Металеві конструкції

АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

У чистому вигляді алюміній мало придатний для будівельних конструкцій через малу міцність (а()2 = 20...30 МПа, стм = 60...70 МПа). Але при цьому він має високу корозійну стійкість. У буді­вельних конструкціях використовують алюмінієві сплави, до складу яких входять такі легуючі ком­поненти: магній, марганець, кремній, мідь, цинк, нікель, залізо, титан, хром та інші. Легування алюмінію зумовлює суттєве поліпшення механіч­них якостей, але водночас знижує корозійну стійкість.

Алюмінієві сплави поділяють на два види: де­формаційні та ливарні.

Деформаційні алюмінієві сплави ви­користовують для отримання листів, стрічок, різноманітних профілів, прутів, труб шляхом про­катування, пресування, кування, штампування, гнуття та інших способів, які супроводжуються пластичним деформуванням матеріалу. Вироби з цих сплавів використовують у будівництві най - ширше.

Ливарні алюмінієві сплави застосовують у вигляді виливків. Внаслідок недостатньої плас­тичності їх використовують мало, лише у вигляді дрібних фасонних деталей.

Деформаційні сплави поділяють на декілька груп з таким маркуванням: А — технічний алю­міній з вмістом домішок до 1 %; АМц — алю - момарганцеві сплави, основним легуючим компо­нентом яких є марганець (1,0...1,6 %); АМг — ман - ганалі (наприклад, АМг-2) з вмістом магнію 1,8...2,8 % і марганцю 0,2...0,6 %); АВ — авіалі, сплави, леговані кремнієм, магнієм, міддю, мар­ганцем чи хромом з вмістом цих елементів відповідно близько 0,7, 1,0, 0,4, 0,25 %; сплави марки АД (наприклад, АД31 містить магнію 0,4...0,9 % і кремнію 0,3...0,7 %); Д — дюралюмінії з вмістом близько 4 % міді, 1,5 % магнію, 0,6 Щ марганцю; високоміцні складнолеговані сплави (наприклад, сплав 1915, що містить міді 0,1 %; магнію 1,3-1,8 %, марганцю 0,2...0,6 %; кремнію 0,3 %; цинку 3,4...4 %; хрому 0,08-0,2 %; цирконію 0,15-0,22 %; чи сплав 1925, вміст складників якого відповідно до сплаву 1915 становить 0,8 1,3...1,8 %; 0,3-0,7 %; 0,7 %; 3.4...4 %; 0,2 %■ 0.1... 0,2 %). Ливарні сплави позначають буквами AJI і порядковим номером сплаву. Наприклад, АЛ8 містить 9,5...11,5 % магнію, АЛ9 — 0.2...0.4 % маг­нію і 6...8 % кремнію.

Рекомендується також цифрове позначення алюмінієвих сплавів. Цифрою 1 позначають ос­нову всіх сплавів — алюміній. Друга цифра ха­рактеризує основний легуючий елемент чи їх групу. Останні дві цифри — номер сплаву. Де­формаційні сплави позначаються лише непарни­ми останніми цифрами, включаючи і нуль, а ли­варні — парними. Наприклад, технічний алюміній АДІ позначають 1013, алюмомарганцевий сплав АМц — 1400, манганаль АМг2 — 1520, авіаль АД31 — 1310. Для високоміцних сплавів засто­совують лише цифрові позначки.

Легуючими компонентами у структурі сплаву найчастіше є сполуки з алюмінієм. Так, при ле­гуванні магнієм утворюється алюмінат магнію, міддю — алюмінат міді. За наявності кремнію виділяються соліциди (наприклад, соліциди маг­нію). Загалом структура сплавів являє собою суміш кристалів алюмінію і сполук та компонентів легуючих домішок. На відміну від сталі тут немає значних зміцнювальних вкраплень, подібних до перліту. Зміцнювальні компоненті розподілені рівномірніше і впливають на процес деформуван­ня під навантаженнями більш плавно. Тому при силових впливах ділянка текучості в алюмінієвих сплавах не спостерігається. На рис. 2.4 зображені порівняльні діаграми деформацій деяких алюмі­нієвих сплавів.

Поліпшити механічні якості алюмінієвих спла­вів можна шляхом термічної чи механічної об­робки. Залежно від виду обробки в кінці позна­чення марки сплаву додається відповідна буква.

Постачання виробів з алюмінієвих сплавів ве­деться у м'якому відпаленому стані (умовна по­значка М), напівнагартованому (П), нагартовано­му (Н), термічно зміцненому і природно зістаре­ному (Т), термічно зміцненому та штучно зіста­реному (ТІ).

АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Рис. 2.4. Діаграми розтягу: / технічно чистий алюміній: 2 — сплав алюмомагнієвий АМГ-6. :і сталь ВСтЗкп2: J — авіаль АДЗІТІ; 5 — Д115Т.

Відпаленого стану виробів з алюмінію досягають, витримуючи їх протягом 1,0... 1,5 год при 390...430 °С з подальшим повільним охолод­женням (на 30 °С за 1 год). Після відпалювання матеріал стає більш пластичним, але при цьому зменшується його міцність. Термічне зміцнення має дві стадії — гартування та старіння.

Гартування полягає у нагріванні до 450... 520 С й швидкому охолодженні найчастіше у воді, температура якої не нижча 20 °С. При цьому не­обхідно зазначити, що в алюмінієвих сплавах на відміну від сталі при температурних впливах структура не змінюється.

Відповідно до способу обробки такі сплави на­зиваються нагартованими (Н), чи напівнагаргова - ними (П). Через знижені значення відносного ви­довження нагартовані матеріали не рекомен­дується піддавати пластичному деформуванню (наприклад, гнуттю) та зварюванню, щоб уник­нути тріщин і розривів.

Старіння можливе природне — протягом 4...30 діб при кімнатній температурі і штучне — при температурі близько 150 °С протягом кількох годин. Природа старіння алюмінієвих сплавів така ж, як у сталі. Після термічної обробки межа міц­ності сплавів зростає в 1,3—2 рази, а відносне видовження дещо зменшується. Термічній обробці піддають високоміцні алюмінієві сплави, авіалі, дюралюміни. Механічні характеристики сплавів, що не піддаються термічному зміцненню, поліп­шують холодною обробкою — витягуванням.

Для будівельних конструкцій найчастіше ви­користовують такі марки: АДІМ, АМцМ, АМг2М, АМг2П, АДЗІТ, АДЗІТІ, 1915Т. Зазначені сплави добре зварюються і мають досить високу корозій­ну стійкість. Такі сплави, як 1925Т, дюралюміни, деякі авіалі не зварюються і тому можуть вико­ристовуватися лише в клепаних конструкціях чи в конструкціях зі з'єднаннями на болтах. . ....

Г, '11)1-1

Сплав марки 1915 самогартується при охолод­женні на повітрі. Цим пояснюється висока міц­ність зварних з'єднань цього матеріалу без до­даткової термічної обробки після зварювання.

Технічний алюміній та алюмінієві сплави, що мають малу міцність (АДІМ, АМцМ, АМг2М, АМг2П), рекомендуються для огороджувальних конструкцій (панелей, покрівель і стін, підвісних стель, переділок, віконних і дверних заповнень, вітражів тощо). У несучих конструкціях необхідно використовувати сплави, які мають підвищену міцність (АДЗІТ, АДЗІТІ, 1915Т, 1925). Для ви­готовлення алюмінієвих виливків рекомендуються ливарні сплави AJI8, AJI9.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.