Металеві конструкції

СТАТИЧНИИ РОЗРАХУНОК ПОПЕРЕЧНОЇ РАМИ

Основна мета статичного розрахунку — визна­чення максимальних розрахункових зусиль (М, N, Q) у характерних перерізах колон і ригеля рами. Для спрощення розрахунку просторову конструкцію каркаса поділяють на окремі плоскі системи. Поперечна рама є саме такою плоскою статично невизначеною системою. Точний розра­хунок жорстких рам з урахуванням пружних де­формацій стержнів наскрізного ригеля доволі трудомісткий, тому в статичний розрахунок таких рам вводять деякі допущення, які суттєво спрощують обчислення, мало впливаючи на кін­цеві результати.

При розрахунку рам на горизонтальні наван­таження і навантаження, прикладені безпосеред­ньо до колон, можна приймати ригель рами не­скінченно жорстким (Ір = якщо

К = 6/(1 + 1,1л/р~), (6.44)

К = І/І: l/h і р = І/І2 - 1.

Тут Jj і І2 — моменти інерції відповідно нижньої і верхньої частин східчастої колони; Ір/1 — жорсткість ригеля; I/h — умовна жорсткість ко­лони; h — висота рами.

Таке припущення дає змогу виконувати роз­рахунок рам з жорстким прикріпленням ригеля до колони методом переміщень, причому невідо­мими будуть тільки горизонтальні зміщення верх­ніх вузлів рами.

Розрахунок рами на вертикальні навантажен­ня, безпосередньо прикладені до ригеля, викону­ють з урахуванням кінцевої фактичної жорсткос­ті ригеля, приймаючи основну систему з защем­леними від повороту верхніми вузлами. Горизон­тальні зміщення при симетричних рамах і навантаженнях дорівнюють нулю, незначна аси­метрія навантажень (односторонній сніг) чи аси­метрія колон не впливає суттєво на кінцеві ре­зультати. При цьому наскрізний ригель умовно замінюють суцільним, еквівалентним за прогином, приймаючи його вісь на рівні нижнього поясу.

Момент інерції еквівалентного (за прогином) ригеля обчислюють наближено за формулою

Ір = (Ав - г| + Ан • zl) ■ к, (6.45)

Де Ав, Ап — площі перерізів верхнього та ниж­нього поясів ферми; 2В, 2Н — відстань від центра ваги поясів до нейтральної осі ригеля в середині прольоту; к = (0,9—0,7) — коефіцієнт, що вра­ховує деформативність граток і нахил верхнього поясу.

Необхідні для розрахунку співвідношення мо­ментів інерції нижньої (її) і верхньої (І2) частин колони й ригеля (Ір) приймають у межах, реко­мендованих підручником, або обчислюють за наб­лиженими формулами:

Для рами з жорстким прикріпленням ригеля до колони

ДУ« + MZX + го ■ hz M^ + 5MЈP x + 2 • w ■,

M,

(6.47)

Mq+S + 5 MЈ>ax + 2 ■

• w • h

Для рами з шарнірним прикріпленням ригеля до колони

І2 Ьв 0,05(Fq + Fs) ■ I + 2М£Р х + 0,5 • w ■ h2

Т = 0,5 ТГ" h Ьн

0,05(Fq + Fs) ■ I + 4MZX + 2 • w • h2

(6.48)

Де Ьв, Ьн — ширина верхньої та нижньої частин колон; /іф — висота ферми в середині прольоту;

(q + sp

Mq+S =

— балковий момент від розрахун­кового постійного навантаження (q) і від снігу (s), кНм; Fqf Fs — розрахунковий опорний тиск ри­геля на колону відповідно від постійного наван­таження і снігу кН; М£>ах — максимальний мо­мент від кранового навантаження, кН ■ м; w — інтенсивність розрахункового навантаження від вітру з навітряного боку, кН/м.

Зусилля в основній системі досить легко мож­на обчислити методами переміщень, користую­чись табличними коефіцієнтами (додаток 4), і ме­тодом сил за формулами відповідно для рами з жорстким і шарнірним з'єднаннями ригеля з ко­лоною.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.