Металеві конструкції

МІЦНІСТЬ, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ СТАЛЕБЕТОННИХ БАЛОК

Міцність перерізів, нормальних до поздовжньої осі сталебетонних балок зі зовнішньою армату­рою, доцільно розраховувати так само, як міц­ність звичайних залізобетонних перерізів з оди­нарним та подвійним армуванням (рис. 10.8).

Сталебетонні згинані елементи за нормальни­ми перерізами руйнуються так само, як залізо­бетонні: напруження в стрічковій арматурі роз­тягненої зони досягає межі текучості раніше, ніж бетон стисненої зони досягає граничного значення міцності (перший випадок); бетон стисненої зони набуває граничного значення опору стиснення, напруження в арматурі розтягненої зони не до­сягають ще межі текучості (другий випадок).

Межа між випадками руйнування за розтяг­неною арматурою і за стисненим бетоном харак-

Х

Теризується параметром eR = - г-.

Іг0

Найбільше значення відносної висоти стисне­ної зони бетону при руйнуванні, коли зусилля в розтягненій арматурі і в стисненому бетоні рівно­значні, приймають за межу переармованого пере­різу eR при згині. Руйнування супроводжується утворенням пластичного шарніру у зовнішній стрічковій арматурі. Подальше навантаження балки зумовлює збільшення деформацій та зміцнення сталі, що спричинює роздавлювання стисненого бетону з подальшим руйнуванням пе­рерізу балки.

Для сталебетонних балок з одинарним арму­ванням можливий підвищений відсоток армуван­ня (5,0 % і більше) при застосуванні високих кла­сів бетону та зменшених розмірах поперечних перерізів.

Стиснену стрічкову арматуру в перерізі за­стосовують тоді, коли зовнішній згинальний мо-

МІЦНІСТЬ, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ СТАЛЕБЕТОННИХ БАЛОК

I 360 I

20

І 340 JI

,20

. 380 _

П

МІЦНІСТЬ, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ СТАЛЕБЕТОННИХ БАЛОК

Рис. 10.8. Поперечні перерізи сталебетонних балок: а — сталебетонні плити, армовані профільованим сталевим настилом; б, в — попередньо напружені ригелі з одинарним та подвійним стрічковим армуванням І = 12,0 м; г, д — попередньо напружені підкранові балки з прольотом 6 і 12 м; е — попередньо напружена балка покриття з прольотом 18 м.

V

>3eo>

Мент перевищує граничний, який може сприйняти стиснена зона бетону. Доцільно застосувати її для підвищення несучої здатності, жорсткості пере­різу, коли треба зменшити його розміри, особливо висоту, і при цьому зберегти попередню несучу здатність та жорсткість.

За результатами досліджень сталебетонних балок з подвійним стрічковим армуванням опти­мальне відношення стисненої арматури до роз­тягненої становить 0,34—0,39 для бетонів класів М400—М200 відповідно з армуванням 5 і 3 %.

Сталебетонні балки з подвійним стрічковим армуванням порівняно зі сталевими балками дво­таврового перерізу рівної висоти та однакової не­сучої здатності мають меншу деформативність і тому при оптимальному відношенні стисненої стріч­кової арматури до розтягненої можна одержати економію сталі до ЗО % і більше. Це дає підставу рекомендувати ці балки для застосування в де­яких галузях будівництва поряд зі сталевими.

Міцність сталебетонних балок за похилими перерізами визначають за методикою розрахунку залізобетонних елементів. Після розрахунку бал­ки додатково перевіряють міцність з'єднань - анкерів на ділянках між поперечними вертикаль­ними стержнями.

Конструктивне рішення сталебетонної балки зі зовнішньою гладкою стрічковою арматурою пе­редбачає обов'язкове встановлення торцевих жорстких упорів на опорах. Розраховуючи тор­цеві жорсткі упори на міцність, доцільно брати до уваги повне розрахункове зусилля в розтяг­неній стрічковій арматурі.

Тріщиностійкість. На відміну від залізо­бетонних елементів, у яких відстань між тріщи­нами визначається згідно з рівнянням, в основі якого розрахунковий опір бетону на розтяг, у ста­лебетонних балках відстань між тріщинами є зна­чення, наперед задане кроком розміщення по­перечних вертикальних стержнів у балці.

Ширина розкриття тріщини для сталебетон­них балок з одинарним і подвійним армуванням перебуває в лінійній залежності від середнього напруження в розтягненій стрічковій арматурі. Це дає змогу вважати, що відстань між тріщинами дорівнює проектному кроку поперечних стержнів Щср, та визначити в сталебетонних балках роз­рахункову ширину розкриття тріщини:

Ар = ш Гір

"т yji с1 *тп, ср»

Де vj/д — коефіцієнт, що враховує нерівномірність розподілу крайових деформацій бетону стисненої зони на ділянках між тріщинами. При цьому дос­лідне значення коефіцієнта перебуває в межах 0,84—0,97. Для розрахунків як для короткочас­ного, так і для тривалого навантаження доцільно приймати середнє їх значення і)/л = 0,9, а на­пруження у листовій арматурі:

М

W

На тріщиностійкість і місця появи перших тріщин у сталебетонних балках суттєво впливає крок між поперечними стержнями (анкерами) в поздовжньому напрямку і крок між ними по ши­рині бетонного перерізу балки.

У стадії експлуатаційних навантажень макси­мальна ширина розкриття тріщин у сталебетон­них балках з одинарним армуванням становить 0,05...0,07 мм, що вдвічі менше, ніж в залізобе­тонних балках. При цьому ширина розкриття тріщини біля стрічкової арматури на 10... 15 % менша, ніж ширина розкриття тріщини, віддале­ної на відстань ЗО мм від краю сталевого листа. Це є наслідком підвищеної властивості бетону до розтягу в межах зони впливу стрічкової арма­тури.

Конструктивні властивості сталебетонних ба­лок свідчать про те, що розрахунок на тріщи­ностійкість можна звести до визначення ширини розкритої тріщини на стадії експлуатації та по­рівняння цих значень з граничними.

Визначення прогинів сталебетонних балок для різних стадій роботи, особливо для стадії експлуатації, має важливе значення. Роз­рахункові значення деформацій, зокрема прогинів для згинаних елементів, не мають бути більшими, ніж граничні.

Прогин згинаних елементів залежить від їх жорсткості. Жорсткість В залізобетонних і ста­лебетонних елементів в одному й тому ж перерізі до і після появи тріщин у бетоні розтягненої зони різна.

(10.20)

У простішому випадку прогин плит, панелей балок від рівномірно розподіленого навантаження визначають за формулою

5 ql2

F 384 ' В"

Прогин в однопролітних балках, консолях від різного навантаження визначають за кривизною або жорсткістю:

(10.23)

Для вільно опертої балки: при рівномірно роз-

. с 5

Поділеному навантаженні Ь = —, при зосеред­женій силі на середині прольоту S = 1/12, при двох рівнозначних моментах на кінцях £ = 1/8.

Дослідження деформативності сталебетонних балок із одинарним і подвійним армуванням під­тверджують можливість застосування методики розрахунку визначення кривизни, жорсткості з урахуванням особливостей стрічкового армування.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.