Металеві конструкції

ЦЕНТРОВО-СТИСНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ. МІЦНІСТЬ І СТІЙКІСТЬ

Міцність коротких центрово-стиснених стержнів розраховують аналогічно до центрово-розтягне­них за формулою (3.5), що пояснюється відповід­ністю діаграм розтягу та стиску металу.

У довгих стиснених елементах несуча здат­ність вичерпується внаслідок втрати стійкості. Якщо прямий стержень стискати центрально при­кладеною силою, то він буде залишатися прямо­лінійним і навіть при невеликому відхиленні, зу­мовленому деяким впливом, повертатиметься у попередній прямолінійний стан після припинення впливу. Тобто стержень перебуває у стійкому стані рівноваги. При поступовому збільшенні на­вантаження стискальна сила досягає такого зна­чення, що будь-яке невелике відхилення стержня від початкового прямолінійного зумовлює швидке зростання викривлення. У цьому випадку осьова сила досягає свого критичного значення.

Значення критичного навантаження і відповід­ного йому критичного напруження залежить від способу закріплення стержня та геометричних характеристик перерізу. Збільшення кількості зв'язків, якими закріплені кінці стержня, зумов­лює підвищення несучої здатності. За основу для порівняння взято стержень з шарнірним закріп­ленням кінців (рис. 3.2, а). Зміна способу кріплен­ня (рис. 3.2, б, в, г) спричинює зміну форми по­здовжнього згину при втраті стійкості. Але її можна привести до основної схеми шляхом заміни дійсної довжини І її розрахунковим значенням Ze[:

Lel = x-l, (3.7)

Де р — коефіцієнт зведення довжини стержня.

N_

Аналогічним чином впливає жорсткість пере­різу. Чим вищий момент інерції перерізу стержня І при сталій площі, тим вища його несуча здат­ність. Застосуємо відому з курсу опору матеріалів формулу обчислення критичного навантаження

11=1

Н * І

1 І -

Літ -

Рис. 3.2. Розрахункові довжини стиснених стержнів.

Стержня, виведену

Для центрово-стисненого Ейлером:

Ішп lef

Fr,. = п2Е

(3.8)

Перейшовши до критичних напружень Frr U^E ЛпІП

Сг

Min

А

А

•ef

ПІП *

Та підставивши радіус інерції г, і гнучкість А = -—,

Lmin

(3.9)

О... =

Одержуємо

7Г£

А2 '

Таким чином, несуча здатність залежить лише від гнучкості стержня, оскільки чисельник — ве­личина стала. Отже, несучу здатність стержня можна підвищити за рахунок зменшення гнуч­кості, не збільшуючи площі перерізу і, тим самим, матеріаломісткості.

Формула Ейлера справедлива лише для ста­лих значень модуля пружності металу Е, що спос­терігається при великих гнучкостях і напружен­нях, менших за межу пропорційності. Водночас розрахунковий опір металу має вищі значення. Теоретичне обчислення критичних напружень дуже ускладнюється, оскільки втрата стійкості проходить при частковому розвиткові пластичних деформацій і змінних значеннях Е. Сьогодні цю задачу розв'язують, використовуючи замість мо­дуля пружності Е зведений модуль Т, за допо­могою якого стержень, що працює у пружно - пластичній стадії, замінюють еквівалентним йому пружним ([27], с. 70—77). У нормативних доку­ментах критичні напруження рекомендовано об­числювати спрощено як добуток розрахункового опору Ry і коефіцієнта поздовжнього згину <р:

Осг = Ry ■ ф. (3.10)

Р=2 /

І

І,

[1=0, 7

І «

• о

Р=0,5

Jr

С5

II

Таким чином, перевірка стійкості матиме виг­ляд

O<otr, (3.11)

Або у розгорнутому вигляді з урахуванням ко­ефіцієнта умов роботи конструкції

Ct = ^<R„-(p-Yc - (3-12)

ГІри обчисленні коефіцієнта ф доцільно вико­ристовувати таблиці (наприклад, табл. 1 додат­ка 8), в яких подано його значення залежно від гнучкості. У нормах також наведені аналітичні за­лежності з використанням умовної гнучкості:

X = Л (3.13)

Отримані за рекомендаціями норм значення коефіцієнта поздовжнього згину дещо нижчі, ніж за формулою Ейлера. Рівняння Ейлера справед­ливе для ідеально прямолінійного стержня в умо­вах центрового стиску. Разом з тим реальні еле­менти практично завжди мають деяку кривизну, а при завантаженні спостерігаються випадкові ексцентриситети. Це знижує стійкість стержнів і враховується шляхом зменшення коефіцієнта ф.

У дуже гнучких стержнях зазначені випад­ковості можуть призвести до передчасної втрати

Ь Ь +--------------- ¥ і"-------------------------- 1

Стійкості. Тому нормами встановлено граничні значення гнучкості.

Критичний стан наскрізного стисненого стерж­ня складеного перерізу, окремі частини якого — вітки, з'єднані планками або решітками (рис. 3.3), визначатиметься не тільки гнучкістю власне стержня, а й жорсткістю з'єднувальних елементів (планок чи решіток). Коефіцієнт поздовжнього згину щодо вільної осі приймають, як для суціль­них перерізів, за зведеною гнучкістю що вра­ховує податливість з'єднання за допомогою пла­нок чи решіток.

У сталевих стержнях на планках

Kf = Щ + 0,82Xf (1 + п), (3.14)

Або

>,.| = ^ + Хі, (3.15)

Де ку —- гнучкість всього стержня щодо вільної осі у — у, обчислена, як для суцільного перерізу;

, Ц

Л] = — — гнучкість окремої вітки щодо власної осі hi і

Перерізу у, — ylt паралельної вільній (рис. 3.3); Ь b

ЦЕНТРОВО-СТИСНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ. МІЦНІСТЬ І СТІЙКІСТЬ

Рис. 3.3. Стержні складеного перерізу: а — з решітками: а — на планках; б, г — відповідні розрахункові схеми.

4---------- f 4-------------- lt,( — розрахункова довжина вітки; г, Уі — радіус

Інерції перерізу вітки відносно осі уі — у2-

Формула (3.14) використовується при співвід­ношенні погонних жорсткостей окремих віток і планок, що їх з'єднують:

N = (3.16)

Ll ls о

Де /()і та /„. — відповідно моменти інерції перерізів вітки та планки відносно осей г/, — ух та 1—1.

Формула (3.15) справджується при п < - jr.

(3.17)

У наскрізних стержнях складеного перерізу зі з'єднувальними решітками зведену гнучкість об­числюють

Kr = VxJ + (Xj

Ad,

Де А — площа перерізу всього стержня; А(; — площа перерізу розкосів решіток; о^ — ко­ефіцієнт, який залежить від кута розміщення роз­косу і визначається за формулою значення коефіцієнта умов роботи yt. = 0,75, оскільки кутник, що є розкосом, кріпиться до стержня колони однією поличкою.

Обчислюючи гнучкість розкосу, використову­ють найменше значення радіуса інерції кутника. На зусилля N<i розраховують також з'єднання розкосу з вітками колони.

При обчисленні зусиль у планках стержень складеного перерізу розглядають як раму, де сто­яками є вітки перерізу, а ригелями — планки. Виходячи з рівноваги вузла приєднання ригеля до стояка

Q.,-| = Q-|,

Одержуємо перерізувальну силу в планці:

(3.21)

Q = Q, І

І відповідно згинальний момент:

M = Q|.

(3.22)

(3.18)

Де а, Ь, її — умовні позначки згідно з рис. 3.3.

У стержнях складеного перерізу гнучкість ок­ремих віток не повинна перевищувати 40 та зведеної гнучкості X(.f всього стержня. Коли ж ці умови не виконуються, то можливе руйнування стержня внаслідок втрати стійкості однією з віток перерізу.

Для перерізів, складених з кутників, стержнів з алюмінієвих сплавів та в інших випадках при обчисленні А. ег використовують відповідні реко­мендації нормативних документів.

А

= 10

1%'

Розрахунки з'єднувальних елементів (решіток чи планок) стиснених стержнів виконують на дію умовної гіерерізувальної сили:

За дією цих зусиль перевіряють міцність власне планок, а також засобів їх приєднання.

Перерізи з кутників, швелерів тощо, з'єднаних впритул або через прокладки, перевіряють як суцільні. Але при цьому відстань між проклад­ками (в просвіті) або між центрами крайніх болтів не повинна перевищувати 40г (і — радіус інерції кутника чи швелера).

У таврових і двотаврових складених перерізах значення г приймають відносно осі, паралельної площині розміщення прокладок, а в хрестових перерізах — мінімальним.

Перевірку стійкості стержня складеного пере­різу відносно матеріальної осі х — х здійснюють як суцільного.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.