Металеві конструкції

З’ЄДНАННЯ ФЛАНГОВИМИ ШВАМИ

З'єднання на флангових швах (рис. 4.11, а) ха­рактеризуються нерівномірним розподілом на­пружень як по ширині з'єднання, так і по його довжині. Оскільки шви, через які передаються зусилля, розміщені на краях з'єднуваних еле­ментів, то в цих місцях спостерігається концент­рація напружень (рис. 4.11, б). Окрім цього, ос­новна частина зусилля передається поблизу кінців шва (рис. 4.11, в). При довгих флангових швах їхня середня частина практично не бере участі у передачі зусиль. Тому у розрахунку враховують довжину шва, яка не перевищує де­якого розрахункового значення lw. Шви руйну­ються від кінців, де діють найбільші напруження, до середини. Визначено два види руйнування:

1-1

З'ЄДНАННЯ ФЛАНГОВИМИ ШВАМИ

2-2

Рис. 4.11. З'єднання на флангових швах: а — план з'єднання; б — епюра нормальних напружень у перерізі 1—1 елемента 1; в — епюра дотичних напружень у шві, переріз 2—2.

За наплавленим металом шва приблизно по бісектрисі кута (переріз 1—1, рис. 4.12)

За межею сплавлення (переріз 2—2, рис. 4.12). Навантаження будь-якого характеру завжди спричинюють зріз металу на одній з цих площин. Площа зрізу становить: для площини 1

З'ЄДНАННЯ ФЛАНГОВИМИ ШВАМИ

Рис. 4.12. Розрахункова схема кутового шва: 1, 2 — розрахункові перерізи за наплавленим металом

Та межею сплавлення.

Зумовлено видом зварювання та положенням еле­ментів при зварюванні. Наприклад, автоматичне і напівавтоматичне зварювання виконують біль­шою силою струму, ніж ручне, тому глибина плавлення металу більша і значення коефіцієнтів відповідно вищі. Діапазон зміни коефіцієнтів: Р,- = = 0,7...1,10, Рг = 1,00—1,15. Конкретні числові зна­чення приймають згідно зі СНиП Н-23-81*.

Значення розрахункової довжини кутового шва обчислюють аналогічно стиковому з ураху­ванням непроплавлення і кратеру.

= Z - 2kf, (4.11)

Де І — геометрична довжина шва.

Щоб пом'якшити концентрації напружень на кінцях шва, а також винести зони непроплавлен­ня та кратера за межі довжини шва, рекомен­дується заводити кутові шви за торці з'єднуваних елементів на 15...20 мм (рис. 4.10, б).

Флангові шви розраховують за середніми зна­ченнями дотичних напружень зрізу у зазначених площинах 1 та 2. Таким чином, перевірки міцності з'єднання під дією осьової сили (рис. 4.11) мати­муть вигляд:

N

-W n-$f-kf-lw за межею сплавлення:

N

N

^ИІУ

П ■ Рг • kf ■ І

За наплавленим металом:

N

^ Rwf" Y«./' Yc; (4.12)

5R„«-Y,.,z-YO, (4.13)

Де п — кількість швів; Rwj-, Ru;z — розрахункові опори металу шва відповідно за наплавленим ме­талом та межею сплавлення; у Wf, у юг — коефі­цієнти умов роботи шва.

Де К-юип — нормативний опір наплавленого ме­талу шва, який залежить від типу електродів чи марки зварювального дроту; ywll — коефіцієнт надійності за матеріалом для наплавленого ме­талу шва.

Перевіряючи міцність флангових швів, необ­хідно пам'ятати, що їх розрахункова довжина не повинна перевищувати значень:

Ію<Іштлх = 8Щк(. (4.16)

Матеріали для зварювання вибирають відпо­відно до марки сталі елементів, які з'єднуються, та наявного технологічного обладнання з ураху­ванням групи конструкції й кліматичного району будівництва. При цьому мають виконуватися умови:

Для сталі з межею текучості до 285 Мпа — при ручному зварюванні

7D J1

З'ЄДНАННЯ ФЛАНГОВИМИ ШВАМИ

Рис. 4.13. З'єднання на лобових швах: конструкція з'єднання; б — ешора дотичних напружень у перерізі шва; її, г — пологий 'га увігнутий шви.

Irf — toz >

Р;

> 1,1R„,,, але водночас Rlof < Rwz - f-;

Р/

Для сталі з межею текучості понад 285 МПа R„, < Ru, f < R,„,

Р/

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.