Металеві конструкції

ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ

Для визначення навантаження від власної маси покрівлі в декількох місцях вирізають покрівлю, обчислюють товщину і масу всіх її шарів. Прак­тичні дані свідчать, що фактичне навантаження значно відрізняється від навантаження, перед­баченого проектом. За наявності мостових кранів визначають їх масу та вантажність.

Під час обстеження виявляють дефекти і по­шкодження конструкцій, які виникають при ви­готовленні, монтажі та експлуатації будівель і мо­жуть бути причиною зменшення їх несучої здат­ності.

Одним з характерних пошкоджень є корозія поверхні сталевих конструкцій (особливо нижніх частин стержня колони), а також механічні по­шкодження решітки та верхньої частини колони внаслідок ударів під час експлуатації будівлі.

У фермах покрівлі трапляються зігнуті стерж­ні, різні дефекти у вузлах та зварних швах (не­рівномірність швів, неякісне зварювання тощо). У виробничих будовах з агресивним середовищем пошкодження елементів ферм виникають за ра­хунок корозії.

У підкранових балках пошкодження найчасті­ше з'являються в поясних швах кріплення стіни до верхнього поясу балки. Тріщини, які виника­ють у зварних швах, часто поширюються на ос­новний метал, особливо біля таких характерних місць, як опори та стики підкранових рейок.

Можливі дефекти, недоліки і в інших елемен­тах каркаса. Слід звернути особливу увагу на до­тримання проекту та наявність вертикальних зв'язків між колонами і зв'язків покриття.

Всі дефекти і пошкодження враховують надалі при перевірковому розрахунку, наприклад екс­центриситет передачі опорного тиску ригеля на колону, а викривлення стержня ферми вимагає розрахунку його як позацентрово-стисненого еле­мента.

Перевірковий статичний розрахунок попереч­них рам й інших конструкцій виконують з ура­хуванням фактичного навантаження, визначеного при обстеженні, і фактичних поперечних пе­
рерізів елементів конструкцій та фізико-механіч - них властивостей сталей.

На основі аналізу результатів обстеження (де­фектних відомостей), перевіркового розрахунку, а в деяких випадках — випробування конструкцій складають технічний висновок про стан конст­рукцій металевого каркаса і його несучу здатність. У технічному висновку зазначають недостатність несучої здатності конструкцій або наявність її ре­зерву.

Резерви несучої здатності можуть бути отри­мані за рахунок більш точного визначення фак­тичної міцності сталі, що дає змогу підвищити розрахунковий опір сталі порівняно з проектним; визначення реального навантаження від власної маси, а при необхідності заміни важкого покриття легким для зменшення обсягу робіт щодо підси­лення металевих конструкцій; точнішого визна­чення атмосферного та технологічного наванта­ження; визначення реальних умов експлуатації мостових кранів та навантаження від них; обчис­лення поперечних рам, беручи до уваги реальні уточнення коефіцієнтів просторової роботи, які приймають з деяким запасом.

Одержані резерви несучої здатності сталевого каркаса дають змогу зменшити обсяг робіт щодо підсилення конструкцій, а в деяких випадках зняти потребу в їх підсиленні. Це дуже важливо, оскільки підсилення конструкцій пов'язане з по­рушенням нормальних умов експлуатації цеху.

У технічному висновку подають пропозиції конструктивного рішення для підсилення окремих елементів або каркаса в цілому.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.