Металеві конструкції

БАЗИ КОЛОН


Бази (башмаки) колони розподіляють концентро­ваний тиск від стержня колон на площу фунда­менту та забезпечують закріплення нижньої час-

База позацентрово-стисненої колони спричи­нює нерівномірний тиск на поверхню фундаменту. У напрямку дії моменту під плитою бази вини­кають стискальні зусилля, а з протилежного боку — зусилля розтягу, які відривають базу від фундаменту (рис. 6.36).

Розтягувальні зусилля сприймають анкерні болти, які прикріплюють базу до фундаменту і за - щемлюють колони.

_/v Ап

.................. N 6М ^ D,„ noi

М

А,

Під час конструювання бази спочатку зада­ються шириною бази В. Ширина плити бази прий­мається на 100...150 мм більшою за ширину пере­різу колони. Довжину визначають за умови, що максимальне напруження біля краю плити в бе­тоні фундаменту Стах було меншим розрахунко­вого опору бетону на стиск:

B. max

АЬп = -^~' (6.ЮЗ)

NRbtYb

Де п — кількість анкерних болтів з одного боку бази; Rbt — розрахунковий опір сталі анкерного болта.

Величину а отримують з геометричних спів­відношень

2 З'

-L.

.max

Де с = •

Шах mm

А =

Розмір плеча анкерних болтів у визначають таким чином. Спочатку конструюють деталь кріп­лення анкера до бази колони, тобто обчислюють розмір е, який становить 75...100 мм.

(6.104)

Відстань до розтягненого анкерного болта одержують з рівняння

У = Ь-- + е.

При цьому найбільша величина напруження розтягу з протилежного боку:

М

W„„

У цьому випадку комбінація навантаження для визначення N і М найбільш невигідна.

Потрібна довжина плити L при заданій ширині В і розрахунковому опорі бетону Rb визначається при розв'язуванні рівнянь

NL + 6М = RbBLz; RbBL2 - NL - 6М = О;

V

N

Ш BRh

+

2BRh

(6.100)

N

(6.101)

2 BRh

Після визначення розмірів плити L та В по­чинають конструювання бази та обчислюють тов­щину плити, припускаючи, що остання з рівно­мірно розподіленим завантаженням. Якщо тиск під плитою фундаменту ch на розрахункових ді­лянках розподіляється нерівномірно, то для виз­начення згинальних моментів приймається рівно­мірно розподіленим і дорівнює найбільшому зна­ченню в межах кожної ділянки.

Товщина плити бази, елементи бази та зварні шви розраховують, як у центрово-стиснених ко­лонах.

6 М BL2

N А,„

N BL

(6.99)

Вь.

При розрахунку анкерних болтів приймають умову, що сила розтягу Fa, яка визначається роз­тягненою зоною ■ епюри напружень, повністю сприймається анкерними болтами. Використовую­чи рівняння рівноваги сил відносно центра ваги стисненої зони М = N ■ а — Fa - у = 0, знаходимо зусилля в анкерних болтах.

БАЗИ КОЛОН

Для розрахунку анкерних болтів необхідно приймати комбінацію навантаження, яка дає при мінімальній N максимальну величину М (наири-

М - Na У

І відповідно площу перерізу одного анкерного болта (визначаємо за нарізкою):

Рис. 6.36. Розрахункова конструктивна схема суцільної бази колони:

А — навантаження позацентрово-стисненої колони; б — характер напруження бази колони; в — поперечний переріз бази.

Клад, постійне навантаження і навантаження від вітру без кранів і снігу).

Анкерні болти приймають діаметром від 20 до 76 мм, оскільки більші діаметри болтів складні для виготовлення.

Анкерні болти закріплюють на спеціальних столиках і анкерних плитках. Анкерні столики працюють на згин від зусилля в анкерних болтах. Анкерні плитки опираються на траверси і пра­цюють як балки на двох опорах. При великих відстанях між траверсами для анкерних болтів установлюють балочку з двох швелерів.

При ширині наскрізної колони 1 м і більше під кожну вітку виконують свою базу, тобто про­ектується база роздільного типу (рис. 6.37). Вітки наскрізної колони навантажені поздовжніми осьо­вими силами, тому розраховують і конструюють як бази центрово-стиснених колон.

Кожну базу колони розраховують на свою комбінацію згинального моменту і поздовжньої сили, які зумовлюють найбільші зусилля стиску в нижньому перерізі колони.

При великому значенні згинального моменту і невеликій поздовжній силі в одній із віток може виникнути розтягуюче зусилля. Це зусилля сприй­мається анкерними болтами і визначається за формулою

F„ = ■

М - М-уЦ2)

" 11

IE

][

IE

ЗІ

ЗІ

ІЕ*

ЗІ

БАЗИ КОЛОН

А-А

К

(6.105)

Де hH — відстань між анкерними болтами.

Анкерні болти розміщують на осях віток колон і кріплять на столиках за допомогою анкерних плиток.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.