Металеві конструкції

НАСКРІЗНІ КОЛОНИ

Стержень наскрізної колони складається з окре­мих гілок, з'єднаних між собою за допомогою планок чи решіток (рис. 5.37). Використовують такі колони при відносно невеликих навантажен­нях (до 5000...60G0 кН) і значній висоті, коли ви­моги до жорсткості високі. Порівняно з суціль­ними вони вимагають більших витрат праці на виготовлення.

Прозір між вітками приймають, виходячи з умови стійкості, але не меншим за 100... 151) мм, щоб забезпечити вільний доступ до внутрішніх поверхонь для їхнього очищення і нанесення ан­тикорозійних захисних покрить.

Спільна робота окремих гілок перерізу забез­печується решітками чи планками. Схему граток найчастіше приймають трикутною чи трикутною з проміжними стояками. Широко використовують і безрозкісне рішення у вигляді планок. З'єднання з допомогою решіток має більшу жорсткість, але трудомісткіше у виконанні. Безрозкісне з'єднання планками простіше у виготовленні і естетичніше. Воно найчастіше використовується у відносно не­великих колонах із зусиллями до 2000...3000 кН і незначною висотою. Розкісні решітки стають вигіднішими при великих відстанях між вітками колони Ь > 800...1000 мм (див. рис. 5.37), коли план­ки дуже громіздкі.

Для підвищення жорсткості колон на скручу­вання від випадкових дій і впливів при виготов­ленні та під час монтажу і збереження незмін­ності контуру у наскрізних колонах передбачають діафрагми через 3...4 м по висоті.

Відносно матеріальної осі х—х переріз розгля­дають як суцільний - На гнучкість стержня пер­пендикулярно до вільної осі у—у значно впливає деформативність з'єднувальних елементів — пла­нок чи решіток. Добір перерізу наскрізної колони починають з умови забезпечення стійкості віднос­но матеріальної осі. Виконують його аналогічно суцільним перерізам з використанням формул (5.106)—(5.114).

Відстань між гілками визначають, виходячи з умови рівної стійкості стержня колони відносно обох осей (рис. 5.38). Прийнявши в першому на­ближенні Ху = Хг і знаючи Хг, можемо обчислити потрібне значення радіуса інерції перерізу віднос­но осі у:

К

Іу = J^. (5.115)

Користуючись, як і у випадку суцільної ко­лони, коефіцієнтом зв'язку між шириною та ра­діусом інерції перерізу а2, записуємо

B = —У-, (5 116)

А2

Де а2 = 0,44 для перерізу, зображеного на рис. 5.38. Для інших типів перерізу значення а2

НАСКРІЗНІ КОЛОНИ

Рис. 5.37. Найпоширеніші види стержнів наскрізних колон: а — поперечні перерізи; б — види збоку.

Приймають згідно з довідковою літературою (на - Перевірку стійкості наскрізних колон відносно

Приклад, для перерізу зі швелерів, але поличка - вільної осі виконують за умовною зведеною гнуч-

Ми назовні (див. рис. 5.37) це значення становить кістю: а2 = 0,6).

Де Леf — зведена гнучкість наскрізного перерізу.

У стержнів з перерізом, що розглядається (рис. 5.38), значення зведеної гнучкості обчислю­ють:

Для колон з решітками

КІ = V Лу + a-^-S Adi

Для колон з планками

Леї = V Л2 + 0,82Лі (1 + п) при п > 0,2, (5.119)

Леї = V К + Af, при п < 0,2, (5.120)

Де Лу —гнучкість усього стержня відносно осі у—у, обчислена, як для суцільного перерізу;

Коефіцієнт, що враховує кут роз­

Міщення розкосів (див. рис. 5.37, б); А — площа перерізу всього стержня; АгП — площа перерізу, її

Одного розкосу; Л[ = - т— — гнучкість окремої вітки г!/і

Іь'Ь І* ■ h

У і—У и п =

На довжині її відносно осі Ці—уі (див. рис. 5.38); іу — радіус інерції перерізу вітки відносно осі

— коефіцієнт, який враховує

Співвідношення між погонною жорсткістю окре-

.. . К І,

Мої вітки - у - та планки --; /Ьі — момент інерції

Перерізу гілки відносно осі уі—у і, Is — момент інерції перерізу однієї планки відносно централь­ної горизонтальної осі. Гнучкість інших типів перерізів обчислюють за рекомендаціями норма­тивних документів.

Для забезпечення стійкості окремої вітки тре­ба, щоб її гнучкість А) не перевищувала гнучкості всього стержня. Найчастіше приймають

Aj < 40. (5.121)

За величиною At приймають крок вузлів решіток чи планок.

Оскільки поперечна сила у центрово-стисненій колоні відсутня, то гратки і планки розраховують на дію умовної поперечної сили:

-6

Qfic = 7,15 ■ 10

EN

2330

Ry ф

/

Де ф — коефіцієнт поздовжнього згину стержня колони складеного перерізу в площині планок чи граток.

А->

WTi

А = 10

Умовна поперечна сила враховує випадкові си­лові впливи, які виникають під час виготовлення, транспортування, монтажу та експлуатації коло­ни, а також випадкові ексцентриситети прикла­дення осьової сили та криволінійності осі колони. Значення Qf]c розподіляють порівну між планками чи решітками кожної грані (у прикладі на рис. 5.38 таких граней дві).

Qs =

Qs

Sin a

Потрібна площа розкосу Ad =

Звідси зусилля, що діє в одній системі планок або граток:

Qik

(5.123)

Далі можна обчислити зусилля у розкосі решіток (рис. 5.39):

Qfic

(5.124)

2 sin a

Nd

(5.125)

Ф • Ry ■ Yc'

У°

\ У о x2

Рис. 5.39. Розрахункові схеми наскрізних колон: схема до обчислення зусиль у ґратках; б — вузол кріплення кутника граток (2) до вітки колони (/).

Де ф обчислюють при граничному значенні гнуч­кості розкосу Ad = 150.

У»

Коефіцієнт умов роботи відповідно до рекомен­дацій норм приймають ус = 0,75, як для кутників, що закріплені однією поличкою. Найменший по­трібний радіус інерції перерізу відносно осі у0—у{) (рис. 5.39, б) при тій же гнучкості:

(5.126)

Орієнтуючись на отримані величини Ad та г(!, згідно з сортаментом вибирають потрібний номер кутника. Шви кріплення кутників граток розра­ховують на зусилля Nd. При рівносторонніх кут­никах можна прийняти, що через шов вздовж

Обушка кутника передається ^Nd, а вздовж пе-

О

Ра — Nd. Катети та довжини швів повинні за­довольняти вимоги зварюваності.

У наскрізних колонах на планках ширину пла­нок встановлюють, виходячи з умови забезпечен­ня жорсткості з'єднання. Рекомендується прий­мати

D, = (0,5-0,7) • Ь. (5.127)

Розрахункова схема такої колони — це бага­топоверхова рама зі стержнями, защемленими у вузлах. Стояками є вітки колони, а ригелями — планки (рис. 5.40).

З умови рівноваги вузла такої рами

Q, • h F, • b

= (5.128)

Де умовні позначки див. рис. 5.40.

Звідси перерізувальна сила і згинальний мо­мент у планці:

НАСКРІЗНІ КОЛОНИ

Fs = Qs1^-, (5-129)

Товщину планок приймають у межах ts = (1/10—1 /15) ds і переважно не меншою ніж 6 мм, чим забезпечується їх стійкість. Міцність пере­різу планки перевіряють на дію зусиль Fs та Му На ці ж зусилля розраховують і шви кріплення планок.

Стійкість стержня наскрізної колони відносно вільної осі перевіряють, використовуючи ту ж формулу (5.113), що й для суцільного перерізу. Але коефіцієнт поздовжнього згину приймають за зведеною гнучкістю яка враховує подат­

Ливість з'єднання ґратками чи планками і фак­тичні геометричні характеристики прийнятих перерізів.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.