Металеві конструкції

ФЕРМИ З ГНУТИХ ЗВАРНИХ КОРОБЧАСТИХ ПРОФІЛІВ

Металомісткість ферм з гнутих профілів на 15...25 % менша від металомісткості ферм з пар­них кутників. Для легких сталевих ферм засто­совують гнуті зварні профілі квадратного або прямокутного перерізу згідно з сортаментом ТК 36-2287-80.

Товщину гнутозварних профілів для забезпе­чення зварюваності швів у вузлах приймають не менше 3 мм, причому різниця товщин профілів однакового розміру в одній фермі повинна бути не менша 2 мм.

Для стиснених поясів і розкосів доцільно за­стосовувати квадратні профілі, а при безпрогін - них покрівлях верхній пояс доцільно приймати з прямокутних профілів, встановлених з більшою жорсткістю у площині ферми. Для розтягнених елементів ферм застосовують як квадратні, так і прямокутні профілі, встановлені з більшою жорсткістю з площини ферми.

Вузли ферм з гнутозварних профілів показані на рис. 6.22—6.25.

Ширина поясів ферми з умови прикріплення елементів решітки у вузлах повинна бути на 61 (t — товщина стінок поясу) більшою за ширину розкосів і стояків. У фермах з гнутозварних про­філів більш доцільними є вузли з двох елементів решітки, що не призводить до концентрації місце­вих напружень. Проте вузол може мати трикутну решітку, яка включає також стояк, тобто у вузлі збігаються три стержні. У даному випадку до­пускається децентрування елементів решітки з розташуванням їх центра на зовнішньому боці поясу ферми. Це забезпечує достатній простір між торцями елементів решітки. Вузлові ексцент­риситети до 0,25h не враховують. При більших ексцентриситетах вважають, що вузловий момент сприймається тільки сусідніми панелями поясу.

У місцях прикладання зосередженого наван­таження на поясах передбачаються накладки, прокладки, ребра та інші деталі, які зменшують місцеві напруження і не допускають виникнення місцевих деформацій та пошкоджень.

Підбір поперечного перерізу розтяг­нених елементів із гнутозварних профілів ви­конують у такій послідовності:

ФЕРМИ З ГНУТИХ ЗВАРНИХ КОРОБЧАСТИХ ПРОФІЛІВ

----------- - U

No

А — опорнии;

Рис. 6.22. Вузли ферм із гнутозварних профілів: — трикутна решітка; в — розкісна решітка; г — з'єднання стояка з поясом ферми.

Винно перевищувати 5 % за умови, що найближ­ча менша товщина профілю прийнятого короб­частого перерізу має перенапруження.

Для стиснених елементів ферм підбір поперечного перерізу починається з попереднього вибору габаритів профілю. Висоту профілю стис­неного поясу ферми приймають h = (l/15—-1/25) І, у стиснених розкосах h = (1/25—1/40)і, стисне­них стояках h = (1/35—1/45)Z. Ширину b еле­ментів решітки приймають приблизно 0,85 ши­рини поясів і в усіх випадках не менше 0,6Ь. Ра­діус інерції гнутозварних елементів визначають наближено залежно від висоти та ширини профі­лю іх = 0,39h та іу = 0,39Ь. Далі знаходимо

ФЕРМИ З ГНУТИХ ЗВАРНИХ КОРОБЧАСТИХ ПРОФІЛІВ

Рис. 6.23. З'єднання елемента решітки з поясом ферми.

ФЕРМИ З ГНУТИХ ЗВАРНИХ КОРОБЧАСТИХ ПРОФІЛІВ

Гнучкість X = < А1іт, за гнучкістю із таблиць ви­значаємо коефіцієнт поздовжнього згину ф (табл. 1 лолатка 8).

ФЕРМИ З ГНУТИХ ЗВАРНИХ КОРОБЧАСТИХ ПРОФІЛІВ

Рис. 6.24. Опирання прогона на підкладку (а); на підкладку з ребрами (б). 3000

ФЕРМИ З ГНУТИХ ЗВАРНИХ КОРОБЧАСТИХ ПРОФІЛІВ

ФЕРМИ З ГНУТИХ ЗВАРНИХ КОРОБЧАСТИХ ПРОФІЛІВ

Рис. 6.25. Вузли кроквяних ферм з труб прямокутного перерізу.

Потрібну площу поперечного перерізу стисне­ного елемента визначаємо за формулою (6.5):

N

Л-al = -------------------------------------- •

УсФ Kj

За габаритами h, b та одержаною площею перерізу вибирають відповідний профіль з сор­таменту ТУ 36-2287-80 (табл. 1, 2 додатка 9) та перевіряють на стійкість при центральному стис­ку з урахуванням фактичних параметрів (А, і, X, ф) згідно з формулами нормативних вимог.

Вибір перерізу профілю вважають вдалим, тобто економічним, якщо недонагіруження не пе­ревищує 5 % за умови, що менший товщиною про­філь за сортаментом буде перенапружений.

У безфаєонкових вузлах ферм з гнутозварних профілів перевіряють міцність зварних швів, які прикріплюють елементи решітки до поясів.

Розрахункову довжину зварних швів прикріп­лення елементів решітки до поясу визначають за формулою

L

2

Hd — 6 td + l,5ntd

+ (bd - 6td + l,5Titd) - 1,

Sm a

(6.13)

Де hci, td, b(і — висота, товщина і ширина розкосу, а висота зварного шва

N

К( =

(6.14)

^КХР^ЇОУіо)

Якщо к^ > 1,21, необхідно передбачати збільшен­ня товщини стінок елементів решітки або підси­лення накладками.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.