Металеві конструкції

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ РОЗМІРІВ РАМИ

Компонування поперечної рами починають з виз­начення основних габаритних розмірів верти­кальних і горизонтальних елементів конструкцій у площині рами (рис. 6.2).

Вертикальні розміри прив'язують до позначки рівня підлоги, приймаючи її за нуль, горизон­тальні розміри прив'язують до поздовжніх (роз - бивних) осей будинку. Для визначення розмірів основних елементів велике значення має кранове обладнання цеху, зокрема вантажність мостових кранів і режим їх роботи. Тому перед визначен­ням основних розмірів елементів рами слід відпо­відно до заданого прольоту і вантажності кранів виписати всі необхідні дані з нормативних доку­ментів на крани.

Вертикальні розміри цеху залежать від тех­нологічних умов виробництва і визначаються від­станню Н1 від рівня підлоги до головки підкра­нової рейки і відстанню Н2 від головки кранової рейки до низу несучих конструкцій покриття. Сума розмірів Нх і Н2 означає корисну висоту цеху Н0.

Розмір Н2, зумовлений висотою мостового кра­на, обчислюють за формулою

Н2 = (Нк + 100) + /,

Де Нк — габаритний розмір крана від головки рейки до верхньої точки візка крана; 100 — за­зор між верхньою точкою габариту крана і буді­вельними конструкціями; / — розмір, який вра­ховує прогин конструкцій покриття ферм і зв'язків, попередньо приймають 200...400 мм.

Остаточно розмір Н2 приймають кратним 200 мм.

Висота цеху від рівня підлоги до низу ригеля рами

Н0 = Н1 + Н2.

Розмір Н0 згідно з «Основними положеннями щодо уніфікації» приймають кратним 1,2 м до ви­соти цеху 10,8 м. При більшій висоті — кратним 1,8 м. В окремих випадках при відповідному об­грунтуванні розмір Н0 приймають кратним 0,6 м.

Далі обчислюють розміри верхньої Нв і ниж­ньої Н„ частин колони. Висота верхньої частини колони складається з суми розмірів

HD = Н2 + h6 + hp,

Де hf) — висота підкранової балки, попередньо приймають як 1/6...1/12 прольоту балки (кроку рам); hp — висота підкранової рейки, попередньо приймають рівною 200 мм.

Остаточно розмір Нв уточнюють після розра­хунку підкранової балки.

Розмір нижньої частини колони обчислюють за формулою

Нв = Н0 - Нв + (600... 1000), де 600 ... 1000 мм — заглиблення опорної плити бази колони нижче нульової позначки підлоги.

Загальна висота колони рами від низу опорної плити бази до низу ригеля

Н = Нв + Ни.

Висоту колони при опорі ригеля Нті, що за­лежить від конструкції кроквяних ферм, прий­мають для ферм трапецієподібного обрису з на­хилом (1/8...1 /12) Ноп = 2250 мм, для ферм з па­ралельними поясами Ноп = 3150 мм.

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ РОЗМІРІВ РАМИ

Рис. 6.2. Поперечний переріз рами будівлі.

Висоту ліхтарів визначають за світлотехніч­ним або теплотехнічним розрахунком і узгоджу­
ють з розташуванням однієї-двох стандартних віконних рам (1250, 1500 та 1750 мм): Нл = 1000 + nhpaM„,

Де Нл — висота ліхтаря; 1000 — стандартна від­стань від низу стояка ліхтаря до початку за­склення і від верху засклення до верху стояка ліхтаря; п — кількість віконних рам по висоті ліхтаря; Ьрами — висота віконної рами.

Нахил покрівлі ліхтаря приймають однаковим з нахилом покрівлі будинку.

Горизонтальні розміри. При вантажності кра­нів Q < 300 кН, висоті цеху Hq < 16 м і кроці рам Вр < 6 м колони проектують постійного пере­різу. При більшій вантажності кранів та висоті цеху приймають східчасті колони, а в окремих випадках — роздільні. Основним типом колон для цехів, обладнаних кранами Q > 500 кН, є східчасті колони, верхня частина яких має суцільний пере­різ у вигляді симетричного двотавра, нижня — наскрізний переріз при hH > 1 м або суцільний при hH < 1 м.

Прив'язку колон крайніх рядів до поздовжніх осей приймають нульовою (а = 0) в будівлях без кранів або обладнаних мостовими кранами ван­тажністю до 300 кН; при кроці рам 6 м і висоті цеху до 16,2 м у будинках, обладнаних кранами вантажністю 800 кН і більше. У будинках з кра­нами режиму роботи 7к, 8к з проходами у верхній частині колони прив'язку приймають а — 500 мм. У решті випадків а = 250 мм. Ширина верхньої частини колони згідно з умовами необхідної жор­сткості рами повинна бути не меншою hB >1/12Нв і кратною 250 мм. Дуже часто ширину верхньої частини колони (hB) приймають 500 або 1000 мм, тоді поздовжня вісь будівлі проходить посередині перерізу. У будинках з кранами режиму роботи 7к, 8к вздовж підкранових колій проектують про­ходи шириною 450 мм (між внутрішньою гранню колони і кінцем кранового моста) або прорізи у стінці колони розміром 400 х 1800 мм для об­слуговування кранів вантажністю понад 800 кН.

Відстань Іх від осі підкранової балки до роз­бивної осі приймають не меншою

H > Bj + (hB - а) + (60 ... 75) мм, де В, — частина крана, яка виступає за вісь рейки, приймається за державним стандартом; hB — а — відстань від розбивної осі до внут­рішньої грані колони; 60...75 — мінімальний про­різ між краном і колоною.

Проліт будинку з прольотом крана зв'язані за­лежністю

І Вкр "Ь 2ЇЬ

LKp — проліт крана, кратний 500 м.

Таким чином, розмір ^ повинен бути кратним 250 мм і дорівнювати:

750 мм для кранів вантажністю до 500 кН включно, якщо відсутні проходи вздовж кранової колії;

1000 мм — для кранів вантажністю 800...1250 кН без вільних проходів між колоною і каркасом при наявності проходів крізь стінку колон;

1250 мм (і більше) — при вантажності кранів 1250 кН, а також при наявності зовнішніх про­ходів.

У ступінчастих колонах вісь підкранової балки суміщують з віссю підкранової вітки колони. Тоді ширину нижньої частини визначають за форму­лою

H„ = Zj + а.

З умов забезпечення необхідної жорсткості цеху в поперечному напрямку ширину нижньої частини колони призначають: hH > 1/20Н в зви­чайних промбудинках і hH > 1/15Н в будинках з кранами режиму роботи 7к, 8к.

Ширину колон постійного перерізу приймають не меншою hK > 1/25Н.

Приклад. Закомпонувати однопролітну раму за такими даними: проліт цеху І = 36, довжина L = 180, крок поперечних рам Вр = 12 м, позначка головки підкранової рейки + 16,000. Цех облад­наний двома електричними мостовими кранами роботи 5к вантажністю Q = 1600/320 кН.

Обчислення вертикальних розмірів. Ко­рисна висота цеху Н0 складається з розмірів Нх і Н2, де Нг = 16 000 мм, а Н2 = Нк + 100 + / = = 4800 + 100 + 300 = 5200 мм. Звідси Н„ = + + Н2 = 16 000 + 5200 = 21 200 мм.

За основними положеннями уніфікації розмір приймають кратним 1,8 (Н0 > 10,8 м), тоді Н0 = 21600 мм.

Висота верхньої частини колони:

Нв = Н2 +h6 + hp = 5200 + 1600 + + 200 = 7000 мм.

H6 = (1/7,5); Вр = (12 00/7,5) = 1600 мм; hp = 200 мм.

Висота нижньої частини колони: Нн = Н - Нв + + 1000 = 21600 -7000 + 1000 = 15 600 мм.

Загальна висота колони рами Н = НИ + Нв = = 15600 + 7000 = 22 600 мм.

Висота колони при опорі ригеля hon = 3150 мм (для уніфікованих ферм з паралельними пояса­ми).

Висота ліхтаря h3l = 1000 + 2 х 1250 = 3500 мм.

Висота будівлі Нб = H0hOII + Ня + 150 = = 21 600 + 3150 + 3500 + 150 = 28400 мм.

Обчислення горизонтальних розмірів. Ширина верхньої частини колони з умов жорст­кості hB = (1/12), Нв = 7000/12 = 583 мм.

Заокруглюючи результат до розміру, кратного 250 мм, приймаємо hB = 750 мм. Прив'язку колон до поздовжньої розбивної осі при кранах Q = = 1600 кН приймаємо а = 500 мм, мінімальний зазор між внутрішньою гранню колони і кра­ном — 75 мм. Тоді відстань від осі підкранової
балки до розбивної осі Zj = Bj + (hB — а) + 75 — = 500 + (750 - 500) + 75 = 825 мм (Bt = 500 для кранів Q = 1600 кН).

Заокруглюючи до більшого, розміри, кратні 250 мм, приймаємо і] = 1000 мм.

Проліт мостового крана L1<p = 36 000 - 2 х х 1000 = 34 000 мм.

Ширина нижньої частини колони (від осі під­кранової вітки до зовнішньої грані колони) К = 11 + а = 1000 + 500 = 1500 мм.

Щоб забезпечити необхідну жорсткість колони в площині рами, ширина нижньої частини колони в цехах з середнім режимом роботи кранів по­винна бути на меншою hH > (1/20) Я = 22 600/20 = = 1130 мм.

Прийнята ширина hH = 1500 > Я/20 = 1130 мм задовольняє умову.

Щують у двох ярусах: нижнш ярус — між підкрановою балкою і базою колони, верхній — між нижніми поясами кроквяних ферм і гальмів­ними балками, а також у межах висоти ферм (рис. 6.3).

Зв'язки нижнього ярусу з метою зменшення зусиль від температурних впливів слід ставити ближче до середини будови, причому коли дов­жина цеху (температурного блоку) не перевищує 120 м, достатньо однієї системи в одному кроці (рис. 6.3, а), при більшій довжині ставлять дві системи так, щоб відстань між ними не переви­щувала 50...60 м (рис. 6.3, б). Зв'язки верхнього ярусу розташовують у торцевих панелях і в край­ніх панелях з обох боків температурного шва, а також у середині температурного блока в місцях розташування зв'язків нижнього ярусу. Граничні розміри між вертикальними зв'язками, визначе­ними нормами, наведені нижче:

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.