Металеві конструкції

ВИЗНАЧЕННЯ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ БАЛОК

У цьому підручнику розглядатимемо лише най­поширеніші зварні балки. При проектуванні ба­лок на заклепках, болтах та інших видах з'єд­нань необхідно звертатися до спеціальної літе­ратури.

У першу чергу визначають висоту стінки бал­ки hw. При цьому керуються значенням висоти перерізу, отриманим раніше.

З достатньою точністю можна прийняти

Hw = h.

Водночас величина hw обов'язково повинна відповідати значенням, передбаченим сортамен­том. Це дає змогу уникнути непродуктивних вит­рат праці та матеріалів на різання металу та його подальшу обробку. Необхідно також пам'я­тати, що ходова ширина металевого листового прокату не перевищує 2000...2400 мм. При більшій висоті стінки передбачають стикове з'єднання.

Товщину стінки визначають з умов міцності та стійкості. Найменша товщина з умови міцності становить

Uin = 1.5 . Qm;'X ■

^w R* Yc

Отримане значення заокруглюють до най­ближчої більшої величини згідно з сортаментом.

Далі оцінюють місцеву стійкість стінки за ве­личиною умовної гнучкості:

При відсутності рухомого навантаження най­більшим значенням умовної гнучкості, за якого стінка стійка, є X < 3,2; при рухомому характері навантаження Л < 2,2.

Але якщо за основу взяти ці значення, то стін­ку доведеться виконувати дуже товстою, тобто неекономно витрачатиметься метал. Тому стінки проектують переважно більш гнучкими, зміцню­ючи їх поперечними ребрами жорсткості. Однак при дуже високих значеннях гнучкостей виникає потреба ще й у додаткових поздовжніх ребрах. Це різко збільшує обсяг зварювальних робіт, їх трудомісткість, а відповідно й вартість. Тому поз­довжніх ребер уникають. Потреба у поздовжніх ребрах найчастіше виникає при значеннях умов­ної гнучкості /. > 4,8.

Виходячи з вимог забезпечення місцевої стій­кості стінки, задовільні результати отримують та­кож за формулою (5.23).

Загалом доцільно приймати стінку якнайтон - шою. Це дає змогу економити метал за рахунок раціональнішого його розподілу у перерізі, а саме вищої концентрації у поличках.

Визначивши розміри стінки, добирають полич­ки. При цьому виходять з потрібного моменту опору перерізу балки:

Розміри полички, які забезпечували б потрібну площу, приймають, керуючись сортаментом. Але при цьому, як і у випадку зі стінкою, необхідно врахувати вимоги загальної стійкості балки та місцевої стійкості стисненої полички.

Для забезпечення загальної стійкості балки полички повинні бути достатньо широкими. Нор­мами встановлено граничне значення співвідно-

Шення -=— (де ief — розрахункова довжина балки; bf

Bf — ширина полички), при якому гарантована загальна стійкість балки і зникає потреба у її перевірці.

Ь/ =

H.

VA

(5.42)

R„

У дуже широких балках напруження нерів­номірно розподіляються по ширині полички. Вузь­кі балки потребують частого розкріплення. Тому в будівельній практиці найчастіше приймають

(5.41)

З метою забезпечення місцевої стійкості стис­неної полички обмежується величина її звису b,,f. В умовах пружних деформацій

Ье1 <0,5 • t

W =

М„

(5.35)

RyYc

Оскільки найчастіше переріз приймають симет­ричним, то можливе обчислення потрібного мо­менту інерції перерізу

Де tf — товщина полички.

Технологічні особливості зварювання поличок і стінки також зумовлюють певні обмеження. З метою зменшення залишкових напружень від термічної дії зварювання доцільно дотримуватися умови

(5.36)

Водночас момент інерції всього перерізу І скла­дається з моментів інерції поличок If та стінки /,„:

I = if + iu!, (5.37)

T ■ tiA

X Lu: 'Ни r • т.

Де Iu, = ——— можна обчислити за відомими h,.„ t„,. Звідси потрібний момент інерції поличок

I,= i-iw.

(5.38)

Нехтуючи складовою моменту інерції поличок відносно власних центральних осей симетрії, мо­жемо записати

'ІЛ2

(5.39)

Або де h = h1(„

T/< 3-t,,,.

(5.43)

Таким чином, зазначені вимоги дають змогу наближено запроектувати потрібний складений переріз балки (рис. 5 8). Приєднання балок насти­лу чи другорядних балок до основних переважно виконують за допомогою болтів нормальної або грубої точності. Найчастіше застосовують болти М12...М20, для яких у верхніх поличках головних балок передбачають отвори відповідно 15...23 мм. Добір прийнятого перерізу балки завершують перевірками міцності загальної стійкості та жорсткості.

Перевірки міцності:

М

Lri max. .,

На дно згинального моменту с = — < ry ■ у,;

СС * * S

На дію поперечної сили т =---------------- —7------ < rs • у,-,

' ' Чи

Де а — а/(а — d) враховує ослаблення перерізу отворами; aid — відповідно крок і діаметр от­ворів;

Ье[ і и bet - t ft——

ВИЗНАЧЕННЯ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ БАЛОК

Рис. n. H Розрахунковий переріз балки: tj — фирма перерізу та його розмір; и, в — епюри нормальних і дотичних напружень.

На дію місцевих - пісків ст(,г =

І r-t ^

' с| [1] w

На дію зведених напружень у місці прикладення

Зосереджених сил

Vr, d = V о'ї + 0f0C - ах • о1()С + Зт[2].у < 1,15 - R, j-yc.

М

Перевірка загальної стійкості: < ф(, • Ru - ус І, І

(п не виконують, якщо не перевищує гранич­них значень згідно з нормами).

Перевірка жорсткості: / < /и (перевірку не ви­конують, якщо h > hmin).

Умовні позначення, їх зміст та особливості об­числень наведені у главі 3 та 5.3.1.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.