Металеві конструкції

РОЗРАХУНОК РАМ З УРАХУВАННЯМ ПРОСТОРОВОЇ РОБОТИ КАРКАСА

Рами одноповерхових будинків з однаковим кро­ком колон розраховують як плоскі системи, бе­ручи до уваги просторову роботу каркаса лише на вплив місцевих зосереджених навантажень — сил від поперечного гальмування кранів (Т) і кра­нових моментів, що виникають від позацентрово прикладених вертикальних навантажень (Dmax, Dnlin).

Просторова робота конструкцій каркаса забез­печується поздовжніми зв'язками (покрівля по прольотах) або жорстким диском покрівлі з за­лізобетонними панелями.

Горизонтальне зміщення найбільш завантаже­ної рами, яка входить у просторовий блок, змен­шується внаслідок виникнення пружного відпору Fvm поздовжніх зв'язків або жорсткої покрівлі. Пружний відпор (реактивна сила суміжних рам, втягнутих в роботу зв'язками або жорстким дис­ком покрівлі) спрямований у протилежний бік очі­куваному зміщенню. Розвантажувальний вплив пружного відпору можна виразити коефіцієнтом просторової роботи апр, який обчислюється за формулами:

А) для жорсткої покрівлі

Р

(6.49)

21 af

SFfc-y+ZF, c•y' + ZFh•y" IF„

Шення всього кранового навантаження на блок до навантаження на раму, яка враховує збіль­шення зміщення її внаслідок завантаження су­міжних рам. При однакових кранах

Іу

Таблиця 6.10

Значення коефіцієнтів пружного відпору зв'язків

Коефіцієнт

С

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,1

0,15

0,2

0,5

А а'

0,86 -0,14

0,77 -0,20

0,73 -0,22

0,71 0,24

0,69 0,25

0,67 0,25

0,62 0,26

0,58 -0,26

0,56 0,26

0,46 -0,25

Щ — кількість коліс двох зближених кранів з одної сторони; ус = (1—0,8) — коефіцієнт умов роботи, значення якого залежить від типу по­крівлі, кроку і кількості основних рам; £у — сума ординат ліній впливу опорного тиску для обчислення Dmax, Т; пр — кількість рам у блоці; а2 — відстань між рамою, яка розраховується, і рамою, симетрично віддаленою відносно осі си­метрії блока; а2 — сума квадратів відстаней си­метрично віддалених рам;

Б) для блока з поздовжніми зв'язками (не жорстка покрівля),

Апр = 1 - а - а' (3 - 1), (6.50)

Де а, а' — коефіцієнти пружного відпору з'єд­нань відповідно для завантаженої рами і суміжних з нею рам як функції параметра с (табл. 6.10).

(6.51)

Значення параметра с обчислюють за форму­лою

Bp Z(W)

Ф

С > ■ h3

ZIr

Де Bp — крок рам; h — висота колон рами; £(/! • d) — сума зведених моментів інерції колон перемінного перерізу, які входять до складу ра­ми; її — момент інерції нижньої частини колони; d — коефіцієнт зведення моменту інерції колони; І-^г. ф — сума моментів інерції горизонтальних поздовжніх зв'язкових ферм.

Коефіцієнт d для рами з жорстким при­кріпленням ригеля до колони знаходимо за фор­мулою

D = l2'

(6.52)

Де kg — див. табл. 2 додатка 4 при одиничному горизонтальному зміщенні верху колони, а також за формулою

D

4 ■ (1 - X ■ р) (1 + X3 ■ р) - 3(1 + X2 • р)2 '

Де X = hB/h; р = Іі/І2 — 1- Для рами з шарнір­ним приєднанням ригеля з колоною коефіцієнт d:

D =

1 + X • р

(6.53)

(6.54)

4(1 + Л3р)"

Відношення моментів інерції колон до суми мо­ментів інерції поздовжніх зв'язків ферм у (6.51) для одно - і двопролітних цехів з двома поздовж­німи зв'язковими фермами орієнтовно приймають у межах

Zh/ІІгф =1/2-1/4.

Момент інерції з'єднаної ферми можна обчисли­ти, задавшись площею поперечного перерізу роз­пірки А, за формулою

/г. ф = 3/8 - Ahl (6.55)

Де h0 — висота зв'язкової ферми.

При розрахунку поперечної рами методом сил або на ЕОМ краще обчислити пружний відпір FBin від поздовжніх зв'язків (жорсткої покрівлі) і при­класти його до рами як зовнішнє навантаження FB,„ = (1 - ОСпр) * Feк, (6-56)

Де FeK — еквівалентна сила, при якій горизон­тальне зміщення рами дорівнює зміщенню цієї рами від зовнішніх навантажень.

Для рами з жорстким прикріпленням ригеля до колони під дією Dmax, Dmin, (М^ах,

Fok = fee * «х - ACin)h, (6.57)

При навантаженні Т

FeK = k'B-T, (6.58)

Де к'в — див. табл. 2 додатка 4 для відповідних навантажень.

Для рами з шарнірним прикріпленням ригеля до колон

3(1 - хг) м;;рх - щріп_

(6.59)

(1 -Х)2(2 + А) 2с

Тут с = 1 + Х2[(і1/і2) - 1]; X = hB/h.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.