Металеві конструкції

АРКОВІ КОНСТРУКЦІЇ

Аркові покриття застосовують для великих прольотів (60-80 м). Основні його переваги — мала маса конструкцій. Це пояснюється тим, що арка є розпірною системою і переріз працює переважно на стиск і незначний за величиною згинальний момент. Проте аркова конструкція більш деформівна порівняно з рамою, оскільки погонна жорсткість арки іа менша від погонної жорсткості ригеля рами

Іа = І~І<Т = (7-3)

Де Іа, S — момент інерції та довжина дуги арки; 7р, І — момент інерції та проліт рами.

Ось чому аркові конструкції застосовують у великопролітних покриттях, де немає динамічних або значних горизонтальних сил, у павільйонах, критих ринках, спортивних залах тощо.

За статичною схемою арки поділяють на три­шарнірні, двошарнірні та безшарнірні.

Доцільність того чи іншого типу арок можна визначити за епюрою моментів (рис. 7.12). Най­більший згинальний момент виникає в чверті про­льоту тришарнірної арки, тому її конструк-

Ишпшшт-я

АРКОВІ КОНСТРУКЦІЇ

Рис. 7.12. Статичні схеми й епюри моментів у арках від рівномірно розподіленого навантаження: І — тришарнірна; 2 — двошарнірна; З — безшарнірна.

Ція найбільш важка й досить рідко застосовується на практиці.

У безшарнірних арках моменти всередині прольоту найменші і зростають на невеликих ді­лянках біля опор, цим зумовлюється те, що вони за масою найлегші. Безшарнірні арки доцільно за­стосовувати за наявності міцних, скелястих грун­тів, у протилежному випадку витрати матеріалу на фундаменти значною мірою перекриють еко­номію матеріалу, одержану за рахунок конструк­ції арки.

Найчастіше застосовують двошарнірні арки, в яких згинальні моменти розподіляються по про­льоту більш-менш рівномірно, а їх обриси доціль­но приймати з паралельними поясами.

Двошарнірні арки найбільш економічні за вит­ратами матеріалу, простіші у виготовленні та монтажі, що сприяє широкому їх застосуванню.

АРКОВІ КОНСТРУКЦІЇ

Арка

Рис. 7.13. Компонування аркового покриття: о, б — конструктивна схема арки з розташуванням наскрізних ферм прольотів; в — схема спарених арок.

Порівняно з рамою арка займає більший про­стір, оскільки в аркових покриттях біля опор є

H_ 1 , 1

Т

Ш

ІЗ 461-1

Т-~5ъ+т

Fh

!V, 1

L<60000

1 FVJ

A

H 1 1

4

1 TU Ъи

+

¥4

Fh

4

Fh

Fv. l

1=60000-150000

Fv.2

Рис. 7.14. Конструктивні схеми й типи перерізів двошарнірних арок: а — суцільні; б — наскрізні.

Зони, які не можуть повністю використовуватись. Основними розмірами арок є проліт І і стріла (ви­сота) підйому арки /.

Оптимальне співвідношення f/l ~ 1/4—1/6. При збільшенні висоти арок нормальна сила та розпір зменшуються, а згинальний момент значно зростає і навпаки, зменшення висоти підйому арки збільшує нормальну силу та розпір і змен­шує згинальний момент. Цьому значною мірою сприяє вітрове навантаження.

У поздовжньому напрямку будівлі арки розмі­щують з кроком від 12 до 24 м. З конструктивною метою між арками розташовують наскрізні фер - ми-прольоти з кроком 4...7 м, на яких укладаються плити покрівлі (рис. 7.13, а). Одночасно наскрізні ферми-прольоти використовують як зв'язки і за­безпечують цим стійкість нижнього поясу арки. Для зручності монтажу та забезпечення стійкості арок застосовують спарені арки, що дає змогу ви­готовляти їх на заводі секціями довжиною 4...6 м (рис. 7,13, в).

Конструктивно арки бувають суцільного й на­скрізного перерізу. Арки суцільного перерізу мають висоту 1/50—1/80 прольоту і застосову­ються при прольотах до 60 м (рис. 7.14, а). Переріз суцільних арок виконують у вигляді зварного ши - рокополичкового двотавра, труби, двох швелерів або двотаврів, з'єднаних планками. Для прольотів понад 60 м застосовують переважно наскрізні арки з паралельними поясами (рис. 7.14, б).

Наскрізні арки мають меншу жорсткість, ніж суцільні, тому висота їхнього перерізу збільшу­ється до 1/30...1/60 прольоту. Решітка наскрізних арок буває розкісна і трикутна. Пояси наскрізних арок виконують із кутників, швелерів, труб, дво­таврів. Для великих прольотів з великими зусил - лями наскрізні арки роблять просторовими у виг­ляді трикутного або чотирикутного поперечного перерізу.

Розрахунок арок починають з навантаження, яке складається з вертикального постійного (влас­ної маси арки та покрівлі) і тимчасового у вигляді снігу та вітру (рис. 7.15).

Двошарнірна арка — це статично невизначена система, в якій за невідому силу приймають розпір Fh. Розпір від рівномірно розподіленого на­вантаження в дво - і тришарнірних арках, у по­логих арках, окреслених за квадратною парабо­лою або іншою кривою, близькою до неї, визна­чають за формулою

(7.4)

Я/ 8/'

F>,=

Де qg — розрахункове постійне навантаження на арку.

Залежно від пологості арки змінюється розта­шування розрахункового снігового навантаження.

У пологих арках при f/l <1/8 згідно з нор­мативними правилами розрахункове снігове на­вантаження приймають рівномірно розподіленим; при f/l > 1/8 у двох варіантах: перший — у вигляді рівномірно рзподіленого навантаження, другий — у вигляді двох нерівних трикутників, вплив яких наближено можна замінити однобіч­ним рівномірно розподіленим навантаженням qs.

Розпір від тимчасового снігового навантаження для цих випадків визначають за формулами:

Qsh

F h. s, і =

(7.6)

H, s,2 16/"

С2

0,5со

193

Розрахунок на вітрове навантаження необхід но виконувати для крутих арок при f/l > 0,2.

АРКОВІ КОНСТРУКЦІЇ

Рис. 7.15. Розрахункова схема арки: 1 — постійне навантаження; 2—4 — навантаження від снігу.

Зусилля Мх, Nx, Q у будь-якому перерізі арки на відстані від опори одержують за формулами:

Мх= Мь~ Fhy; (7.7)

Nx = Qb sin a + Fh cos a;

Qx = Qb cos a - Fh sin a, (7.9)

Де Fh — розпір від постійного або тимчасового навантаження; Мь і Qb — момент і поперечна сила при розгляді арки як балки з прогоном 1 у — ордината осьової точки даного перерізу; a — кут між дотичною до осі арки і горизонталлю.

Найбільш невигідне поєднання поздовжньої сили та згинального моменту в розрахунковому перерізі у тришарнірних арках в 1/4Ї, у дво - шарнірних в 1/ЗІ, а в безшарнірних — на опорах.

Зусилля в елементах наскрізних арок визна­чають за формулами: у верхньому поясі

Wsup = - Nxa2/h - Mx/h - (7.10) у нижньому поясі

Nblt = - N3lal/h + Mx/h; (7.11)

Cos a Vd = Ух тг; cos p

У вертикальних стояках

Nd = Q:

(7.13)

У розкосі

(7.12)

= Q^/cos a,

Де at і a2 — відстані від центра ваги перерізу до відповідного поясу арки (рис. 7.16). Підбирають і перевіряють міцність та стійкість поперечних перерізів верхнього й нижнього поясів та еле­ментів решітки так само, як і стержнів легких ферм.

Стійкість арок забезпечують вертикальними зв'язками, які встановлюють через 16—20 ширин поясу арки.

Стійкість арки в її площині забезпечується при виконанні умови

N„>(1,2- 1,3) N, (7.14)

АРКОВІ КОНСТРУКЦІЇ

N.

Рис. 7.16. Розрахунок зусиль в елементах наскрізної арки

'sup

<M

Ninf *

Де N — розрахункова поздовжня сила в 1 /4 про­льоту від постійного навантаження на всьому прольоті и тимчасового снігового навантаження на половині прольоту; Ncr — розрахункова кри­тична сила, втрати стійкості арки.

Nn

(7.15)

Статична схема арки

F/l

1/20

1/5

1/3

1/2,5

Тришарнірна Двошарнірна Безшарнірна

<N С-

•-Г'4 о"

1,2 ІД

0,75

1,2 1,2 0,8

1,3 1,3 0,85

Таблиця 7.1

Коефіцієнт р в арках

(7.8)

Критичну силу Ncr можна визначити набли­жено за формулою Ейлера—Ясінського, прий­маючи за розрахункову довжину половину дуги арки s, помножену на коефіцієнт р (табл. 7.1):

N2EIx/0,5[is,

Де Іх — момент інерції перерізу арки в 1/4 про­льоту. Коефіцієнт розрахункової довжини р вра­ховує кривизну арки й залежить від співвідно­шення f/l.

Подібно до рам найбільш складними в арках є опорні та ключові шарніри. Наскрізні арки у цих вузлах переходять у суцільний переріз, і, та­ким чином, шарнірні вузли суцільних і наскрізних арок виконують однаково.

Затяжка в арці може розміщуватися на рівні опорних шарнірів або вище опор. Щоб уникнути провисання при неповному навантаженні, затяж­ку по всій довжині за допомогою підвісок при­кріпляють до арки. Кількість підвісок визначають залежно від максимальної гнучкості розтягненого елемента затяжки за формулою

Lef/i < 400,

Де г — радіус інерції перерізу затяжки відносно горизонтальної осі.

АРКОВІ КОНСТРУКЦІЇ

1005

8040-

|П| — І І IUI_____

Ї1200

АРКОВІ КОНСТРУКЦІЇ

АРКОВІ КОНСТРУКЦІЇ

Сучасні великопролітні арки проектуються у вигляді однопролітної конструкції з затяжкою або без неї. Сталева арка з затяжкою на рівні опор перекриває, наприклад, Палац спорту на стадіоні в Лужниках (м. Москва) (рис. 7.17). Переріз поясів наскрізної арки виконаний із П-подібних зварних

ОЭ

+15.000

ЇГ ~

39000

±0.000 L

39000

78000

Рис. 7.17. Арка з затяжкою покриття Палацу спорту на стадіоні в Лужниках.

Профілів, з'єднаних решіткою з кутників. Затяж­ка має хрестоподібний переріз із чотирьох кут­ників.

Великопролітні арки на відміну від рамних кон­струкцій мають такі габаритні перерізи, які дають змогу поділити арку на відправні елементи-блоки заводського виготовлення. Арки складають із ок­ремих блоків довжиною 12 м на будівельному майданчику за допомогою монтажних стиків і монтують у вертикальне проектне положення ме­тодом повороту із горизонтального стану.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.