Металеві конструкції

РОЗРАХУНОК СТЕРЖНЯ НАСКРІЗНОЇ КОЛОНИ

Нижню (підкранову) ділянку східчастої колони при ширині понад 1,0 м роблять наскрізною, і складається вона із двох віток, з'єднаних решіткою.

Найбільш поширені перерізи наскрізних колон зображені на рис. 6.31. Розрахунок наскрізних колон виконують, припускаючи, що колона пра­цює як ферма з паралельними поясами і під дією Мх та N в її вітках виникають тільки осьові по­здовжні зусилля, а поперечна сила сприймається решіткою.

(6.69)

Переріз колони, зображений на рис. 6.32, до­цільно підбирати в такій послідовності. Спочатку обчислюють зусилля в кожній вітці окремо, прий­маючи У! = (0,45-0,55) h0; у2 = (0,55-0,45) h0 і h0 = h за формулами:

Рх

Центриситет те[ = Г) • тх = Т) ■

За визначеними величинами Xej, те[ з табл. 2 до­датка 8 приймають коефіцієнт зниження розра­хункового опору при позацентровому стиску фе та перевіряють стійкість колони в площині рами за формулою (6.64)

N

<Ry-yc.

Фе-Л "

Розрахунок вважають закінченим, тобто пере­різ колони підібрано економічно, якщо недонапру - ження не перевищує 5 %.

=

Далі перевіряють стійкість стержня колони з площини дії моменту за формулою

N2-yі М2 h h '

Де Nb N2, Мі, M2 — відповідні розрахункові зу­силля, які дають найбільші значення NBl, NB2. Згідно з визначеними поздовжніми зусиллями обчислюють потрібну площу перерізу кожної вітки:

NB1

ЛВ2 =

(6.75)

Ат = „ ; (6.74)

(0,7 ... 0,9)Ry ■ Yc '

NB2

(0,7 ... 0,9)R - Yc'

За площею компонується переріз кожної вітки, визначаються геометричні характеристики пере­різів віток і всього перерізу колон. Далі знаходять h0 = h — 20 (zo — відстань від зовнішньої грані колони до центра ваги вітки 2) і положення центра ваги перерізу колони:

Ав2 " h0

(6.76)

(ЛЄі + Ав2)'

Б

V2 = h0~ yv (6.77)

Знаючи дійсне положення центра ваги перерізу колони, обчислюють більш точне значення по­здовжніх сил у вітках:

_NrV1 Mi. N2 • y, M2

(6.79)

Далі перевіряють стійкість кожної вітки як центрово-стисненого стержня. Стійкість вітки 1 перевіряють за формулою

(6.80)

Ф'-Ав,

Де ф приймають з табл. 1 додатка 8 або іншої довідкової літератури залежно від найбільшої з двох гнучкостей:

А =І

1У

У даному випадку Ів — розрахункова довжина вітки колони, яка дорівнює відстані між вузлами елементів решітки; ц — радіус інерції перерізу вітки відносно осі 1—1; Іу — розрахункова дов­жина вітки з площини колони; іу — радіус інерції вітки відносно осі у—у (див. рис. 6.32). Аналогічно перевіряють стійкість другої вітки:

(6.81)

РОЗРАХУНОК СТЕРЖНЯ НАСКРІЗНОЇ КОЛОНИ

N*

<Ry - ус.

Якщо підбір перерізів віток виявиться неза­довільним, тобто з перенапруженням або великим недонапруженням, тоді виконують відповідне ко­ригування перерізу віток колони.

Надалі перевіряють стійкість колони як єди­ного стержня складеного перерізу.

1 I"'

РОЗРАХУНОК СТЕРЖНЯ НАСКРІЗНОЇ КОЛОНИ

Рис. 6.32. Розрахункова схема наскрізної колони.

Для цієї перевірки необхідно визначити зве­дену гнучкість стержня колони, яка залежить від перерізу розкосів решітки, тому попередньо під­бирають перерізи стержнів решітки (розкосів і стояків). Розкоси розраховують на більше з двох значень поперечних сил: фактичну поперечну силу, взяту з таблиці розрахункових зусиль, або умовну, обчислену за вимогами, як центрово - стисненої колони.

Зусилля в розкосі

Nd = Qmax, (6.82)

2 sin а

А площа перерізу розкосу

А,,=

Nd

(6.83)

Ф-Ky-Yc

Де ус = 0,75 — коефіцієнт умов роботи; ф — коефіцієнт поздовжнього згину, попередньо прий­мається ф = 0,8.

За визначеною площею з сортаменту підби­рають кутники. Розрахункова довжина розкосу ld = ho/sin а, а його гнучкість к = ld/i і коефіцієнт ф відповідно приймаємо за табл. 1 додатка 8. Стійкість розкосу перевіряють за формулою

А =

<p-Ad

Решітку колони виконують з поодиноких кут­ників, причому розкоси розміщують під кутом 45...50" до горизонталі. Розрахунок з'єднання роз­косів та конструктивні вимоги аналогічні центро­во-стисненим колонам.

Далі обчислюють геометричні характеристики всього перерізу:

А = Ав і + АВ2, (6.84)

Момент інерції І.

H + АВ1 - у2і+І2 + АВ2 • у|; (6.85) та гнучкість стержня

Радіус інерції іх = V Іх / А відносно вільної осі х—х

Ї-х = h / h:-

Приведена гнучкість усього перерізу колони:

Kt = V Я2 + (6.86)

Де — коефіцієнт, який залежить від кута а. При а = 45...60" кі = 27 А = 30°, = 45. Умовна гнучкість Ле£ = AefV Ry/E, де Е — модуль пружності сталі.

Відносні ексцентриситети для вітки І:

Мі-А-у! М2 ■ А - у2

Тх = —jr-—=—; для вітки 2: тх = ш —.

Стійкість колони за кожною з двох прийнятих комбінацій зусиль перевіряють за формулами:

Ni

А =----------------------------------- —<Ry - Ус

Фе' А

N,

^ К'Чс,

Фе" А

Де фе -— коефіцієнт, приймають за табл. З до­датка 8 залежно від ЯеГ та тх.

Стійкість наскрізної колони як єдиного стерж­ня з площини дії момента перевіряти немає сенсу, оскільки вона забезпечена попередньою перевір­кою стійкості окремо кожної вітки.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.