Металеві конструкції

КОРОЗІЯ І ЗАХИСТ ВІД НЕЇ

Корозія — це процес руйнування металу внас­лідок хімічного, біохімічного чи електрохімічного впливу навколишнього середовища.

Існують такі види корозії: газова, атмосферна, в електролітах, у рідинах, які не є електролітами (здебільшого органічних, наприклад, у бензині), ґрунтова, структурна (коли руйнується один з елементів структури), електрична (під впливом електричних, особливо блукаючих струмів), кон­тактна (коли між різними металами у місці кон­такту виникає різниця електричних потенціалів), щілинкова (у вузьких зазорах між різними де­талями), при дії нормальних чи дотичних напру­жень, біологічна (під впливом мікроорганізмів та продуктів їх життєдіяльності) та інші.

Швидкість корозії залежить від багатьох фак­торів, але вирішальною є наявність в навколиш­ньому середовищі агресивних речовин і вологи. Вступаючи у хімічні реакції з агресивними склад­никами (насамперед з киснем), метал руйнується. Волога створює передумови для електрохімічної корозії і пришвидшує цей процес.

На рис. 2.13 зображена принципова залежність швидкості V атмосферної корозії сталі від тов­щини плівки адсорбованої вологи t. Ділянка 1 є областю сухої корозії внаслідок окиснення заліза киснем повітря. Втрати металу дуже незначні, практично ними можна нехтувати.

Швидкість вологої корозії під адсорбційними

Плівками води завтовшки 1____ 10 мкм (ділянка 2 на

Рис. 2.13) досягає найвищих значень. Розчинення складових компонентів металу та особливо пилу адсорбованою вологою призводить до утворення

КОРОЗІЯ І ЗАХИСТ ВІД НЕЇ

Рис. 2.13. Швидкість корозії.

Водних розчинів електролітів і виникнення елект­ричних потенціалів і струмів. Що більша різниця потенціалів і сила струму, то інтенсивніша ко­розія. Зі збільшенням товщини плівки до 1 MM (так звана мокра корозія) швидкість корозії змен­шується внаслідок утруднення доступу кисню. При товщині шару води понад 1 мм швидкість корозії практично постійна. Це так звана корозія в електролітах.

Забрудненість атмосфери додатково пришвид­шує руйнування металу. В умовах відносно чис­того повітря сіл швидкість корозії близько 0,004 мм/рік; у містах це значення може досягати 0,03-0,06 мм/рік; у промислових центрах — 0,04...0,11 мм/рік; в умовах морського повітря, що містить велику кількість ВОЛОГИ І СО. тШІ — 0,07—0,16 мм/рік. У середині виробничих будівель, у тому числі й сільських, де рівень забруднення значний, швидкість корозії ще вища.

При температурах 0...+60 °С швидкість корозії майже незмінна, при вищих температурах через швидке випаровування вологи — знижується. Швидкість корозії сповільнюється і при зниженні температури внаслідок замерзання води. При -20 °С і нижче корозія практично припиняється. Дуже високі температури сприяють зростанню швид­кості корозії внаслідок прискорення процесів окиснення та інших хімічних реакцій.

Пришвидшує корозійний процес і наявність напружень у металі. Оскільки деформовані місця мають нижчий потенціал, то між деформованими та недеформованими ділянками конструкції! ви­никає різниця потенціалів, яка при наявності електроліту зумовлює швидку корозію. Так само різні потенціали мають метал і продукти його ко­розії.

Економічні збитки від усіх видів корозії дуже значні. У промислово розвинених країнах з ве­ликими фондами металу вони становлять у се­редньому 4 % національного доходу. Через коро­зію втрачається до 1 /6 виплавленого металу. Цим пояснюється актуальність питань захисту металу від агресивних впливів.

У будівельних конструкціях найширше засто­совують захисні покриття лакофарбовими мате­ріалами і більш стійкими металами, в окремих

<4 ■ і <м

£

0,225 0,200 0,175 0,150 0,125 0,108

О

Форма перерізу Рис. 2.14. Швидкість корозії профілів.

Випадках вводять відповідні домішки до складу сталі.

Захисні покриття виконують з природних (олійних) чи синтетичних (алкідних, меламінових, кремнійорганічних, епоксидних та інших) мате­ріалів, які утворюють щільну плівку, стійку до атмосферних і хімічних впливів. Перед нанесен­ням покриття обов'язково - очищують поверхню металу від бруду, окалини, оксидів, вологи, на­носять шар грунтівки, яка забезпечує надійне зчеплення захисного шару з поверхнею металу. Детально проектування захисту конструкцій від корозії регламентується нормативними докумен­тами (наприклад, СНиП 2.03.11—85).

Добрим захистом, хоч і дорогим, є покриття сталі шаром стійкого до корозії металу. Сталеві конструкції цинкують або покривають алюмінієм. Алюмінієві сплави, які мають недостатню корозій­ну стійкість, покривають шаром чистого алюмінію.

<^

О

U")

О ГО

Цинк окиснюється значно повільніше, ніж залізо. Якщо ж цинкова оболонка пошкоджується, то внаслідок нижчого електричного потенціалу цинк стає анодом. При електрохімічній корозії завжди в першу чергу руйнується метал з ниж­чим потенціалом (анод). Тобто маємо так зване захисне анодне покриття. Алюміній має ще ниж­чий потенціал. Тому він активніше захищає сталь від руйнування, ніж цинк. Окрім цього, на по­верхні алюмінію виникає щільна плівка оксидів, яка герметично прилягає до поверхні металу і тим самим запобігає окисненню як сталі, так і алюмі­нієвих сплавів.

Важливим фактором забезпечення корозійної стійкості конструкцій та їх елементів є правильне конструювання і, в першу чергу, вибір форми.

Найбільші втрати від корозії спостерігаються у конструкціях покрівель (кроквяних фермах, прогонах, з'єднаннях), елементи яких мають тонкі стінки і велику площу горизонтальних поверхонь. Стійкіші до корозії колони, підкранові балки, еле­менти яких мають більшу товщину. Вища стій­кість до корозії у цих випадках пояснюється також вертикальним положенням більшої части­ни елементів перерізу, що утруднює відкладення пилу. Пил адсорбує вологу з повітря і містить широкий спектр хімічних елементів та їх сполук, створюючи тим самим найсприятливіші умови для електрохімічної корозії.

Найвищу стійкість проти корозії мають зам­кнуті профілі, внутрішній об'єм яких загермети - зований, наприклад, труби або гнутозварні про­філі квадратного та прямокутного перерізу. Особ­ливо відзначаються круглі труби, на поверхні яких відкладається значно менше пилу. Найне - сприятливішими є двотаври з широкими полич­ками, де можливі значні відкладення пилу, а також таврові перерізи, складені з двох кутників, у зазорі між якими практично неможливо вико­нати захист від корозії. На рис. 2.14 зображені результати досліджень корозійної стійкості еле­ментів різних профілів

В особливо несприятливих умовах (сильно аг­ресивні середовища, високі температури тощо) доцільно використовувати спеціальні сталі, які містять домішки, що підвищують корозійну стій­кість. Наприклад, мідь на 20...30 % підвищує ко­розійну стійкість у середовищі промислових під­приємств, а в морському повітрі практично не впливає; марганець знижує корозійну стійкість на промислових підприємствах і дещо підвищує у морському повітрі; хром, нікель та інші легуючі компоненти суттєво підвищують її у більшості се­редовищ. Але при цьому необхідно зазначити, що зростання обсягів виплавлення легованих сталей стримується малими запасами легуючих компо­нентів у природі та їх високою вартістю.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.