Металеві конструкції

РОЗРАХУНКОВА ДОВЖИНА ТА ГРАНИЧНА ГНУЧКІСТЬ СТЕРЖНІВ

Стержні ферм працюють переважно на поз­довжні зусилля стиску або розтягу. Для стисне­них стержнів суттєве значення має гнучкість X =

K f...

= -—, від якої залежить стійкість при поздовж-

Гтіп

Ньому згині. Звідси випливає, що несуча здатність стисненого стержня також залежить від його розрахункової довжини le[ = рі, де І — геометрична довжина; р — коефіцієнт, що вра­ховує спосіб закріплення кінців стержня; imin — мінімальний радіус інерції.

Оскільки наперед невідомо, в якому напрямку вигнеться стержень під час втрати стійкості, не­обхідно знати розрахункову довжину та стійкість як у площині ферми, так і в напрямку, перпен­дикулярному до площини ферми, тобто з пло­щини.

Міцність розтягнених стержнів не залежить від їх довжини, проте занадто довгі й тонкі стерж­ні можуть провисати під власною масою, а також деренчати або коливатись під дією другорядних сил. Ось чому гнучкість розтягнених елементів ферм також обмежується нормами, тобто треба знати розрахункову довжину розтягнених стерж­нів у площині і з площини ферми.

Розрахункову довжину стержнів плоских ферм відповідно до норм проектування прий­мають із табл. 6.3, а гнучкість стержнів не по­винна перевищувати граничну Я.1іт, наведену в табл. 6.4.

Таблиця 6.3

Розрахункові довжини стиснених елементів ферм

Поздовжній згин

Стержні із кутників і таврів

Стержні і гнуто: про(

Із труб тарних

)ІЛІВ

Верхній пояс

Опорний

Розкіс

Інші роз­коси та стояки

Верхній пояс

Розкоси і стояки

У площині ферми

1

1

0,8 г

0,91

О. эг

Із площини ферми

H

1

1

0,9їі

0,9/1

Примітка. За геометричну довжину стержня І у площині ферми і довжину U з площини приймають найменші розміри між точками закріплення стержня відповідно в площині та з площини ферми.

Таблиця 6.4 Граничні гнучкості стиснених розтягнених елементів ферм, балок, колон

Елементи конструкцій

Для елементів

І стиснених

Розтягнених

При динамічному навантаженні

При статичному навантаженні

При наванта­женні від кранів

І поїздів

Пояси, опорні розкоси І

Стояки ферм, які переда­

Ють опорні реакції

120

250

400

250

Інші елементи ферм

150

350

400

300

Зв'язки покрівлі (за винят­

Ком тяжів)

200

400

400

300

Елементи вертикальних

Зв'язків між колонами

(нижче підкранових балок)

150

300

300

200

Верхні пояси кроквяних

Ферм, незакріплених під

220

Час монтажу

—■

Нижні пояси підкранових

Балок і ферм

150

Основні колони

120

Другорядні колони і стоя­

Ки (стояки фахверка, ліх­

Тарів тощо), елементи ре­

Шітки колон

150

6.6.2. ТИПИ ПОПЕРЕЧНИХ ПЕРЕРІЗІВ ТА ПІДБІР СТЕРЖНІВ ФЕРМ

Стержні ферм працюють в основному на цент­ральний стиск або розтяг і тому їхній попере - чнии переріз доцільно приимати рівностійким у площинах головних осей.

Для ферм найбільш характерними є перерізи, складені з двох рівнополичкових або нерівнопо - личкових кутників, швелерів або прямокутних труб (рис. 6.10). Для більшої стійкості верхнього стисненого поясу ферм доцільно використовувати нерівнополичкові кутники, встановлюючи ширші полички в горизонтальній площині.

Поперечний переріз всіх елементів ферм може бути виконаний з поодиноких кутників. Останнім часом у будівництві застосовують легкі ферми, виконані повністю з рівнополичкових поодиноких кутників. У таких ферм витрати сталі такі ж, як і у звичайних фермах, але трудомісткість ви­готовлення менша за рахунок меншої кількості деталей. Окрім цього, такі ферми мають більш високу корозійну стійкість і тому використову­ються в приміщеннях з агресивним середовищем.

Порівняно з новими конструктивними рішен­нями ферм з ефективних прокатних, гнутих і гну - тозварних профілів ферми із парних кутників мають більшу масу та трудомісткість виготовлен­ня і тому останнім часом менше застосовуються у практиці. Кутники з розмірами, меншими за 50x4, недоцільно застосовувати, оскільки вони мо­жуть легко погнутися під час перевезення. Най­більш економічними за витратами сталі є ферми з круглих електрозварних труб, проте вони більш трудомісткі у виготовленні, ніж ферми із прямо­кутних труб і поодиноких кутників.

Стержні ферм з алюмінієвих сплавів викону­ються аналогічно до сталевих.

Потрібну площу поперечного перерізу розтяг­неного елемента визначають відповідно до фор­мули

Поперечний переріз розтягнених елементів підбирають з жорстких профілів, щоб ферма не могла деформуватися під час транспортування та монтажу, а також, щоб нижній пояс не провисав від власної маси. Тому норми проектування не допускають гнучкості розтягнених елементів по­над 400.

Потрібну площу поперечного перерізу стисне­ного елемента визначають згідно з формулою

N

Ас al = ---------------------------------- — . (6.5)

Усф Ry

Площа поперечного перерізу стисненого еле­мента залежить від коефіцієнта поздовжнього згину ф, тому розрахунок стиснених елементів ви­конується методом послідовних наближень.

Коефіцієнт поздовжнього згину ф залежить від гнучкості X (табл. 1 додатка 8):

Л let

От­

Ра­

Де Lvf — розрахункова довжина; і = уІ І/А діус інерції поперечного перерізу.

За заданою гнучкістю знаходять відповідне значення ф і потрібну площу перерізу.

Попередньо підбираючи пояси легких ферм, приймають X = 80...60, а для решітки X = 120...100.

Задавшись гнучкістю X, знаходять потрібний радіус інерції перерізу за формулами:

. __ ^І'І. Г. __ іеїу

Ty~ X "

Відповідно за потрібними радіусами інерції та площею таблиць сортаменту вибирають розмір профілю. Невідповідність табличних значень і та А потрібним свідчить про неправильне прийнят­тя X, а звідси і ф. Після цього приймають профіль з проміжним значенням площі та відповідним ра­діусом інерції. Далі в другому наближенні виз­начають гнучкість, коефіцієнт ф та перевіряють стійкість.

Стиснені стержні ферми можуть втратити стійкість як у площині, так і з площини ферми, тому основою для вибору поперечного перерізу профілю є максимальна гнучкість стержня, якій відповідає мінімальний коефіцієнт поздовжнього згину.

Розрахунок вважають закінченим, а попереч­ний переріз економічно підібраним, якщо міц­ність — значення напруження в розтягненому або в стисненому стержні — не перевищує ±5 % розрахункового опору прийнятої сталі для ферми.

Деякі стержні легких форм мають незначні зу­силля. До таких стержнів належать додаткові сто­яки в трикутній решітці, розкоси в середніх па­нелях, елементи зв'язків по верхньому та ниж­ньому поясах ферм тощо.

Поперечний переріз цих стержнів признача­ється залежно від граничної гнучкості, зумовленої вимогами сучасних норм.

Якщо відомі розрахункова довжина стержня їе£ і гранична гнучкість ї1іт, визначають потрібний

... .let.

Радіус інерції г — -— і за сортаментом приймають

-Чіт

Поперечний переріз стержня з найменшою пло­щею.

Підбір перерізів стержнів рекомендується по­давати у вигляді таблиці.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.