Металеві конструкції

РОЗРАХУНОК ФЕРМ

Розрахунок балкових ферм виконують у такій послідовності: встановлення розрахункової схеми ферми; визначення та збір навантаження; виз­начення розрахункових зусиль в елементах фер­ми; підбір поперечних перерізів розтягнених та стиснених елементів; складання загальної таб­лиці зусиль, поперечних перерізів і напружень в елементах ферми; розрахунок вузлових з'єд­нань ферми, в тому числі монтажних стисків.

Розрахункова схема ферми має вигляд осьових ліній стержнів, вузлові з'єднання яких умовно шарнірні. З'єднання у вузлах жорстке, проте, якщо відношення висоти поперечного перерізу

, 1

Стержня до його довжини п/І < —, додаткові на­пруження, зумовлені жорсткістю вузла, можна не враховувати.

8 4е1-'

Навантаження. Кроквяні ферми розрахову­ють на такі види навантажень, які передаються у вигляді зосереджених сил у вузлах ферми:

Постійне навантаження від маси покрівлі та власної маси конструкцій;

Тимчасове навантаження від снігу, вітру, під­вісного підйомнотранспортного обладнання.

Більшість цих навантажень рівномірно розпо­ділені. їх підраховують спочатку на один квад­ратний метр, потім визначають площу наванта­ження, яка припадає на один вузол, і вже після цього знаходять зосереджену силу, прикладену у кожному вузлі.

Види навантажень, їх значення та коефіцієнти надійності для найбільш поширених типів покрі­вель наведені в табл. 6.2.

, сумісних з вузлом; Ь — крок ферми; q — розрахункове рівномірно, розподілене наванта­ження на 1 м2; а — кут нахилу верхнього поясу ферми.

Розрахункове навантаження від маси снігу на 1 м2 знаходимо за формулою

S = Y/SoP, (6.2)

Таблиця 6.2

РОЗРАХУНОК ФЕРМ

Нормативне навантаження. кН/м2

Розрахун­кове наван­таження, кН/м2

Навантаження від маси конструкцій покрівлі

Вид навантаження

Огороджувальні елементи покрівлі

Гравійний захист (15—

20 мм)

0,3—0,4

1,3

0,4—0,52

Гідроізоляційний килим

З трьох-чотирьох шарів

Руберойду

0,15—0,2

1,3

0,2—0,36

Асфальтова або цемен­

Тна стяжка (20 мм)

0,4

1,3

0,52

Утеплювач* товщиною і

Питомою вагою:

Пінобетон р = 6 кН/м

1,3

Мінераловатні плити

Р = 1—3 кН/м3

1,3

Пінопласт р =

= 0,5 кН/м3

1,2

Пароізоляція з одного

Шару руберойду або

Фольгоизолу

0,5

1,3

0,065

Несучі

Елементи покрівлі

Профільований настил

(08—1 мм)

0,13—0,16

1,05

0,14—0,17

Хвилясті листи:

Азбестоцементні

0,2

1,1

0,22

Сталеві (1—1,75 мм)

0,12—0,21

1,05

0,13—0,22

Плоский сталевий на­

Стил (3—4 мм)

0,24—0,32

1,05

0,25—0,34

Залізобетонні панелі з

Тяжкого бетону (з за­

Ливними швами) розмі­

Рами:

3x6 м

1,6

1,1

1,75

3x12 м

1,8

1,1

2,0

Металеві

Конструкції

Покрівлі

Прогони:

Суцільні довжиною

6 м

0,05—0,08

1,05

0,055—0,085

Суцільні довжиною

12 м

0,10—0,15

1,05

0,105—0,16

Решітчасті

1,07—0,12

1,05

0,075—0,125

Каркас сталевої панелі

Розмірами:

3x6 м

0,10—0,15

1,05

0,105—0,16

3x12 м

0,15—0,25

1,05

0,16—0,26

Кроквяні ферми**

0,10—0,40

1,05

0,105—0,42

Підкроквяні ферми**

0,05—0,1

1,05

0,055—0,105

Каркас ліхтаря

0,08—0,12

1,05

0,085—0,125

Зв'язки покриття

0,04—0,06

1,05

0,042—0,065

* Необхідну товщину утеплювача визначають тех­нологічним розрахунком.

** Менше значення приймають для будинку про­льотом ї = 24 м і легкої покрівлі; більше — для І = 36 м і важкої покрівлі.

Де уу — коефіцієнт надійності завантаження для покрівлі, визначається співвідношенням норма­тивного постійного навантаження від маси по­крівлі з нормативним сніговим навантаженням; s0 — нормативне значення снігового наванта­ження, яке залежить від району будівництва (карта 1 додатка 1 і приймається згідно з буді­вельними нормами СНиП 2.01.07-85); р — пере­хідний коефіцієнт від навантаження на рівні землі до навантаження на 1 м2 горизонтальної покрівлі; при нахилі покрівлі а < 25° р = 1, при а > 60° р = 0, а в інтервалі 25° < а < 60° значення р визначається лінійною інтерполяцією (табл. 1 додатка 1).

У цьому випадку треба також приймати і не­рівномірне однобічне навантаження ферми снігом, що спричиняє зростання зусиль у середніх роз­косах і, що найважливіше,— зміну знака зусилля. При легких покрівлях частка снігового наванта­ження досягає 60...70 % розрахункового наванта­ження і це треба брати до уваги.

Зосереджене навантаження на вузол ферми від снігу також знаходять, перемножуючи роз­рахункове снігове навантаження на площу, що стосується даного вузла.

Від вітрового навантаження зусилля в елемен­тах ферми найчастіше мають протилежний знак порівняно зі зусиллям від власної маси покрівлі та снігу. У зв'язку з цим вітрове навантаження треба враховувати тільки тоді, коли його значення перевищує навантаження від покрівлі.

Інші навантаження враховують згідно з тех­нологічним завданням, і це додаткове наванта­ження прикладається у вигляді зосереджених сил до вузлів ферми.

Визначення розрахункових зусиль у стержнях. Використання ЕОМ дає змогу роз­раховувати практично будь-яку схему ферми. ЕОМ при заданому навантаженні визначає роз­рахункові зусилля в стержнях з урахуванням по­єднання навантажень, а також може підібрати пе­рерізи стержнів.

При відсутності ЕОМ зусилля в стержнях ста­тично визначених ферм доцільно визначати гра­фічним методом — побудовою діаграм Максвел­ла — Кремони. Причому для кожного виду на­вантаження доцільно будувати окрему діаграму.

У фермах з простими схемами, наприклад, з паралельними поясами, а також з невеликою кількістю стержнів простіше використати аналі­тичний спосіб.

Будуючи діаграми Максвелла — Кремони, для позначення стержнів застосовують цифри і літе­ри. Далі визначають аналітичним способом опорні реакції і будують багатокутник сил від зовнішніх, а потім і від внутрішніх навантажень (рис. 6.9).

При наявності шпренгельної решітки окремо будують діаграму для основної схеми, в якій зо-

Середжені сили з вузлів шпренгельної решітки розподіляються на основні вузли, а вже потім бу­дують діаграми для шпренгельних решіток. Після цього обчислюють зусилля в цих стержнях ме­тодом додавання.

На основі визначених зусиль від різних типів навантаження складають загальну таблицю роз­рахункових зусиль з урахуванням коефіцієнта поєднання для верхнього та нижнього поясів, а також елементів решітки — стояків і розкосів.

При безпрогонному рішенні покрівлі у верх­ньому поясі ферм, крім стиску, може виникати місцевий згинальний момент від позавузлового опирання на ферму плит чи прогонів. У даному випадку верхній пояс ферми розглядають як не- розрізну балку на пружноподатливих опорах, якими є вузли ферми. Оскільки розвантажуваль­ний вплив опорних моментів на момент у середині панелі невеликий, то в першій панелі довжиною d/ момент від місцевого навантаження Floc, при­кладеного посередині панелі, можна визначити, як у розрізній балці:

У інших панелях розвантажувальний вплив обчислюється введенням коефіцієнта 0,9. З прак­тики відомо, що вигідніше застосовувати додат­кові шпренгельні решітки, ніж допускати роботу поясів на місцевий згин.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.