Металеві конструкції

ПРОСТОРОВІ СІТЧАСТІ СИСТЕМИ ПЛОСКИХ ПОКРИТТІВ

Балкові, рамні й аркові системи складаються з окремих плоских несучих конструкцій, з'єднаних між собою легкими зв'язками, які не перероз­поділяють навантаження між несучими кон­струкціями.

У просторових системах зв'язки мають уже достатній переріз, щоб сприймати навантаження та перерозподіляти його між несучими елемен­тами. При цьому переріз основних несучих еле­ментів зменшується і навантаження перерозподі­ляється в двох напрямках. Такі просторові кон­струкції є легшими, ніж площинні.

Просторові конструкції поділяють на плоскі (плити) та криволінійні (оболонки).

У будівництві поширені просторові сітчасті по­криття (так звані структури), конструктивною особливістю яких є багаторазове повторення еле­ментів. Плоскі структурні конструкції проектують з різних систем перехресних ферм (рис. 7.18). Кількість ферм, що перетинаються в одному вузлі, утворюють різні структурні побудови. У кожній структурі можна виділити свій об'ємний елемент напівоктаедр, трикутник-тетраедр, що багато разів повторюється, побудова якого обгрун­тована законами кристалографії.

Найбільш раціональною, економічною з огляду витрат сталі є жорстка структура, створена на­хиленими перехресними фермами трьох на­прямків (рис. 7.18, б). Проте така система є більш складна в конструктивному плані та трудомістка в монтажі. Перевагу надають простій перехресній системі з ортогональними до опорного контуру фермами. Верхні та нижні вузли таких структур роблять простішими та однотипними.

Завдяки просторовій жорсткості структурними конструкціями можна перекривати значні про­льоти при невеликій будівельній висоті (1/16— 1/20)Z. Однотипність конструктивних елементів та вузлових з'єднань дає змогу складати покриття різних прольотів і конфігурацій. Найбільш поши­реними є структури з поясними сітками з квад­ратних комірок.

Стержні структурних конструкцій виготовля­ють з круглих труб або з прокатних профілів (кутників, швелерів, двотаврів). Традиційними для стержневих плит є трубчасті профілі, які від­повідають вимогам стійкості, мінімальній метало­місткості, а також естетичним вимогам. Для зви­чайних промислових споруд вигідніше застосову­вати структури з прокатних профілів, незважаю­чи на те, що вони на 15...25 % важчі від структур із дефіцитних труб. На масу та кошторис струк­турних конструкцій значно впливають вузлові з'єднання, на які витрачається до 15...20 % сталі.

ПРОСТОРОВІ СІТЧАСТІ СИСТЕМИ ПЛОСКИХ ПОКРИТТІВ

Рис. 7.18. Системи решіток структурних покрить: а — з поясними сітками з рівнобічних трикутних комірок; б — з поясними сітками з квадратних комірок; в — такі ж, підсилені діагоналями в кутових зонах.

Розрізняють два види вузлових з'єднань у структурах: зварні та болтові (рис. 7.19).

Прикладом зварних з'єднань є вузли, розроб­лені Центральним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій ім. В. А. Кучеренка, з'єд­нання типу "Октаплаттен", розроблені фірмою "Мансман" (ФРН), а також з'єднання на листових фасонках, розроблені Казанським будівельним інститутом (КБІ).

Болтові з'єднання залежно від характеру ро­боти поділяють на такі типи: з високоміцними болтами, які працюють на розтяг; зі стяжними болтами, які фіксують стержні у вузлі; з несу­чими болтами, які працюють на зсув.

До типу з високоміцними болтами належать системи "Меро", "Веймар" (ФРН) і "Мархі" Мос­ковського архітектурного інституту.

З'єднання на стяжних болтах представлені системами "Триодетик" (Канада) та "ІФІ" (ФРН).

Останній тип болтових з'єднань застосовують в структурах зі стержнями з профільного про­кату, серед яких конструкція типу "Юністрат" (США) для штампованих стержнів та тип ЦНДІБК з поодиноких кутників.

ПРОСТОРОВІ СІТЧАСТІ СИСТЕМИ ПЛОСКИХ ПОКРИТТІВ

Рис. 7.19. Типи вузлів структурних конструкцій: а — ІНДІБК; б — "Октанплаттен"; е — "КІБІ"; г — "Мархі; б — "Триодетик"; е — "ІФ1"; є — "Юністрат"; ж — із профільного прокату; 1 — ванна зварна; 2 — опорпий столик для настилу покриття; З — болт; 4 — гайка; 5 — штифг;

6 — наконечник; 7 — циліндр з пазами; 8 — шайба; 9 — стяжний болт; 10 — клин; 11 — чашка; 12 — штампований вузол елемента; 13 — стержень; 14 — верхній пояс; 15 — нижній пояс; 16 — розкіс.

Недоліком вузлів на болтах, які працюють на зсув, є велика деформативність, що призводить до похибок розподілу зусиль у структурах по­
рівняно з розрахунковою схемою. Розрахунок структурної конструкції складний, оскільки вона є багато разів статично невизначеною системою. Точний розрахунок структурних конструкцій у сучасних умовах виконують за допомогою ЕОМ, розглядаючи їх як просторові шарнірно-стерж­неві системи.

При розрахунку наближеним методом стерж­неву систему замінюють плитою еквівалентної жорсткості і за довідковими таблицями визнача­ють у плиті згинальні моменти й поперечні сили. Після цього переходять від суцільної плити до стержневої системи. Далі згинальний момент Мрі та поперечну силу Qpl< які обчислюють на ширині поясної сітки S, прикладають у вигляді зосеред­жених зусиль MplS та QpiS у вузли структури та визначають зусилля в стержнях.

Зусилля в поясах Nb і розкосах ZVd визначають залежно від схеми структури. Для схеми на рис. 7.18, а

MjjS

Nb = ±0,578-

QviS

(7.17)

2sin a

Де h — висота структури; a — кут нахилу роз­косу до горизонтальної площини. Для схеми на рис. 7.18, б

Nb = (7.18)

2sin a

Для схеми на рис. 7.18, в

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.