Металеві конструкції

ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Приклад 1

При проектуванні стояків підвального примі­щення машинного відділення ТЕЦ традиційно за­стосовують залізобетонні колони з перерізом 50 х X 50 см із бетону класу В25 за міцністю. Вико­ристовують робочу арматуру класу А-П з кое­фіцієнтом армування р = 0,015. Розрахунок ви­конують без урахування поздовжнього згину.

Необхідно запроектувати переріз трубобетон­ного стояка, що виконаний з матеріалів з ана­логічними механічними характеристиками і може сприймати таке ж зусилля, що й залізобетонний. Згідно зі СНиП 2.03.01-84 розрахунковий опір бе­тону стисненню Rb — 14,5 МПа, коефіцієнт умови роботи Уь2 = 0,85, а розрахунковий опір арматури стисненню Rsc = 280 МПа.

Несуча здатність залізобетонної колони

N = A(ybZRb + pRs) = 2500(0,85 ■ 1,45 4- 0,015 • 28) = = 4125 кН.

Щоб підібрати переріз трубобетонного стояка, який би сприймав зусилля N = 4125 кН, за
табл. 12.5 залежно від класу бетону за міцністю В25 і марки сталі 09Г2С знаходимо оптимальне значення коефіцієнта РрЬ = 0,124. Коефіцієнт Ybs = ІД; Ys2 = 0,9. Згідно з табл. 12.1 (3 = 0,52. Відповідно до СНиП П-23-81 розрахунковий опір сталі Rs = 250 МПа.

Обчислюємо розрахунковий опір бетону в тру - бобетоні:

R; = 0,65B(1 + ІбДРуьР) = 0,65X2,5(1 + 16,1 -0,124х

Х 0,52) = 3,3 кН/см2 = 33 МПа.

Внутрішній діаметр труби визначаємо з умови (12.18) — =лГЖ 1,1-ф(2,4 + 0,9-0,074-22,3) ф '

Коефіцієнт поздовжнього згину фе визначають згідно з табл. 12.4 залежно від Xred

210

W

1 +

Mpb"

Ked ~ '

Iifot

1,273x4125

D, =

Ybs(Rb + Ys2h*RS) 1,1(3,з+ 0,9-0,124-25

= 31,2 см.

Товщину стінки труби визначаємо за форму­лою (12.14)

T = 0,5dt(V 1 + ррь - 1) = 0,5 х 31,2(V 1 + 0,124 - 1) = = 0,94 см.

Розрахункове значення зовнішнього радіуса труби

De = 31,2 4- 1,88 = 33,08 см.

Із таблиці сортаменту добираємо гарячекатану трубу зі сталі 09Г2С de = 325 мм, t = 10 мм, для якої As = 98,9 см2, ррЬ = 0,13; Аь = 730,2 см2. Перевіряємо несучу здатність перерізу, беручи до уваги, що для прийнятого перерізу

Nsbt=ybs{RlAb + ys2RsAs) = 1,1(3,3-730,2 + 4- 0,9-25-98,9) = 4143 кН.

При дії розрахункового зусилля N = 4125 кН недонапруження становитиме (4143 — 4125)/4143 = = 0,005, що менше допустимих 5 %.

Приклад 2

Запроектувати переріз підкранової вітки тру - бобетонної колони одноповерхової виробничої бу­дівлі з шарнірним опиранням несучих конструк­цій покриття. Висота підкранової вітки Нн = 8 м, на неї діє зусилля N = 1850 кН, прикладене з випадковим ексцентриситетом (ered = 0,1).

Обираємо бетон класу В20 та сталь марки ВСтЗпс, для яких значення коефіцієнта ррь = = 0,074 (див. табл. 12.6), (3 = 0,66 (див. табл. 12.1).

Визначаємо розрахунковий опір бетону за формулою (12.4)

Rb = 0,65В(1 + ІбДРрьР) = 0,65 • 2(1 + 4- 16,1 -0,074-0,66) = = 2,4кН/см2 = 24 МПа.

-V

1,2737V

За умовою (12.13) обчислюємо діаметр бетон­ного ядра

4016

Di ■

D,

1,43

1 + 0,074

0,142

Тут 10 = 1,5, Нн = 1,5 х 8 = 12 м — розрахункова висота гілки колони; рг = 1,43; X = 0,142 (див. табл. 12.3), ррЬ = 0,074.

Ми отримали два рівняння з двома невідоми­ми. Розв'язуємо їх методом послідовних набли­жень, враховуючи, що фе приймається згідно з табл. 12.4. Це дає змогу обчислити діаметр бе­тонного ядра. В результаті обчислень маємо d, = = 39 см; Ked = 4016/39 = 103; ф = 0,50.

З тотожності

Di

Визначаємо товщину стінки труби t = 0,5d;(V 1 + ррЬ - 1) = 0,5 • 39(V 1 + 0,074 - 1) = = (f,7 см.

Зовнішній розрахунковий діаметр de = 390 4- 14 = 404 мм.

Відповідно до сортаменту приймаємо най­ближчу за перерізом електрозварну трубу зі зов­нішнім діаметром de = 402 мм з товщиною стінки t = 8 мм, для якої As = 98,9 см2; Аь = 1169 см2; ррЬ = 0,094; Ys2 = 0,9.

Несуча здатність прийнятого поперечного перерізу

Nsbt = УьД>(RlAb + Ys2R, As) = 1,1 • 0,5(2,45 • 1169 + + 0,9 • 22,3 • 98,9) = 1903 кН.

Несуча здатність прийнятого перерізу забез­печена. Недонапруження становить 3 %.

Приклад З

2•1200

Яол

Запроектувати переріз позацентрово-стисне - ного трубобетонного стояка з розрахунковою ви­сотою 10 = 8 м, до якої прикладена поздовжня сила N = 2700 кН з ексцентриситетом е0 = 10 см. Стояк виконаний з бетону класу В25 і сталевої труби (марка сталі ВСтЗпс).

За заданими параметрами згідно з табл. 12.6 визначаємо оптимальне значення коефіцієнта ар­мування Ppt, = 0,025.

Обчислюємо розрахунковий опір бетону в тру­бі за формулою (12.4)

Rl = 0,65В(1 + 16,1ррЬ|3) = 0,65-2,5(1 + + 16,1 • 0,025 • 0,52) = = 1,94 кН/ем2 = 19,4 МПа.

Внутрішній діаметр бетонного ядра визна­чаємо з (12.13)

2-10

0,25

0,5 -

1 + 0,025

0,159

Тут х = 0,159; |/ = 1,4 (табл. 12.3). Зведену гнучкість визначаємо з умови (12.8)

,____________________ 210______

Ared~

1ЩГ

1 + и/ X

1,273JV

=>г

Сі, = лГ

УьМК + УйМрЛ)

1,273-2700"

1,1ф(1,94 + 0,9х • 0,025х - 22,3)

Отримане рівняння має два невідомих d,-, ф. Його можна розв'язати з урахуванням (12.9) та •габл. 12.4.

С-гесІ

D,

Ексцентриситет erecj визначаємо за формулою (12.9).

2еп

0,25

0,5 -

І + Црь - 4016

T

D, '

0,5 — 0,25-

1 + 0,75

Де ї0 = 8 м — розрахункова висота вітки колони.

Розв'язавши систему, що складається з трьох рівнянь, отримаємо оптимальні параметри пере­різу dj = 62 см; t = 4 мм; de = 62,8 см.

Відповідно до сортаменту приймаємо трубу, що має розміри: de = 63 см, t = 4 мм. Трубобе - тонний елемент, виготовлений з такої труби, має такі параметри; ф = 0,53; Аь = 3037 см2; As = = 78,6 см2; Ррь = 0,025.

Несучу здатність прийнятого перерізу пере­віряємо за умовою:

Nsbt = УъМКАъ + y^RAs) = ІД • 0,52(1,94 - 3037 + + 0,9 • 22,3 • 78,6) = 2836 кН.

2-800

Несуча здатність прийнятого перерізу достат­ня. Недонапруження становить 4,8 %, що відпові­дає допустимому.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.