Металеві конструкції

РОЗРАХУНОК ПОПЕРЕЧНОЇ РАМИ

Обчислення навантаження на раму. На поперечну раму діють навантаження: постійні — від маси огороджувальних і несучих конструкцій цеху; тимчасові — технологічні (від маси мосто­вих кранів, робочих майданчиків, підвісного транспорту й іншого обладнання); атмосферні (сніг і вітер).

Ширина розрахункового блоку при однаково­му кроці колон відповідає кроку колон В = 12 м.

Постійне навантаження від покрівлі та сті­нових панелей. Розрахункове навантаження від маси конструкцій покриття на їм2 горизонтальної проекції покрівлі:

Go = gi + (g" + g? + g?) • Yf = = 1,234 4- (0,2 4- 0,1 4- 0,36) • 1,05 = 1,947 кН/м2,

Де g, — розрахункове навантаження від покрівлі включно з панелями (табл. 6.11); gЈ — маса ліхта­ря з бортовими стінками і заскленням; gjj — маса зв'язків покриття; g" — маса кроквяної ферми, яку обчислюють за формулою

GS = «• І = 0,01 • 36 = 0,36 кН/м2 Тут а — коефіцієнт ваги ферми (0,006...0,01 кН/м2); І — проліт ферми; у/ — коефіцієнт надій­ності за навантаженням (Y/ = 1,05).

Розрахункове навантаження на 1 м ригеля:

Q = gu(B/cos а) = 1,947 • 12/cos 0° = 23,36 кН/м,

Де В — крок кроквяних ферм; а — кут між покриттям і горизонтальною площиною (а = 0°).

Опорний розрахунковий тиск ферми на колону від постійного навантаження:

Fq = Я_1 ж 23j36j_36 = 420 48 кН

Нормативне навантажен­ня, кПа

Постійні навантаження від стінових панелей і рам засклення на рівні уступу наведені нижче:

Коефіцієнт Роз е

Ня, кПа

1,81

1,99

1,2

Надійності наЕ£нт£жен_

Вид навантаження

За наван­таженням

Одношарові стінові па­нелі — керамзитобетонні для опалювання буді­вель 0,2x1,2x6

ІД

Вікна зі спарених кут­ників з подвійним за­скленням 6x2,4

0,321

0,292

При одній лінії засклення

GCB = (2,4 + 5,4) • В' • 1,99 + 2,4 • В' • 0,321 =

= (2,4 + 5,4)-6-1,99 + 2,4-6-0,321 = 97,8 кН.

Тут В' = 6 м — відстань між колоною і стояком фахверка.

На рівні низу колони при двох лініях засклення GC H = (2,4 + 2,4 + 3,6) • В' • 1,99 + + (4,8 + 2,4) • В' • 0,321 = = (8,4-1,99 + 7,2-0,321)-6 = 114,2 кН.

Таблиця 6.11

Постійне рівномірно розподілене навантаження від покрівлі

Склад покрівлі

Нормативне наванта­ження, кПа

Коефіцієнт надійності за наван­таженням

Розрахун­кове наванта­ження, кПа

Захисний шар (гравій,

Втоплений в бітумну

Мастику) t = 20 мм

0,4

1,3

0,52

Водоізоляційне покриття

З трьох шарів рубе­

Ройду

0,15

1,3

0,195

Утеплювач (80 мм плитного

Пінопласту) з у = 0,5 кН/м2

0,04

1,2

0,048

Пароізоляція з одного шару

Руберойду

0,05

1,3

0.065

Профільований оцинкова­

Ний настил (8Л = 1 мм)

0,155

1,05

0,163

Сталевий каркас комплекс­

Ної панелі 3x12

0,25

1,05

0,269

Всього

Дї = 1,045

Q = 1,234

Навантаження від снігу. Розрахункове наван­таження на 1 м довжини ригеля рами

Sp = У/ • s0 • р • В = 1,4 • 0,5 • 1 -12 = 8,4 кН/м,

Де уу = 1,4 — коефіцієнт надійності при відно­шенні навантаження від власної маси покриття gn до нормативної маси снігового покриву:

S0 = 0,5 кПа — нормативна маса снігового покриву для м. Львова (за табл. 6.7);

Р —• коефіцієнт, який залежить від обрису по­криття (р = 1 для покриттів однопролітних бу­динків з нахилом покрівлі а < 25" за даними табл. 1 додатка 1).

Опорний тиск ригеля від снігового наванта­ження:

_ Sp -I = 8,4 ■ 36 2 ~ 2

Р =8,4 кН/м

Q =23,36 кН/м

Fp=151,2 кН

Рис. 6.57. Схема снігового навантаження на попере­чну раму (а); розрахунки - гтУгг ва схема від постійного навантаження (б).

Навантаження від мостових кранів. Збли­ження кранів

Dj + d2 = 0,5 • 2(В2 - К ~ 2 ■ 800) =

= 1,0-(9350 - 4600 - 2-800) = 3150 мм,

Де В2 = 9350 мм; К = 4600 мм — характеристики крана; QKp = 100/20 (за даними табл. 2 додат­ка 2).

Вертикальний тиск кранів обчислюють за лінією впливу при найневигіднішому розташуванні збли­жених кранів (рис. 6.58, а).

Максимальний розрахунковий тиск на колону:

Апах = пп ■ У/ • EFi max • Yі + Y/ • Gnb. + Yf-qnx-xbT-B =

= 0,95 • 1,1[510 • (1 + 0,933 + 0,738 + 0,671) +

+ 490(0,221 + 0,288 + 0,55 + 0,483)] +

+ 1,05-90,25 + 1,2-1,5-1,5-12 = 2670,3 кН,

Де nn = 0,95 — коефіцієнт поєднання кранового навантаження для кранів важкого режиму робо­ти; Y/ — коефіцієнт надійності за навантаженням; Fimax — найбільший тиск колеса згідно зі стан­дартом (див. табл. 2 додатка 2); у — ордината лінії впливу (рис. 6.58, а). Власна маса підкранової балки

РОЗРАХУНОК ПОПЕРЕЧНОЇ РАМИ

Другий кран

Перший кран

Dmax=2670,3KH Dmi =955,3 кН

Т=89,8 кН

Мшах=2002,7 кН-м Мтіп = 716,0 кН-м

Рис. 6.58. Визначення навантажень від мостових кранів: а — схема розміщення кранів на підкрановій балці; б — розрахункова схема рами на дію кранових навантажень.

G„.6 = (Ап. б + Лтк + Ap).yq-l-(p = (534,4 + 4- 129,1 4- 150,44) • Ю-4 • 7,85 • 9,81 • 12 • 1,2 = = 90,25 кН,

Де АпВ = 3,6 • 48 4- 2,2 • 48 4- 1,6 • 160 = 534,4 см2 — площа перерізу підкранової балки; Атк = 128 х х 0,8 4- 26,7 = 129,1 см2 — площа перерізу галь­мівних конструкцій; А = 150,44 см2 — площа перерізу рейки КР — 120; ф — будівельний коефі­цієнт, для зварних балок з поперечними ребрами жорсткості приймаємо 1,2; у = 7,85 т/м3 — об'ємна маса сталі; gn = 1,5 кН/м — корисне нормативне навантаження на гальмівному майданчику; Ьт — ширина гальмівного майданчика; В — крок колон. Мінімальний розрахунковий тиск на колону ста­новить

Aran = Пп'Уf' ЬР„,іп ■ У + Gn6 • yf + + Y/ • g" • Ьт ■ В = 0,95 ■ 1,1(172,5 • 2,435 + 4- 152,5-2,442) 4- 94,76 4- 32,4 = 955,26 кН, _ Q + G п „ 1000 + 1650

Де F,

L. min **" ^

1000 + 1650

- 490 = 172,5 кН; Fz

2,min ^

= 152,0 кН.

Тут Q — вантажність крана; G — маса крана з візочком; п0 — кількість коліс з одного боку крана. Зосереджені моменти від вертикального тиску кранів такі:

MZx = Атшх' ек = 2670,3 • 0,75 = 2002,7 кН • м;

= Dmin • ек = 955,3 • 0,75 = 716 кН • м,

Де ек = 0,5 • Ьн = 0,5 ■ 2,5 = 0,75 м. Нормативна сила від поперечного горизонтально­го тиску

TS = 0,05(Q + GB) = 0,05(1000 + 410) = 70,5 кН, де GR — маса візочка. 1.1ч>

Сила на одне колесо крана

Ті = Tq/щ = 70,5/4 = 17,63 кН.

Отже, розрахунковий горизонтальний тиск на колону

Ттах = П» • Y/ ■ ZTflc • У = 0,95 • 1,1 • 17,63 х

Х (2,434 4- 2,442) = 89,8 кН.

Вітрове навантаження. Нормативний швид­кісний напір вітру для м. Львова го0 = 0,38 кПа (III вітровий район. Тип місцевості В. табл. 6.6, 6.7). Схема вітрового навантаження з урахуван­ням коефіцієнта к (табл. 6.9) зображена на рис. 6.59, а.

Еквівалентний рівномірно розподілений швид­кісний напір вітру weK до рівня ригеля:

WeK = 2M/h2 = 2 • 105, 22/22,б2 = 0,412 кПа,

0,38-22,Б2 (0,65 - 0,5)0,38 (10 - 5)

Де М

(0,85 - 0,65) • 0,38(20 - 10)

Х (6 + 2/3 • 5 +

+ 2/3 .10) + (0,87 - 0,85)421.6-20). ^ + ^ у

Х 1,6)) = 105,22 — згинальний момент від фак­тичного напору вітру на колону. Розрахункове навантаження на 1 м довжини ко­лони:

Від активного тиску

W = yf-weK-c-В' = 1,4-0,412-0.8-6 = = 2,77 кН/м; від пасивного тиску

W' = yf - weK • с' ■ В' = 1,4 • 0,412 • 0,6 • 6 = = 2,08 кН/м,

Де Y/ = 1,4 — коефіцієнт надійності за наванта­женням для вітрового навантаження; с = 0,8 — динамічний коефіцієнт активного тиску; с' = 0,6 — динамічний коефіцієнт пасивного тиску; В' — відстань між колоною і стояком фахверка.

Розрахункова зосереджена сила на рівні ри­геля: від активного тиску

1=7 р

У

ТН

IV

10 =0.2 5м

А=0

1=3

36м

W = Wx + W2 = 30,96 + 31,29 = 62,25 кН,

0,953 + 0,87

Де Wx = у/' w0 ■ с • В ■ h,

Х0,8 • 12 ■ (28,25 - 21,6) °'953 + 0,87 = 30)96 кН; W2=yf-weK-c - В' - h/2 = 1,4-0,412-0,8-6х

22,6

31,29 кН.

Тут hm — висота центра від низу ригеля до вер­ху ліхтаря;

ІOj = 0,87 - го0. w2 = 0,963 • го0;

Від відсосу

W' = (0,6/0,8) ■ W = 0,75 • 62,25 = 46,69 кН.

Постійне навантаження від власної маси ко­лони на рівні уступу колони

XN

GKB -

Fc. jj-Y-Vt-Y/ 420,48 + 151,2 + 97,8

78,5- 1,6-1,05-9,35 =

0,25- 21 • 104

= 15,7 кН; на рівні низу колони

Т

GK H -

Fc. R-Y-Vt-Y/ =

_ 420,48 + 151,2 + 97,8 + 2670,3 + 114,2

0,5 • 21 ■ 104 >

X 78,5-1,6-16,4-1,05 = 71,1 кН,

Де XN — найбільше поздовжнє стискальне зу­силля в перерізі колони, що не залежить від роз­рахункових вертикальних зусиль (власна маса снігового покриву, кранове зусилля), визначених окремо для верхньої (на рівні підкранової схо­динки) і нижньої (на рівні низу колони) частин колони; у — об'ємна маса матеріалу, vj/ — кон­структивний коефіцієнт, дорівнює 1,4—1,8 (у се­редньому і|/ = 1,6); k — коефіцієнт, що враховує вплив згинальних моментів на масу колони; для надкранової частини східчастих колон k може до­рівнювати 0,25—0,3, а для підкранової частини k = 0,4—0,5.

1,4-0,38 х

Розрахункова схема рами. Відповідно до конструктивної схеми рами (див. рис. 6.47) виби­раємо її розрахункову схему і основну систему (рис. 6.60). Попередньо знаходимо моменти інерції

Рис. 6.60. Розрахункова схема рами.

Різних елементів поперечної рами і ригеля (для спрощення розрахунку замінюємо наскрізний ри­гель еквівалентним щодо жорсткості суцільним ригелем):

І = Мшах' hcP ■ і • м = 1 р 1,10 р

(23,36 + 8,4)-3,62-3,15-105

Сq + P)-i2 8

Де Мтах =

8-2-210 ' ' ' "

= 3 867 109 см4,

— згинальнии момент посе-

Редині ригеля, як у простій балці від розрахун­кового навантаження; hcp — висота ригеля посе­редині прольоту; Ry — розрахунковий опір ма­теріалу; р — коефіцієнт, що враховує нахил верхнього поясу і деформативність решітки на­скрізного ригеля, який при нахилі верхнього поясу 1/8 дорівнює 0,7, при 1/10 = 0,8 і при 0 = 0,9; 1,15 — коефіцієнт, що враховує відно­шення усередненої площі перерізу поясів до площі нижнього поясу.

Момент інерції нижньої частини колони:

(NA + 2PTOax).hj

H =

Kx • Ry

(420,48 + 151,2) + 2 • 2670,3 - 1502 - 10 3,2-210 = 1 979 558 см4,

Де kj — коефіцієнт, залежний від кроку колон і висоти рами, і при кроці рам 10...13 м kl = 3,2; для рам з кроком 6 м fcj змінюється від 2,2 до 2,8 (менші належать до більш високих цехів з легким крановим устаткуванням і легкою по­крівлею).

(100/150)2 = 567 615 см4

Момент інерції верхньої частини колони

Ь, >2

1 979 558

1,55

Де к2 — коефіцієнт, що враховує фактичну не­рівність площ поперечних перерізів верхньої і

Нижньої частин колон, дорівнює 1,2—1,6 (менше значення відповідає цехам з легким крановим на­вантаженням); Ьв — ширина верхнього перерізу колони.

Співвідношення моментів інерції

/2 : /і : /р : = 567 615 : 1 979 558 : 38 667 109 = = 1 : 3,49 : 6,81. Для розрахунку рами приймаємо співвідношення h : h : ІР = 1 : 3 : 7.

Відстань між центрами маси верхньої та ниж­е0 = 0,5(1,5 - 1,0) = 0,25 м.

З'єднання ригеля з колоною приймаємо жорст­ким (крани важкого режиму роботи, цех одно - пролітний).

Визначення комбінацій зусиль у пере­різах стояка рами і визначення зусиль для розрахунку колони. Статичний розрахунок від кожного виду навантаження виконаний згідно з існуючою комп'ютерною програмою RAMAD. Роз­рахункові зусилля від кожного виду навантажен­ня з відповідним коефіцієнтом поєднання наван­тажень подані в табл. 6.12—6.14.

Ньої частин колони

Розрахункові зусилля від кожного з діючих навантажень

Таблиця 6.12

Схема

КОЛОНИ

Пере­різ

Вид Зу­силь

Кое­фіці­єнт поєд­нан­ня

Постійна (власна) маса кон­струкцій

Короткочасні навантаження

Снігове

Від двох кранів

Вітрове

Дпи на

Колону

Тщах на

Колону

Зліва

Справа

Ліву 1

Праву

Ліву

Праву

Номер

За порядком навантажень

1

2

3

4

5

6

7

8

Ліва В

Св

СА

О

А

Колона в

В

М N

1

0,9 1

0,9

-915,7 -420,5

-329,3 -296,4 -151,2 -136.1

22,1 19,9

-139,0 -125,1

±136,4 ±122,8

±90,8 ±81,8

586,0 527,4

-607,1 -546,4

Св СА

О

А

СВ

М N

1

0,9 1

0,9

-542,2 -534,0

-191,1 -172,0 -151,2 -136.1

741,9 667,7

229.1

206.2

±217,4 ±195,7

±22,6 ±20,3

207,7 186,9

-197,5 -177,8

СА

М N

1

0,9 1

0,9

-408,5 -534,0

-153,3 -138,0 -151,2 -136,1

1260,7 -1134,6 -2670 -2403

-488,6 -439,7 -955,3 -859,8

±217,4 ±195,7

±22,6 ±2.3

207.7 186,9

-197,5 -177,8

- * Q

А

М

1

560,2

205,0

560,1

448,9

±313,5

±153,8

-1271

1236

Г

- N

0,9

184,5

504,1

404,0

±282,4

±138,2

-1144,0

1112,4

N

1,0

-719,3

-151,2

-2670

-955,3

0,9

-136,1

-2403

-859,8

Q

1

-60,2

-22,3

-111

-57,2

±32,4

±10,7

113,5

-105,1

0.9

-20.4

-99,9

-51,5

+29.2

±9,6

102,2

-94.6

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.