Металеві конструкції

ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТА МОНТАЖУ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Трудомісткість виготовлення сталевих конструк­цій складається з трудомісткості виконання робіт в основних виробничих цехах та трудомісткості допоміжних і неосновних виробництв.

Перелічимо трудомісткість процесів в основ­них виробничих цехах:

У підготовчих цехах — виконання правки ме­талу;

У цехах обробки — розмічування, різання ме­ханічне і кисневе, виконання отворів, стругання, фрезування деталей, вальцювання, правка і гнут­тя:

У складально-зварювальному цеху — складан­ня, зварювання, клепання і фрезування;

У механічному цеху — механослюсарні роботи; у малярно-вантажному цеху — грунтування та фарбування.

Крім цього, враховують допоміжні операції в цехах основного виробництва.

Неосновне, допоміжне виробництво займається виготовленням метизів, електродів, отриманням кисню, теплопостачанням тощо.

Трудомісткість виготовлення металевих кон­струкцій визначають за формулою

Тв = Акс V G0n0, (14.1)

Де G0, п0 — маса і кількість основних деталей конструкцій; А —- емпіричний коефіцієнт техно­логічності даної конструктивної форми — міц­ності прокату, який визначається кількісним співвідношенням між несучими (основними) і до­датковими деталями; кс — коефіцієнт серійності.

Значення коефіцієнта А може бути визначено як відношення повної трудомісткості до трудо­місткості несучих деталей конструкції.

Трудомісткість виготовлення і пов'язані з нею витрати на заробітну плату робітникам основних виробничих цехів впливають на більшість витрат заводської діяльності.

У собівартість виготовлення входять вартість основних і допоміжних матеріалів, а також по - завиробничі витрати. Вона має таку структуру: основні й допоміжні матеріали (65...70 %); заробіт­на плата робітникам основних виробничих цехів (6...8 %); цехові витрати (4...6 %); позавиробничі витрати (4...10 %).

Витрати на матеріали передбачають вар­тість прокатної сталі (96...98 %) і напівфабрикатів, а також вартість електродів, флюсів, вуглецевого газу для зварювання метизів, малярних мате­ріалів.

Вартість прокатної сталі у конструкціях виз­начається цінами з урахуванням доплат (знижок) до них залежно від вимог до замовленого металу.

Оптові ціни залежать від сортаменту прокату, марки сталі визначають на 1 т теоретичної маси згідно з чинними прейскурантами. Транспорту­вання прокатної сталі до найближчої від заводу сталевих конструкцій залізничної станції входить у затрати постачальника.

При визначенні вартості металу в конструк­ціях враховують заготівельно-складські витрати, витрати на доставляння металу від залізничної станції на склад заводу сталевих конструкцій.

Витрати на зарплату визначаються затра­ченою працею (трудомісткістю) при виготовленні сталевих конструкцій.

До цехових витрат належать виробничі ви­трати на утримання, поточний ремонт і аморти­зацію технологічного обладнання, на додаткову заробітну плату основним виробничим працівни­кам, на технологічні потреби (вода, паливо, пара тощо) та загальноцехові витрати на утримання чергового персоналу цеху, амортизацію цехових будинків, охорону праці, випробування тощо

До загальнозаводських належать витрати на утримання персоналу заводоуправління, кон­структорського бюро, на амортизацію будинків загальнозаводського призначення, організацію підготовки кадрів тощо.

Позавиробничі — це витрати на завантаження і перевезення готових конструкцій до залізничної станції колією заводу металевих конструкцій, від­рахування на науково-дослідні роботи, фонди де­яких видів преміювання, витрати на утримання контор комплектації.

Витрати на будівельні матеріали і заробіт­на плата виробничих робітників належать до ка­тегорії прямих, які стосуються тільки продукції, що виготовляється.

Цехові та загальнозаводські витрати стосують­ся специфіки даного виробництва і називаються другорядними.

Монтаж сталевих конструкцій виконують спе­ціалізовані організації, територіальні трести. Со­бівартість монтажу складається з прямих і на­кладних витрат. Більшу частину витрат (понад 80 % собівартості монтажу) становлять витрати на основні конструкції й деталі. До 10 % прямих витрат — це витрати на основну заробітну плату робітникам, у тому числі зайнятим на будівель­но-монтажних роботах. Залишкова частина — витрати на експлуатацію машин і механізмів.

Накладними є витрати адміністративно-управ­лінські, а також витрати на організацію вироб­ництва (відрядження, утримання чергового пер­соналу, проектування виробництва), охорону пра­ці монтажників тощо.

У монтажних роботах відповідальним і тру­домістким є вивіряння та закріплення конструк­цій, тому скорочення термінів монтажу залежить від укрупнення конструкцій (монтажних елемен­тів), а також від точності їх заводського виго­товлення.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.