Металеві конструкції

НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ

Під час монтажу і експлуатації на конструкції діють різні навантаження, зумовлені власною ма­сою конструкцій та деталей, масою снігу та оже­леді, технологічним обладнанням та масою мате­ріалів, що зберігаються, температурними та сейсмічними впливами тощо. Числові та якісні характеристики навантажень визначають за нор­мативними документами (наприклад, СНиП 2.01.07-85) або додатком 1.

Основними характеристиками навантажень і впливів є їхні нормативні значення F„, які відпові­дають нормальним умовам виготовлення, монта­жу та експлуатації. Можливі несприятливі відхи­лення значень навантажень від нормативних вра­ховують за допомогою коефіцієнтів надійності щодо навантажень уу, які також приймають згідно з нормами. Розрахункові значення навантажень F обчислюють:

F = F„-Y/. (3.1)

Значення коефіцієнта уf залежить від мінли­вості даного навантаження. Наприклад, порівняно з проектними (нормативними) значеннями маса ізоляційних шарів, виконаних в умовах будівель­ного майданчика, може змінюватися у ширших межах, ніж тих самих шарів, виконаних у за­водських умовах. Тому в першому випадку зна­чення коефіцієнта надійності щодо навантаження вищі, ніж у другому (відповідно у,- = 1,3 і уу = 1,2).

Це ж стосується маси несучих конструкцій, які загалом мають менші відхилення маси, ніж ізоляційні шари. Найменші відхилення спостері­гаються для металевих конструкцій, що виготов - ллються на основі прокатних профілів чи листів з найменшими допусками до лінійних розмірів. У цьому випадку = 1,05. Для залізобетонних кон­струкцій, допуски на розміри яких ширші, зна­чення коефіцієнта вище: у^ = 1,1. Найвища мін­ливість характерна для навантажень, зумовлених атмосферними явищами — вітром, снігом. Відповідно найвищими є значення уj = 1,4...1,6 (див. іігі. 5.7, 6.11 СНиП 2.01.07-85). Високими є також значення коефіцієнта надійності для на­вантажень, які виникають під час транспортуван­ня і монтажу конструкцій.

Згідно з нормами навантаження класифікують за тривалістю їх дії. Ті, що діють на конструкцію неперервно з часу її виготовлення (власна маса, зусилля попереднього напруження, тиск грунту тощо), називають постійними. Навантаження, які діють лише певний час, називаються тимчасо­вими. У свою чергу, за тривалістю дії тимчасові навантаження поділяють на довготривалі (від ма­си технологічного обладнання, тиску газів, рідин, сипких матеріалів, що зберігаються у складських приміщеннях, тощо) та короткочасні (від тиску вітру, зміни температури, дії кранів, ті, які ви­никають при транспортуванні, ремонтних робо­тах. випробуваннях тощо).

Навантаження, що виникають лише у певних умовах (сейсмічні впливи, впливи при аваріях технологічного обладнання, різкому осіданні грун­тів, обривах тягових канатів тощо), називають особливими.

При одночасній дії кількох навантажень роз­рахунок конструкцій виконують на дію найнес - приятливішого їх поєднання. При цьому, врахо­вуючи ймовірність одночасної дії найневигідніших значень окремих навантажень, вводять як множ­ник при навантаженнях коефіцієнт поєднання у (див. СНиП 2.01.07-85).

Для визначення розрахункових зусиль у кон­струкціях нормами встановлено два розрахунко­вих поєднання навантажень:

Основне поєднання складається з постійних, довготривалих і короткочасних навантажень, дія яких є несприятливою;

Особливе поєднання містить несприятливі по­стійні, довготривалі, короткочасні та одне найне - сприятливіше (з кількох можливих) особливе на­вантаження.

Коефіцієнт поєднання визначають залежно від тривалості дії навантаження і виду поєднання згід­но з нормативними документами (СНиП 2.01.07-85).

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.