Металеві конструкції

ПОСТІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

Маса конструкцій покриття. Розрахункове на­вантаження від маси конструкцій покриття в кН на 1 м горизонтальної проекції покрівлі стано­вить

9а = = 0і + (У 2 + 9з + 9Ї) У/, (6.15) де уj — розрахункове навантаження від покрівлі включно з прогонами (панелями) (див. табл. 6.2, 6.5); с/Г,' = 0,15...0,20 кН/м[5] — маса ліхтаря з бор­товими стінками і заскленням; д" — маса зв'язків покриття; уj = 1,05 — коефіцієнт надійності - за навантаженням; д% — маса кроквяної ферми, об­числюють за формулою

9ф =

Тут а — коефіцієнт маси ферми, приймають рів­ним 0,006-0,010 кН на 1 м2 горизонтальної про­екції покрівлі цеху (для ферм прольотом 24-42 м); І — проліт ригеля (ферми).

Розрахункове навантаження на один метр ри­геля:

Q = д0(В/cos a), (6.16)

Де В — крок кроквяних ферм; a — кут між покриттям і горизонтальною площиною.

Ql/2.

Власна маса покрівлі і конструкцій покриття передається на колону у вигляді опорного тиску. Розрахунковий опорний тиск ферми (ригеля) на колону:

(6.17)

Для покриття з підкроквяними фермами до­датково потрібно врахувати зосереджене наван­таження від проміжних ферм і масу підкроквяної ферми СПф.

Сумарний розрахунковий тиск на колону

Fq = ql/2 + щдІ/2 + СІіф, (6.18) де щ — кількість проміжних ферм, що опираю­ться на одну підкроквяну ферму. Маса підкроквяної ферми

С„.Ф = дп. ф0,5Шф. (6 19)

Навантаження від маси підкроквяної ферми зі сталі марки СтЗ при кроці рам 12...24 м

Таблиця 6.5

Середньої потуж­ності

Великої потуж-

Кроквяні ферми

Підкроквяні ферми

Прогони

Ліхтарі

Зв'язки

Колони зі зв'язками Підкранові балки з галь­мівними конструкціями Стіновий каркас

18—30

4— 7 12—14 8—12 3—5

18—40

14—40

5— 14

20—40 8—40 12—16 8—12 8—15 70—100

50—120 12—20

Орієнтовні витрати сталі на елементи сталевого каркаса промислових будинків, кг/1 м" будівлі

Група цехів

Елементи каркаса g„.ф = (0.02...0,04)(q1 + q2 + g3 + q4 + s())—, (6.20)

1 M

Де s(t — навантаження від снігу (табл. 6.6, 6.7).

Розрахунковий зосереджений момент у місці уступу від позацентрової передачі навантаження з верхньої частини колони на нижню Мq = Fq • е,

Де

Е = (hH —hJ/2 — (6.21)

Відстань між осями надкранової і підкранової частини колони.

На рівні нижнього поясу ригеля при спиранні ферми на столик

M°q = Fq ■ 0,5К (6.22)

Цим ексцентриситетом можна знехтувати і вва­жати навантаження прикладеним уздовж осі ко­лони.

Маса підкранової балки умовно враховується разом з вертикальним тиском кранів.

Маса колон. Для колони крайнього ряду

GK= l, lqK-0,5Z-Bp; (6.23)

Для колони середнього ряду

GK=l, lqK-l-BK. (6.24)

При цьому маса колони розподіляється між надкрановою і підкрановою частинами відповідно до співвідношення 1 : 4.

Таблиця (І. С

Нормативні снігове s0 та вітрове w0 навантаження залежно від району будівництва

Раіішш будівництва

Іа

І

II

III

IV

V

VI

VII

Снігові райони приймають за кар­

0,5

0,7

1,0

1,5

2,0

2,5

Тою 1, дод. 1, so, кПа (кгс/м")

(50)

(70)

(100)

(150)

(200)

(250)

Вітрові райони приймають за кар­

0,17

0,23

0,30

0,38

0,48

0,60

0,73

0,85

Тою 2, дод. 1, іоц, кііа (кгс/м")

(17)

(23)

(ЗО)

(38)

(48)

(60)

(73)

(85)

Таблиця 6.7

Маса снігового покриву землі St) і швидкісного тиску вітру го0

Місце будівництва

Sn

Wn

Райони

Кгс/м"

КН/м2

Райони

Ік/ьі"

КН/м"

Дніпропетровськ, Донецьк, Маріуполь,

Запоріжжя, Кривий Ріг, Херсон, Львів,

І

50

0,5

III

38

0,38

Миколаїв. Луцьк, Полтава, Суми,

Харків

II

70

0,7

II

80

0,8

Маса стінового заповнення. Маса самонесучих стін (з панелей товщиною 300...400 мм, блоків і цегли) передається на фундаменті балки і при обчисленні рам не враховується. Маса навішува­них стін з панелей товщиною 200...400 мм пере­дається на колони в місці опирання панелей — перемичок. Масу панелей опалюваних будинків приймають 2,5 кН на 1 м2 стіни, для холодних будинків — 1,5 кН на 1 м2 стіни, маса подвійного засклення — 0,5 кН на 1 м2 вікна, одинарного — 0,3 кН на 1 м" вікна. Маса навішуваних стін з хвилястих листів (для будівель, які не опалюють­ся) передається на колони в місці опирання ри­гелів фахверка і приймається 0,2...0,24 кН на 1 м2 стіни, а маса (іїїємЛгів фахверка — 0,06...0,10 кН на 1 м~ стіни. Зосереджені сили від стінового за­повнення передаються через панелі або перемич­ки на спеціальні опорні столики, приварені до зовнішніх граней сталевих колон на рівні верху віконного отвору. Практично їх зосереджують на рівні нижнього поясу ферми і в місці уступу ко­лони. Ексцентриситет прикладання навантаження від маси стінового заповнення приймають рівним відстані від зовнішньої грані до центра колони.

Наближено масу колони qK можна обчислити за формулою

Qk = (LN/kR) yfW, (6.25)

Де ZZV — найбільше стискальне зусилля в колоні від розрахункових вертикальних навантажень для верхньої частини колони на рівні підкранової сходинки, для нижньої — на рівні низу колони, кН; k — коефіцієнт, який враховує вплив рам­ного загального моменту і приймається рівним 0,25—0,3 для підкранової частини колони і 0,4— 0,5 — для надкранової; R — розрахунковий опір матеріалу колон МПа; і|/ — конструктивний ко­ефіцієнт; для підкранової частини і|/ = 2—2,5, надкранової — |/ = 1,2—1,4; — коефіцієнт надійності за навантаженням.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.