Металеві конструкції

НОРМАТИВНІ ТА РОЗРАХУНКОВІ ОПОРИ. КОЕФІЦІЄНТИ БЕЗПЕКИ ЩОДО МАТЕРІАЛУ

Основними показниками опору металу силовим впливам є нормативні опори Ryn та Run, встанов­лені відповідно до межі текучості, чи умовної межі текучості, та межі міцності. Ці значення регламентуються нормами проектування (див. табл. 1 додатка 6) з урахуванням статистичної мінливості опорів та умов контролю таким чином, щоб їхня забезпеченість становила не менше 0,95 (рис. 3.1). Оскільки за державними стандартами контрольні чи бракувальні характеристики мета­лу мають рівну або вищу забезпеченість (0,95... 0,995), то для металевих конструкцій значення нормативних опорів матеріалів дорівнюють їм.

НОРМАТИВНІ ТА РОЗРАХУНКОВІ ОПОРИ. КОЕФІЦІЄНТИ БЕЗПЕКИ ЩОДО МАТЕРІАЛУ

^уп Межа текучості

Рис. 3.1. Гістограма розподілу мщностей металу і схема визначення Пуп.

Значення нормативного опору приймають за межею текучості чи межею міцності залежно від характеру роботи конструкції і властивостей ста­лі. У більшості випадків гіри обчисленнях вико­ристовують нормативний опір за межею теку­чості, оскільки при перевищенні напруженнями межі текучості в елементах, що згинаються чи розтягуються, розвиваються пластичні деформа­ції і спостерігаються великі переміщення, а стис­нені елементи втрачають стійкість. У випадках, коли застосовуються пластичні сплави і згідно з характером роботи конструкції допускаються значні деформації, а несуча здатність визнача­ється міцністю (наприклад, відтяжки, більшість тросових конструкцій, деякі конструкції з висо­коміцних сталей), нормативний опір приймають за межею міцності.

Оскільки механічні властивості металів пере­віряються на металургійних заводах шляхом вибіркових випробувань, у конструкції може по­трапити метал з властивостями, нижчими за встановлені державним стандартом. Окрім цього, механічні властивості металу контролюють при осьовому розтягові на невеликих зразках пра­вильної форми. Насправді метал працює у вели­корозмірних конструкціях, найчастіше при склад­них напружених станах, металовироби можугь мати також від'ємні допуски до розмірів. Вплив цих факторів на зниження несучої здатності кон­струкцій враховується коефіцієнтом надійності за матеріалом ут. Розрахунковий опір визначають шляхом ділення на нього нормативного опору:

Я! У =-Ч = — • (3.2)

Ут Ут

Значення у„, залежить від статистичних даних про однорідність металу. Наприклад, для вугле­цевих сталей, які масово випускають тривалий час за добре опрацьованою технологією (ТУ 14- 1-3023-80), його значення найменші: ут = 1,025, а для відносно нової сталі 12 ГН2МФАЮ (ТУ 14- 1-11772-76) — уп = 1,15.

Приймаючи числові значення нормативних Щ/п' Run і розрахункових Ry, Ru опорів та кое­фіцієнтів надійності за матеріалом, необхідно ке­руватися відповідними нормами (наприклад, для сталі — СНиГІ 11-23-81*). Зазначені опори слу­жать для оцінки міцності елементів конструкцій на дію розтягу, стиску, згину. Водночас при роботі матеріалу на зсув, зминання, розтяг у напрямку товщини прокату міцність матеріалу інша. Тому нормативними документами встановлені розра­хункові опори також і для різних напружених станів: Rs. — зсув, Rp — зминання торцевої по­верхні, Rth — розтяг поперек товщини прокату та ініпі.

Металеві конструкції

Листовой металл для изготовления строительных сооружений от сайта savvats.com.ua.

Листовой металл относится к самым лучшим конструкционным материалам из известных человечеству. На протяжении десятилетий он зарекомендовал себя, как универсальное средство для придания прочности самым разнообразным изделиям и строительным объектам.

Покупка алюминиевых радиаторов

Отопительные приборы современного уровня способны обеспечить в доме оптимальную температуру. Например, популярны алюминиевые радиаторы в Украине, которые имеют определённые преимущества по сравнению с другим оборудованием.  Рассматривая особенности различных моделей, потенциальные …

Особенности конструкции металлического забора

За многие столетия своего существования, заборы, как и сами жилища, претерпели разительные изменения – от плетеных тынов, до железобетонных конструкций, напичканных системами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако большинству владельцев загородных коттеджей …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.