Металеві конструкції

НАВАНТАЖЕННЯ ВІД ВІТРУ

Навантаження від вітру на будинки і споруди обчислюють як суму статичної і динамічної скла­дових. Рами одноповерхових будинків розрахову­ють переважно на статичну складову вітрового навантаження і тільки однопролітні рами висо­тою понад 36 м при відношенні висоти до про­льоту більше 1,5 розраховують на суму статичної та динамічної складових.

Нормативне значення статичної складової віт­рового тиску на 1 м2 поверхні будинку обчислю­ють за формулою

= w0kce, (6.40)

Де Wq — нормативний швидкісний напір тиску вітру (приймають за СНиП 2.01.07-85 (табл. 2 до­датка 1) залежно від району будівництва (карта 2 додатка 1); к — коефіцієнт, що враховує зміну швидкісного напору вітру залежно від висоти й типу місцевості; се — аеродинамічний коефіцієнт „ для вертикальних навітряних поверхонь вироб­ничих будинків се = 0,8 (активний тиск), для за­вітряних поверхонь се = 0,6 (пасивний тиск).

Коефіцієнт к визначають за табл. 6.9, зважаю­чи на місцевість будівництва, яку позначаємо та­кими літерами:

Таблиця 6.9

Коефіцієнт к зміни вітрового тиску за висотою

Висота z, м

Коефіцієнт к

Залежно від типу місцевості

А

В

С

5

0,75

0,5

0,4

10

1,0

0,65

04

20

1,25

0,85

0,55

40

1,5

1,1

0,8

60

1,7

1,3

1,0

80

1,85

1,45

1,15

100

2,0

1,6

1,25

150

2,25

1,9

1,55

200

2,45

1,8

250

2,65

2,3

2,0

300

2,75

2,5

2,2

350

2,75

2,75

2,35

480

2,75

2,75

2,75

А — відкриті узбережжя морів, озер, водосховищ; пустелі, степи, лісостепи, тундра;

В — міські території, лісові масиви та інша місце­вість, рівномірно покрита перепонами висотою понад 10 м;

С — міські райони з будинками висотою понад 25 м.

Розрахункове навантаження на один метр ви­соти колони з навітряного боку (активний тиск), кН:

W = yf-w 0-к-се-В, (6.41)

Де у/ — коефіцієнт надійності при вітровому на­вантаженні, приймають рівним 1,2; В — крок ко­лон (включно з колонами фахверка).

Для спрощення розрахунку в будівлях висо­тою понад 10 м вітрове навантаження на колону приймають еквівалентним рівномірно розподіле­ному по довжині колони.

Еквівалентне рівномірно розподілене наванта­ження weK на довжині колони можна визначити за умови рівності згинальних моментів у защем­леному стояку від фактичної епюри вітрового тиску w і від рівномірно розподіленого наванта­ження:

Гиек = 2 M/h2, (6.42)

Де М —- момент від розрахункового фактичного навантаження в нижньому перерізі колони, об­числений, як для консолі.

Навантаження від тиску вітру на ліхтар і на частину стіни в межах висоти ригеля приклада­ється на рівні нижнього поясу ригеля як зосе­реджена сила без врахування моментів, які ви­никають від такого перенесення. Цю силу обчис­люють за формулою

W = У/' се • w0 • кц, ■ Bphw + weK ■ В • h/2, (6.43) де kw — середнє значення к у межах висоти шатра; Вр — крок основних рам; hw — висота шатра; weK • В ■ h/2 — розрахункове зосереджене навантаження, яке передається на раму через проміжні колони фахверка.

Розрахункове лінійне навантаження і зосеред­жене навантаження з завітряного боку (відсос) доцільно обчислювати множенням weK і W на відношення аеродинамічних коефіцієнтів:

Съе/сне = 0,6/0,8 = 0,75.

Приклад. Обчислити навантаження від вітру на однопролітну раму виробничого будинку про­льотом І = 36 м, висотою до низу ригеля Н = = 21,6 м, район будівництва — м. Харків (рис. 6.27).

Швидкісний напір вітру для Харкова (II вітро­вий район) на висоті до 10 м: w0 = ЗО кГс ■ м2 (місцевість типу А, табл. 6.9).

Нормативний швидкісний напір вітру по висоті будинку:

До 10 м гоою = w0-k10 = 0,30-1 = 0,30 кН/м2,

20 м го02о = " ho = 0,30 • 1,25 = 0,375 кН/м2,

40 м ги040 = ги0 • кі0 = 0,30 • 1,50 = 0,450 кН/м2.

Вр=12

НАВАНТАЖЕННЯ ВІД ВІТРУ

28.5

Ms в

В=6

В=6

-с - с:

Ш

Т

7/

В=6 В=6

Bp=J2

Повна висота будинку з урахуванням висоти ліхтаря становить: Н0 + hon + hM = 21,6 + 3,3 + + 3,6 = 28,5 м.

Цій висоті відповідає швидкісний напір вітру ^028 5 = 0,375 + (0,45 " 0,375)/20 • (28,5 - 20) = = 0,407 кН/м2.

На рівні нижнього поясу ригеля г%2іб = 0,375 + (0,45 — 0,375)/20 (21,6 — 20) = = 0,381 кН/м2.

Розрахункове навантаження на один погонний метр висоти колони з навітряного боку обчислю­ють за формулою w = уf • се • wn ■ В і:

Для висоти до 10 м гиіо = 1,2 • 0,8 ■ 0,30 • 6 = = 2,02 кН/м;

Для висоти 20 м ги2о = 1,2 - 0,8 - 0,375 • 6 = = 2,52 кН/м;

Для висоти 21,6 м и>2і, є = 1>2 ' 0,8 • 0,381 • 6 = = 2,56 кН/м.

Еквівалентний рівномірно розподілений швид­кісний напір вітру гиєк до рівня низу ригеля виз­начаємо за формулою (6.42). Для цього обчислимо згинальний момент від фактичного напору вітру на колону: М = 2,02 • 22,62/2 4- (2,52 - 2,02)/2 х х (20 " 10) ■ (11 4- 2/3 • 10) 4- (2,52 - 2,02) • (21,6 -

- 20)-(21 + 0,5-1,6) 4- (2,56 - 2,52) |-(21,6 -

- 20) "(21 + 1,6-2/3) = 578,18 кН/м. Тоді еквіва­лентне навантаження знаходять за формулою (6.42):

Гоек = 2 -578,18/22,б2 = 2,26 кН/м.

Розрахункову зосереджену силу на рівні ниж­нього поясу ригеля з навітряного боку обчислю­ють за формулою (6.43):

W = 1,2-0,8(0,407 + 0,381)-12-(3,3 4- 3,6)/2 +

4- 2,26-21,6/2 = 60,95 кН.

Тут 2,26 — еквівалентне навантаження на один метр, зібране з ширини 6 м (крок колон).

Розрахункове навантаження з навітряного бо­ку (відсос):

Го'еК = 0,6/0,8-гоек = 0,75-2,26 = 1,7 кН;

W'= 0,75-60,95 = 45,71 кН.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.