Металеві конструкції

РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ ВОДИ

Резервуари встановлюють на водонапірних баш­тах, вони складаються з циліндричної частини, днища та покрівлі. Днища резервуара залежно від обсягу бувають різної форми (рис. 9.1). Плоскі днища найбільш прості для виготовлення, пра­цюють на згин при опиранні на балки і тому мають товщину листів більшу, ніж днища іншої форми. Плоскі днища складні в експлуатації, тому що огляд їх утруднений.

Конічні днища (9.1, в) простіші для виготов­лення, ніж сферичні, їх зручно очищати від оса­дів. За витратою металу конічні днища менш еко­номічні порівняно зі сферичними.

Сферичні днища застосовують двох видів (9.1, г, б): у вигляді сферичного сегмента висотою 1/6 діаметра резервуара; у вигляді напівсфери.

Загальний недолік сферичного днища — складність згину листа по поверхні сфери, чого неможливо виконати на звичайних вальцях. Дни­ща із циліндричних пелюстків або підків (9.1, є, ж) не мають цього недоліку, але потребують підвищеної точності при виготовленні пелюстків.

При значних діаметрах резервуара застосову­ють днища системи Інтце, які виконують з ко­нічної та сферичної частин (9.1, з, і). Кути нахилу конічної частини та дотичної до сферичної час­тини мають бути однаковими, близько 45°. Днище при цьому працює на напруження стиску і не створює розпору, тобто на опорне кільце пере­дається тільки вертикальний тиск, якщо

Де d — діаметр опорного кільця; D — діаметр циліндричної частини резервуара. Це співвідно­шення одержимо тоді, коли об'єми води Vl і V2 будуть рівнозначними. Недоліком днища є робота на стиск. Для забезпечення стійкості стисненої оболонки днища треба його підкріпляти ребрами

РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ ВОДИ

'45'

ІЕ^

R/2

D=D<212

----- V---

Piic. 9.1. Схеми резервуарів водонапірних башт: а, б — з плоскими днищами; в — з конічними днищами; г, д, с — зі сферичними днищами; є, ж — днища з циліндричних пелюстків або підків; з, и — днища системи Інтца.

Або збільшувати товщину, порівняно з днищами, які працюють на розтяг.

Магістральні трубопроводи, резервуари спеці­ального призначення, кожухи доменних печей, по­вітронагрівачі виготовляють зі спеціальних сталей.

У резервуарах для кислот й інших агресивних рідин доцільно застосовувати алюмінієві сплави або біметали — сталеві листи, плаковані з боку агресивного середовища нержавіючою сталлю. Для захисту від корозії зовнішню поверхню ре­зервуарів або газгольдерів покривають лакофар­бовою плівкою.

З точки зору розрахунку листові конструк­ції — це тонкостінні оболонки, які здебільшого розраховують за безмоментною теорією. З цього випливає, що напруження розтягу й стиску по товщині оболонки розподіляється рівномірно, а згинальний момент досягає значної величини тільки в місцях зміни контуру, наприклад, у місці з'єднання оболонки з плоским днищем.

Основи розрахунку. Для оболонки подвійної кривизни залежність між нормальними напру­женнями Cj і Сг, які діють на поверхні оболонки

РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ ВОДИ

F=

14 «1-і перпендикулярно одне одному, описується фор­мулою

+

П Г2

Де Г] і г2 — радіуси кривизни оболонки; q — інтенсивність тиску; t — товщина оболонки. Для циліндричної частини резервуара (рис. 9.1, б) один із радіусів дорівнює нескінченності, і тоді залежність (9.2) має вигляд

TOC o "1-3" h z с/г = q/t, (9.3)

Звідки товщина стінки

T = qr/a. (9.4)

Товщину стінки за існуючим методом граничних умов визначаємо за формулою

T = Ж. (9.5)

vYr4,

Де q = yh — гідростатичний тиск; у — об'ємна маса рідини; h — висота рівня резервуара, на якому визначається товщина стінки; Y/ — коефіцієнт надійності щодо навантаження; кс — коефіцієнт міцності в стиках листів.

У резервуарах зі стінками змінної товщини товщина листів кожного яруса визначається за величиною тиску в нижньому його краї. Наймен­шу товщину стінки приймають рівною 4 мм.

У сферичному днищі (рис. 9.2) виникають як меридіальні напруження аь так і напруження СТ2, напрямлені вздовж дотичної до горизонтальної сфери днища. Для визначення at і а2 запишемо два рівняння. Вирізавши частину днища і про­ектуючи всі діючі зусилля на вісь у, одержимо o^iir-,. t cos а = G, (9.6)

Де G — маса води, що знаходиться над виріза­ною частиною днища. Звідси меридіальне напру­ження

Ох = ---------------------------------- :--------- ■ (9.7)

А Ґ

(9.2)

2ягт t cos а

СТі -

209

Для визначення кільцевого напруження С7:, вико­ристовуємо рівняння оболонки, яке виражає за­лежність між Gi і с2: QJo t

(9.8)

РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ ВОДИ

Рис. 9.2. Розрахункова схема резервуара.

Р

Ц/^от

■о /

N

Рис. 9.3. Розрахункова схема кільця резервуара.

Легко пересвідчитися, що 02 < Gj, крім централь­ної точки днища, для якої О'і = а2. Для централь­ної точки днища з основного рівняння „ qr°

Тобто напруження вдвічі менше, ніж для цилінд­ра того ж радіуса.

T0,00

Товщину сферичного днища постійної товщи­ни визначають за формулою

T = qY/7° . (9.10)

2 Іс^у^і й у

У резервуарах великого діаметра для економії металу застосовують для днища листи різної тов­щини. Позначивши місця стиків листів, визнача­ють товщину листів за формулою

Gyf

T =------------------------------------ U ---------- . (9.11)

2nrx cos akcycRy

Розрахунок опорних кілець. Зусилля в кільці на одиницю довжини визначають за формулою

(9.12)

(9.13)

N = pr =

Gt sin a G tg а

Р = Oitsm а =

2лrt cos a 2nr Опорне кільце навантажене рівномірно розподі­леними радіальними силами, які діють на ділянці з'єднання днища зі стінкою у вигляді горизон­тальної складової від напружень Gj (рис. 9.3). Склавши рівняння проекції на вісь z для половини кільця, одержимо внутрішнє стискальне зусилля в кільці:

G Tga 271

Відповідно для цього зусилля вибирають переріз кільця, як центрово-стисненого елемента. Додат­ково стиснене кільце перевіряють на стійкість за формулою

З EL

N

(9.9)

Ncr = —(9.14)

Де г — радіус кільця; Іу — момент інерції кільця відносно його вертикальної центральної осі. Надійність стійкості кільця визначають за фор­мулою

Ncr

Пу=-^> 1,2-1,3. (9.15)

Крім горизонтальної складової напружень оь на опорне кільце діють вертикальні зусилля

(9.16)

РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ ВОДИ

РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ ВОДИ

Рис. 9.4. Конструкції опорних кілець із кутників (а); з листів (б); з швелерів (в); з кутників і листів (г).

G

Qi = Git cos а =

2nr

Якщо кільце опирається по всій довжині на цегляні або залізобетонні стіни башт, то воно не працює на згин, а в ньому виникають невеликі напруження стиску.

Якщо опорне кільце опирається на окремі сто­яки (колони) башт, то воно працює на згин та стиск і розраховується за формулою

N Мх

0 = (9-17)

Де Мх — згинальний момент, що визначається як для нерозрізної балки, опорами якої служать стояки башти.

Опорне кільце резервуара виконують з кут­ників, листів, швелерів (рис. 9.4). У розрахунковий переріз кільця входить горизонтальний лист, зов­нішній пояс і частина циліндричної стінки резер-

РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ ВОДИ

Вуара по 15t (8) з кожного боку горизонтального листа.

Якщо резервуар не має утеплювального шару, покрівлі виконуються з листів товщиною 2...4 мм, опорами яких є крокви або інші конструктивні рішення.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.