Металеві конструкції

ЗАСОБИ З’ЄДНАННЯ СТРІЧКОВОЇ ТА ЛИСТОВОЇ АРМАТУРИ З БЕТОНОМ

Зчеплення бетону з гладкою поверхнею стріч­кової, листової арматури в сталебетонних конст­рукціях не може забезпечити їх монолітності навіть на першій стадії роботи.

У сталебетонних конструкціях анкерні з'єд­нання стрічкової, листової арматури з бетоном мають першочергове значення, бо вони є гаран­тією експлуатаційної придатності конструкції до експлуатації.

Методику розрахунку анкерів і упорів ком­плексних конструкцій, що з'єднують сталеву дво­таврову балку зі залізобетонною плитою стисне­ної зони, неможливо повністю використати для розрахунку зв'язків стрічкової, листової армату­ри з бетоном сталебетонної балки, бо умови ро­боти їх у розтягненій та стисненій зонах різні. В комплексних конструкціях анкери, упори, розміщені в стисненій зоні, виконують роль само­стійних конструктивних елементів і не з'єднані з арматурою плити. У сталебетонних конструк­ціях доцільно використовувати поперечну арма­туру і як анкери.

У залізобетонних конструкціях робота бетону та арматури забезпечується силами зчеплення, які залежать здебільшого від клейових власти­востей цементного тіста, сил тертя та механічного зчеплення виступів арматури по поверхні контак­ту. Ступінь їх впливу залежить від виду та стану арматури.

У сталебетонній балці зі зовнішнім армуван­ням з'єднання гладкої стрічкової арматури з бе­тоном за допомогою різних типів анкерів є вирі­шальним для забезпечення надійної роботи кон­струкції під навантаженням. Призначення зв'яз­ків — забезпечити монолітність роботи такої конструкції, протистояти зсуву стрічкової арма­тури відносно бетону й сприймати поперечні сили, які діють у похилих перерізах.

Застосовують жорсткі та гнучкі упори, різні анкери стержневого типу, а також комбіновані з'єднання (рис. 10.3). Під час вибору конструкції анкерів для сталебетонних балок беруть до уваги надійність їх кріплення до стрічкової, листової арматури за допомогою зварювання. З різних ви­дів зв'язків-анкерів найпростішими у виготовленні та найменш металомісткими є анкери у ви­гляді окремих вертикальних стержнів, приваре­них у тавр до стрічкової чи листової арматури за допомогою напівавтомата.

Для сталебетонних балок зі зовнішнім арму­ванням застосовують анкери у вигляді вертикаль­них стержнів, приварених під прямим кутом, які водночас виконують роль поперечної арматури каркаса балки.

За монтажними й конструктивними вимогами, а також для сприйняття значних сил зсуву на опорній частині арматурного каркаса доцільно ставити торцеві жорсткі упори.

Під час роботи сталебетонних балкових кон­струкцій на згин виникають значні сили зсуву вздовж площин з'єднання стрічкової, листової ар­матури та бетону по довжині балки та незначні сили зчеплення між бетоном і внутрішньою глад­кою поверхнею стрічкової, листової арматури. Елементи, що забезпечують монолітність попе­речного перерізу сталебетонних балок, є зв'яз­ками, (анкери, упори), встановленими з відповід­ним кроком по довжині балки.

Силу зсуву між стрічковою, листовою арма­турою й бетоном у перерізі, якщо крок анкерів дорівнює а, можна записати у вигляді

QS„ ■ а

Т = —, (10.1)

Або

(10.2)

Де Q — зовнішня поперечна сила; S4 — зведений статичний момент поперечного перерізу листової арматури відносно нейтральної осі; І. т — зведе­ний момент інерції; ^ та /VJU - — нормальні зусилля в стрічковій арматурі на кордонах діля­нок балок.

Міцність з'єднань стрічкової, листової арма­тури з бетонним перерізом забезпечується за умови

Т < m(N34 + т£од), (10.3)

Або

Т < m(N34 + Т°р), (10.4)

То _____

1 ДО л

Ь - а:

Де N34 — зусилля, яке сприймається силами зчеп­лення між поверхнею стрічкової, листової арма­тури та бетону на ділянці між анкерами, N. J4 =

Додаткова сила зсуву, в основі

Якої — міцність бетону під стержневими анке­рами. Ця сила визначається за методикою ком­плексних конструкцій; Т®р — сила зсуву, що сприймається з'єднаннями — вертикальними по­перечними стержнями під час роботи їх на зріз.

Водночас анкерні вертикальні стержні розтяг­неної стрічкової арматури слід розглядати як по­перечні стержні (хомути) і розраховувати на зов­нішню поперечну силу (рис. 10.4).

Перерізи стержнів поперечної арматури і ан­керів, що сприймають сили зсуву між стрічковою арматурою і бетоном, перевіряють незалежно один від одного.

Стрічковим армуванням.

У першому випадку при заданому кроці спо­чатку підбирають переріз анкерних стержнів як зв'язки, що гарантують міцність при зсуві. А по­тім перевіряють їх міцність на дію поперечної сили.

Конструктивне рішення сталебетонної балки зі зовнішньою гладкою стрічковою арматурою пере­дбачає встановлення торцевих жорстких упорів. Вони сприймають сили зсуву, що виникають при згині, а також зсувні та відривні сили, які ви­никають на торцевих ділянках балок від усадки та температурних дій.

Розрахунок торцевих жорстких упорів на міцність доцільно виконувати на повне розрахун­кове зусилля в стрічковій арматурі.

N» = R ЛАЛ (10.5)

І додатково перевіряти силу зсуву на опорі. Бе­ручи до уваги конструктивні умови приварювання до стрічкової арматури і достатність опорної пло­щі в торці балки при передачі максимальної сили зсуву (особливо в попередньо напружених бал­ках) — задаються розмірами.

Сила зсуву, яку може сприйняти кінцевий упор або упор в прольоті при роботі бетону на зминання:

'і - l,6RIip х Азш

(10.6)

Де 1,6 — коефіцієнт, що враховує зминання на частині площі; Rnp -— міцність бетону при стис­ненні; А.1м — площа зминання бетону упором:

•Азм " Ьуп х hyn.

Для розрахунку опорного торцевого листа з нього умовно вирізають смужку шириною 1 см і визначають згинальний момент, як у балці від рівномірно розподіленого навантаження. Наванта­ження визначають із умови, що напруження вздовж площі передачі сили зсуву на торець роз­поділяється рівномірно:

Т

Bv • /iv

(10.11)

Л„

Зварні шви, що прикріплюють ребра й торцеву пластину, визначають у такій послідовності: спо­чатку розраховують флангові шви, що прикріп­люють ребра до стрічкової арматури, на дію сили зсуву, що дорівнює Т°, а потім на момент М° = = Т" х е.

Торцеву опорну пластину прикріплюють до ребер вертикальними лобовими швами, площа яких має бути не меншою, ніж сумарна площа зварних швів, що прикріплюють ребра до стрічко­вої арматури.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.