема сучасної агрономії. При високій культурі земле­робства, освоєнні правильних сівозмін, створенні оптимального живлен­ня рослин, впровадженні продуктивних сортів і гібридів, науково об­грунтованій системі обробітку грунту сама рослина може в 1,5—2 рази менше витрачати вологи на створення одиниці сухої речовини. Отже, транспіраційні коефіцієнти — це не константні, а змінні величини, які систематично уточнюють. Для цього користуються даними таблиці 8 і 9. ГІо них, насамперед, підраховують затрати води на створення одиниці врожаю для певних культур, сортів, гібридів і за середніми сумами річних опадів визначають можливий урожай. Наприклад:

(4)

У ;

Со ■ к„ • 10

к„

де у — врожайність абсолютно сухої маси, ц/га; С0—сума опадів за рік, мм; Кп—коефіцієнт продуктивної вологи, який на рівнинній місце­вості становить 0,7—0,8, на схилах 0,6—0,7; Кн—коефіцієнт водоспожи­вання (відношення сумарної витрати вологи з поверхні грунту та рос­лин до величини врожаю); 10 — коефіцієнт для переведення суми опа­дів у тонни (1 мм=10 т/га).

Сумарне випаровування можна розраховувати за спрощеною форму­лою водного балансу—цс різниця між запасами вологи на початку і в кінці вегетації плюс кількість опадів за цей час.

Якщо коефіцієнт водоспоживання озимої пшениці на певному полі у Степу становить 410, Лісостепу 420, на Поліссі 450, середня багато­річна сума опадів — відповідно 400; 500 і 560 мм, а коефіцієнт продук­тивної вологи — 0,8, 0,75 і 0,7, тоді можлива врожайність при тому ж

560 - 0,7 ■ 10 ■ =8,7 т/га,

співвідношенні зерна до соломи па Поліссі буде у = :

87

або 87 ц/га сухої, а біологічної масиуа = — . юо =101 ц/ra, у тому числі

00

зерна—39, соломи—62 ц/га. Аналогічно одержуємо врожайність у Лі­состепу (41 і 62 ц/га) і в Степу (33 і 45 ц/га).

Потребу у волозі сільськогосподарських культур можна також роз­рахувати за методом О. М. Алпатьєва. Згідно з його дослідженнями потреба рослин у волозі за період їх вегетації у різних грунтово-кліма­тичних умовах співпадає з випаровуваністю за той же період, а остання пропорціональна сумі дефіцитів вологості повітря. Біологічну потребу рослин у воді можна визначити (використовуючи дані таблиці 10) за формулою:

Е = 0,65 • Ы • 0,75, (5)

де Е —■ потреба рослин у волозі, що чисельно дорівнює сумарному ви­паровуванню фітоценозу при оптимальному зволоженні грунту, мм;

450

0,65 — середній (біологічний) коефіцієнт фітоценозу, що враховує темпи розвитку рослин, хід нагромадження біологічної маси тощо; 2d—сума середніх добових дефіцитів вологості повітря (мб) за період вегетації культури; 0,75 — коефіцієнт для переведення мілібарів (мб) у мілі­метри (мм).

Отже, в наведених розрахунках одержимо різні показники можливої врожайності озимої пшениці на суходолі, ц/га:

Степ

Лісостеп

Полісся

по БКП

61,5

51,6

48,9

по 2ФАР

72

65

54

По вологозабєзпєченню

33

41

39

Під час проведення балансових розрахунків внесення окремих видів добрив, при плануванні інших факторів, які не лімітуються, відповідно до закону мінімуму слід орієнтуватися на рівень врожайності пшениці, роз­рахований по вологозабєзпєченню, тобто — відповідно по зонах: на 33, 41 і 39 ц/га.

Винятки з цього правила необхідно робити у таких випадках: на зрошуваних землях, де вологозабезпеченість не є лімітуючим фак­тором, рівень урожаю треба планувати за біокліматичним потенціалом (БКП) або ФАР;

при сівбі озимої пшениці по чорному пару, який за ефективністю прирівнюється до поливних земель, урожай планують за фактором со­нячної радіації або сумою опадів за період від збирання попередника до збирання врожаю пшениці, тобто за 21—22 місяці. Звичайно, всієї пологи не зберегти;

у роки, коли річна сума опадів дещо більша, розраховані по серед­ніх багатобічних сумах опадів норми добрив та інші заходи перетво­рюються в лімітуючі. Тому в такі роки на суходолі розрахункові норми добрив збільшують на 10—15 %.

Cправочник агронома

Додатки

І. Коефіцієнти переведення побічної та супутньої продукції в основну (по зернових, технічних, кормових культурах і травах — одиниці маси, по плодово-ягідних культурах і винограду — 1000 шт. садивного матеріалу по …

Техніка безпеки

У господарствах за організацію і стан охорони праці відповідають керівники (в колгоспі—голова, в радгоспі—директор). Головні спеціа­лісти господарства відповідають за охорону праці й техніку безпеки окре­мо по галузях: головний агроном — …

Зберігання сільськогосподарської техніки

Трактори, комбайни та іншу сільськогосподарську техніку зберігають здебільшого на відкритих майданчиках з твердим покриттям. У передо­вих господарствах складну техніку (трактори, комбайни) зберігають у закритих приміщеннях. Майданчики для зберігання техніки обладну­ють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua