Металеві конструкції

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ

Сталезалізобетонні елементи є конструкціями, що складаються зі сталевої та залізобетонної частин. їх розрахунок виконують за зведеними

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ

Рис. 11.6. Конструкція сталезалізобетонного

Міжповерхового перекриття, що містить монолітну залізобетонну плиту, з'єднану зі сталевими профнастилом і балкою.

До сталі геометричними характеристиками, вико­ристовуючи коефіцієнт зведення

Е

Оь=вГ. (11-1)

Де Еь та Es — модулі пружності бетону та сталі відповідно.

Тобто зведена площа сталебетонного перерізу становитиме

Artd = — Ab + As, (11.2)

Аь

Де Аь і А„ — площі бетонної та сталевої частин перерізу.

Проектуючи сталебетонні конструкції, най­частіше мають справу з двотавровими перерізами (рис. 11.7). Верхня поличка сталевої балки сприй­має зусилля разом зі залізобетонною плитою, а тому приймається зменшеного перерізу. Водночас треба пам'ятати, що під час монтажу, коли залізо­бетонна плита ще не сприймає зусиль, важливо забезпечити стійкість стисненої (верхньої) полич­ки сталевої балки. Чимало аварій сталося саме під час монтажу сталезалізобетонних конструкцій через недостатню стійкість стисненої полички сталевої балки.

Визначаючи розрахунковий переріз, передусім обчислюємо розрахункову ширину звисів залізо­бетонних полиць, адже що далі від балки — то залізобетонна плита сприймає меншу частку від сумарних зусиль комплексного сталезалізобетон - ного перерізу. Розрахункові звиси залізобетонної плити (bf — між балками і bfc — для консолей) можна приймати за табл. 11.1 чи згідно з реко­мендаціями нормативних документів.

Таблиця 11.1

Розрахункові звиси плит

Звис

Проліт балки, L

Ширина розрахункового звису

Ь/ — у бік сусіднього елемента (балки) у ви­падку кількох пара­лельних балок

>4В

Bf = В/2

<4 В

Ь/ = s + Ghf, але не більше В/2 і не менше 1/8

Ь/,с — консольний

>12С

Bf, с = С

< 12С

Bf, c = s + 6 h/-c, але не більше С і не менше 1/8

Де В і С — відстань між осями балок і конструктивне зна­чення звису залізобетонної плити відносно осі балки

Розрахунок проводять за зведеними до сталі балки геометричними характеристиками: поло­женням центра ваги, моментом інерції, моментами опору, статичними моментами частин перерізу тощо, які обчислюють з використанням коефіці­єнтів зведення (11.1) для відповідних частин перерізу, як це наведено в (11.2). При цьому на різних стадіях роботи беруть до уваги лише час­тини перерізу, що можуть сприймати зусилля: • перша стадія (період монтажу), коли все на­вантаження сприймається лише сталевою

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ

F.EЈ

'0,5bfs2

Плита / Залі зобетОнна Аь

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ

І °Ь2+СЬЗ

+ с'2 + а'3

І

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ

Центр ваги бетонної плити

Центр ваги зведеного сталезалізобетонного перерізу для другої стадії

Центр ваги сталевого двотавра для першої стаді ї

Is

Сталевий двотавр А

А б в г Д

Рис. 11.7. Розрахункова схема сталезалізобетонного перерізу, що складається зі сталевого двотавра і залізобетонної плити (а); епюра напружень у першій стадії навантаження (період монтажу), коли залізобетонна плита не включена у роботу (б) — діють напруження від власної маси сталевої балки, залізобетонної плити, риштувань і опалубок, опертих на сталеву балку, а також атмосферних навантажень і впливів; епюри у другій стадії (в), стадія зведення — діють повне постійне, атмосферні та ін. навантаження і впливи; принцип додавання епюр напружень від першої стадії та навантаження, прикладеного у стадії 2 (г); сумарна епюра напружень у третій стадії (б); Аь, As — бетонна і сталева частини (Л5і, Лй, Asw — відповідно площі верхньої та нижньої поличок і стінки двотавра).

Балкою, а бетон монолітної плити чи швів між збірними залізобетонними плитами сві - жовкладений і не може сприймати зусиль;

• друга та третя стадії — бетон має міцність, достатню для сприймання зусиль, тобто пра­цює весь переріз сталезалізобетонної балки. При цьому враховують, що у другій стадії прикладено лише постійне навантаження і деформації у бетоні мають переважно пруж­ний характер, тобто коефіцієнт зведення (11.1) обчислюють за початковим модулем пружності бетону. У третій стадії, під час дії повного навантаження, переважають пластичні деформації та деформації повзу­чості бетону, що зумовлює зменшення його модуля деформування.

Варто зазначити, що крім силових факторів на напружено-деформований стан сталезалізобе­тонних конструкцій впливають явища зсідання та повзучості бетону. Окрім цього, через різну теп­лопровідність сталі й бетону (відрізняються приб­лизно у 50 разів) між частинами перерізу вини­кають суттєві різниці температур. Це змушує враховувати для сталезалізобетонних конструк­цій не тільки загальні зміни температури, а й різниці температур різних частин і точок кон­струкцій.

Добір перерізів сталезалізобетонних балок здійснюють шляхом послідовних наближень. Щоб зменшити кількість ітерацій, у першому набли­женні доцільно приймати переріз, припускаючи, що згинальні моменти сприймають переважно полички (сталеві та залізобетонні), а на сталеву стінку припадає лише частка згинального момен­ту — близько 20% для першої стадії і 5% — для другої. Окрім цього, у пружно-пластичній стадії, враховуючи розвиток пластичних деформацій у бетоні і пов'язаний з цим перерозподіл зусиль, розрахунковий опір сталі умовно збільшують на 15% для верхнього поясу і 5% — для нижнього.

Згідно з цим отримуємо такі рівняння:

= 1,15R„

S2

Mn

Де =

-1 + - JU 1,05K,;

Верхній пояс

N.

Нижніи пояс

А,

Asl +

Ab, ef

MJ

ЇЖ

L,05hsb

У поличках на першій і другій стадіях роботи; hs — відстань між центрами ваг перерізів ста­левих поличок; hsb — те ж, але між центрами ваг верхньої залізобетонної плити і сталевої

Es Ми

Нижньої полички; ОСь Pf = т=г '------------------------------- кое -

' Еь Мр + 0,35МдЯ

Фіцієнт зведення бетону з наближеним враху­ванням його повзучості; М,, Ми — згинальні мо­менти від навантажень і впливів на першій та заключній стадіях роботи; Мр — згинальний мо­мент від тимчасових навантажень; МдІІ — те ж від постійних та довготривалої частини тимчасо­вих навантажень у заключній стадії роботи.

Звідси площі поличок

N, + Nn

Місце дії напружен­ня

Характер напруження

Стадія

Перша

Заключна

Крайнє волокно сталевої нижньої полички S1

Розтяг

I Мі

Osl = - j-Zs 1 Js

Її Ми

Osl = у--- Zsl, red

Jred

Крайнє волокно сталевої верхньої

ПОЛИЧКИ S2

Стиск

1 М,

Osl = - J-ZS2 Js

И Мп

Os2 = - j-- ZS2. red

Jred

Центр ваги

Бетонної полички Ь

Стиск

Бетонна поличка відсутня

N Mil

Ob = ---- 2b, red

Jred

Де Js, Jred — моменти інерцій сталевої частини та зведеного перерізів; zsi, Zs2 — відстані від центра ваги сталевого перерізу до крайніх волокон відповідно верхньої та нижньої сталевих поличок; гь — те ж між центрами ваг зведеного сталебетонного перерізу й бетонної полички (наявність індек­су red свідчить, що значення приймають для зведеного ста­лебетонного перерізу)

(11.4)

Умовні осьові сили

Таблиця 11.2 Напруження від згинальних моментів

Дії - n ;

1.05R,,

JJ^ + 0,25Ад - 0,5АД, (11.6)

Де Ад =

L,15Ry '

Напруження у характерних волокнах прийня­того перерізу обчислюють за формулами табл. 11.2. При цьому у заключній стадії роботи балки де­формацію повзучості бетону можна не врахову­вати, якщо рівень його напружень невисокий — ob < 0,2R(„ де Rb — розрахунковий опір бетону стискові.

При вищих напруженнях беруть до уваги пе­рерозподіл напружень, зумовлений повзучістю бетону. У цьому випадку напруження від постій­ного та довготривалого навантаження з урахуван­ням повзучості бетону наближено можна обчис­лити в припущенні, що січний модуль деформацій ■ бетону (або, як його ще інколи називають, ефек­тивний модуль пружності бетону) EeIj = 0,35 Еь, як це зазначено вище для коефіцієнта аь ef.

У сталезалізобетонних конструкціях деформа­ції зсідання бетонної полички стримуються по­тужною сталевою балкою. В результаті виника­ють внутрішні напруження розтягу — у бетонній плиті і стиску — в прилеглих до неї сталевих частинах. При значних деформаціях зсідання (на­приклад, через порушення вологісних умов під час тверднення щойно вкладеного бетону чи інші причини) спостерігаються навіть наскрізні попе­речні тріщини у бетонній частині перерізу.

Оскільки центри ваг перерізів сталі та бетону не збігаються, то весь сталезалізобетонний еле­мент прогинається вниз і в протилежному від бе­тону волокні сталевого перерізу з'являються зде­більшого напруження розтягу. Окрім того, дефор­мації зсідання зумовлюють зсувні зусилля між бетонною плитою та сталлю, при цьому їх на­прямок протилежний до зсувних зусиль від зов­нішнього вертикального навантаження. Внаслідок стримувального впливу сталі остаточна дефор­мація зсідання плити суттєво менша за вільне зсідання бетону. Окрім цього, значна частина де­формацій зсідання збірної плити відбувається до з'єднання зі сталевою частиною. З достатньою для практики точністю вважають, що у монолітній плиті ця деформація становить Esh = 2 • 10~4, а у збірній, яка зазнала термовологої обробки — Єа = 1 • Ю"4.

Як вже зазначалося, в сталезалізобетонних конструкціях поєднано бетонні та сталеві елемен­ти, теплопровідність яких суттєво відрізняється. Це змушує брати до уваги не тільки загальні зміни температури, а й різницю температур у різ­них точках перерізу. Загальна зміна температури спричиняє переміщення опор внаслідок видов­ження чи вкорочення конструкції. Ці деформації обчислюють як звичайно для металевих чи залі­зобетонних конструкцій. Різниці температур між окремими точками перерізу виникають головно через те, що температура сталевої частини, яка має значно вищу теплопровідність і меншу теп­лову інерцію, ніж бетон, під впливом температури повітря і сонячного проміння змінюється швидше й у ширших межах. Аналіз результатів натурних вимірювань температур, теплофізичних розра­хунків та обчислення температурних напружень дав змогу відзначити три характерних варіанти розрахунку:

• перший варіант — підвищення температу­ри повітря та сталевої частини в поєднанні з нагріванням сонячними променями (найчастіше в ранкові години);

• другий варіант — швидке зниження тем­ператури (наприклад, під час дощу з градом) і відповідне охолодження сталевої частини;

• третій варіант — нагрівання сонячними променями залізобетонної плити (опівдні, коли сталева балка перебуває в тіні).

У розрізних балках перший варіант зумовлює напруження розтягу у бетонній плиті, що може супроводжуватися утворенням поперечних трі­щин (як від зсідання бетону). Для другого та тре­тього варіантів характерні переважно деформації стиску в бетоні. Щоправда, для третього варіанту при швидкому нагріванні верхньої грані плити со­нячним промінням на її нижній, затіненій (тобто холоднішій) поверхні спостерігаються напружен­ня розтягу і є небезпека тріщиноутворення саме у цих зонах плити. Рекомендовані критичні різ­ниці та аналітичні описи епюр температур у перерізах для кожного зі зазначених випадків по­дано у нормативній літературі. При цьому не­обхідно зазначити, що перелічені варіанти треба чітко узгоджувати з умовами зведення та екс­плуатації будівлі (наприклад, усі три варіанти найбільш характерні під час зведення будівель та експлуатації конструкцій на відкритому по­вітрі, при експлуатації навісів критичними є дру­гий і третій варіант тощо). Приклади нормативних епюр розподілу температур зображені на рис. 11.8, а зумовлені ними напруження — на рис. 11.9.

Беручи до уваги гіпотезу плоских перерізів, значення напружень, зумовлених зсіданням бе­тону та температурними впливами, можна обчис­лювати за залежностями табл. 11.3, 11.4.

Розрахунок міцності поперечних перерізів ста­лезалізобетонних конструкцій виконують за кри­терієм граничних деформацій. Повна пружно - пластична відносна деформація бетону на рівні центра ваги його перерізу обмежена значенням ЄЬ, lim = 1.6 " Ю-3. Для сталевих поясів граничні пластичні деформації становлять

Es, iim= 1.0' 1СГ3. Міцність сталевих поясів для спрощення перевіряють за традиційною формою перевірки напружень, але зі застосуванням по - правкових коефіцієнтів при моментах опору та розрахункових опорах, які зводять розрахунок до деформівного критерію граничного стану. Розра­хунок грунтується на гіпотезі плоских перерізів і методі тонкої плити. В граничному стані прий­мається пружно-пластична (або пружна) робота сталевого двотавра й пластична — бетонної плити. Дані для розрахунку міцності наведені у табл. 11.5 (розглядається лише випадок, коли бе­тонна плита стискається тимчасовим навантажен­ням).

Значний обсяг у розрахунках займають пере­вірки не лише міцності, а й загальної і місцевої стійкості та витривалості (у випадку повторних і динамічних навантажень). За другою групою граничних станів у сталезалізобетоні найчастіше перевіряють тріщиностійкість залізобетонної пли­ти та прогини балки. Головна мета розрахунку тріщиностійкості сталезалізобетонних балок по­лягає в забезпеченні належної їх довговічності (щоб уникнути корозії арматури плити). Причи­нами, які можуть зумовити появу тріщин, є спільна дія силових факторів і несприятливих впливів (наприклад, температури та зсідання бе­тону), зусилля попереднього напруження й ре­гулювання зусиль, від'ємні згинальні моменти в нерозрізних конструкціях тощо. У підручнику ці питання не розглядаються і для їх вирішення необхідно звертатися до спеціальної та норматив­ної літератури.

Обчислення прогинів сталебетонних балок від вертикальних навантажень виконують з ураху-

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ

А б

Рис. 11.8. Епюри нормативних різниць температур: а — для першого і другого варіантів; б — для третього варіанта.

Для конструкцій мостів обов'язковим є роз­рахунок динамічного прогину — амплітуди й час­тоти коливань. Наприклад, щоб уникнути резо­нансу, період вільних коливань у вертикальній площині для міських і пішохідних мостів не по­винен перебувати в інтервалі 0,45...0,60 с. Забез­печення горизонтальної жорсткості вимагає особ­ливої уваги для одноколійних залізничних ста­лезалізобетонних мостів. Період вільних горизон­тальних коливань не повинен перевищувати 0,01ї (де І — проліт, м), а також 1,5 с. Перше обме­ження обгрунтовано експериментальними даними про амплітуди вимушених горизонтальних коли­вань під дією рухомого залізничного навантажен­ня, друге — необхідністю уникнути резонансу з поривами вітру. Для міських і пішохідних мостів цей період не повинен перебувати в інтервалі 0,9...1,2 с.

Ash Перший Другий Третій варіант варіант варіант

Esh ь

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ

Рис. 11.9. Принципові епюри внутрішніх напружень і деформацій: а — від зсідання бетону плити (епюри деформацій); б — від змін температури для першого, другого і третього варіантів відповідно (епюри напружень).

Ванням змін у значеннях модуля деформування бетону, зумовлених тривалим навантаженням (див. рекомендації для a^et)- Окрім цього, стале - залізобетонні конструкції доволі часто мають ще й змінний переріз. Для розрізних балок, що пере­бувають під дією розподіленого (чи близького до нього) навантаження, прогин посередині прольоту можна визначити за спрощеною формулою

J — ^ . ^гпах ' f 1 + ^^Ef.Sup (117)

48 EJet у 25 hi, sup j'

Де Mmax — найбільший згинальний момент посе­редині прольоту, lef, mi fef, sup — зведені до сталі моменти інерції перерізів відповідно посередині та на опорі балки.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.