Металеві конструкції

ВУЗЛИ КОЛОН

Основними вузлами колон є оголовники та бази. Оголовник колони складається з опорного листа, яким завершується колона, вертикальних ребер (через них на стержні колони передаються опорні реакції розміщених вище конструкцій) та горизонтальних ребер чи діафрагм, що разом з вертикальними ребрами забезпечують місцеву стійкість елементів перерізу колони у місці при­кладення зосереджених навантажень (рис. 5.41).

Висоту оголовника приймають з міркувань за­безпечення жорсткості вузла h = (0,5—0,7) b, де b — більший з основних розмірів перерізу колони.

To/2 Ь/2

Міцність вертикальних ребер та зварних швів, їх кріплення до колони перевіряють за сумою опорних реакцій конструкцій, які спираються на оголовок. Горизонтальні ребра й діафрагми кон­струюють, як проміжні ребра жорсткості. Тов­щину опорної плити приймають конструктивно 16...30 мм.

Товщина вертикального ребра з умови міцності становить

Де F — сумарна опорна реакція конструкцій, що спираються на оголовок; Zef = Ъь + 21 — а — розрахункова ширина прикладення сили F; Ь() — ширина опорного ребра балки; і — товщина опорної плити; а — сумарна ширина вирізу реб­ра (для конструкцій рис. 5.41, б виріз відсутній а = 0).

Окрім цього, перевіряють міцність вертикаль­них ребер і стінки колони на зріз у площинах, що прилягають до швів їх взаємного кріплення:

(5-132)

Де п — кількість площин зрізу: для ребер п = 2, для стінки суцільної колони (рис. 5.41, а) також п= 2, а для стінок наскрізної колони (рис. 5.41, б) п = 4.

Шви кріплення ребер до стінок колон розра­ховують як кутові флангові на дію зусилля F. В обох конструкціях, зображених на рис. 5.41, це зусилля сприймається чотирма швами.

Верхню грань ребер доцільно фрезерувати чи стругати. Цим забезпечується щільний контакт ребер з опорною плитою і передача зусилля саме через контактну поверхню, а зварні шви прий­мають конструктивно. В іншому випадку шви, що з'єднують ребро з опорною плитою, розраховують

ВУЗЛИ КОЛОН

Рис. 5.41. Найпоширеніші конструкції оголовників суцільної (а) та наскрізної (б) колон: І — вертикальні ребра; 2 — горизонтальні ребра; 3 — діафрагма; 4 — опорний лист; 5 — ирокладки.

1-1

ВУЗЛИ КОЛОН

2-2

Ь=Ьь+ (40... 50) а -# #—

ВУЗЛИ КОЛОН

4-4

ВУЗЛИ КОЛОН

І*

3-3 "HI V~IF

+ + + + + +

'I

Рис. 5.42. Вузли колон для спирання балок: у суцільних колонах (а); у наскрізних колонах (б) (балки умовно не показані).

На дію цього зусилля як кутові лобові, прийнявши їх розрахункову довжину lw = let. В обох випадках (рис. 5.41) з'єднання виконано двома швами.

Конструкції опорних столиків для приєднання балок до колон збоку зображені на рис. 5.42. Най­частіше опорним столиком служить торець товс­того листа t = 30...40 мм, привареного до колони. Поверхню цього торця вирівнюють механічною обробкою (фрезерують чи простругують). Висота столика h визначається довжиною швів, необ­хідних для передачі зусилля, прикладеного до опорного столика.

Місцеву стійкість стінки у вузлі забезпечують ребрами жорсткості (рис. 5.42, а) чи діафрагмою (рис. 5. 42, б), встановленими у місці прикладення опорної реакції. Конструювання ребер жорсткості (їх розміри) та діафрагми здійснюють, як це за­значалося вище.

Найпоширеніші конструкції баз колон зобра­жені на рис. 5.43—5.45. Найчастіше використову­ють бази з траверсами (рис. 5.43, 5.44), де траверси є допоміжними елементами, які сприяють рівно­мірному навантаженню опорної плити. Цим до­сягають зменшення товщини плити.

Л =

Розраховуючи базу, в першу чергу визначають потрібну площу опорної плити. Виходячи з умови забезпечення міцності бетону фундамента під плитою,

N

(5.133)

Rb - у,,-а

Де Rb — розрахунковий опір бетону фундамента; Уь, сх — коефіцієнти згідно з п. 3.39 СНиП її.03.01-84 "Бетонні і залізобетонні конструкції". Далі визначають ширину плити:

В = b + 2 (ts + с), (5.134)

Де b, ts, с — умовні позначення згідно з рис. 5.43, 5.44.

У першому наближенні приймають товщину траверси ts = = 8... 16 мм. Величину консольного звису опорної плити призначають с = 50...120 мм, виходячи з умови зварюваності (менше значення) і забезпечення її міцності при товщині t < 40 мм та зручності встановлення анкерних болтів (більші значення).

Остаточно ширину плити В приймають крат­ною 50 мм.

Знаючи потрібну площу А і ширину В, обчис­люють довжину плити: < Rb-Ъ,- а.

Власне опорна плита під дією цих напружень працює на згин. Розглядаючи опорну плиту як пластину, сперту на траверси, полички та стінки колони, можна виділити три характерні ділянки (рис. 5.43, 5.44):

I — консольна, защемлена у місці спирання на траверсу;

II — сперта і відповідно защемлена з трьох сторін;

III — защемлена по контуру.

М, =

Згинальний момент для смужки одиничної ши­рини (L = 1) на ділянці І обчислюють як для консолі:

(5.137)

У ділянках II і III від дії аь згинальні моменти виникають у площинах обох осей симетрії (від­повідно Мх, Му). їх значення обчислюють за ме­тодиками теорії пружності. Спрощено допуска­ється обчислювати значення найбільшого зги­нального моменту, використовуючи коефіцієнти а

1 р згідно з наведеними у табл. 5.6, 5.7 даними відповідно до співвідношення сторін b і а та h і b — tw

—-— (рис. 5.43) чи b і а та h і b (рис. 5.44) для

Ділянок, спертих на три сторони чи вздовж кон­тура на чотири.

Найбільші значення згинальних моментів у опорній плиті для ділянки II, спертої на три сто­рони

М2 = a - ab - Ь2; (5.138)

Для ділянки III, спертої по контуру

М3 = Р • ст() • s2, (5.139)

Де s — розмір меншої сторони ділянки.

При співвідношенні сторін, що перевищують

2 чи менші за 0,5, розрахунок виконують, як для елемента з прольотом, що дорівнює меншій зі сторін і закріпленого уздовж довших. Так, ділян­ку II, сперту на три сторони, при співвідношенні

— < 0,5 розглядають як балку з прольотом Ь, спер­ту на траверси:

Ь2

М2 = сь ■ у,

А при — > 2 як консоль прольотом а:

Розмір L також заокруглюють, приймаючи крат­ним 50 мм і таким, щоб дотримувалася умова а > 50 мм.

Напруження стиску в бетоні фундаменту сь під підошвою опорної плити вважають розподі­леним рівномірно:

М2 = оь ■

Аналогічно ділянку III при сі > 2 розраховують за формулою (5.140) як балку з прольотом, що дорівнює розмірові меншої сторони. Невеликими

LL,

.... ^,/м

НІМІ

II

1111 іа

......

.. j

■ 1 " І Т І 11J 111

......

ІІІ

.. 1

МІІІІ1

ПІІІІІІІ

V т

.... '45

ГТПТҐІ

А

H а

L

ВУЗЛИ КОЛОН

ВУЗЛИ КОЛОН

Рис. 5.43. База суцільної колони: а — загальний вигляд; б — схема навантаження траверси; е — розрахункова схема траверси; 1 — траверса; 2 — опорна плита.

ВУЗЛИ КОЛОН

Рис. 5.44. База наскрізної колони: 1 — траверси; 2 — опорна плита.

Таблиця 5.6

Значення коефіцієнта а для плити, спертої на три сторони

Коефіцієнт

Відношення сторін ^

0,5

0,0

0,7

0,8

0,9

1,0

1,2

1,4

І

2 j більше 2

А

0,060

0,074

0,088

0,097

0,107

0,112

0,120

1,126

0,132 0,133

Значення коефіцієнта Р для плити, спертої по контуру

Ціснт

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

Більше 2

Р

0,048

0,055

0,063

0,069

0,075

0,081

0,086

0,091

0,094

0,098

0,1

0,125

Таблиця 5.7

Коефі-

Відношення більшої сторони плити до меншої

Згинальними моментами у напрямку меншої жорсткості (більшої сторони) нехтуємо.

Г 6"

W =

У подальшому розрахунку розглядаємо пере­різ одиничної смужки плити товщиною t і ши­риною, рівною одиниці. Момент опору поперечно­го перерізу цієї частини описується виразом

B't2

W =

Де Ь = 1, тобто

(5.142)

За більшим зі згинальних моментів Мь М2 чи М3 обчислюємо потрібний момент опору:

ВУЗЛИ КОЛОН

М

(5.143)

1Т± тя v

W - =

Гг тіп

R y ■ Yc

Прирівнявши його (5.142), знаходимо найменшу товщину плити для даної конструкції бази:

ВУЗЛИ КОЛОН

А

A

Ь a

L

Рис. 5.45. База колони з фрезерованим торцем: а — конструкція бази; б — розрахункова схема опорної плити; 1 — риски; 2 — тимчасові болти для вивіряння плити; З — консольна ділянка.

6-М„

(5.144)

V Yc

За конструктивними вимогами товщину плити приймають у межах 20...40 мм. Коли ж за роз­рахунком (5.144) отримують більші значення, то у конструкцію бази вносять зміни, вводячи в ділянках з найбільшими згинальними моментами додаткові ребра чи діафрагми, які зменшують розміри сторін цих ділянок, а отже, і згинальні моменти, що в них діють.

Траверсу наближено розглядають як балку, сперту в місцях кріплення поличок і завантажену рівномірно розподіленим навантаженням, яке спричиняється тиском опорної плити (рис. 5.43, б).

Навантаження на траверсу приймають рівно­мірно розподіленим:

Gr = <vf.

М = JVS - d,

(b + B)

Рівнодійна тиску бетону

На ділянку 3 (рис. 5.45); d — відстань від місця защемлення до центра ваги ділянки.

У прогоні

А*

8 У 2 "

(5.147)

Перевірку міцності траверси виконують як еле­мента, що згинається

(5.150)

Знаючи, що цей згинальний момент діє на пе­реріз плити шириною Ь і товщиною t у місці за­щемлення, записуємо умову міцності:

— < R * v

(5.149)

Найбільше значення згинального моменту в траверсі:

На консольних ділянках

(5.146)

Де Ns = cb-a

А

W ~ у Гс>

< • Yc,

Де М, ІГ1Х — більше зі значень згинальних мо-

Ts ■ h

Ментів за (5.146) чи (5.147); W, = —-— — момент

Опору поперечного перерізу траверси. З мірку­вань забезпечення необхідної жорсткості вузла висоту траверси приймають h] = (0,5...0,7) • h. Ко­ли ж умова (5.148) не виконується, збільшують товщину ts.

Завершують розрахунок бази обчисленням ка­тетів, швів, які з'єднують стержень колони, тра­верси та опорну плиту. Для швів між стержнем колони і траверсою вважають, що осьова сила N у колоні передається через ці шви. Тобто для кон­струкцій, зображених на рис. 5.43, 5.44, через один шов передається зусилля Nx = 0,25N (кількість швів — чотири).

Розраховуючи шви приєднання опорної плити до траверс, вважають, що через одиницю довжи­ни цих швів (Z,„ = 1) передається зусилля, що дорівнює навантаженню на траверсу д. В обох ви­падках шви проектують згідно з рекомендаціями глави 4 для кутових швів з обов'язковим дотри­манням конструктивних вимог.

У великогабаритних колонах застосовують ба­зи, де опорна плита приварюється до стержня під час монтажу (рис. 5.45). Цей захід значно спро­щує монтажні роботи, оскільки в їх процесі вивіряють лише положення опорної плити. Ко­лона займає проектне положення після встанов­лення на плиту, завдяки тому, що її торець проф - резеровано строго перпендикулярно до поздовж­ньої осі. Верх плити також вирівнюють фрезе­руванням чи струганням.

М„

(5.148)

А

W..

Щільний контакт між стержнем колони та опорною плитою забезпечує безпосередню пере­дачу зусилля. Зварні шви лише фіксують ці час­тини колони. Умовно їх розраховують на зусилля, що становить 15% від повного. Опорну плиту най­частіше приймають квадратною. Як і в попередніх випадках, вона працює на згин. При цьому можна допустити наявність защемлення на контурі пере­різу колони. Умовно виділивши трапецієподібну консольну ділянку (згідно з рис. 5.45, б), обчис­люємо згинальний момент у защемленні цієї кон­солі: де W = Ь — — момент опору перерізу плити у

Місці защемлення.

Звідси товщина плити становить

6-М

Ь ■ Ry Yc

Зазначений розрахунок дає наближені резуль­тати. Точніші значення згинальних моментів от­римують за методиками теорії пружності чи плас­тичності.

Приклад 2. Розрахунок і конструювання стержня центрово-стисненої колони робочого майданчика.

Розрахункове зусилля.

Тип перерізу і розрахункова схема колони.

Колони робочого майданчика працюють як центрово-стиснені на дію стискального зусилля N. Для одноярусних майданчиків зусилля дорівнює двом опорним реакціям головних балок, що спи­раються на колону. Для багатоярусних майдан­чиків найбільші зусилля діють у нижньому ярусі колони. Загалом з урахуванням власної маси ко­лони (близько 1 % прикладеного до неї наванта­ження) розрахункове зусилля можна визначити з виразу

N = 2-n-Qmax-1,01,

Де п — кількість ярусів майданчика; Qmax — опорна реакція головної балки (формула чинна лише при однакових навантаженнях на ярусах).

Тип перерізу колони доцільно приймати:

При N < 2200 кН — наскрізний переріз з двох швелерів;

При 2200 кН < N < 3500 кН — наскрізний переріз з двох двотаврів;

При 5000 > N > 3500 кН — суцільний переріз з двох чи трьох двотаврів:

При N > 5000 кН — суцільний переріз, скла­дений з листів (наприклад, двотавровий).

Розрахункову довжину колони Іеі визначають з урахуванням її заглиблення нижче рівня під­логи на 0,6...0,8 м. Довжину 10 приймають від низу головної балки до підошви опорної плити бази.

В одноярусних майданчиках головні балки спираються на колону здебільшого зверху. При
цьому забезпечується чітке шарнірне спирання головних балок на оголовок колони.

Для багатоярусних майданчиків використову­ють приєднання головних балок до колони збоку. Проміжні опори колони за цієї умови вважають шарнірними і розміщують у рівнях низу головних балок (рис. 5.46).

Защемлення колони у фундаменті враховується введенням коефіцієнта р = 0,7...0,8. Для шар­нірного приєднання р = 1,0.

Добір перерізу суцільної колони двоярусного робочого майданчика. Вихідні дані. Висотна позначка підлоги нижнього ярусу 9,000 м. Опорна реакція однієї головної балки Qmax = 1250 кН. Кон­структивна висота перекриття 2 м. Матеріал ко­лони — сталь С235 марки 18кп. Розрахунковий опір цієї сталі при товщині прокату 2...20 мм Ry = = 230 МПа, а при товщині 20...40 мм — Ry = = 220 МПа.

Прийнявши жорстке закріплення колони у фундаменті і величину заглиблення підошви бази колони розміром 0,6 м, знаходимо довжину ниж­нього ярусу колони і0 = 9 - 2 + 0,6 = 7,6 м. Враховуючи защемлення колони у фундаменті, приймаємо коефіцієнт р = 0,7. Тоді розрахункова довжина lef = р • і0 = 7,6 • 0,7 = 5,32 м.

Стискальне зусилля N = 2 • 2 • 1250 -1,01 = = 5050 кН.

Приймаємо суцільний переріз колони у вигляді зварного двотавра. Задаємося X = 60. За даними табл. 1 додатка 8 при Ry = 230 МПа, інтерпо­люючи, знаходимо ф = 0,844. Тоді

5050

272-10

М:

ВУЗЛИ КОЛОН

Tf=~30

H=400

Рис. 5.47. Перетин суцільної колони.

= 369- 10

0,24

Значення коефіцієнта а! отримане за табл. 5.8, де наведені коефіцієнти, що пов'язують розміри перерізів з їх радіусами інерції.

Приймаємо ширину полички bj відповідно до найближчої стандартної ширини універсальної сталі bf = 400 мм, а висоту перерізу h — при­близно рівною ширині. Для цього стінку кон­струюємо з листа шириною 400 мм (рис. 5.47). Тов­щину стінки приймаємо tw = 12 мм.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.