Металеві конструкції

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ І НАПРЯМИ ЇХ РОЗВИТКУ


У будівництві застосовують різноманітні металеві конструкції, форма і конструктивне рішення яких найчастіше залежать від призначення:

Елементи металевих чи змішаних каркасів ви­робничих будівель — балки, прогони, ферми, ри­гелі, колони, з'єднання тощо;

Листові конструкції, до яких належать трубо­проводи великих діаметрів, місткості для збері­гання рідин (резервуари), газів (газгольдери), сип­ких матеріалів (буншіри і силоси), споруди і ус­тановки металургійних, нафтопереробних, хіміч­них виробництв, об'єктів енергетики (захисні та несучі оболонки домен, повітронагрівачів, ректи­фікаційних колон, реакторів тощо);

Висотні споруди — вежі та щогли ліній радіо - та телезв'язку, мереж електропередач, бурові ве­жі, геодезичні знаки, димові та вентиляційні труби;

Конструкції автомобільних та залізничних мос­тів, естакади підприємств;

Рухомі конструкції мостових, баштових і пор­тальних кранів, великих екскаваторів, гідротех­нічні споруди тощо;

Каркаси багатоповерхових (висотних) цивіль­них будівель;

Великопролітні конструкції покрівель ангарів, цехів авіа-, судно - та машинобудування, лабора­торій, громадських споруд (театрів, кіноконцерт­них залів, ринків, критих стадіонів, виставкових павільйонів);

Інші конструкції, до яких висувають особливі вимоги, наприклад, пов'язані з дослідженням кос­мосу, атомною енергетикою тощо.

Широке застосування металевих конструкцій у будівництві є наслідком таких основних пози­тивних характеристАс

Висока надійність, зумовлена однорідністю ме­талу;

Легкість (високі міцності та модулі пружності сталей і алюмінієвих сплавів зумовлюють меншу їх масу порівняно з аналогічними залізобетонними чи дерев'яними);

Індустріальність (металеві конструкції виго­товляють з готових прокатних, пресованих чи

Гнутих профілів, найчастіше на високомеханізо - ваних підприємствах, монтують їх спеціалізовані організації з мінімальними витратами ручної пра­ці, вони мають високий ступінь заводської готов­ності);

Непроникність для рідин і г#зів, високі захисні властивості від впливу іонізуючих та інших шкід­ливих випромінювань.

Одночасно суттєвими є й недоліки металевих конструкцій, а саме:

Недостатня корозійна стійкість, спричинена високою хімічною активністю металу внаслідок взаємодії з різними реащнтами середовища і його руйнуванням при переході в оксиди, солі та інші сполуки;

Мала вогнестійкість внаслідок швидкого на­грівання елементів металевих конструкцій до температури переходу в пластичний стан ч«р®з високу теплопровідність металу та невеликі роз­міри перерізів. У сталях при температурах, ви­щих 200°С, спостерігається зменшення модуля пружності, що призводить до зростання дефор­мації конструкцій, а при СОІГС вони повністю переходять у пластичний стан. Алюмімєві сплави стають пластичними при температурах, близьких до 300°С.

Сучасний підхід до застосування металевих конструкцій передбачає створення оптимальної конструктивної форми, економічної на всіх етапах виготовлення, монтажу та експлуатації. Основні критерії її вибору:

Відповідність функціонального призначення будівлі та споруди умовам експлуатації і техно­логічним вимогам виробництва;

Достатня несуча здатність, надійність і дов­говічність;

Щонайменші маса та трудомісткість впготИвз - лення і монтажу конструкцій;

Мінімальна вартість як кожної окремої кон­струкції, так і будівлі в цілому; висока продуктивність монтажу; відповідність умовам потокового високомехані- зованого та автоматизованого виготовлення (най­менша кількість типорозмірів конструкцій, ;фучні

Для переміщення потоковими лініями габарити елементів, можливість поділу конструкцій на час­тини, що поступово укрупнюються);

Естетичність зовнішнього вигляду;

Зручність догляду під час експлуатації.

На сучасному етапі розвитку капітального будівництва простежується тенденція до зростан­ня обсягів використання металу. Водночас обме­женість сировинної бази та енергетичних ресурсів диктують вимогу зменшення металомісткості про­дукції.

У будівництві найсуттєвішої економії металу досягають при підвищенні його міцнісних харак­теристик, тобто при застосуванні сталей підви­щеної та високої міцності, ширшому запровад­женні алюмінієвих сплавів, економічніших про­філів і прогресивних конструктивних форм.

Сьогодні налагоджено виплавлення сталей з карбонітридним зміцненням, придатних для звар­них конструкцій. Для відповідальних конструкцій використовують сталі з межею текучості 450...600 МПа. Розроблені і запроваджені у виробництво високоміцні, економнолеговані сталі з межею те­кучості 750 МПа для зварних конструкцій. Ве­дуться дослідження нових марок сталі з межею текучості до 900 МПа, створено та запроваджено атмосферостійкі сталі, які мають підвищені анти­корозійні властивості. Розробляються нові еко­номічні марки напівспокійних сталей з межею те­кучості 330...360 МПа, що не містять дефіцитних легуючих домішок.

Дедалі ширше визнання отримують конструк­ції алюмінієвих сплавів. Дослідження свідчать, що для прольотів, які перевищують 50 м, такі кон­струкції економічніші за сталеві. Особливо ефек­тивні рухомі конструкції кранових мостів, кра - нів-перевантажувачів, розвідних мостів та інші. Однак найширше застосування алюмінієві сплави мають в огороджувальних конструкціях.

Активні експериментальні та теоретичні до­слідження виконують у напрямі оптимізації фор­ми прокатних і холодноформованих профілів та розширення їх сортаменту, особливо таких ши­роковживаних, як двотаврові, швелерні, кутни­кові, трубні тощо.

Створення попередньо напружених металевих конструкцій зі штучним регулюванням зусиль дає змогу досягнути сприятливого розподілу останніх шляхом активного втручання у роботу окремих конструкцій чи їх систем і таким чином зменшити витрату металу.

Особливий інтерес викликають конструктивні форми стержнів і поверхонь, які працюють лише на розтяг. Ідея використання розтягнених еле­ментів випливає з суті роботи сталі. При розтягові маса елемента обернено пропорційна межі міц­ності матеріалу. Тому підвищення механічних ха­рактеристик супроводжується зменшенням площі перерізу і, відповідно, маси. На відміну від роз­тягнених у стиснених елементах і елементах, які згинаються, зменшення маси не пропорційне зростанню механічних характеристик, оскільки жорсткість таких елементів мало пов'язана зі змі­ною міцності матеріалу.

Зменшенню металомісткості будівель сприяє концентрація матеріалу та поєднання функцій. Наприклад, значно вигідніше збудувати один ре­зервуар об'ємом 50 тис. м3, ніж десять по 5 тис. м,! кожний. Збільшення об'єму домни з 1 до 5 тис. м,! зменшує витрати металу на одиницю потужності більш як на 20 %. Ідея поєднання функцій знайш­ла втілення в підкраново-гіідкроквяних конструк­ціях, тонкостінних оболонках великих прольотів, багатопролітних конструкціях покрівель блоково­го типу, а також легких конструкціях, що поєдну­ють роботу тонких листів і несучого кістяка.

На стадії виготовлення та монтажу найбіль­ший ефект дає уніфікація об'ємно-планувальних рішень і типізація конструктивних форм, яка зу­мовлює збільшення повторюваності вузлів, окре­мих деталей, елементів конструкцій і тим самим сприяє підвищенню рівня механізації та автома­тизації процесів. Крім того, проекти багаторазо­вого використання (у тому числі типові) відзна­чаються вищим технічним рівнем. При їх вико­ристанні економія сталі досягає 10 %, а продук­тивність праці зростає на 10... 12 %.

Перспективним є створення несучих і огород­жувальних конструкцій, які складаються таким чином, що елементи всієї будівлі чи її частини після виготовлення на заводі в контейнері або у вигляді габаритної відправної марки подаються на монтаж, де їх найпростішими способами роз­правляють і встановлюють у проектне положення. Останнім часом розроблені плоскі та просторові конструкції такого типу у вигляді кроквяних сис­тем, циліндричних і кулястих склепінь та інші.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.