Металеві конструкції

СТІЙКІСТЬ СТІНКИ

Напружений стан стінки складний. У ній діють як нормальні, так і дотичні напруження, спри­чинені згинальними моментами, місцевими на­вантаженнями та поперечними силами. При ви­соких рівнях напружень стінка може втрачати свою первинну плоску форму, тобто стійкість. Для підвищення стійкості стінки підкріплюють ребрами жорсткості. При втраті стінкою стійкості ребра залишаються прямолінійними і ділять стінку на відсіки. У розрахунках відсіки прий­мають незалежними один від одного.

Розглянемо відсік, розміщений посередині бал­ки. У межах відсіку діють згинальні моменти, близькі до максимальних, та невеликі перерізу­вальні сили (див. рис. 5.9, б, в), які зумовлюють відповідні нормальні та дотичні напруження. Впливом незначних дотичних напружень нех­туємо.

Стінка, як і розглянута вище поличка, є пря­мокутною пластинкою. Але схема її роботи інша. Стінка закріплена у поясах з обох сторін і роз­поділ нормальних напружень у ній нерівномірний. Нижня частина стінки розтягнена і тому стійка. Втрата стійкості можлива лише у верхній, стис­неній частині стінки.

Оскільки стінка частково затиснена у полич­ках, то критичні напруження ссг залежатимуть не тільки від її власних розмірів, тобто зведеної

• т h<f

Але и від розмірів поли­

Чок, їхньої здатності протистояти скручуванню. У нормах вплив поличок прийнято враховувати введенням коефіцієнта есг.

, способі її

Опускаючи доведення, записуємо значення критичних напружень:

R

Або = 0,902к t,

Ry

(7 — С ------------- -

^сг *-cr Y2 '

(5.57)

Def

Значення коефіцієнта ссг для зварних балок приймають залежно від коефіцієнта 5 такими:

4,0 6,0 34,6 34,8

Де

8 = Р-

Bf і tf — відповідно ширина й товщина стис­неної полички балки; h„. і tw — висота й товщина стінки; р — коефіцієнт, що враховує конструк­тивні особливості балок та умови роботи стисне­ного поясу, які наведені нижче:

TOC o "1-3" h z Балки Умова роботи стисненого поясу (і

Підкранові Кранові рейки неприварені 2

Кранові рейки приварені сю

Інші Неперервне спирання плит °°

Інші випадки 0,8

Причому для всіх відсіків підкранових балок, завантажених зосередженим навантаженням на нижньому поясі, р = 0,8.

Умова перевірки стійкості стінки при дії нор­мальних напружень:

О < аг1. • уг,

Де о — найбільші стискальні межі стінки.

Для зварних балок:

М

О = - ту.

Де М — середнє значення згинального моменту в межах відсіку", у — відстань від центра ваги перерізу до межі стінки (для симетричних пере­різів у = 0,5/іш).

6 сг1

0,8 ЗО

1,0 2.0

31,5 33,3

10,0 35,1

ЗО; 35,5,

(5.58)

У випадках, коли умова (5.59) не задоволь­няється, можлива втрата стійкості стінки. При цьому у стисненій зоні стінка набирає форми по­здовжньої хвилі (рис. 5.11). Частіше розміщення поперечних ребер майже не поліпшує стійкості, оскільки на ребра припадають вузли хвилі. Не­обхідно передбачити поздовжнє ребро у зоні найбільш імовірної втрати стійкості стінкою (рис. 5.12). Найчастіше поздовжні ребра розташо­вують на відстані bl = (0,2...0,25) /і„, від стисненого поясу.

Розміри поздовжніх ребер та стійкість ново­утворених відсіків стінки перевіряють згідно з ре­комендаціями норм.

Зазначимо, що виконання поздовжніх ребер дуже трудомістке через зростання кількості швів. Тому застосовують їх лише у виняткових випад­ках. Доцільніше дещо збільшити товщину стінки.

У приопорних відсіках діють великі дотичні напруження х. Під їх дією відсік стінки скошує­ться і може втрачати стійкість (рис. 5.13). Зна­чення критичних напружень залежить від роз­мірів відсіку стінки, обмеженого поличками і реб­рами, а саме від умовної гнучкості стінки:

А лЦк,

Tw Е

Де d — менша сторона відсіку стінки h,,s чи а.

Значення критичних напружень обчислюють за формулою

Хсг = 10,3

Де р — відношення більшої сторони відсіку до меншої.

Умова, за якої стійкість забезпечена:

Т<тсг-Ус, (5.63)

Q

Середні напруження зсуву у ме­

Жах стінки; Q — середнє значення перерізуваль­ної сили зсуву у межах відсіку.

Найчастіше у відсіку одночасно діють як зги­нальні моменти, так і перерізувальні сили. У цьому випадку перевірка стійкості виглядатиме так:

СТІЙКІСТЬ СТІНКИ

Рис. 5.11. Форма втрати стійкості стінкою балки під дією нормальних напружень: 1 — полички оалки; 2 — стінка: 3 — поперечні ребра жорсткості; 4 — форма деформації стінки.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.