Металеві конструкції

ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ СТАЛЕБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Стрічкову, листову сталь як арматуру залізо­бетонних конструкцій широко застосовують в ос­танні десятиліття. Розрізняють чотири основних напрями застосування:

Для армування огороджувальних і несучих конструкцій в будівлях і спорудах, до яких ви­сувають вимоги повної непроникності рідин і газів;

Для опалубки зі сталевого профільованого нас­тилу при виготовленні монолітних і збірномоноліт - них сталебетонних конструкцій з використанням їх після затвердіння бетону як несучої арматури;

Для армування балкових лінійних елементів (ригелі, балки покриття і перекриття, балки кар­касних будівель під велике навантаження, балки прогінних будов автомобільних мостів, підкранові балки, ферми, ребристі балкові плити, сталебе­тонні конструкції з подвійним зовнішнім листовим армуванням стін циліндричних місткостей, зок­рема реакторів атомних електростанцій тощо) і колон з метою зменшення поперечних розмірів та маси;

Для підсилення балкових та інших елементів.

У закордонній практиці сталевий лист у кон­струкціях застосовували як ізоляцію в підземних шляхопроводах під Кільським каналом (ФРН), а також в метро (УНР), в підземних переходах, у залізничних тунелях (Англія, Франція, Японія), в конструкціях підземних торгових центрів (Мос­ква, Токіо та ін.).

Сталевий лист у конструкціях застосовують як ізоляцію, при цьому не враховують його несучу здатність. Водночас сталевий лист доволі міцно з'єднаний з бетоном за допомогою стержневих або стрічкових анкерів, що спільно з бетоном дефор­муються.

Використання листової сталі, як металевої ізо­ляції та несучої арматури, дає змогу досягнути значної економії сталі в залізобетонних конструк­ціях будівель і споруд, окрім цього, скоротити терміни будівництва, підвищити продуктивність праці при спорудженні. Наприклад, при будів­ництві 150 метрового тунелю витрати стержневої арматури зменшились на 43 % порівняно з ви­тратами її на конструкцію такого ж тунелю, за­проектованого відповідно до чинних рекомендацій щодо застосування зовнішньої листової сталі.

Фахівці деяких країн (Франція, ФРН) вважа­ють, що застосування листової опалубки — ар­матури — є не тільки економічним при викорис­танні монолітних перекрить і покрить (за вартістю та трудомісткістю їх спорудження), але й засобом збільшення жорсткості сталебетонної плити.

ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ СТАЛЕБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Під час будівництва електростанцій з успіхом застосовують зовнішню арматуру в брускових елементах у вигляді прокатного профілю — кут­ників у несучих колонах будівлі, що дає змогу позбутися значної кількості закладних деталей в конструкціях під час монтажу технологічних ко­мунікацій. Створення поточної лінії з виготовлен­ня лінійних залізобетонних брускових елементів зі зовнішньої профільної арматури, з якої скла­дають несучі конструкції, визначило їх економіч­ну ефективність.

У закордонній практиці використовують зраз­ки попередньо напружених сталезалізобетонних балок, які працюють зі звичайною стрічковою ар­матурою, розміщеною на розтягненій і стисненій грані поперечного перерізу. Застосування поз­довжньої стрічкової арматури дає змогу значно зменшити будівельну висоту балки, що визначає економічність рішення багатоповерхових буді­вель, зокрема нерозрізних систем і прогінних бу­дов мостів.

З'єднання сталевого листа з бетоном балки по довжині контакту можливе завдяки високоміцним болтам або за рахунок приварювання до заклад­них деталей, встановлених при виготовленні по­передньо напруженої балки. При цьому, щоб зміц­нити з'єднання стрічкової сталі з бетоном, на його поверхню перед прикріпленням наносять шар це­ментного розчину (рис. 10.1 а, б, в).

Сталевий лист прикріпляють до нижнього поя­су попередньо напруженої балки після її виго­товлення. Наявність двох різних стадій в техно­логії виготовлення балки значно збільшує кіль­кість операцій, робить трудомістким виготовлення конструкцій в цілому.

Окрім цього, жоден із існуючих способів при­кріплення сталевого листа до бетонного поясу балки після його обтискання не можна визнати ні економічним, ні надійним для довготривалої ро­боти балки під навантаженням.

ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ СТАЛЕБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Рис. 10.1. Залізобетонні конструкції зі зовнішнім армуванням: а, б, в — попередньо напружені залізобетонні балки типу уілстрес з додатковою стрічковою сталлю, г, д, є — сталебетонні балки із зовнішньою стрічковою арматурою; є, ж — сталезалізобетонні балки; з, і, г — трубобетонні та трубозалізобетонні елементи; й, к — трубобетонні й трубозалізобетонні елементи з коробчастою зовнішньою арматурою; л, м — брускові елементи зі сталевими кутниками та швелерами.

Спосіб прикріплення сталевого листа до обтис­нутого поясу балки за допомогою міцних клейових
розчинів мало досліджений, однак навряд чи знайде широке застосування, бо високоміцні кле­йові складові дорогі, мають органічну основу і тому схильні до швидкого старіння, внаслідок чого зменшується їх міцність.

У 1970 р. у Львівському політехнічному інсти­туті розроблено нове конструктивне рішення ста­лебетонної балки зі зовнішньою звичайною та напруженою високоміцною стрічковою арматурою [14, 15].

Особливість попередньо напруженої конструк­ції полягає у тому, що нижній стрічковий лист виготовлений з високоміцної сталі і є єдиною поз­довжньою напруженою арматурою балки. А по­перечні вертикальні стержні по довжині балки ви­конують водночас роль анкерів стрічкової арма­тури з бетоном по контакту, а також забезпечу­ють міцність балки вздовж похилих перерізів. Таким чином, основою конструкції попередньо напруженої сталебетонної балки є просторовий зварний каркас, який складається з поперечних вертикальних стержнів, поздовжньої арматури стисненої зони та напруженої високоміцної стріч­кової арматури розтягненої зони (рис. 10.1, г, д, е).

На торцях високоміцного сталевого стрічкового листа просторового каркасу передбачені жорсткі упори, які є елементами захвату для поперед­нього напруження стрічкової арматури та своє­рідними торцевими анкерами гпд час передачі напруження на бетон (рис. 10.2). Таким чином лік­відується двостадійність виготовлення балок і скорочуються терміни виробництва порівняно з попередньо напруженими сталезалізобетонними балками.

ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ СТАЛЕБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

<1=34/

Рис. 10.2. Стенд для попереднього напруження стрічкової арматури та виготовлення сталебетонних балок: а — вигляд збоку; б — вигляд зверху; в — конструкція захвату для натягу стрічкової арматури.

Залізобетонні конструкції зі зовнішнім арму­ванням, зокрема сталебетонні, при забезпеченні надійного з'єднання стрічкової, листової арматури з бетоном майже не відрізняються від залізобе­тонних. Тому розрахунок сталебетонних конст­рукцій слід здійснювати за граничними станами аналогічно до розрахунку залізобетонних кон­струкцій.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.