Металеві конструкції

ВИСЯЧІ (БАНТОВІ) ПОКРИТТЯ

Висячими (вантовими) називаються покриття, в яких основними несучими елементами конст­рукцій є ванти — канати, линви, троси, що пра­цюють на розтяг. Завдяки високій міцності ка­натного дроту (1200... 1800 МПа) та повному ви­користанню площі перерізу сталі канату під час розтягу висячі конструкції є легкими та еко­номічними. Висячі покриття є архітектурно ви­разними, зручно транспортуються та монтують­ся.

Недоліками висячих покрить є велика дефор - мативність пролітної будови, особливо під дією зосередженого навантаження; складність відве­дення води з покриття. Бантові системи розпірні і відповідно потребують застосування масивних опорних конструкцій у вигляді колон і пілонів, рам і конструкцій трибун, а також замкнутих опорних контурів.

Основним несучим елементом висячих кон­струкцій є гнучка або жорстка струна, яка працює не тільки на розтяг, а й на згин. Гнучку струну роблять зі сталевих канатів-тросів, пучків та ста - лок високоміцного дроту, арматурних стержнів. Для жорстких струн застосовують прокатні про­філі та складні перерізи — наскрізні та суцільні.

Залежно від конструктивного рішення проліт­ної частини розрізняють кілька видів висячих по­крить.

Однопоясні плоскі системи складаються з па­ралельних або радіальних ниток-тросів (рис. 7.20).

Двопоясні системи складаються з плоских тросових ферм з поясами, з'єднаними розкосами, жорсткими стояками або тросовими розтяжками.

N„ = ±1,1-

Nd = -0,55

Прогини структур обчислюють за таблицями для ізотропних плит і перехресних ферм.

Конструктивну висоту структурної плити приймають залежно від жорсткості покриття та розмірів комірок поясних сіток. Доцільно прий­мати висоту структурних плит 1/15—1/20 про­льоту для стержнів із труб і 1/20—1/25 прольоту для профільного прокату.

Розміри комірок поясних сіток залежать від типу вузлових з'єднань та покрівельного настилу. Розміри комірок приймають такими, щоб покрит­тя виконувати без прогонів. Згідно з вимогами за­стосування структурних покрить обмежуються прольотами 60...80 м.

ВИСЯЧІ (БАНТОВІ) ПОКРИТТЯ

/<60000

Перспективи застосування таких систем дик­туються можливістю їх поточного автоматизова­ного виготовлення на спеціалізованих заводах та використання індустріальних методів монтажу великими блоками.

Рис. 7.20. Схема багатопролітних одноиоясних прямокутних покрить: а — з несучими колонами; б — з несучими рамами; 1 — несучі ванти; 2 — підтяжки; З — колони; 4 — рами; 5 — зв'язки; 6 — залізобетонні плити; 7 — балки опорного контура.

При різному взаємному розміщенні ферм можна одержати плоскі або просторові покриття (рис. 7.21).

Покриття, які мають гнучкі та жорсткі струни і здатні сприймати складні або згинальні зусилля, належать до комбінованих систем. Висячі покрит­тя, утворені з тонких металевих листів, назива­ють мембранними.

Висячі оболонки мають вигляд металевих тон­колистових оболонок-мембран і монолітних попе­редньо напружених залізобетонних оболонок (рис. 7.22).

Основи розрахунку. Висячі покриття розра­ховують за двома граничними станами: а) за не­сучою здатністю вант або мембран, міцністю та стійкістю опорних конструкцій; б) за граничними деформаціями та переміщеннями, перевищення яких може призвести до пошкодження покрівлі.

При розрахунку на міцність та деформатив - ність (прольоту) невигідним навантаженням є тимчасове навантаження всього покриття, а для визначення кінематичного переміщення — наван­таження половини його площі.

Розрахункове зусилля N у гнучкій нерозтяг- неній струні визначають за формулою

N = ylFl + F'i, (7.22)

Де Fv — зусилля, що визначається як опорна реакція шарнірно-опертої балки прольотом І.

Для визначення зусилля у ванті-струні необ­хідно знати розпір Fh або ординату кривої рівно­ваги у (стрілу прольоту) (рис. 7.23).

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.