Додатки

І. Коефіцієнти переведення побічної та супутньої продукції в основну (по зернових, технічних, кормових культурах і травах — одиниці маси, по плодово-ягідних культурах і винограду — 1000 шт. садивного матеріалу по …

Техніка безпеки

У господарствах за організацію і стан охорони праці відповідають керівники (в колгоспі—голова, в радгоспі—директор). Головні спеціа­лісти господарства відповідають за охорону праці й техніку безпеки окре­мо по галузях: головний агроном — …

Зберігання сільськогосподарської техніки

Трактори, комбайни та іншу сільськогосподарську техніку зберігають здебільшого на відкритих майданчиках з твердим покриттям. У передо­вих господарствах складну техніку (трактори, комбайни) зберігають у закритих приміщеннях. Майданчики для зберігання техніки обладну­ють …

Організація ефективного використання машинно­тракторного парку

У господарствах республіки є різні організаційні форми використання техніки: тракторні, комплексні і тракторно-рільничі бригади, механізова­ні загони, цехи механізації та ін. Найбільший ефект досягається при реалізації принципів концентрації і спеціалізації в …

Технічне обслуговування машинно-тракторного парку

Технічне обслуговування — сукупність заходів, спрямованих на забез­печення справності машин. Всі види робіт по технічному обслуговуванню тракторів, комбайнів і сільськогосподарських машин зведені в планово-запобіжну систему, обо­в’язкову для всіх підприємств і …

Порядок розрахунку потреби в машинах

1. За даними перспективного плану господарства готують коротку до­відку, в якій визначають обсяги механізованих робіт і виробництва про­дукції, наявний парк машин та їх стан. 2. Розробляють нові аОо уточнюють діючі …

Комплектування агрегатів

Одне з головних завдань спеціалістів господарств — правильне комп­лектування агрегатів з тим, щоб забезпечити своєчасне виконання всіх технологічних операцій при мінімальних затратах праці й коштів. Основним засобом виконання польових робіт …

Насосні станції та дощувальні машини

Насосні станції призначені для подачі води з відкритих водоймищ до дощувальних машин або у відкриту зрошувальну мережу, а також для інших господарських потреб. Начіпні насосні станції монтують на тракто­рах й …

Машини для вирощування та збирання винограду і плодоягідних культур

Технологія вирощування винограду включає 40—50 операцій, з яких 10—12 виконують вручну, а решту машинами. Останнім часом створено багато машин та пристроїв для механізації робіт у садівництві. Це самохідна ягідно-збиральна машина …

Машини для сушіння зеленої маси

Для сушіння зелених кормів вітчизняна промисловість випускає висо­котемпературні барабанні сушильні агрегати АВМ-0,65Р, АВМ-0,65; АВМ-1.5А та СБ-1,5. 1,70 1,66 4,2 2,1 6,4 6,1 295 Двигун 125 кВт -54 -39,6 22 14 …

Приготування трав’яного борошна

Технологія приготування трав’яного борошна передбачає скошування, подрібнення і навантаження зеленої маси в транспортні засоби, транспор­тування її до сушильних агрегатів і висушування. Трав’яне борошно, як правило, затарюють у мішки і зашивають …

Машини для збирання силосних культур

Кукурудзу та інші силосні культури збирають силосними комбайнами КС-1,8 «Вихрь», КС-2,6 і швидкісним силосозбиральним комбайном КСС-2,6.

Машини для підбирання з валків та подрібнення маси

Пров’ялену масу з валків підбирають, подрібнюють і навантажують у транспортні засоби кормозбиральними комбайнами КСК-ЮО, КПКУ-75, КПИ-2,4 і Е-280. 327. Технічна характеристика повітропідігрівників Показники ВПТ-400 ВПТ-600 Корисна теплопродуктивність, ккал/год: при роботі …

Обладнання для досушування сіна активним вентилюванням

Щоб досушувати сіно активним вентилюванням у скиртах, його скла­дають на каркаси, які виконують роль повітропроводів. Якщо сіно збері­гають у баштах, то в останніх роблять вентиляційний канал під час складання сіна. …

Машини для навантаження і транспортування сіна

Для навантаження і транспортування сіна використовують головним чином копицевіз універсальний начіпний КУН-10, навантажувач-скирто - клад фронтальний ПФ-0,5, підбирач-тюкоукладач ГУТ-2,5, начіпний тран­спортувальник штабелів тюків ТШН-2,5 або ТШН-2.5А та тракторний причіп 2ПТС-4М-785А. …

Машини для пресування сіна з валків

Для пресування сіна використовують прес-підбирач ПС-1,6 і прес - підбирач К-453 виробництва НДР. Показники КС-2.ІА КФН-2,1 КФН-1,6 КРН-2,1 Ширина захвату, м Продуктивність за 1 год чи­ 2,1 2,1 1,6 2,1 …

Машини для підбирання сіна та формування копиць

Для підбирання сіна з валків призначений підбирач-копнувач ПК-1,6А. Ширина захвату його 1,6 м, продуктивність до 9 т/год, місткість копну - вача 13 м3, робоча швидкість 5—9 км/год. Габаритні розміри 7150Х2860Х …

Машини для ворушіння та згрібання сіна

Основна машина для ворушіння і згрібання сіна — колісно-пальцьові граблі-валкоутворювачі ГВК.-6, що випускаються у двох модифікаціях — для роботи па рівній місцевості і на схилах. Використовують для вико­нання цих операцій …

Машини для скошування трав

Для скошування трав на сіно використовують переважно тракторні брусні й ротаційні косарки, косарки-плющилки, косарки-підбирачі-наван - тажувачі, самохідні косарки-плющилки, а також переобладнані на малу висоту зрізу зернові жатки. Тракторні косарки бувають …

Машини для заготівлі сіна, сінажу, силосу і приготування трав’яного борошна

Технологія заготівлі сіна передбачає скошування (а при потребі й плющення) трав, ворушіння та згрібання сіна, формування копиць або пресування сіна з валків, навантаження, транспортування й досушування активним вентилюванням.

Машини для збирання овочевих культур

Збирання овочевих культур поки що мало механізоване, але навіть там, де овочі збирають вручну (огірки, помідори, редиску та інші) ряд операцій можна механізувати. Так, при вибірковому збиранні помідорів і огірків …

Машини для збирання картоплі

Для збирання картоплі застосовують картоплекопачі та картоплезби­ральні комбайни. Картоплекопачі використовують переважно на важких зв’язних і перезволожених грунтах, де картоплезбиральні комбайни пра­цювати не можуть. Для скошування бадилля використовують косарку-подрібнювач КИР-1.5Б в …

Машини для збирання льону-довгунця і конопель

Є три технології збирання льону-довгунця: снопова, комбайнова й двофазна. При цьому застосовують льонобралки ТЛН-1.5А, ЛТВ-4 (ЛТ-4), ЛКВ-4А (ЛК-4А), льонопідбирач-молотарку ЛМН-1 та підбирач трести ПТН-1,0. Коноплі збирають двофазним і однофазним способами: …

Машини для збирання цукрових буряків

В основному цукрові буряки збирають комплексами шестирядних ма­шин: гичкозбиральні БМ-6А (БМ-4) і коренезбиральні самохідні машини типу КС-6, КС-6Б, РКС-6 (РКС-4) та навантажувачі СНТ-2,1Б і СПС-4,2.

Машини для збирання рицини

Основною машиною для збирання рицини є рицинозбиральний ком­байн ККС-6, який зрізує рослини, відділяє стиглі й зелені коробочки, вилущує насіння із стиглих коробочок, роздільно збирає насіння і зеле­ні коробочки, подрібнює і …

Машини для збирання соняшнику

Соняшник збирають зернозбиральними комбайнами СК-5 «Нива», об­ладнаними пристроєм ПСП-1,5, який забезпечує обмолот кошиків, под­рібнення і розкидання на полі стебел, подрібнення і збір у причіп або розкидання на полі кошиків. Пристрій …

Машини для збирання та післязбиральної обробки зерна кукурудзи

Кукурудзу збирають дворядними причіпними кукурудзозбиральними комбайнами КОП-1,4 «Херсонец-7», КОП-1.4В «Херсонец-7В», самохід­ним кукурудзозбиральним комбайном КСКУ-6 «Херсонец-200», а також зернозбиральними комбайнами СК-5 і СК-6, обладнаними приставкою ППК-4. Кукурудзозбиральний комбайн КОП-1,4 «Херсонец-7» призначений …

Машини для збирання зернових і зернобобових культур та післязбиральної обробки зерна

Зернові культури збирають однофазним та двофазним способами. Для скошування посівів у валки застосовують жатки. Для збирання зернових культур передбачено дві базові моделі ком­байнів: СК-5 «Нива» та СК-6 «Колос». їх можна …

Машини для сівби зернових і просапних культур

Для сівби зернових культур здебільшого використовують сівалки з дисковими сошниками. Зернові сівалки універсальні й ними можна висі­вати насіння інших сільськогосподарських культур. Після ретельної перевірки комплектності сівалку регулюють на норму висіву. …

Машини для приготування і внесення добрив

Добріша вносять за допомогою прямоточної (бсзперсвалочної) та пе­ревантажувальної технологій. При застосуванні прямоточної технології добріша завантажують у розкидачі, транспортують на поле і вносять у грунт. При перевантажувальних технологіях добрива з місця …

Машини для обробітку грунту

У землеробстві застосовують три основні системи обробітку грунту: класична, загальноприйнята, яка виконується дисковими лущильни­ками типу ЛДГ-10, ЛДГ-15, полицевими плугами ПН-4-35, ПЛН-5-35, ПЛН-6-35, ПН-8-35, культиваторами КПГ-4, КПС-4, зубовими боронами й котками; …

Автомобілі, причепи й універсальні навантажувальні засоби

Сільському господарству постачаються бортові автомобілі, самоскиди, плечові тягачі з напівпричепами, а також спеціальні автомобілі для пе­ревезення води, молока, нафтопродуктів, цементу, тварин та вантажів, що швидко псуються. Значна частина моделей автомобілів …

Трактори та самохідні шасі

Структура тракторного парку включає гусеничні й колісні моделі тракторів 9 тягових класів 0,2; 0,6; 0,9; 1,4; 2; 3; 5; 6; 8, а також са­мохідні шасі, з яких колісні трактори й …

Механізація робіт у рослинництві

Технічною основою комплексної механізації сільськогосподарського виробництва є система машин, яка являє собою сукупність взаємопов’я­заних за технологічним процесом різних технічних засобів, що забезпе­чують механізацію всіх робіт закінченого циклу виробництва продукції. Система …

Лісовідновлення

Природне лісовідновлення вирубок відбувається як насінним, так і порослевим, вегетативним способом. Природне лісовідновлення. Вирубки хвойних лісів відновлюються тільки насінним способом. Для його поліпшення здійснюють заходи, що сприяють природному відновленню, тобто …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua