Металеві конструкції

ГРУПИ ГРАНИЧНИХ СТАНІВ

Метою розрахунку будівельних конструкцій є за­безпечення необхідних умов експлуатації будівлі чи споруди і достатньої їх міцності при наймен­ших витратах матеріалів та праці на виготов­лення, монтаж і експлуатацію, тобто найменшій зведеній вартості. Останнім часом конструкції розраховують на силові та інші впливи за гра­ничними станами, при яких вони перестають за­довольняти вимоги, поставлені під час зведення й експлуатації.

Граничні стани об'єднують у дві групи:

Граничні стани першої групи призводять до вичерпання несучої здатності конструкцій, зумов­люють їх непридатність до подальшої експлуа­тації;

Граничні стани другої групи зумовлюють не­придатність конструкцій до нормальної експлуа­тації чи знижують їх довговічність внаслідок значного деформування.

Нормальною вважають експлуатацію, яка здійснюється відповідно до технологічних або по­бутових умов без обмежень, передбачених у нор­мах чи завданні на проектування. При граничних станах другої групи експлуатація конструкцій можлива лише при встановленні відповідних об­межень.

Найпоширенішими граничними станами пер­шої групи є в'язке, крихке, втомне чи іншого ха­рактеру руйнування, спричинене силовими впли­вами; руйнування від одночасної дії силових фак­торів та несприятливих впливів зовнішнього се­редовища; загальна втрата стійкості форми; втрата стійкості положення; якісна зміна конфігу­рації; резонансні коливання; стани, при яких ви­никає необхідність припинити експлуатацію через текучість матеріалу, зсуви у з'єднаннях, пов­зучість, наявність тріщин у металевих конструк­ціях тощо.

До граничних станів другої групи належать надмірні переміщення, осідання, кути поворотів, коливання, розкриття тріщин у залізобетонних конструкціях.

Надійність конструкцій забезпечується розра­хунком, який повинен враховувати невигідні зна­чення навантажень та їх поєднання, несприятливі виливи, можливі відхилення у механічних харак­теристиках матеріалів, а також умови експлуа­тації й особливості роботи конструкції. Розраху­нок виконують на основі ідеалізованих припущень та розрахункових схем, які мають відображати дійсні передумови роботи конструкції. При необ­хідності враховують геометричну і фізичну не - лінійність, деформаційні властивості матеріалів, просторову роботу конструкцій.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.